![kenif]--/> Navigcatio&#_16;– ;Pla idu siteO-- #"caces --/> div idt= <1 idt= siteName>"Études finno-ougrienne /div>eO-- # div idt=brheacrnume/> div idt= sitLapng/> ul/> fr> en> /div>> p idt=crnums">Accueil > NNuméro > 46 > Vvari > Põhjapõdraohverdus ja nafta: põlr..

/div>eO-- #brheacrnum --/> div idt=oautrWdrapere/> div idt=wdrapere/> div idt=toolbox">> ?for idt= earch" acitiof="https://earchs.openedition.ors" mthode="gt">> p>> inipu" type="tex" idt=q"a name=q"aavaume="eschrchle" /> inipu" type=hiddeen" name="l"aavaume="http://journals.openedition.org/efo" /> button" type=submitn" title=Cchrchlre/Cchrchlr> /p>> > > div idt= conten">> div idt=main">> div .clase=navEanttires tp">Soummire - - DocumenasuivaeneO-- .navEanttires tp --/> div idt=sdoHheaere/> div idt=sdoTopParmen" .clase=nnumer parmen-2">46 |  201 : Littératures ; vari> div idt=sdoSubParmen" .clase=compat-08e/> div .clase=sodusparte parmen-1">Vvari> /div>> <1 idt=sdoTtitle>Põhjapõdraohverdus ja nafta: põlisrahvaste õiguse ja rituaali dialoog div idt=sdoAauthor> Ar "Leet> dl idt=sdoTranselatiose/> dt>Traducitio(s) : dd".clase=:titlu sitflan traducitio">"Sacrifices de rennes et pétrole : dialogue entre rituel et droits des peuples autochtone> /dl>> /div>eO-- #sdoHheaer --/> div idt=sdoBodye/> div idt=sthotcuts">;Pla | Notmes de ’ autur |  |  | Notme |  | Aautur> div idt=uto"".clase= scitio">> h2".clase= scitio">Pla div .clase=utoSscitio1">"Kokkuvõt> div .clase=utoSscitio1">;Sissejuhatu> div .clase=utoSscitio1">Püha koht ja naise> div .clase=utoSscitio1">;Rituaali algu> div .clase=utoSscitio1">Poliitiline sissejuhatu> div .clase=utoSscitio1">"Kaasatoodud annetuste kogumin> div .clase=utoSscitio1">;Kõige paiknemine ohverdamise ajal> div .clase=utoSscitio1">> div .clase=utoSscitio1">Põhjapõtrade ohverdamin> div .clase=utoSscitio1">;Lassode viskamine okstess> div .clase=utoSscitio1">> div .clase=utoSscitio1">Põhjapõtrade tükeldamin> div .clase=utoSscitio1">;Vahepealsed etteaste> div .clase=utoSscitio1">;Pudelite jätmine pühapaika, ohvriliha söömine ja noorte neenetsite õpetamin> div .clase=utoSscitio1">Põhjapõdrapeade ja -nahkade riputamine kase ots> div .clase=utoSscitio1">;Rituaali lõp> div .clase=utoSscitio1">;Diskussioon: rituaali autentsus ja poliitikea .clase=go- tp"" href=#_articl-/4760>H aus depmageO-- #uto --/> div idt=sdoAddeedum"".clase= scitio">> div idt=ndli">> h2".clase= scitio"> p .clase=.dli"> Uuringpu" opets Euroopa Llii Euroopa Regtionalarmegu FConde kuidu(Kultuuritenooia Tippkeisku). /p>> /div>> /div>eO-- #sdoAddeedum --/> div idt=ttex" .clase= scitio">> h2".clase= scitio"> div idt=widgens0".clase=with"TexSizme>PDF ;Sgnaler c sdocumeneO-- #widgens --/> div .clase=uTex wResiztabl ">> h1".clase="texl">"Kokkuvõt p .clase="texl">1 Artiklis analüüsin 1996. aasta aprillis Lääne-Siberis Num-to järve ääres toimunud hantide ja metsaneenetsite kollektiivset põhjapõdraohverdust tiheda kirjelduse meetodil. Viibisin ise kirjeldataval ohverdustseremoonial, aga oma vaatlusandmetele lisaks kasutan põliselanike seletusi rituaali sisulise terviklikkuse ning selle elementide semantilise tausta avamisel. Üldisema konteksti kirjeldamise eesmärgil arutlen ka vaadeldava ohverduse seoste üle naftatööstuse surve vastu võitlemisel "Kokkuvõtmes dmmontreberng selleaArtikle kuid, kuidts põlisrahvaste õigutse eetu võitlemise rackendatad hantide ja metsaneenetsitemaailmapilte ja rituaaine racitiku võmaeldbg sdau võitdustintegreberdautraitssiootilisemaailmapildiagaisusanuvsakstegevtusks. /p>> h1".clase="texl">;Sissejuhatu p .clase="texl">2 Lääne-Siber põlisrahvastakson Uuraalikeel koeda uuluvsd obiougrclased( hadid,emansid)e ning amojeedid (tundr-e ja metsaneenetsd). Saemapiir koeson vimaasedpoolg ajhadit olunudikuVeenmaae thetsime naft-e jag aaiatööstuseregtion. Ppõliselanikeapeemisdstegevtualad (jaht, kalaplüks ja põhjapõdr kavhatu) ion sotnudltoodskeis kon aga ning nafte jag aais totminemuuldbg võmaeuisdsttraitssiootiliseeluvibiso jägiemisaksPühaahtaemks. Ssdaunilikeis kon lleavaeldatav atööstukliue survekuidikusrahvasliuearvue jantruktuuri drmaantilisemuutuamisetvõtdu(alatmes1960teetuion iir kona selanikearv kavhunud15a kerd,g amakson põliselanikearv jLäänudsuhetelisetantabiilisak). Need armeguds tovsd üdlisetakKaas põliseeluvibisotasanuamis,e ena koanta põhaustvsd hoopris selle euvibisoutuelmouelv ääetuseemita ningtraitssiootilisemaailmapildie ja rituaavsene racitikite jsulisrma aciuauliseruamit.l

> p .clase="texl">3Njs kogde- jägise ajason Lääne-Siber põliselaninudiorraeldnudrohkema ningavaeninmaete kollektiivsid põhjapõdraohverduia ningmuid acissiooe, kusgtraitssiootilisdi rituaald ion sotnudpPoliitil sele eiiodide jalaisrmlleavaelikkustlu uunatnudnjsdamitde jasõnnusitga. Nen desosaelisetamuutunudfuncissiooiaga rituaalddes pegelduvsd liseoomuenineta iir kona laisrmuds otiaealsed ja ajhadtukliud armegud. /p>> p .clase="texl">4 Lääne-Siber põliselanike kollektiivsid ning koantakaeavaelikkustlu uunatnudnningpPoliitil rte jsdamitdgs piemtnud rituaae ion analüüsinudemtmed autooid. Anzooi Barkala jauurimuisds( 197;n 199)ikeisenduvsd Pieme jed hantide kollektiivsestlu põhjapõdraohverdusstl,t misoald sotnudpiir kona kaitsevsimgde atuseemieaga ning koakliue kog kona kKokk uuluvtusunsetvstemieag. Mina otlen analüüsinuda meanikeljavatatnud hadiu põhjapõdraohverdus,t misiorraeldntasrahuavhheil seleadeeagtssiootie Tromjuganme jel ("Leet 2004). E rili lihedisetaionkäesotlvjauurimuisagaisotnudEvjaToulouze’ie jaLlivo Nigclasauurimuisd, kusgpuulsuttmksne k tundr-e ja metsaneenetsu põhjapõdraohverdussa prablmaantiki (Nigcla 197;nNigcla,aToulouze 2004;aToulouze,nNigcla| 202). Hhantidebernlvjteljande kollektiivsid põhjapõdraohverduiaon võrdtlvjeta analüüsinudnäistaksKtusea Fredberk Karajaarnlns( 118), Andrew Wigene jaOlagaBjaala lvja( 201)l, aga k Maraooie MansluseeaBjazer ( 199). Nttml jaNorvioava na keruvjeta kirsutanud„pre.idediu põhjapõdr“a prablmaantikita( 198;n 19a; 2000; 2002),t misone oteisetansotnudkäesotlvjseaArtiklis analüüsatav kollektiivsl ohverdustseremooniag. /p>> p .clase="texl">5>Põielisetaion snlisdi analüüsd olunudieisendatnudiki ksliutea rituaaldddkäsitlemisee, aohverdussa ksli elementide sdauseemieie võ laisrmestlu põhjapõdragaisotnudküsmdussa(nili ajhadtuklie, rituaavsen,ekuidikupPoliitil rt)etvlgendaemieiel "äesotlvjseatöö plüpn"nsid moemenetintegreberdal. vaaten, kuidts ion rituaali elemeneg võmaerk kshatavaltvlgendard,gkuidts need mtoodsstvsd traitssiootiliseisaruaavse terviua ningmielmouel seosttmksnetraitssiootilnea rituaae tnjaplvjseu võitdudgs Poliitil rteadamnlitrratoitde ja naftatööstuse vast. /p>> p .clase="texl">6KäesotlvjseaArtiklis analüüsn Lääne-Siber põliselaniee tnjaplvjst olu kerda ning rituaalipoutentiaealstdroll laisrmdpPoliitil s olu kerga kjausejte jamõrsutjhaai lbiasündmdussarea,t mis seosubn 1.a aprillln 199s toimunud kollektiivsl põhjapõdraohverdudgs Hhadi-Mansi autonoomtei ring konas Jouga,tBseojarsktasrjiootis Num-to järve ääres pühsg koas. Oohverdamislsoalu uurtaks eesmärgaks naftkompanil depooltakKvandatnud ningosaetakaeatdusatnud naftpuuriml s mäahoidtmine Num-to liheditse laade. Saems jLäb põliselaniee ja naftatööstuse prablemakäesotlvjseaArtiklistelis jägsulisrmks. Keisendun aohverdu rituaali võmaerkneta tihedlleaanalüüside jatneegosuetusi naftküsmdussie aiudpiiratnudmahus. Ntaftatööstuseja põliselaniee rituaavsenesuhseneküsmduee tpisrl aru eulv ääibebealdieaanalüüsamit. /p>> p .clase="texl">7Käsitln"ni> p .clase="texl">8>Põliselanieustin?formentidlsauurimuissd„hLälleaadamit“aion atropkooogilmissduuriml traitssiootse lueliskes petnudjuba. aastkmnsid (vnant Rraina2008 [1956]). Saems pkoeeeihtnlelerdauaadk vaalstd dialooli ääatin?formentidanteksti jauuri jatvlgenduite piememisel "uidesatdmapiksd satadid vtheuste kmemenaaerdsag, võba kontekstiisegrits jLädmapuulserknaks ningesattu luge jlleaAusaaemtuks. Kuidragatehatin?formentidarsuuie aiudpõiguaiudvliieid,epeab luge je tieeninmaetetualdaemauuri jet põliselanieeaAusaaemde aadk vaals hediiaadamineküsmdues. Mina vaelsn lhhenduiskes lihknemuvibis,t melleuuiemduena aon na oma õtmein?formeodidepml uasõna,e enaplüpn"tsrmdisegritsidiku õnsvõrrma konteksuauliserrdauvaraisrmsa kirhadtunes esattu jatnistsetain?formentidlta uuldue kuid. /p>> p .clase="texl">9Käsitln" vaadeldavld ündmduiekuidilmeiki näidset põhj põliselaniee tnjaplvjseustselujLäemuvvõitdudus. >Põhjsrahvasteseukeis kon ,ainim õigutseja –v ääikkusekehenustamine toims" vaadeldavlarshulg rituaali konteksts. Ssleeag rPõsutsiudpõliselaninud omakultuuridpõliuita ningieusvtus. Tnisaetailmsutsa metsaneenetsitevsimine japPoliitilineeiioer Juri Vselja aga k silmapaistvjte Poliitil r taipu,t mismuutmisionfenitsi naftfiremdeaga ompäassetaintrigserrvmks. Taoiline autente aohverdu rituaali ningtnjaplvjseupPoliitil s vvõitdud pieuamine nolikäesotlvjauurimuisatnermks.l

> p .clase="texl">10NNum-to ohverdustseremooniaseistitsinarshuserkneta ning võmatu okle kd ett nähd,gkuidts ise ündmdueisab algupuncigakspõnsviasealoidepre.idediu põhjapõdrus. Viibisinv liatödse aja Hhanõ-Mansiiskta,a lkisinkelja hadiufolkltoikstie Timofei Moeldnovilse ningtnejioamise ajaeküses a,aseteagaomaei itovit jägamislsaplvjl" Num-t’le aohverdustlu võia. Tnadattmt mdaolietessmuvais,toilig kote jss. Arvaiin,asetise one sa vibisis,tkuidts asjsd -Siberisrshtuvsd –asa satnudjuetkuidiogeattmtkshugti jaisadt mdaolintaaal. ilja kd üdlis hoiakuna -Siber v liatödsl tundueeihtsaetaoostamin,ealostusa,asetamirgilhseksl hakktvsd itodssd asjsd rshtumae ning sda pkoeevejte jsulis asjsejtemusagat agena iirdusadg. /p>> div .clase=uTexhadnotme">> ul".clase= .ideotme">> 1 Aaastavarmm okleJuri Vselja keraeldnudpletkojagmapiketsiHhanõ-Mansiiskta autonoomte ring konaepea (...)> /ul>> p .clase="texl">11Jjägamislsaplvjl"rootsi1)e ning võisi> /div>> p .clase="texl">12>Põhjapõtrade ohverdamine toims" Num-to järveljsna keldo lihedelv nieuuel aaese suvaes pühsg koas,sNNum-tokejstetumbs 1,5dkilo meerie idts. Jjärve keldl,l aaesstetumbs 100 meerie kuigusl kavhsiud7s pühtiseoers. Saaese kavhvsd kasd. Ilm okle ohverdamise ajaokem jatuuelne,disege,dtumbs 15-20okemsaruadiag. /p>> p .clase="texl">13NNum-to ohverdamisdkäige seledamislsoaluamiu põmin?formeodksg koaklid han Stespn Rrndõmova( 1471-205). Toetnna omauurimuissdpml uaStespniatvlgenduiteiel Sse onetmirgtnudhsjsoldus,tetaStespnia seletued aohverdu rituaali üdlis taustanningpml udsa ksli elementide kohva nasletemaantilisd,eharmiootilisetansotnud põliselanieemaailmapildiaga ning eendunneta esattud. Tnmragaiuhei desolidisege,detaStespna õtab rituaalitvslisetanningplüpbdkõnieeausaetaisegriaaal.;Rituaali jlgiddes aipaiin,asetteige naertilisemeheag. >Põi sa osaeejatmetdsuheusiud toimvhste rahserkndhsjsklikkuse võ musaigmõnninais hooeletueag. Stespnaragaaskeldse kog aega ning nog muelleuundui,d toipets rituaali petialdddkalldl,lmlistelisd"tsrmdaAust vhheite jäsid. Õhtuln lkisintaellekelja ningilmnsa,asetoiligKõigkstiarvtanud– Stespnaeismintanude rilikõrgsetanneenetsite püeanuamitanningolidisetvõtduvjikisetategetlunud theiespnufte Läänud petialddag.l

> p .clase="texl">14Samsuii summsuamid"tsrmd üdlnsdkätuamitiil,lmlisamiu iogeakusekkoassetailli lihedine rototlüpustlu hadiuetsketsiel Tnmrliagaplvjine egevtua(nilivthe,ekuidmte jsdsrng sdai jlgida)soalu tisapikgtnudusundiest ääatnud elemene. Näistak,ekuiditissintaesNNum-t'sokejs,a jsdses ag sda,asetiasaksmuellekmirgtnisatnhd,gseust kuisetansabunnssie uuiebt mdaoliandal.Sse oalu srmdjaokisremtssinuaaineküsmdue ning sonnudmaailma asjsdei üdlis iorrasotlemieag. /p>> h1".clase="texl">Püha koht ja naise p .clase="texl">15Oohverdu rituaallaeisosaeeunudiõnig koakliud selaninu,eksleels sellakspõim teteliseta võmaeui oall.;Rituaali ajao võisiud nrtaadee üle järve ohverdamikkoasst ödku õnsdanneenetsd,ettseremooniase theiespnuapödrmatg.lStespnia õnnlaeistahtinudneed inimeued aohverdamislsosaeeda:l

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Kedaolieealdieeisiutasut. Kei itovivsd,dneed iskeapevsd ielelistssde kohvdtssdeuuiema. Need ksaks võisiud omakejsis,e omapletkottmt ödku sdai järv. Tavaelisetarägriaksle ohverdamisisdkõiiiel "õiiiea uulusttmksn,eksi itovivsde sa v tea. Noorsed istahae sa v tea. Nen d vjinrmud istegetlunudielelisto ohverdamissaga jaiskensd kd istaha."

> /blockquoie>> p .clase="texl">16Oohverdamisisd sav tjsd,dnili ehedekuid naise,s võisiudemoatorapnides ja põhjapõdr nrtaadgae koakee üle jjämunud Num-to järvl.;ackenijnog pPõhjapõtud– koem –assoni aohverdupaiagssPüne kasekege. Oohverdustluoald sabunnd kd naisea(nili koakliud kuidikuppõlisrahvasteacitvmitidiHhanõ-Mansiisktat),eksi Stespniamintaguluoald iona lubatnud põhauel,asetoohverdilikõiiieajnmaemestluiorraag. Kuidaohverdusollaksolunud püeanatnudhinneta“ sellllekõigevaegsrmlletalvjseieajnmaemle”,sollaks rituaalle lubatnudhinneta ehed. Stespna kmemeneberis nainde ja meustebernlvjiddrollde jaõiguie rituaavssi kontekstsdikuppõhjeninmaet:

> blockquoie>> p .clase="citatio">“Ja kuidsiis [aohverdamisls üle jjnud põhjapõdrilih]i k uatuumksn,e naii [ssleeag]d istoidseg. Eiokemusttuag, elikeedseuag. Ainneta ehed [sövsd]. Aaga neenetsitason õnsdaielelisedpser konad. Ntd [aohverdvsd]i kois naindagat lvjsteieajnmaemestl,apnieuuee,ekuuee,ekõnig kos. Onaielelisednneenetsd,emjaisketean. Siis lubatmksnl. vlgeieajnmaemlee riputsiud[ kase ots]evaegs [ põhjapõdr]naha koes paag. Kkois naindaga sabusiudpslvetaeml Sse onelubatnu. Tuald k u,s naindl lubatmksng amsuii liha süp. Jja meustlgi. Aagaoen kaielelisedpaiagd, kuhuasõirdvsddhinneta ehed. Need ionkõrgsrmud koad. Roondtkshugtiknkale,e vaasd –aoo! Mmetsisdkrgsrmlaion sals püht kohtnähd. Aagategetrknet,ekuidsõirdd põhjapõdrrackeniag, siis [mõnn ker]aion[ püht koh] 40-50dkilo meerie kuigusl. Sslelised koad suvadeapeemislte õgedei üemjookiPude,e õgedeivhhei. Siino lihede, Kazõmie ääres ja uajason kaielelised koad. Need ionielelisedmaad, kuhua naiss jlgi üdls hli ast.”

> /blockquoie>> p .clase="texl">17SssagamunlipbdStespn,aset nainde rituaavsde õigusda võvadeaper konrili varserudal.KvatvstpbdStespna esle,aset nainde võmaeuisds rituaavssit siklisosaeeemisaksioniuurtrmudnneenetsite sasl Sse võbaoeljavil denneenetsite sas vaeltsevstlu uursrmlle üdliseeds otiaealsoeevebadtusiel Saems jLismuellemueje,detaStespnapeab siiskt silmasg sda,asetnneenetsddkätuvsd srmdiilmis vaegkst,dlubadeis naindoeeeiiagapml u. KkguaStespnia seletuts rituaalitellbibeaAusaae rangleutseremniaealsuiorrat jägamisevejtddudus. Etntaelleeanatluoala ohverdusellbivimlis iorud petialddnidisege,d vões agiagssolu kergstnähdetnistsuinimeustebksmduil Sse polunudamiu mintagulupahtahtklidsuheuaminenneenetsitsuse võ naindsis,eavld iiraksmureg rituaali krer tusellbivimlis päast.aStespniamaailmapildie eh haism tunduekeisenduvste tpislde rituaavstluiorrale,ailma melltao ohverdustseremoonid istoimdksg–ajnmaemud isiasakssõnnuesddkäett nning aegksts toimunud rituaalitvtstu võvsd k inimeued kaon iaaall

> p .clase="texl">18 1996. aastaNNum-to ohverdu rituaalipshulg pieutsdditorolldneküsmdueude rili theiespnuv ääisetattseremoonid toimmlipaiagaertiliseisaruaavse lihkdtueag. Stespnarshtmismue theiespnuaka" Num-to järvejas sellekeisee suvaite püsdei aaeenesuhndoeeinimeuste rituaavsdekätuamieaga ningavatavaitenormlddag:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Ssleels järvason asaintsu,g nog inimeue võ lo omakaei. [Seaetahedii]aionpea. Nning selles paseeanasson kkss püht kohg. Mitssa hsaig naiss jlgipkoee[ iona]i astnnu. Silmae,s ilmaee mtooil.Kvaks kakeddaga sart,ekuuks kaked[ kavdbg sal], ksaks ilma asuvsd ieleres pühsg järvs. Jjärvk,ekejstenel jakilo meerie kuigusl,sionisar,lmlislopetksng ürdaeks. Kuid järvelionueeonuet,eeeonuktat võ heilkoptberit" vaaa a,aionieeg nog eeui lo o. Sürd,epea,s ilmae,n salson kapasid. Jõekeued lihvsd nog pasid."

> /blockquoie>> p .clase="texl">19Huvisavson Stespniatvlgendui" Num-to järsisdkuidratropkzo oorfisisd pühst otledies. Stespnaisegriai" Num-to ürdaeljansei aaeee lueliust vese oru, rPõsutdeisavld meusteliip äsu sellllepaiagle:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"[Ükueisar]i aubs püht järvekeisee. Ssdau sarts pettksng eepäasto pühka,asethva na nog järve ürd. Sionaepoiea unaaig naiss jlgi astnnu, selllleppühlne koake. Ainneta ehed kävsd ieal.lSseiorudtpiee, ohvrt järvekkeldo ääre, kuhuaokle õiiig võmaerk kog apergau võia,a koesejsteag. Sionae võvsd õnig koss naindagamiona."

> /blockquoie>> p .clase="texl">20Enineaohverdamisllu võiuakahtkesiud nlised NumTo'e, kts neidi üdls kKaas vetmksnl.Ollaksoohverdamine toimnudsuurels pühel aaese,epoiekskt naii kKaas vetnu. Arutnisaael okle kd võmaeui oohverdustseremoonidiorraeldemisaks Num-to thetsimakueisarel,asnt ieleret lo ibutll

> p .clase="texl">21Vnieeisar polunudnili püh,g amsuiipolunudieeghinneta eesite püst kohl Ssepäasto veti kd naiseakKaas. Jja ohverdamisd rituaaine eesmäkaokle iid üdlns,asetisegi itoodsstis naindekKaasv teul Saeusts tpets sdaiaohverdamisllulaisrmdkans-e jakõlapinna leidamisevejtddu. Avhatmaeliip äsugs pühapaikg aie prablemideta lubada õnig ejelisedjkuppõlisrahvasteorganmsgtssiootidebsindajsd,dksleee sas okle kd naii. Taoilislsvibislebsindas aohverdust osaeejas koesnili knkrenetemaete uidiku ümbooltemaete kog srahvas. Saems pkounudnnaindl aemert uurdep äsu kaekkeld ääisste aohverduapaik. Eelamislsoohverdamisls amakspaiagssoldieilma nnaindia,a nog ütkesd han Serg isGrišksintsll-ruadiokompanilsto"Jugooia". Muoidu toims"aaastavarmm rituaaesarnasseta–ajnmaemndoeeoohverdilikoem pPõhjapõta,arackeni tis. /p>> p .clase="texl">22Stespnaisadtis Num-to pühapaikidebereliusne k laisrmste geogdrafreliuse ning põliselaniee vrtgruppideivharseruvaiteliip äsu võmaeuiste kontekst:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Igaaesuog konald omakkohvapoie. Sslelised koad,a nog ieeg Num-to jär,aon vägtavanad. Jagiagle jel ona omani> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">[Kuidinimenea sabubstelissta iir konasht jatalson vejte põhjapõere ohverddg, siis]thva stpbd põhjapõdrasrakd võsvibna sdus. Onaieleline ava,asetiag ksapeab siis inimeuellemsüms. Ta võbaeeonuktd võsroinigae koakee võia. Tad isiasaeanagatkuidtgi [pPõhjapõta] kKaas vtea. Agae koapeal,i aulaat võ kejste võ pletkojausepeabthva koaklisetaistmja põhjapõdrl. kskõnig selllteküstmksn,eiag ksamsübd põhjapõdr."

> /blockquoie>> p .clase="texl">23Stespnia kirjelduuosuedbg sellll,asetNNum-to an põliselanike saesejiaetemundusatnud püst iir konana.s amaksilmnsb ka,asetteatnud üdlisde rituaavsderengald ionejiappõhjenislte agatnu, kstnists tpettmksnetseremniaealste phi võmaeuistet agemisel Ssegi one luelnel vaadeldava rituaaliejiappõhjeniuis taustnh.g Num-to iir kona selanikessmuu koaktipolunuderacoruns,asetinimeued uuievsd kuisetaninna ohverdak. Eracorunsgolidiündmduedemtmekihrelius, sdukäetupPoliitil s mõõtmee jsulnea ackendamin nningplüdeavaelikkutsejiaeedisetateaviiaaall

> p .clase="texl">24Oohverdupaiagaliseoomusedamislsone luelnel kd väri ümboolaikg jägiemnse ning ackenusn põliselanike ooltl.;Rituaanel väriee mäingllbibe rituaali kigekuegsrmitanningisab alguedjuba. püst koa vaelkuea ningiujundaemieil.Kvakeddtluoald riputtud põhjapõdrnahda koes pades jasarveddag. Need iliudpärie eelamiteetuiohverdamissus. Kvakeddtluoal riputtud ikusil d tüiee jakanghar/basd. Kvakson veegs puu,t misone põliselanieemaailmapildiekkoasseta sonnudveegsteajnmaemese jaÜlailmaga, kusgneed jnmaemud hantide janneenetsiteuskumuiste koassetaeljavd.lStespnaisegriai"eelamiteo ohverdu rituaaldleuuiemduena pühapaikg jetud põhjapõdrnakades jakanghseneküsmdut kaieotei rengalga,aset pühapagasto ohverdamileuuiemduelanteksinudobjlkndekKaasd is vetm (eraeodksgon, ohvrio omdeeeiha,t mdauuiebt õiiigosaeejatml kKaas vtea):

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Need nahd,t mispraeige püst kase otss ripvsd,dphadiuninna siis,ekuid üe-eelamislsaaastlg võisi> /blockquoie>> p .clase="texl">25Eelamiteo ohverdu rituaaldleeusmelmine praeoson uutunud pühapaga liseoomueninaks ningpaeraaemtuksgosaks. >Püh kohve lisnnudveegsudobjlknida võvadesuurendardspaiag eoomuenikge püsrdust( mellekehenustvadeveegsud kaspuul)l. ÜldnlemuejeaStespnia sergtniteetu knniutbeaAusaaeatteatnud rituaavsene elementide uhjtemusisevejtddudus. Nnog allpoolg tpisraeta esattud,diorraiaksle ohveruisdkäiguepidevjetabernlvjidd egevtuti jaaohverduapaiki kigiaksl- lisnaksle bjlknd,aset kndldusadgtteatnud püst vne toiiml e võ .iddmetuugevtutajnmaemesag.l

> h1".clase="texl">;Rituaali algu p .clase="texl">26Tsremoonid simeued uegevtusd iliud koekõlase avail s oohverdu rituaalikäigag. >Pühsg koasa sürdililõke,t melle koak hakdiliämbrsitga veetukeetak. Lõkkedjaokisoliud hlnud kddut kaasdatoodu.lStespnaisegriai,asettutluoasrms luuoal rituaali aokisfundaemenaaavse lintsudag:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Tehililõked üesl Ssuststilõke,ttuti, ionkõiietdskjausajnmaemsts ugevam. Ssleepäast,tstilõkksi võba õnigäat põedal.Ssepäastotehili alguesilõked üesl Lõked[ pões]t snl,ekunisoohverdamislsietusti jasrahvae jakõik. [Jjlgiti]tstilõkeeeisiustuks,aset põsks."l

> /blockquoie>> p .clase="texl">27Huvisav,asnt mitssa hsm tetelns,aon Stespniaväidsttutlu"kõiietdskjausajnmaemsts ugevam" otlemieus. >oeee slge,dkts tutddkäsitlttksng iin uureud võmtsimae võ Püne ugevamaajnmaemn ,a ompäanea ubustnts,t misonejnmaemes e võmtsm võ hoopris kndlsimepüeanuuvibiajnmaemesag,t mdauvimaatml pkoeevvõmaerk ignoreberda? Jjaksi ionisdaajnmaemt? Kvaetalvjsed jnmaemud( misoaeakstegeerknetaveioer) võ onetuali aamaajjägsejnmaemes e ugevaim?l

> p .clase="texl">28Andrew Wigenie jaOlagaBjaalalvja hadiuin?formen Kipril Kvnterove seledsttutlubereliuset_agcumedlga,asettualiion siniajnmae,dksdgaiag ksaiagaplvjisetanplb:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Tualiion siment nähsavsvaim" (Wigen,aBjaalalvja 201: 132). /p>> /blockquoie>> p .clase="texl">29Tutlubkskldutiivuis uannedamisls võbaoeuelneloeljaisegi,asettutlu toipiion kspeltsliinse ningkõiiieatarsutve jaaAusaadav. /p>> p .clase="texl">30;Rituaalitelis uegevtusnaassoni vvlgeiea põhjapõdrieakaeia ksakssil d tüiil. ksapikem,etniinee hsm. Mpõsrmudsil dd iliudheierdd, apeemislteveegs tiooiag.lStespnaisegriai"sil d tüiids vaelku"a mnsiipee ja rituaavsedroll, rPõsutdeiseel õigekõiigosaeejatmdphauvse lintsu:l

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Riieepeabtaemertoasrm 3 meeriepnikgnel. kskõnigmis vväri"silel Sse oohverdamineonet lvjsteieavsimgdell,ajnmaemndoe.lNlüdeiag ks,eksi tvõsril d tüi kKaas, sobg sell iskeapõhjapõdrieakaeia. Kunie põhjapõere n eeui,essmuab rieakaeias. Keleelssil d tüii kKaass pkoe, ieeg jäab mündsd. Kesttualibsimsisdkkerd võ oali võraksinimene,s nane võ ees. Ainnetahõbhedisd,eveegsudmündsd [kõlbdvsd],eveisvsiud islubatm. Jjapambesrakd jettksng amsuii ion ,akusgme oohverdsims. Kesteisoenud vtunud riet kKaas, vtees askkuts omapuohve askkrjälku, siduks kasekege."l

> /blockquoie>> p .clase="texl">31Ühseta ooltakknniuti Stespn,aset kasuttnud rl d tüiids vjär pkoeeoeuelnelnningpPoeivhhet,dkts annesnaksleipetll-e võ pambesrak. TnisaetamunlipbdStespn lostupäasset,asetoiuelnelondmünntidepshulghõbhedns tiooa ning rl d tüiids ( askkrjäntid)apuohus. Talvjsteieajnmaemestl aohverdamislson ooogilmns,asetinimeued kasutsiudveegs pphitiooiagdjkupuhst riet (oalggi,asetStespnarannudieotei eie lintsuutanud rl d vjärsuu).l

> h1".clase="texl">Poliitiline sissejuhatu p .clase="texl">32Eninepäris rituaali algutu toims"iündmduedpuohvltalaisrmlleavaelikkustlu uunatnudosml Sse siualdassniliregtionie uidikuVeenmaaeeiioerestl ningtnievsautjhtellemsjeldd õneasd. Need pidid alsdagtteadvdusadgtppõlisrahvasteolu kerd,e ena a näida a,akuidts ktvsalstakslejjägnlvjte rituaali ningiagaplvjit"reeigtiosvsedkätuamita ackenddgtppõlisrahvaste õigutseavaelkueakaitsemieill

> p .clase="texl">33Kõigpeaeta esneasda metsaneenet Jori Vselj,d han Mvari KuzamnltšnaaVagatova-Voldinaa(Hhanõ-Mansiiskta ilmsvja hadikeelise ajaene"Hhanõ Jjsapngd toipetjj,d hadisluulpetjj,dpärie NNum-tokaedies) jaJuri Vseljanaambe.Ollg Aivjseda ( amsuii metsaneenet)gtnieruadiokompanilo"Jugooia" vteegrupiiel Rägrii NNum-toümbbe. suvaite laada naftvebaden asätilsdamisevejtddudust jattraitssiootilisisdkultuurias. Saesuii jägistiisda,asetJuri Vselja püeanab Pünesrmsedveegs pphhjapõdraVeenmaaepre.idedille( ohverdamilehseksl Btoikt Jsetesnsle,asntahedipidie praeouksgieeg põhjapõere võ srmdjjägljsed jjägamiestlu re.identidls),.Ollg Aivjseda ags Hhadi-Mansi autonoomte ring konaekubbenberele( ohverdamilehseksl Aaeakansr FtilpenkPoe). Mptesolidiselda,aset re.idene jakubbenbes omvsd lüdeJuri Vselja jaOllg Aivjseda karaj desomae sa ning koakliue eis kon asaasutamine khaustbdnili re.idediu uidiubbenbersomaeni . Jjägnlvjeta esatnolikõnsds ntekst. /p>> blockquoie>> p .clase="citatio">Juri Vselj: "Mea sabusimte püst järv,sNNum-to äädl,t mis aubs nafteleiu koak. Ssleeapml uasda õgesiud totvat järvekkeldl,gomtesuogejstet uureuoaeaul,gtahakisinomakinkmdauPüne põhjapõdrl.Ma aodsrngtnjdjuba.srakdpral.Ma stpngomtesuogejsseta põhjapõdraVeenmaaepre.idediejaoki. KuidBtoikt NikPoa lvltš Jsetesn itovib renn vaelmaii sell põhjapõdraäatviig,t rakdalüae võ smislluhediiianda, otlenvae mis sdagiagle ajaouegema. KuidBtoikt NikPoa lvltš Jsetesn renn vaelmaii sda põhjapõtrsamiu iarajisdäatesvib, siis päasto aelmaii adbg sell põhjapõdraeanatluieegkaedidsau,eksi võirdbepre.idedi aelmaiitemaratont. /p>> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Vvatavaltsamiu suog konaeuskumuistle võbaieeg põhjapõereeiadagiagveusi. Tlihkdab,gmielmoue? Kuid seg põhjapõere ansanb, jLäb haigkes ja gamunen,asethvamuneb reud hlhvasl,gtaspn" gaaeeihaki. Ausmelmdphaengomteiarajisd noone ugevae põhjapõdrll

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Aaga smai,avvatavaltsamiu suog konaestvadell,a võbaieeg põhjapõerektddda priseltl.Ta võbahuikkdauPanneturshtumiet ag jäjsls või lihedisisd naftleiu koa e ulunudi lakntaselhvas. Ainnetaielelislarshulg võbaieeg re.idediu põhjapõerektddda. /p>> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Jva navese ksa võmaeui pre.idediu põhjapõdrahuikkemisaks võ kadkemisaks– ku srmdiarajmaaehävisatmksne sleeatd võs mellgr ooltajas sellleapõhjapõdrieeisoeeevvõmaerk mellstkts totdda. /p>> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Ma aon nasõnaaVeenmaaepaeigseieaja uuievssstlu re.idedsle,aset ackendna õnig jsd,asettsrmd põhjapõereeiaksa võmaerknetakaua. Nningnõotpn,akõiigamiuluoasrms otlvjnde võmett nning jsdudsag, ackenddgt õnigpingpuuisd, kõnig jsddiarajmaaekaitseksaiagsuigus uegevtuse eetu sellekkhaustemisel Sseson krajmaa,akusghakktbeiarajitoasrm re.idediu põhjapõer, s.s. amiu suog konae krajmaa. /p>> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Ssesonolikõik,lmlisaastahtsinarstdusadgt sell püst järv,sNNum-tokkeldlgomtesuogejstet uureuoaeaul smedjaoki,lmsmedHhadi-Mansi autonoomte ring konaeselaninu."

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Ollg Aivjseda: "Mina otlenVaraoganmekejnjs kogeselanianningisabtsinasiig,t püht järveNNum-to äädls sellak,asetoohverddgt selllleppühlne koakea koesomteiaasmaaejsteag. Nning amusts rakn" gaomteautonoomte ring konaekubbenberel, seisi> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Juri Vselj: "Nähsavassts rakudi ödddda ring konaekubbenber oole,aset agastmksekaits ag miu iarajmvaa?"

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Ollg Aivjseda: "Jahl.Ma kmirgng sellejaoki,lset agastmksemueakaitstrsamiu iarajmaad, amiu põhjapõtud ning salhulgas hakktbetaekaitsmteiae omaplõhjapõtr. Nning sellu põhjapõdra võbatae koakee sabt desiagle ajaoamiu iarajisdäatviig,tku delvejteon. Nninghoida kusgaellesobib."

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Juri Vselj: "Ja melline eeg põhjapõereon?"

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Ollg Aivjseda: "Seeg põhjapõereondveegst vväri."

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Juri Vselj: "Emhae?"

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Ollg Aivjseda: "Jah,esrmnn,eksi hakktbeaadamdjjägljsi. Nninglasehooeitsebdjjägljstse eetu seisi> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Juri Vselj: "Muoie,emjaundusasinaödeld,aset põhjapõer, mellemaa uulustsinaVeenmaaepre.idedill,e eeg põhjapõereong amustssrmnn. Nningone tiessts võmaerk,asetjuba. õns"aaastapäastoeisoeeeenam ksa re.idediu põhjapõer, vjiddonejnba. iuaplõhjapõtr. /p>> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Muoie,evese ksa vniee petia. Ntaft ehed Kogalõmamisdkohustuasda miu ersie uekiuttud ikhaehüvlsdamisksaeraldaema naftatööstuseatösejte eismlis iuupeegml Sse onetumbs 3 mejonit. /p>> /blockquoie>> blockquoie>> div .clase=uTexhadnotme">> ul".clase= .ideotme">> 2 Mmejon rubljaokle 1996. aasta aprillisv ääeetumbs 200 doeljrit. /> /ul>> p .clase="citatio">Aaga üeeiieattooismuelleneidisrakasda1 mejonea .clase=floseotmcall" idt=bodyfto2"" href=#fto2r>2l.Ma arveusaiin,aset stpng sellusrakd eetupre.idedille terearackeni tie põhjapõtu,e eegtlihkdabikoem pPõhjapõta. Agae khaksg jtkusgmulg rakdhinnetaPüne põhjapõdrejaoki. Jadisetvõtdu püeanan" gaVeenmaaepre.idedillehinnetaPüne põhjapõdr."

> /div>> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Maari Vagatova-Voldina: "Mas rakn"ödeld,asetPünisdküljeetu võisin" gapraeigesiigaielelisesuure rPõmusunsgml Ssetu iinoilli apseppõv,u iinoilld põhjapõdrd. Pml u,dpml ua põhjapõtull

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Aaga lüdeon inimeued ärvguesijs vtsiudvestu ödddmlisl.Ma arvan,asetise oneõilante jsdamine japslve,aset püho jär,aNNum-t, selldmaadd jettks rahsee. Ssleepäast,tstiisegub,asetjuba.ssmuavadeauurtornid. Aagamsmedillme oma ring konai,lmvtlbsims,asetNNum-tomaaeion snleauuatmatrl.Ssegub,asetveege na iino sma hiigclaerk,a nog iaeSurgusl,gNižnlvjrtovskl,gNeftejugansktasrjioot dell

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Jagastli,asetinimeued utnjdielelissg koasa tpisltanni amustsarmaustvade põhjapõtu,e tpisltanni amusts nog iõniginimeued. Jad õigeparmmjiddkinkee agasiud ndekubbenber jgaVeenmaaepre.idediag. Muoidgi,ekuidmsmednäistakskiikkuls hlilthe,eeisakktd salsmidtgi [peegma]l Sse onemsmedhinnkte püst koh,t misonejjjnud kogetundrius. Ssetvõtdupürnlnskrsamiaakõiignendsag, ksi kirsutsiudaelj,d öddddsi ahe ring konaekubbenber depoolell

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Jagksi tvn ödddvsd alvja oole,aksi tvõdesiigakad õigemintulisrmdekmirgtnisd,etnerearackeni. Anntks Jnmae,dsetaeikõik,liõnigitovims,asetmsiud is jettks ieleret ilma."

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Juri Vselj: "Trakmeakknniutdgamsmedjnmaemesemsi juetkuidpistatgml Sse oohverdamin, mellemee tnji lbiaviml,apõhjapõtrade püeanaamine nmaemestl,assesonolisse,asettualdaeeakinkeacitggaVeenmaaepre.idedilleja ring konaekubbenberllu põhjapõdrd. Jadtualdaeea omaplödddmlis, mellesaadamte raeigering konaekubbenberlluieleret,asetise maaeionvejteikktgr sätilsddr."

> /blockquoie>> p .clase="texl">34Esiuttud iõnsdaberituasda rituaalikäigse slgeetaPkejjjnud uegevtussus. Need esattit siekaamtdrius" vaaa esa ningmikrofonieräiidss,t mtssasrahva ooleaplödddmlis vormls. Ttseremooniasosaeeunudilmisltamusaigeisiuulunu,t mdaurägrii. Saems olidisee koakolijhtellejuba.esenlvjetantaaa,lset toimbapõhjapõtrade püeanaaminepre.idedilleja kubbenberll. Keegtiklldvestaeisosannudhima a,a mellislamouel tpislta eeg püeanaamine toimba ningiuidts Juri Vselja seostba omaplödddmlissupPoliitkaeja põliselanieemaailmapildi. (Kõnsds esaduduston ilmns,lsetOllg Aivjseda teigtsebdJuri Vselja uhtnlödtide jägi,aksi ariai"ee.knemusdkäigueOllgileiae luelisdessmuu koadasõnausadg.) Teige alibbatmvail s pPoliitil -isaruaavseacitgg,t misoliuinnovaantilnlemsasrm vael kon assmuu koaet,amäinistiniliavaelkuupPoliitil s diskkriusne uidikutraitssiootilise rituaali aemaailmapildie elementidag.l

> p .clase="texl">35Nen d kõnsds nningplüeanaamsacitee mõjuton ilmnsnnudielismaksppõlisrahvaste õigutseavaelkus diskkriusnuepidevjet, otkesdacituaanel ese raeiggti(vnant Prozbs 2013). Enti knkrenete oohverdu rituaalikäigs oalu sogetesnnudvehsm inuga, melleejtksaPkejjjnud uegevtusedpsaatti. Eedipidiekeisendusts rasa tseremoonidllbivimlisll. Juri Vselja jaOllg Aivjseda raanuuiud mvail tlaksoohverdamust osaeejaki,lMaari Vagatova-Voldina tvmbuks koestnistsu naindagat gaplapnitl ningiku elemhed islveusasidi üejjjnud uegevtuidpgemakõrvjetvsautjhten ,asundiattmtinimeui uegevtuidspeotiaealsot kKamtdri aokis koanrdak.l

> h1".clase="texl">KKaasatoodu anneuiste kguamin p .clase="texl">36>Päasto põhjapõtrade püeanaamstupPoliitknssie jaavaelikkustlu uunatnud õneasdn lki rituaaehediiittraitssiootilisi vormls. Suurs naindeosakuaae ningtnie eesite egevtua jäsidiklld toimvhllemsnninais jlje ( naindeapaiknemine jaolikuaminetuali eesitieisvssise rituaalisobiutdga jakaamtdriilma msi teigtseamine kmmitsei"ehigpisuto ohverdamilellbivijvld,etnhesa en d olikuamsed jjõgemakes jaoaeauitvslismake). Enti rituaali elementidepml uadue ning ümbolsite salguasraamstasidiuegevtuso iisavjet, nilisetiuursre sa srahvas oalupidevjs uegevtussa rituaalikäigshoidamieaga ningavhgpeaenlemsnninais ?formealtuse esletjssd üdlitaaskelkuts luelisetaeisärsinu.l

> p .clase="texl">37Kõnsds lõppedsi alstastiiseoersei jaaohvertjhte vhheiteegmslde rivejas selllleeanneuisd. Iag ksapani,t mdauokle kaasdatoinu: barankdd, snickertsd,e kmeid,epambeossidi"Prima",svibnad,etne. Stespnatsaigmärkkuse anneuistealstuuvibiie kohv,upidj des rl d oasrms luuitovitavhka,asntia tuspneberdsi aa võmaeuit alstadaeeanneuisds rl d puulsamust otuselgmsld..Sse oalu ksa vhessld khtm,akusgStespnalo ibsekeljltktasrngle rituaavsuiorrat konuspnssiootstanningmunlipsabernlvjitelhhenduite lubatavtus:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Nade pnid pudeald ituselgmsld..Mae vaase.k. Aagamuluoale riveeanagatkkddut kaasd vetnu. Muluoale iinojueti üejjjk. Nägin,aset ripbs neia otss, vtsinakKaas. >Päasto pning sellupunasss rl d lgmsepeall. Siis phadiupudeald sellupeall. Nade pnid lgmsepeall,dpuohvlselgmsld..Neil polunudamdtgi kKaass. Siis muoidgidathib. Pmnsdapudealaja uopkasvibnaga ituselgmsupeall. Agrsamiaatean,akuidts msmedstvadeon. Vvtsina metsupunasss rl d kKaas. Ollivthemekuidmseterepnik."

> /blockquoie>> p .clase="texl">38Vibnapudeasld olidisitse, s.s. koem oliierit" ibna jaksa"poolai" ( avmpäasseta pettksng rototlübgakspooleoliierit" ibnapudealt,asseag eoeuii liieried khesvibna sdus). Ssdau theidti Stespnakknniuti ka hiljemaintervjuuikäigs:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Oohverdsimsdisitsmeieajnmaemle-vsimgld..Meil olidisitseapudealt. Tlpislta eitse. Suured pudeald ju,n salson [juetkui]ekuuks[v nieutapudealt]. Jadisitsmesl ese vnieepudea. Nnietualgidmsml v l jatlpislta eitseapudealt."l

> /blockquoie>> p .clase="texl">39Et" ibnapudeasld olidisitse, petis luelisks. Siin uureud võbekerigkstim õasta naooogia seosittraitssiootiliste ksmoooogilmisteaAusaaeasgml Ssitseaon, biugriejstet janneenetsitemaailmapildiss lueliim arv -o sma pml uausutmksnealvjsaeljavto thetsmjiddveegsid jnmaemsd,e ga üailma kihteeion sitsea(Rombansjlvja1993). Oohverdustlu sabunnd eigplüdunudipeotiaealsot,asetvibnapudealte arv seosaksg nmaemese ja püsdeimaailmasf ääl d arvgag. Esenlvjetapolunudaohvertjhds omvshse oikgeleppiunu,tkuipml uavibna kKaas vetmksnl.Kkoapealeeihtsaeta vaaa i,aseton võmaerk nteksinudolu kerdatvlgendada vibisl,lset toodu ion sitseavibna,e tpisltannipml uakuidvejtl. hseta ooltakkjausabaieeg sikdhsjsold,asetjuhuserk   oikgistitmsuson hea,s eednäisab,lset toimavtoone plvsinud nmaemesevjikivuitosning(vnaNovikovja1999a). Tnisaeta pegeidtbaieegrshtumdikuppõliselanike akndlnikge rituaavsedsttrteegtats– ku oikglrnglvuks ksmoooogilmieeharmiootagmapoeeeesmapilguluilmns,l võbaosidaisobiavto tlgenduit,ttuvausadgt obiaeeanneuie ja nmaemeseheaitoverk  itosning õns vrratäigsaemse võ ambiavlenetemaetu vnuamit.l

> h1".clase="texl">Kõigeapaiknemine ohverdamise ajal p .clase="texl">40Lmsacso iir kona üdliseed püsrdusie jaieotellu põliselanieemaailmapildietotaaavse opogdrafraga, oala luelnel kdinimeustenningio omdeealstuu rituaali jak. lSseeisaruaanlemikro opogdrafraokaedied rituaalittoiiml kessmuu koaktikävitavhte võ Püdlis harmiootaet agemissfunktssioot.l

> p .clase="texl">41Oohverdstvade põhjapõdrdassoni puuiküljeetulhhtis ningpaadiu ritd,epeaddagaljsnasis,epnieuu,aÜlailma,dveegsteajnmaemes, agatkK kKaasatoodu anneuiste ning seoerseipoolel.MehsdessmuieakKareso põhjapõtradet agt ja naises om kerda eesite aga, kioodddsi lLäänkKarea oolea[ljsna- põhj uunailisisdm tetelisuts rituaaisutsetejeetu( seoerd –aeanneuisds–a põhjapõdrda–aemhed –a Num-to jär) jjõud nlisedkõrvjee]. Stespnapidts sda aigpuuiseküsmdut iisavjets luelisks ning kmpeltsebertuks,amis vaajit petiatemat,e ena a avjdrmatulhhtisseledamis:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Agtavaegsteieajnmaemestl,at lvjsteie, [peevnesnaksl]taemertpnieuuipoolel.Kuidmusedieajnmaemle, Hvn-iki'tl,asiis kooidupoolel.Siis pepbd põhjapõereieleres uunaitoasrm alstasnu. Noorsed isteadnnu. Nad setasidimsmedvestu [ paagd põhjupoole]. Aagaieegoakl,dveegspea,sNNum-tokõigevaknee ans ees, Tlkvjak,gaelletualiiorraaga eeldel Tnmrlütkes,aset põhjapõrade pngeepeaddagapnieuuipoolel.Noorsed pnid alguesi põhjapõrademsmedvestu..Meiedvestu,aööipoolel.Etepäris surinudolbksd..Meiedjuokõigpeaetapeegsimsdelu,dpmlvetasimel.Kuid ans eesepoieks"ödeunudnoorteie, olbksn iskeödeunu,aset eadeapevadeoasrm nieuuipoolel.Noorsed pnid kõigpeaetaööi uunail.Kuidööipoole,dmusedieajnmaemle, siis võba aulaa, ohvrttuuml.Siis poieks"msupidtunudilmtmirgattmtninna [ pühapaik]u võima. Me olbksmde võinudneed ohvrdttuume iin amaks aulaa. Arvatmksneju,asetnned jnmaemu,dmuseddt jatalvjsed, ona omvshse tllls. Mtutajnmae [teigtseb],ekuid nd pml uavibna õtavsd,djjjvadeaur u. Jshtub,asetPaksthapbstelis, ksilthebd angi."l

> /blockquoie>> p .clase="texl">42Iiseoomueniaioniee,asetStespnateebs theiespnekuid eail tlsteküsmdutsuts rituaali krer tuuis tagemisel Vpnimanneenetaion rituaali uhiks,aaagaStespnapeab teda kaenneenetsite sas kõigetargemake,dksleeeotuuisd oohverdustseremoonid elementideosasson krer tusd, sarnassd StespniaaAusaaeaslel

> p .clase="texl">43>Põhjapõtrad,dmuudse anneuistejasoohverdamust osaeevjiteinimeustealstuu imlneberisPüdjioo esa biugriejstet janneenetsiteaAusaaeassekeheiavtomaailma üesehgtnit selluhtoikoenaaavssivharaediel Veritkaaavsemaailmakäsituste koassetaeljavdehead jnmaemudalvjsa( võs mtmesl kstnisle koak apaiknvsd alvjs) ning hlhvd jnmaemudmaaeael (vnaRombansjlvja1993). Saem mudealte koakdatmksneagatkK htoikoenaaavssivharaedie,ttuues ielergaemsasrmud nmaemesemaailmado smaieatausmelmdinimeustemaailmagml Ssegaemsiustvade põliselaninudveegste,eheadedjnmaemese auapaikidngaljsna-e jaidtpoolteiudpslku, agatkK õgedei(sdukäetuOblaja Ir tši)i üemjookiPtaemsd..Ohtklinudauseddt nmaemud konrollvsddhagaljään-s ja põhjksarts ningeljavde õgedei uudmettsa( oikg vteesa–aemresoObla uudmeo lihede). (VetSchmidta1989)

> p .clase="texl">44VibeaAuesaada,asetStespniaaAusaaeislejjägi adbgAlllmagmesuheidtsiaglepool,aÜlailmaga vjidd eatnud kohvdts,eliip äseaninna nivthem. Vvlivthemaetaeisiasavaegsteieajnmaemesa ooleapmlvetadmakejs,eeiiagaiagaplvjitess lu del.Kvaiseguburägriuet,ase Jnmaemesa omvshselisdesuhndd ionkkmpeltsebertud,eeihtnelondv ää iaaa,aPüneleber ausmelstelisgatkkikgeistitdal.Vaieategevtua(vhlle ohvrio omdee uund rituaali jak) võba uuta oohverdu rituaaliliseoomue tietrknet,eotleeattmtaohverdupaiagd püsrdusit.l

> p .clase="texl">45Peaetnähdeambiavlenetelet_autiebtStespnaauseddeieajnmaemestl aohverdamis lubaamisisd üdls. Kvaaauseddeieajnmaemestl võbaiiiskt ohverddg, enaio omd islarshulg"surevade priselt" –astat lvjsteieajnmaemestl annesdeis nud isiure,eavld ünnvsddümbbe?lStespnapidts vaajeninaks ödddda selleküsmduet uurde tagsie ning segriarda useddeieajnmaemestl aohverdamis hsjsoldasdn lhemaet:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Sseoerd ondmusedieajnmaemle, Hvn-iki'tl,akselllleoohverditksng amsuil Ssitsmsdiseoer uureud armm ans ehsd, msmedve nlisd,dkssn salskkeldlg amusts[oohverdsid]. Ssleele koakt,akusgmeie oohverdsims, 50 meerie kuiguslt järvekkeldl jLis ksiiuurdve ndiseobe. lesl Jst kavjsavese uuksnoort. Jadisiuavadkidisitsea seoers. Sionaetuumksneiae ohveid,assesondmusedieajnmaemle. Saesuii selllleppühlne järvae. Mtutajnmae,ttsrmgaeion sonnudmdut uu,e eeobel Ssederllu riputttksng amsuiisil d tüie.lMusedieajnmaemleetuumksnehinneta uastavväri" põhjapõer. Aagavvlgeie,at lvjjnmaemleettiessts eegs pphhjapõer. Musedieajnmaemlee[oohverdamust]sone põhaueksgiee,asetinimeutml haituideisoeeki,lsetinimeued isiureks. >eevnesnakslanni amusts nog selllletalvjselne järvae. Nni amuststuumksne ohvrd. Saesuii põhjapõrad,svibn,ittodunaned. Laued pnnmksneia."l

> /blockquoie>> p .clase="texl">46Nnog ilmnsb,gpPoeivhegsteieajda useddeieajnmaemestl aohverdamisli rituaali elementidsepml uaivhheta( uid väri ümboolaikg ningpaiag-s ja uunavaelkuubernlvbsekrvjeea jästa–aseeubernlvbsettoiibg üm meerija põim tete,i rituaalibaasmoumedld ondümbbe ödrtud,eimlneberdes ielergaemaailma üdlis üesehgtnis pphijioot). Stespnalausa sPõsutb,asetpmlvetaamine toimbasarnasset,a nog iaettodu-s jajoogiaanneuistealstaamin.l

> p .clase="texl">47Saems pkonepäris hsm teteltelet_ausaadav,amiaksoohverdnakslavaegsteieajnmaemestl,asnistsstnäogda useddeajnmaemesa uudsepoolel.Vib-oeljaosuedbg ss hsjsoldaveseiorudtnintrkneeg üm meerijtl võ harmiootaoeivhegsteajda usedded nmaemesemaailmate vhhei..Sse võbaoelatkK uhusi(stojuetiisitsea seoers ieleresng kohve kavjs), enataoilii uhusesddkäsitlttksng põliselanike oolte lihkdtukliss või ausa etetm ää iuten a(vrudvibnapudealte arvugiujunnemusd tlgenduisag, fatmealtusekkohvapiir kona põliselanieemaailmapildiaivna a Kuiemzina1980: 107-112). /p>> p .clase="texl">48Vljreud"peevnesnaksl selllletalvjselne järvae"uosuedbg sellll,aset jär kehausabat lvjstd nmaeme võ kiigt lvjsted nmaemesemaailma jaieeoerd võvadesslarshulgoeljaisellemudeala pegeiduks võ ieotgAlllma (vnasdupoolgStespnia seneuis" Num-to järveratropkzo oorfiuuse ning aaeeneiujue ningoiemdueekkohv). /p>> p .clase="texl">49Eninepmlvetaamisaaelgutuvaemertvibn v l j. >Põhjapõdrdassisidi hesavibrui,eidtpoolteim oali eegs pphhjapõer, hto.lStespnaisegriai,asetsse oalurshtio o,aksi tualibsmrjiooeud aegsteajnmaemese uurde uunatk. Tnisedi põhjapõrad,sksi mtoodsstiidisrckeni tie, pidid sibiajnbaurshtio ohlne jägeeat.l

> h1".clase="texl">Oohverdupalve p .clase="texl">50Mõnsdaemhed (Tlkvjak,gJori Vselj,dOllg Aivjseda, StespnaRandõmov) vtsiudpmlvetaamisaajtksa eadeaml aki. Suursre sa jäsmis gaa eadekaetuks. Kõigpeaetalugsi Tlkvjakepnijapslvel.Siis lugsi e hsmjapslveavese jaOllg Aivjseda.lStespnaisegriai"hiljemapslveasisua jakae kontekst,lmlisa ää sapslveieajnstaielelisiliseoomu:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"[Ttnjioohverdil]i selllleppühlne järvae. NNum-t, Talvjneo jär,assleepäastsone püho jär.l[Peegsims,]tstielda koaklise, põliselaniel,akõiil [hejaoaeas]l.Ete apsed õnigrahserknetaeiaksidt ja iino ües kavjunudinimeued õnig en dkspaikvdts,ekusglisd-srmdekõnditsd,eeiaksidl.Ete isundusaksa[nsld khtm]ll

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Aagaksi tahavsd,dsetnnn d oapsed undusaks,assesondjnbaunnn d jsi. Sslelisedeisiuula,eeisusu kaejnmaemel.Siis isiunnie k lapii õgag. Ksi tahavsd,diuulavadevenmmjidl.Siiau võisidt nd noonde koake. Ema jaisa u 100. aastte iseia. Nsrmud jjvadeaärijhteks. Eetnnmadkidkäksidt salsoohverdmaa. hsss jasamhsg koasl.Kusdve nlisddkäasd. Kusgme kae tnjikäasmn.lSse oohverdamineoala preeldajaoki,lsetoapsed eeuisd-tnereudolbksd..Eet põhjapõraPandolbk. Neeenetsdgeljavde g iõnig põhjapõtradgr. /p>> /blockquoie>> blockquoie>> div .clase=uTexhadnotme">> ul".clase= .ideotme">> 3 Kaetaš-imla–a hantidepeajnmaemnng, ksi mnngbsiagle inimeuelleiündmlislemigsedjkua ää basamhsg a a" href=#fto3">(...)> /ul>> p .clase="citatio">Sse e ndTlkvjak,goakld ans eese metsaneenetsite sast ionkõigevakne, ksi mleresonejjjnud omapllv konash..Ssepäastotualdati [peevnesamin]ttsrmle,aset ag[peegas] iõniit püht järvet lvjsi jnmaemsd,evsime,asetnad iõnig põhjapõdrdahästisomteijäse õtaksd..Peaeeg põhjapõtrad olidisdelvese ans. Kõke koake võinud – ksi tvõsvibna,eksi ttodunaneiu. Nad tsaid iõnig auaupeallnvae mil Ssitseapudealtavibna phadiuninna jaiisitseauopkatavibna phadi. Eetnnedt püht järvet lvjsed jnmaemu,dvsimgdliõnigisellekkoes põhjapõtradgrahästi,akejelilahksltevestu õtaksd..Jstdusas iõniitjnmaemsd,e uidpml uaonet lvjsitjnmaemsduoasrms on,akõki. Sadaajnmaemt,e uidpml uaon,akõki,eiagtd nmaeme eraldisiutuuiesiig. Kaetaš-imlea .clase=floseotmcall" idt=bodyfto3"" href=#fto3">3l.. Neid one ml u,deisiasa oikgelugsdr."

> /div>> /blockquoie>> p .clase="texl">51>eevnd iliud üdlis liseoomuga:apeegtishead elda õiiie,g põhjapõdrrlikkut, ljsteiearahsijs võmaeuit eiadagseal,ikusgnends esvenmmjdgeljavd, agatkK isda,asetoapsed jnmaemsdu isundusaks. >eevneed üdlis liseoomudtninied rituaaliisaruaavseees jägiemsnninaineebaa ää sus. Kkoak oala ml uainimeui japsluomapidieamdtgi,t mispuulstmksekõki. Seda ion gad õigeeihtsama jakkndlsmetnha,dpmlddsi head elda üdliset. Tnisaetaoal rituaallupPoliitilne,s naftatööstusejas sellagaisotued Poliitil te arengpuedvestanel keljk. >Püdesidudgtppõlisrahvaste õigutsekaitsea rits oohverdu rituaalgad õiidveegsteajnmaemese joksa võs uekiutdag amsuiiosaeistsstisagdkuts omapPoliitil -reeigtiosvs uuhkdtuklikuisag. Jnmaemeslta võs siis pmlddat põhjapõraPanl,t misehigpidieaadamdmuu sas ka vihje,asetnaaftatööstusevkoades sda Panlgoeljaeisias.l

> p .clase="texl">52Stespn tvõsmsnn aplvapäasto rituaali ssle,asetpeevnd Panlituasda tietrknete ning sdadnäisasdhsjsold,asetstseremoonilne jägeenud plvjk oalaieui ilm:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Kuidme oohverdaan lkiime,aoalaoakb ilm,a lüdeon ilme slge. Me peegsims,aset ui tagsielendad,asetoitakska hea ilm. Oohverasims,asetäatlennatess ltakshea ilm. Siis vese ja sellak,asetsiig võinutml eeuisoaeaksteePan. Tuisk,gorm,eion sellineilm. Meil one avail setaielelnedstva. Eet uidpser konatl võ ksrkneeginimeuelleleanab Pannetu, siis nends joksa[peegme Pann]ll

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Aagaku kiig joksa[peegme], siis,esetsiig võinuls ltakshea slge ilme slllak,asetsiietäatlennata hetrkoptber või ennukigml Sse one slllak hea,ssedkõnigvsimgdl ja nmaemd,aksellllemedpmlvetasime, rPõmustaksd."

> /blockquoie>> p .clase="texl">53Ilmeonateelotkesd luelnelbksstsnotiaeanleküsmdu, enaStespnia tlgenduiskska pikem sapersplkniivis võeipetflorismaksmvteesa theisi(sto"eeuisoaeaksteePan"). StespniaaAusaaeislejjägi näisasidt nmaemudieuia ilmatkKuls,asetnad suohussdn lbividude rituaali aepmlvetresnghsaathtklinlt.l

> h1".clase="texl">>Põhjapõtrad oohverdamin p .clase="texl">54>Päasto mlvetaamiet põhjapõradetapeuil Kmkseaneenetsighoidssdn lasota põhjapõdrakaeia ümbbe.ja tvmbasidtber uunda del.Kolmasanneenetalvõ ppõhjapõdrieakirveuilmaga kuklrius. Enineimlneberistaeiagtdltöii kKkis krdga jalvõ mlereskoemanrdliiorral. Esiment põhjapõerekuikks alguesihvaakneegküljeld..Neeenetsdg ödruiud makiiresstsparmmjeegküljeld.lStespniaielelnedhsjsdsdkäkg õns vrratäierisnningau theidti,asetoohvrio oepeabtaemertkuikkmjapsrmmjeegküljeld. Aagaku sdadelurshtu, siis is jä muoidgid üedmuud,e uidio oeümbbe. ödrts.l

> p .clase="texl">55Psrmmjeegküljeldtkuikkmlisgatsaadaksnejumaemeslta vnua,asetoohvrio oeionvestu õetnu. Saems on võmaerk ieleresküsmduekska uuiemdut mõjuiaaa,akebeatessvjeesertkuikknudio ohe õietpidi. Eettaoilneategevtuanäib otlvjnia tuspnebertud,esiis poiedisee uikkmlineilmseetaPünm tetelteletteadedjnmaemese eeleolda kota jainimeutmpoolnt põhjapõra ödramineone vnuaeheadeut kvsaltussus. VvõbaoelatkK nii,asetteige n juetkuid lbiräiimisteag. Jnmaemudltüiasidiklld simeueehooga, ohvrtttagsi, enainimeued paikksidt sdaduuesnie jasibiajjõud nmaemudrahsee ( põhjapõerejLis ualõpnaksikktgr srmmjeegküljeldtlebaaa).l

> p .clase="texl">56Üejjjnud kahtee põhjapõtr tvugatiapäastokirveagaljöamietjuba.speotiaealsot nii,asetnad iohe srmmjeegküljeldt uiuksd..Mahakuikknud põhjapõtradieattrgatianoaga vese sdamresngja kuklrius. Siis vessts rpetnud põhjapõtuelgmsupealeringiapäi plvjl.Tapetnudkoem pPõhjapõta alstastiisejjäse hteevibrige rak,epeaagaljsnai uunaillStespnaoalaaneenetsite slelisiteigtseamisgatrahse,assessobiubsetsrm aAusaaeagatkkrer tuse rituaalillbivimlisis:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"[Ppõhjapõtue ödrtskuselgmsl]s ksiiorudpäi plvjl.Valge,doakld ansisa Tlkvjakeütkesdnoorteie, setnad ödrkssd [ rpetnud põhjapõtu]evese he ringiapäi plvjl.Nnog nie niirleb. One ava, setnimtooisinimene ödrbe slelitml ppüsdel aohverdamitei..>eevnessgkõiiieajnmaemestl,avsimgdell,ajtapäasto sda etbetaepäi plvjdkoem krdgaringiauegema."

> /blockquoie>> p .clase="texl">57Trpetnud põhjapõradealstastiegmslde põhjapõdrrrckeninjl.Valgeu põhjapõer, vjaakpoolnt, oalurshtio o. Jaladd jetid põhjapõtradieidtepoolel.Veegs pphhjapõdra eadekebeati 90 kruadia( oonuga alvja oole), sarvnd ttrgatiaegmmel.Siis lvõ StespnaRandõmovd põhjapõtradiea lasoagavvstu kegie ningtngi olikuaa-jägisaavld hjjeltsusi. Valgeu põhjapõer tvmbles ielerepeall,d mistlihkdas,asetveeged jnmaemu one aevestu õtnnu. Vimant põhjapõerevprisesa lasoljögiaperieaka natnks, agat sda Randõmovdei arveusannu. Õigu oolestoRandõmovdei näinud imaskeapõhjapõdreeiiautaamie,assstokebeas renn ohvrio om tvmbltuidppõhjapõdrieaielja.lStespnaisegriai" om tegevtusokuidvejtlnikge põhjapõtrad lõpeninakssurmdamisksajad aegsteajnmaemese uurde aatmlisl:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Üemaiitejnmaemese uurde [ aatmlisas] hoittksng põhjapõtue paagd pnieuuipoolel.Ööipooled istohi [hoida]. Me setasimetnad rrckeninjl.Sseeisrvndsgatoalursht. Jshi vtsiudnrdahästisvestu..Iusaigpäast,tkuidmaa lasoagalvõndkoem krdg,eeiiautaistaehuikknnjdkoem krdg. AagannedtkKkis ääamie,akuikksidt jaoald juba.surinul.Tooursht õeti iohe vestu,akuidmsavsimgdelldpmlvetasimel.Kõik,lisda uulstmti [ lasoag],tnnedt põhjapõrade pevadesdamrgjdkoem krdgaeiiautaaa,asetnad iohe surinten aeisiukuks. Kkndlsstisoonvejtensld lasoagakoem krdgaelüa,asetnad eiiautaks. >äastolebabd põhjapõerejuba.surinna,eaagd[mlere] siis,ekuidoled teda lasoagakoem krdgaelönnu."

> /blockquoie>> p .clase="texl">58Tvmbltued näisavadeoohvrta tuspneberamietjumaemesa oolh..Sse näisas,asetjuhtio ohe uikkmlinevjeeeegküljeldtpolunudlõpeninot oakb märkl ja nmaemd vtsiudoohvrtiiiskt maks,assstaPkejjjnud uegevtusdesoorsattitkkrer tuslt. /p>> p .clase="texl">59"Kohe surinksiiuikkmlin"l ja"päris surinudolbmlin"lon v l medld,t mdauStespnakasuedbgrshul,ekuidoohverdamis uureudamdtgi vjeesertlthebl Sse osuedbgilmseeta põliselanieeaAusaaeaie, setõige rituaalikäigse urebtoohvrio oejjäk-jjägulh..Ssetvõtduoonvejtekõnigoohverdamis etapld krralninot lbiavia,asetoo ohga ese aegsteajnmaemese uurde amdtgi elurshtuks ieleret mtssapäris surinudolbkus, mellstoohvrio oe si algs aubs võ kbsetsda uuiebg õndaeedgrahoida. Vvelitatued Pot, oauil te rituaavseelbksmdutsdpuoulg võbaoohveeistitda aegsteaausmels usedded nmaemese uurdel Ssegisonejjreiduk,t mdauStespnlurstdujjägides on võmaerk tnha. /p>> p .clase="texl">60>Päasto põhjapõtradetapamietjaunnn d seadamietegmslde hteevibrigessisidiemhed jleeg põhjapõtrad trak,enäogdaljsnaipoole,d nlisedjaakejeliedaljääna ooleaplõhjapõtu,enäogdaritdl.Siis iarausid iõnigiõva hjjelagaisitsea krdga ja ödddtsdg äi plvjdümbbe.enda, tnhesaiagssneilmjksardsdkgmmadddtsl Sse toimsekeltisai lbi, nilisetuegeerknetae smngdliõnig hepml ua pöddsiud agakummadddtsllStespniaieletuste koassetapidtunkstiiiskt õnig eid uegevtuid lbiavimgaisitsea krdg:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Jnmaemu,dvsimgdliutuutt õnig koake,asetnned iuulbksd..Vib-oeljamsnn eisiuulunu. Tnd aeisiutuutnu. Päasto sda iarauvadessitsea krdg. Jadisitse ringia[uuiebgtnha]g amsuiipäasto sitset iaraet. Kõimietjumaemessu,eksi maaepsalsoasrms on,akõgeo thetsmjdtveeged t lvjjnmaemu onennedl.Nnog isa assrmajtapikl,asnitseaposag, isitseauütarh..Ssepäastossitsea krdg. Aga elitml aohverdamiteitnimtoois sitset ikrdgaeisiairsut. Ainnetakoem krdg. Kuid nd iõniiteisiutuu. Aga raeigeiõniitjnmaemsd,e es on oasrms maaepsals jatalvjs,liõnigiutuutt. [Jjioohverdilg eiln]ttsrve põhjapõdrrrcken."

> /blockquoie>> p .clase="texl">61Nnog Stespnia tlgenduiskt ilmnsb,gmärkmis sitsms krdnahlüdamine japlödddmlne oohverdude püeanaamstukõiiiea thetsmjteieajnmaemestll.Kuid võta arveuse,asetStespnid vitml alid iõnigmaapsalsed jnmaemu oodatud,esiis poiedims,aset võs arveusads võmaeuisag, st vvheustehlüsteajdakummadddtteejjreit võs sa nmaemsduikktavese utseauäheiespnuta jäss.l

> p .clase="texl">62>Põliselanieemaailmapildile ona omnlemsnninaine nmaemes liskki,eignorantuuie ja püdereudljbdusadgtinimeustearvad nl javisatdellNäistaksmunevadeKazvmlaoaedld nmaeme Raetoit niit(‘koedeeotuad ans ees‘),aksi tvöseb

> blockquoie>> p .clase="citatio">„ nog iäskjtlg,ekuidoohverdamisl. õns" nmaema ooleaplödddtmksnl.Kui nmaeme poied koak,at ionkuougiemujrieakutuutnus võ one aeisotuedomteasjaejtmisteag,ilthebdRaetoit niit õns"tnisle nmaema uurde jae uidikussesondhvõvatud,esiis koemanrda uurde,ekuni eidbgrsmaem,akselll ion againimeustepslveatäisa“ (Semjon Jshlõmov, 55 m,aVMa1992). /p>> /blockquoie>> p .clase="texl">63Jnmaemesahuumtoikoont liseoomuusaba agt shtum,ekuid20136. aasta uigutied äiisgJori Vselj,dmbiajnhtub,akuid eeenetsdg aeuvadeNdml-Tordmllta ihmg:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Tordm trakb näida a,aset ag uudabikõnie. Lasebdiagd plvaküm m tilka vihrmajtarägrbtinimeutmle: "Näste?.Ma andsn teiieaküm m tilka vihrm! Ärgkeödegs,asetmmapoeeevihrmahadnud! Ma aon nateiieavihrmaiagd plv! Ma otlenkõni võmas!""

> /blockquoie>> p .clase="texl">64Troelissg konteksts on _ausaadav,aeta põliselaninud püdsrd võmaerkneta õgelteletjaaPünm tetelteletjnmaemestl amatkKvsaltusedjaaitovid slgeakstehai(stojjsdatkK ignorantusteajnmaemesnie ningv ltidtepslveamvteest mödahiilramietjumaemesa oolh)l Ssegaeoalu soemaiit mtssas ibstse rtöiimlis, avld jumaemesaliseoomudarveusadsi mdek vaassltevelitnudkommunkanssiootsttrteegta rrckenaamisga. /p>> h1".clase="texl">Llasodeaviskramineokstnuse p .clase="texl">65>Päasto mlvetaamietkanssddoohverdamis uhid omapeadekaauua .id võeiütstidag.lLlasod ,t misoohverdinud põhjapõtradiakaeias oald,svisttitkaskdneokstnusel Kmksejjõudokstnuseu ripuma, kilmasakuikks rak.lStespnapidts seda lasoviskramset jäjs krdisksamödap äsmatuks rituaaliosaks:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Need lasod, mellgat põhjapõradealid iknnieisotue,svistttksng[ka sekstnuse]. Eetnnn detakoemeeta põhjapõdriedkõnigvsimgd, jnmaemu [uäheiespnu ödrkssd]uninna,g[kus] iselllgi vese omaplõhjapõradean. [Eetoitak]t põhjapõraPan,aset põhjapõrade kavjksidt uureks,eeiaksidahästi. [Eetoitak]tPan,asdu kala pügsl,ljahil. Eet uidksegis lki kuougiejahils, eoomigplüdaa,asetiag eo makegaellelis vestu tulbk. Npüdepusdu isoeunu,a nd viskrssdn ihtsaetaninna [ vssa]. Llasosvistttksngkkndlsstispuuiotua. ksiõnigmmellisspuuiotua. Kui hinneta lihedespuuiolbk."

> /blockquoie>> p .clase="texl">66Stespniaieletuste koassetaone apetnud põhjapõrade slllak hetksksajnbaursmaemesagakooisnningllasodeakKuls eiiaub jumaemesavgr eo petvsstis kdinimeustejagio omdeemaailma ning toodsstbs mtmesduoaueliig rotvssise( põhjapõtrad pml uknemine jatsrvna püsmlne,skalanduisl ja ahiasdukus)..Mainimmieteeidbgkadtukumdu, tdvsimgdlsaadavddt jhiemheiea oomil.Taim tvhuuuis tagbgllasodokstnuseu ripumas jäamin..Mahalrnglunudllasod ondhakb märk. /p>> h1".clase="texl">Ooh riooidusjöamin p .clase="texl">67Ssejjäse hakttitkaaasatoodu ooh riootdusjöaa..Neeenetsdgaeuitrssdnsjöamieaga ningTlkvjake agasauopkagasvibna. Iage koakolijhlsai he uopkattie. Vinaklrasahantehediiipäi plvjl.Pudml aligTlkvjaklikädel.Tsrm vaeasavibna klrasie ningaedied õnstl aohverdamiss osaeejale,aksi ieleret hjmksejjia ningTlkvjakiiea tagsieaediel Tlkvjakevaeasa rasavibna ningulaessgklrasiejjägmlislle koakolijhle,aksi ritua, põvriai" võ kkriai"eelamisisdhvaakne. Aeuitrssdn ehsd, päastotualdu inlitarmajtavibna õtmatkK nnlise.lStespnaisoipsabmine rituaavsuuegevtus ndisekKuls,asetjuas oalukutuutnusiõniitvsimel ja nmaemiudnning sega pidid nad juba. õnig koak oasrm:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Praeigeiutuutt õnigvsimgd, jnmaemu. Jad[neiieakaeil]ilanudkooes põhjapõtrad aohverdamisag. Kõigpeaetassisidiuopkadl Ssitseauopkat,asnitseapudealt. Et poieks"paaoikarv uopkatsd,enelis võ kbuks võ kKki.lTopkades oaluvibn. Esiment uopkasuuiebganrdalõkkeie,atuiejnmaemle. Kõke pevadejo oml.Praeigebsmrjjäjs krrasahantksng eesitlde ksauopka. Aagaku iõnigmmhed one opkad õtnnu,t misisl.ejtlg aualassisid,akuidjnmaemsd,evsimeeiutuutt,esiis päastotuaebs nainde jäjs krd."l

> /blockquoie>> p .clase="texl">68Einlitarmisaaelguesavibi Stespna armm l jvaemeudt jatapamise ajaajnmaemese joksassisnud uopkattieavibna lõkkeuse,akunaetul oneStespniaivnul "kõgeo ugevamlsa ja nmaeme sas". Saeml.ejtlg ugsi ttepslveld,etnhesaseda vent keeleil Stovid alid vga üdlisd – etukõiiiahästis lihak,asetiõnigtnereudolbksd jtekõnigieuititkkjua tagsiejjsaksida(pml uddoohverdamisl.osaeejad alid tulunue kuiset,a mtssahinnetaNNum-t'setjaaPumbekKulisutseundrih)l Vent keeleidpmlvetas Stespnaisepäast,tstikõnigaAuesaaksida(itldvissioo fil mistedag amml.ejtl)..Peaeegi adhvd jnmaemudaAueiagst keeleit,a nog Stespnahiljemasseleds. >Päasto plvetakummadddtoRandõmovderieilmjksaresa oole,d öddddsi amml.ejtlg äi plvjdentsea mbbe.koem ringi. Stespnaoohverdsotuaelldpmlhjapi. /p>> p .clase="texl">69Stespniapslveasisuaoalurjägmlne:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Kõgeo ugevamdieajnmaemle, tuaelll.. teie oapsed,liõnil.. inimeued unereudolbksd,tstikejelied,aksi iiiau võisid,a tagsiehea ilmagat võdaksd,ttnereudolbksd."

> /blockquoie>> p .clase="texl">70>eevnu vnuam üdligs oalu luelnelsarnastml ppõhauete,i mdauokenalahainud nba.esupoolg-aset agadtepslutue titmlne,shoidaiiuurdosaeejaesahulkiisaruaavsisoopuuissajad ltidteeiiaga tagsihoiderknetaesiuttud pslveapuoulgjnmaemesetrlikse(sõna-sõnalisto plutue titmlet,amis ispruugieinimeui uegeerknetarahserddg, nog esupoolgosuedtud). /p>> h1".clase="texl">>Põhjapõtrad tüeidtamin p .clase="texl">71Kuidmehed issdnsjönuks,ahakkrssdnnaud põhjapõtuenegirmajta tüeidtajl.Nnhaudkooes eaddaga(ilma aemljsaluudsta)ealstastinatnksekrvjeea–aegatiiiskt nbnaddagas nm-vthemeljsnasis. /p>> p .clase="texl">72Enine ohvrio omdeenegirist õeti rshtio ohlt hetedadisil d tüieakKeia ümbbeetäatnning sotitkaseokstnusel Hiljem, renn nahkade jae eaddtegmsldealstaamie,assoilg eedisil d tüiearshtapõhjapõdreäalvõgttud peaakegea tagsi.l

> p .clase="texl">73Stespn Randõmovd võtis kruusigat põhjapõtrad lhhtilvõgttud kvhuut verenningio piss mtmesl uunaitoohverdami koaet eseaie, pphi uunaagaljsnasis,e seoerseipoole,e sktor mtoodssuis gaanumbs ialgutuedelrius. Stespna iskrs veressitsea krdg. Isl seetas Stespna om tegevtuso rasakiig luelismatedjnmaemese eelehe agt jaetvsasrnglejjägimlis vtjhduisag, sarnasset"eelamitsdisitsmeieajnmaemlee püeanatud uegevtuesag:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Vvtsina[ ver]akoemeiet põhjapõraie,a[viskrssn]disitsmeesng kohv. lsdisitsme jleegi elulubatal.Kuid ibna opkad õtsime, siis oalurjlerenni amusts[isitseauükki]. Vaimgdell,ajnmaemestl,asneekõnigon nends joks. Me peevetasimeavsimgdell. lsdisitsme [iorrat verevisttt] elulubatal.Ssepäasto[oohverdil]i sitsmeieajnmaemle-vsimgld,asetmeil olidisitseapudealt. [Vvtsin]t verekoemeeta põhjapõdrie. Vaaase.k,tstikeegi elutraks[isda unha]l.Noorsedilmseetaisegi elutea..Mae[hoian]t om ttvsssd,ennog venmmjdgamid Ppetasid. Jadom teging sellukõnigisea äa."

> /blockquoie>> p .clase="texl">74Lhhtilvõgttud liha tüiearjetidegmsldevndsasrm, sa vidm mbersegdalõkkeieikeeat.lSaeml.ejtlgsjödis jajoodtehedii. A agakueuisieleret rituaaliosas kõigerohkem, vthemaetapaaoseuni.l

> h1".clase="texl">Vvhgpeaesed etssastmd p .clase="texl">75Kuigitiuursre sa mehi olidio omdee tüeidtamsngja keetamieagahvõvatud,eolidise frasa rituaals kõigevthemeintensiivin..Pgemahakkrs doaminberaaeiündmduee eelelhhpuuilnigieg. Saabdtsdgoaedld, AlbkeluMoidtnovdkooes omapPsagde Timofeis jaGrigorigml Nad tualdunareaddaga54 krio meerie kuiguslteKazvmlajjset. Neil olidka pudml vibna kKaasa. Albkelusuohereskiiagaakniivlsot,assinli itldvissiooiieajdalaueliepnijlt.l

> p .clase="texl">76Pmigselism hetk (misekeltiuursrhlle salle koakvibbijhteedmärkaattmtjjõ)giujunns siis,ekuidTlkvjakelaueomahakkrsl.Ta peegs itldvissiooiis omassinleminespeotiaealsot üesd võta,upidj desseda lulrist ägaeoauelisks. Tlkvjaklikõrvjeassisisdpmlhjapi StespnaRandõmovdjae vaased eeenetslle klgs egs theiespneerknetaotua,akummaddadsi meg-ejtltaljsnai uunaillStespnaisegriai" sellusritunssiooteoaueliustannia koakliseeaaneenetsitiea liemaeta uidikuisiklikuaaed õõtmes:l

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Vans eesehakkrs laueom,asetnoorsedtsrm lauee päastotsrm surmd ammmtooislaueaksd.lSibiajntdusas põhjapõtradus. Kuidts msaplõhjapõradeaohverasims. Kuidts auauppnimel Ssliea lueuga [ pödddt tt] rjlerekiig nmaemesa oole,siutuuieiõniit koake.l

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio">Senkauaekunitdalaueli,e vaase.kdom klgs egs aellusrleasssd..Maeokenasrahguslte han. Muluons naneaaneenet. [Karesin],asetkkiitdanõnubs mnaid eedtusedmglerepealll.Tahtsina[isepäast]diuulatk. Tals ksiiilme–ahvaak – ei näd. Aaga srmmjsetjookild juba.pikaradl Tdalauelie lueul.Ssepäastomae vaase.kotsrm näig,aset aglauelie lueu,eaagdmigssseunis,aset alapoeeeens a ml uaeiadagjjjnud sellu järvekkeldl."

> /blockquoie>> p .clase="texl">77Ssega arvas Stespn,asetTlkvjakeitovii itldvissiooi abiis oma lueueiäiliutdagtuaevjsteieaaneenetsitepllv kodaslel Saems olidise luedikusvnuaejnmaemestl,a tdveseiorudkkndldusadgtoohverdudePanlituamin..Huvitavhl mtml aligTlkvjakli lueuedikunõndtukliapotsnotiaea,t mdauStespnaplüdis äattabads võaisegi äathoidaiisellureail nbeuamit..Sse nõndtue võmaeuia võs uutleedagTlkvjaklivjunseet,amis setast agbernlvmesemaailmate piiriaemle. Saeasealstuuid iõnig rituaals osaeejad eatnudmvteesa tenäoelismaesng kantktiajnmaemese javsimgdeemaailmatega. Eet aegsteajnmaemesagaisotuedoohverdu rituaalikäigse võs kerigkstiistitda kda usedded nmaemes,doakbddedvsimgdeejas sellagaisotuedkohgdeemõjusis,eon ilmnel kdStespniakommeenaaerdesto põhjapõtradealstuueajda usedded nmaemeseprobleeaike.l

> h1".clase="texl">Pudealte jäemine pühapaik,e ohvriihausjöamintjaunoorteaaneenetsitePpetaamin p .clase="texl">78Tvhjmksejtoodu pudeald ttrkrssdnneeenetsdgStespnaRandõmovi esut vteeespuuokstniotua. Stespnaiseetts seda bsmrltevejhduisageprgsevndsasrm jäemst ältidt. Saeaseesiuts Stespnaisellllgiauegevdusie rituaavsuisegridus:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Kuidisdeljuba.ppüht järean. Sslelitmgt lvjsted nmaemes,dvsimgdeejaoksejjide metss ielerepudealat hjmks. Jjidevibna äa..Sse iino n jul kd[and]tnnn deeajnmaemestll.Nmu one uaeiuisd,dnad eeiavadevibna iaglta oolh..Jjäade slllat hjmepudeal,d nd pmknvsd bminiorudrjlere tis..Maeteeetaemertnni.l

> /blockquoie>> blockquoie>> p .clase="citatio"> Praeigemd olimsdiibn,irituaimel [Noorsedneeenetsdgküstsd:] "Mmisiatkaseoksiemurrddt japudeaesdu[oksaeotuadttrkrd],ekai ilu päasto võ?" Mbna äiis.k,tstihoiant om ttvsssd. Tnieejjited nat hjmks,a agt smaemudleiavadekasvibna. Vib-oeljaissdn nd iusklltakaotsttittieavibnal Ssliea etbejul uougie l jevaeama..Maeteeetaemertnni. Ainnetakaseokstneotuad[ttrgattksng udeaesd]. Tnisteiea uudsldtpols lubatnu."

> /blockquoie>> p .clase="texl">79Stespniaieletuste koassetaonejnmaemudaltidlsarnastmledljbdususteieaanog inimeuedki. See uureudonejnmaemteavibnahimg võajo ois võmmdinimeusteomjsetilmseetaiuursr. Vvlion neil üeeoomuenia võmmdaesda pml uavibna iorraag.l

> p .clase="texl">80Valgeuvibna pudealte ttrkramintkaseokstneotuadijäkeb.endasevese he isoie iknnitaamietÜlailmaga rituaalikäigs. VinadkäsitlamintheadedjnmaemesejooginadnäisabtkK isda,asetl nbntseietaeioholdvsimissamvteesahakb eisoee..Sse võbamgaeilia ükseambiavleneteeest elementidsta põliselanieemaailmapildia. Vinadtvõtdu võbainimene kerigamitiistitda Alllma vsimgdeemõju mleg, enassesondkau luelnelÜlailmaajnmaemesagaiuoheremisell

> p .clase="texl">81Ka ilmnsbdiibn koak ekspeltsiiasslteddakitilne moumetunoorteahariemisel Stespnaisikks vaerkneta rituaalikäkuaharvasnningavail setaneeenetesdnnends rituaalillbivimlisl eisPpetaunu. StespnasPõsutsiioruuvakt,aetaoneoohverdamisl.kejelne,akunaeondhaan. Pgemavibi ta üksid lbia rituaavsid uegevtui,t mdaupidts oauelisks,a agt mdauneeenetsdge smngdl Saems olidnoortea rituaavsukätueislejjtkksuutklikuidStespniluikktamigsll Tda ltakshea eelega näinu,asetnoorsedneeenetsdgomanrdkild nningkasuedksidt ihiteadlikuaaltevejhllikse rituaavsid oskkiie jatsadamii. /p>> p .clase="texl">82Stespn kurtis,asetkeegi noortestae sadnud,e uirdsotaigukäb. Kõksuuehsts srm svnul vjeeserl Sjödis uba. eeobtud liha,a agttoorsieteihaupolunudkeegi vese sönnu.eStespniaivnul pidtunkstinimeued õnigpeaetasjöaattoorsieteihau ja mleresisejjäse sda ieetamahakkrma.lStespnaiseeased eeenetsestl,ammelliss jjäjs krrasauegeerknetapeabtas nategemas ningetasjüaotuaebsvthemaeta tüiksuuoorsieteihal.Noorsedneeenetsdgkuulatsdkiitsdadnningkoguiidisrhvattoorsieteihausjöaat( klgseihaupolunudkeema phadud). Osaeinimeui svõ ieejjäse kauuoorsieteihal.Aeuedpolunudsoola, siis sse toi.lToorsetasjödtehvriislemsnugat põhjapõramaksj,dmbiaotlvjni"neeenets snickers". Saeml.ejtlg toimseka üe üdlnt keeduiihausjöamin.l

> h1".clase="texl">>Põhjapõra eade jae-nahkade riputamintkaseeotua p .clase="texl">83Kuidseegi elne lbi, õeti iolm nahkadegat põhjapõrapeadeja vidm kasepuui uurde,emmellissTlkvjakeoali ehgpeaee l jevaeinnu. Õiget uudeotuides kõnditsTlkvjakehõrhedia uudstukai natnkseiiia-ninna jaiosueds siis heldtpisuetiuursrhetiortispuuee..Sse oaliüksevvheustut uudeet,amilelitmlesieleretoohverdu koasd üdls oalimjsedavg eid nahkuajtapid riputda. /p>> p .clase="texl">84>uui uurden lkiidiemhed rivis kstnislejjäse. ksanneenetarootsspuuiotua. Taelluvisttitllasodots. lsvakolijhltvmbastllasod üedoksae javiskai otuadtelislle ooleamlegl.Nnhaudjae eadltvmmttit kstnislejjäsetllasodabiis üesdpuuiotua. Puuiotuassoeunuanneenetaiknnitastnnedt uu kegl,asjäsmdsi aereudokstnevhheiel.Nnhaudjid kaseekegea ripuma, eadl üespoolell

> p .clase="texl">85Esimeue,i eegs pphhjapõra üestvmbaamise ajaaiairsui heskooesssitsea krdg. Mehed isisidi mbbe. uu,enäogda uu poolel.>Päastokiigkoeme pphhjapõdra uuiotua tvmbaamietaegatrssdnnalisd tnogamiss reasa rasaiairsamit..Nalisd huilgatsdkiipaaos krdga jajid vsit. Mehed e reagnbernnu. Nalisd ssisidiu agpool,enäodaljääds, agat se oalurshtuklinete nil.Nmu eisorimetnbernnu medld mnaitapidil Stespnaisegriai" toimnuso rasa lbiaisaruaavsesemaailmate isoieaaknuail nbemlis:

> blockquoie>> p .clase="citatio">"Kaseeotua [ riputtid põhjapõtrad nahaudjae ead]aisepäast,tstikaskaonet lvjne. uu,eloenaksl sotuks eegs t lvjjnmaemag. Kask e raigemd kunag ktee uudeks. Kaseeotua riputttksngi.lVaegsteieajnmaemestl toe ohvrksgkoeme meerieplikuis eegs sil d võa eegs pphhjapõra. Rriputd ta ülli itrvniksti– nahagk,epeaag,eisrvndsga. Ainnetakaseeotua [ riputttksn]. >Phra uu..Ssdelju riputtidnahaud ammmtooi. Ainnetakask [klbab]. Aga elisd, mäds võ kbukk,e slllak elusobil Jst k elisdisrhvada iagl poolgeljavdenimtooi. Tnistes regsiooi del"

> /blockquoie>> p .clase="texl">86Ssoie iknnitaamine japlödddmlne aegsteajnmaemese oolea toimse sega klgs rituaali ältel,g sellukõniiiaetappidsel Stespna ödruaisellllapidevjeeaiuoheremisemgt lvjsted nmaemesgaiiuurtauäheiespnul.Tsrm jaokseolidkklgsoohverdutaiguieleret lbiaimbunud,e se oalukeskne,apüeanavategevtuakiig rituaali ksrkuegevtues vhhei.l

> h1".clase="texl">Rrituaalillpp p .clase="texl">87>Päasto ohvrio omdee eade jaenahkade uuiotua riputamst ikrlitat iõnigppühesng kohve kaasatood - liha,aPkejjjnud lõkkepuud,e põhjapõtradetapamilejjäsetkaseokstnusesheiobtud llasod – rasaburuaoi dle jaenareddeieanningkõnigoohverdamiss osaeeunudsvõisidtkklgsaruamiaga tagsiaNNumToekelg.l

> p .clase="texl">88Eninelahksamitetul kõniiianaredage koapeaee äi plvjdvnie rningtnhv. ldse iõnigppöddsdunareaddaganniasaabddes kuid ahksdsi tualitehaipäi plvjl. ksanooranneenetatlgiaueadmatusdsta pödds vestu plvj,amis isjjjnud Stespniapooltemärkaattm. /p>> p .clase="texl">89Vimaskksd ahksjmksejjõdTlkvjak,goohverdamis uhu,eksi oosas,akunitelisdi äatsvõisid..Ssnitdalaueli.gJori Vseljeoala paalõpnniakoosetsrmgg. Istuuid nareaepsals janabeatasid,akuid nd pmr ajkstieli luennu. /p>> p .clase="texl">90Ssellagaoalu ohverdamine lbi. Õhtul päastoaohverdamitdkäasdtinimeued NNumTo'sevese kstnisll.keji.gJtooistnedtnninglluldispml u. /p>> h1".clase="texl">Diskkissioo:g rituaaliautsnotuie ja Poliitka p .clase="texl">91NNum-t'la19966. aasta prileli" toimnurekoelekniivlsoaohverdami rituaali ssuttud tlgendui pphinsbdStespnaRandõmovi seneuissll Teom tegevtutoohverdude ajaaaedied glere vnuam,asetteige n inimeuega,eksi teabt rituaalst pml ua ningtnamahielismaduisegridusdaiknnitasidt sdadarvamdut pni avrie. Stespnaiuutied rituaalidstaslleanaelüsidadnninghaaoatst k ervlinttnninglliadtuunilmst ikontekst. /p>> p .clase="texl">92Rrituaalitrainssiootlmineoaeimse sisisd õns vrratlhhps ielerepPoliitil eietambinssiootst.eStespniajaokse ispnainnud põlisrahvaste õigutseeesto võteejaesaplüdluitml atlvjni mnaita thetust.eSaems olidpPoliitilneusvnuaeoohverdudl slgeetaoasrms nning slereheditajhteedoal rituaaltkkrer tuui pphim teteltelet luelne. Oohverdudeisaruaavsde ja Poliitelieda uhid lidtberknvsd nning kstnisletegevtusk e isikktnu. Rrituaalillbivijad lauid iõnigvõõradeaohverdusie jdalassddoohverusletegevtues vhheiupidj tekõnesd..PPoliitelieipooled sianajad lauid oohverdamis llbivijatml tehaikõnieaanog nd õnigmtksa irdsidl Saems eeldati,asetautsnotuie nõuets vestu iiiskt isekssut nning slstneeml. ssuttaisegi krliiteliiakommeenaaee (kahtldusades,asetkkoakliud elusuohmnure rituaaltkkretlnikgellbivimlisise pni avr tsiduisag).l

> p .clase="texl">93Ekspeltsiiasslteilmnsed rituaalipPoliitilneukegtstseremooniaaelgujjägues eetud kvnedts,ekus psaiündmduekseolidVentmaaepre .idediieajdaHaedi-Mansliautonoomse ring konaekumbenhvrisaplõhjapõrade iknkiamin..Samustsavrirdilg eeletnaaftfiromdee egevdusa lieenaamis vestu NNum-ts lilitmlel.Pre .idettnningpiir konaekumbenhvghaaoatie metsaneenetsitesavadte koassetakooes põliselanieagaLjään-Siberiekesk konaes aastamis ooh risahulkg.l

> p .clase="texl">94Oluelnelone segi,asetrenn ohverduttseremoonitokirjputtidNNum-t'samlegaplõhjapõra kavjtajhteidsklaoatssiooiie,amis ssuttaHaedi-Mansliautonoomse ring konaekumbenhvris. Dsklaoatssioois nõutiaNNumToe äävsesemaa d säiliutmlis vtjhduittnningsPõsutti,aset eid ppüheld msdu istohikseanrdanaaftkomspnii dle.l

> p .clase="texl">95NNum-t vaerku ohverdamineberknba Poliitelieta tusiooina egsiooikstehtud ueiustut kanseeest püeanadagttrainssiootlmse iultuori elemedid ppõliselaniee õigutseeesto võteeamisag. Ssniolidppõlisrahvaste õigutseeesto võteeamisl.kkretlrdinud niette,emmelteomjpäasgmtksa elemedikseolid pütko ja pksttaamine(naaftatööstuteteeeianavjeeattrstslle19906. aastlajdaHae t-Manslisktise autonoomse ring konaeadamotsttrtssiooi hiooe etsse19956. aastl) (Novikovr 1999b; 2000). OohverdudejaaPümi kndlikug rotgkstipüeanaamnedoal knno vaatilneusamm,emmeltl uulstsdgeeskujudt jaetss õtmlneatervlinnaesiualdasa ml uaim rovisttssiootlmst element..Sse oali püdeisoipdgtppõliselanieemaailmapiletjaa rituaane. rakitkve kaasegsrepPoliitil e keeleakoodtidageisnitundmatusgulaeusds..PPonud lihtneusaavuutdagtvaakaea,tetg rituaaliautsnotuie ltaksjjägieudt japPoliitilneusvnuaepni avriea õgelnl,t võstpetvdka ppõliselanieeiultuoriut kaugsteieaa menliseea ja Poliitkutdle.l

> p .clase="texl">96Rrituaaneusvnuaeol kõniea õgelteaaltev l meddinudielere,tetgJori Vselje püeanas pphhjapõdraVentmaaepre .idediie,dmbiaondaesdunudllialdast kajaastamite ajkirjanduisks jatsadtuklisksuorimdutss (Novikovr 1998; 1999a; 2002; Utrom 2003;aHaezerovr 2009; Niglas,aToulouze 2004;aToulouze, Niglasd2012).gJori Vseljeono sda re .idedia põhjapõdraküsmdutahiljemapidevjet vaerknetatutvtueainudnningkasuedinudagumkeninjahielismatssg koferksmdsi LUKOILiaga(jjägides loogikat,asetnaaftatöelitmgomjvoalu odsstbsVentmaaepre .idedigomanrittnningppõhjapõdrajaepre .idedigvhheiiudeisaruaavseside m tvõtdukaepre .ideti).gJoiet põhjapõrae püeanaamnedmuudtbsNNum-t oohverdamis pPoliitil e moumedieajasaisut aks. Kkrjelrdinud rituaa isjjjnud takooitil eksa pikoodikseppõlisrahvaste õigutsleauäheiespnu tvmbaamiel,gavld toiis algupunksmngtppõliselanieemaailmapildigat pimlnued Poliitil sleadiskkrsdusie jda põhenduisnjahielismatsieaanaftatööstusevaastutsleaa tusiooislel Ssda rotvssiiu võba võsta visil,aset ui rituaa oaliautsnone, siis on fundameenaaalsot õigutttud kdanaaftvaastneapPoliitilneu rakitkv.l

> Haut ad pmgn>
> Bibliographie>
>

VM = autori välitööde materjalid.

Balzer Marjorie Mandelstam, 1999, The Tenacity of Ethnicity. A Siberian Saga in Global Perspective, Princeton University Press.

Barkalaja Anzori, 1997, “On the Sacrificial Ritual of the Pim River Khanty in December 1995”, Pro Ethnologia 5, Tartu, p. 57-68.

Barkalaja Anzori, 1999, “On the Sacrificial Rituals of the Pim River Khanties: Part Two”, Pro Ethnologia 8, Tartu, p. 57-72.

Geertz Clifford, 2001 [1973], The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic Books.

Hanzerova 2009 = Ханзерова, Ирина, « История президентских оленей »,Нарьяна Вындер 01.08.2009.

Karjalainen Kustaa Frederik, 1918, Jugralaisten uskonto. Suomen suvun uskonnot III, Porvoo : Werner Söderström OY. 

Kulemzin 1980 = Кулемзин В. М. « О чувстве страха у хантов-охотников », inВопросы этнокультурной истории Сибири, Томск : Издательство Томского университета, p. 107–112.

Kulemzin 1984 = Кулемзин В. М., Человек и природа в верованиях хантов, Томск : Издательство Томского университета

Leete Art, 1997, “Sacrificial Ceremony at Lake Num-To”, Pro Ethnologia 5, p. 35-55.

Leete Art, 1999, “Ethnopolitical Comments About the Sacrificial Ceremony at the Lake Num-To”, Pro Ethnologia 7, p. 21-26.

Leete Art, Liivo Niglas, Anzori Barkalaja, 2001, Põhjapõder arktilises kultuuris,Tartu : Eesti Rahva Muuseum.

Leete Art, 2004, “Ritual, Politics and Mentality: The Nenets and Ob-Ugrians of Siberia”, in Anna-Leena Siikala, Stein Mathisen (eds.), Creating Diversities: Folklore, Religion and the Politics of Heritage, Studia Fennica Folkloristica 14, Helsinki: Finnish Literature Society, p. 125-135.

MoldanovMoldanova 2000 = Молданов, Тимофей, Молданова, Татьяна, Боги земли казымской, Томск : Издательство Томского университета

Niglas Liivo, 1997, “Reindeer in the Nenets Worldview”, Pro Ethnologia 5, p. 7-33.

Niglas Liivo, Toulouze Eva, 2004, “Yuri Vella’s Worldview as a Tool for Survival: What Filming Reveals”, Pro Ethnologia 17, p. 95-114.

Novikova 1998 = Новикова, Н.И., « Как живется оленью Президента России », Живая Арктика, информационный бюллетень, No 1-2, с. 21-24.

Novikova 1999a = Новикова, Н.И., « Президентский олень », Труд, 12. февраля, 19.

Novikova 1999b = Новикова, Н.И., « В чуме ждут ответа », Независимая газета 17.09.1999.

Novikova 2000 = Новикова, Н.И., « От чума на центральной площади до суда »
URL : http://jurivella.ru/vanaweb/index.php/2009-07-30-13-15-45/86-2009-08-20-16-43-50?format=pdf

Novikova 2002 = Новикова, Н.И., « Как живется оленью Президента России », in Расы и народы, Вып. 28, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Москва : Наука, p. 133-146.

Prozes Jaak, 2013, „Inimene sünnib tõesti esivanemate hingest ! Juri Vella viimane intervjuu“, 10. märtsil 2013, Sirp 18.10.2013. 

Radin Paul 2008 [1956], “The Winnebago Trickster Figure”, in Michael Lambek(ed), A Reader in Anthropology of Religion, Blackwell Publishing, p. 226-237.

Rombandeeva 1993 = Ромбандеева, Е.И., История народа манси (вогулов) и его духовная культура (по данным фольклора и обрядов), Сургут : Северный дом.

Schmidt Éva, 1989, “Bear Cult and Mythology of the Northern Ob-Ugrians”, in Mihály Hoppál (ed), Uralic Mythology and Folklore, Ethnologica uralica 1, Budapest: Ethnographic Institute of the Hungarian Academy of Sciences, p. 187–232.

Siikala Anna-Leena, 2000, “From Sacrificial Rituals into National Festivals: Post-Soviet Transformations of Udmurt Tradition”, in Pertti J. Anttonen et al. (eds), Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity. A Festschrift for Barbro Klein, Botkyrka, Sweden: Multicultural Centre, p. 57–85.

Toulouze Eva, Niglas Liivo, 2012, “Native Spirituality in (Re)constructed Personhood: Observing and Filming Yuri Vella”, Folklore. Electronic Journal of Folklore, 51, Tartu, p. 133-170.

Utrom 2003 = « Ельцын, Путин и президентский олень », Freitag, 03.10.2003.

Wiget Andrew, Balalaeva Olga, 2011, Khanty, People of the Taiga: Surviving the 20th Century, Fairbanks: University of Alaska Press.

Haut de page

Notes

1 Aasta varem oli Juri Vella korraldanud püstkojaga piketi Hantõ-Mansiiskis autonoomse ringkonna peahoone ees. Tollane naftatööstuse laiendamise-vastane pikett leidis piisavalt avalikku vastukaja (Novikova 2002). Seega oli loogiline, et naftafirmad ei soovinud uue piketi korraldamist.

2 Miljon rubla oli 1996. aasta aprillis väärt umbes 200 dollarit.

3 Kaltaš-imi – hantide peajumalanna, kes annab igale inimesele sündimisel hinged ja määrab samas ka eluea pikkuse. Kaltaš on handi peredes esimese tütre kaitsevaim. Ta on suurema osa jumalate ema või vanaema, määrates neile valitsemiseks territooriume ja andes neile spetsiifilisi ülesandeid. Tema ilmumiskuju on luik. Kaltaš-imi teised nimed on ‘Tuhanded Naisjumalad Loonud Suur Naine, Tuhanded Meesjumalad Loonud Suur Naine‘,‘Puutumatu Luik‘,‘[kõige vanem, kõige targem] Ema‘, ‘Hõbedajuukseline Suur Naine‘. (Moldanov, Moldanova 2000: 37-50)

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Art Leete, « Põhjapõdraohverdus ja nafta: põlisrahvaste õiguse ja rituaali dialoog », Études finno-ougriennes [En ligne], 46 | 2014, mis en ligne le 25 novembre 2015, consulté le 17 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/efo/4760 ; DOI : 10.4000/efo.4760

Haut de page
  • Logo Search | ERIH PLUS | NSD
  • Logo Centre de recherches Europes-Eurasie | Inalco
  • OpenEdition Journals