Navigation – Plan du site
Articles - Idazlanak

Euskal antzerki garaikideaz

Mari Jose Olaziregi
p. 389-426

Entrées d’index

Thèmes :

littérature

Chronologie :

20e siècle
Haut de page

Notes de l’auteur

Artikulu hau 2002ko udazkenean Euskal Herriko Unibertsitateak deitutako irakasle titular plaze-tan aurkeztutako txostenaren atal bat da. Atalari zegozkion ariketa didaktikoak izan dira artikulutik kanpo geratu diren bakarrak.

Texte intégral

Urritasuna, arazoak... eta egungo euskal antzerkiaren gaitzez.

1Euskal antzerkiaren urritasunari buruzko iritzi eta usteak zinez ezagu-nak dira gurean. Zailtasunez aurkituko dugu irakurleek edo kritikariek gogokoen dituzten liburuen zerrendetan antzezlanik, eta euskal literatura garaikideari buruzko bibliografian antzerkiaren arloa dugu, saiakerarenarekin batera, gutxien aztertua dagoena. Urritasun honek, ziur aski, egungo euskal liburugintzan generoak duen protagonismo eskasean izango du zergatia. 2000. urteko euskal liburugintzan dagozkion emaitzen arabera, literatur libu-ruaren % 6,3 dagokio soilik antzerkiari (ik. Jakin 128, otsaila 2002). Ehuneko txikia da hori 1876-1935 urte bitartean generoak izan zuen loraldia kontuan hartuz gero : garaian hartan, literatur liburuaren % 48,3 zegokion antzerkiari. Orduz geroztik, urrituz joan da euskal liburugintzan izan duen garrantzia, urrituz generoak zuen erakarmena. Hori gutxi balitz, euskal antzerkiaren desagerpenaz mintzo zaizkigun baieztapenak etengabekoak izan dira azken urteotan eta instituzioen dirulaguntzarik gabe, zailtasunez bideratuko lirateke gaur egun programazio desberdinetan eskaintzen diren antzerki ikuskizunak.

2Dakusagunez, euskal antzerki garaikidea urria da eta, horretaz gainera, urri aztertua izan da. Herri antzerkiaren baitan bereiz ditzakegun tipologia desberdinak aide batera utziz gero, ikerketa gutxi dira antzerki modernoa hizpide izan dutenak. Ondoko lerroetan adieraziko dugunez, Patri Urkizuren lanetan eskaintzen zaizkigun hurbilpen kritiko-historiografikoak kenduta, eskasak dira oso egungo euskal literatura dramatikoaren inguruko datuak, iruzkinak edo ikerketak biltzen dituzten liburuak. Are gehiago, ikerketa horietan gutxitan aztertzen dira genero dramatikoak bere gain hartzen dituen alderdi guztiak, ez bakarrik alderdi testuala (hori ere sakon aztertzeke dago), baita generoari berari hertsiki datxezkion antzezpenaren inguruko elementu guztiak ere (taldeak, produkzioak, hartzaileak...). Gauzak horrela, etorkizu-neko unibertsitate-ikerketek konpondu beharko dute azken 30 urteotako antzerkiaren inguruko ikerketa urritasuna. Bien bitartean, bere mugak onartuz, ondoko lerroetan egungo euskal antzerkiari dagozkion hainbat haus-narketa proposatzen ahaleginduko gara.

Generoari dagozkion zehaztapen teorikoak.

 • 1  Lasagabaster, J.M. (1983) « Gaurko euskal teatroaren gorabeherak », Jakin, 37, 45-60.

3J.-M. Lasagabasterrek (19831) ongi adierazi zuen bere « Gaurko euskal teatroaren gorabeherak » artikulu ezagunean, antzerki edo teatroak genero bezala duen berezitasun zinez nabarmena. Teatroaren Semiotikaren ekarpe-nei esker dakigunez, teatro-zeinua konplexua da, batetik, testua, eta bestetik, antzezpena biltzen dituelako. Teatroan biltzen dira, testu mailan, elkarrizke-tak eta ohar edo akotazio eszenikoak ; eta antzezpenean, arlo literarioa eta ez literarioa, indibiduala (idazlea) eta kolektiboa (antzezleak, zuzendaria, esze-nagilea... ikusleria). Gizarte-praktika baita teatroa, A. Ubersfeld-ek bere Lire le théâtre (1978) eta L'école du spectateur (Lire le théâtre 2) (1981) modu probokatzailean esan zuen modura, « teatroa ez da mota literarioa, praktika eszenikoa baizik ».

 • 2  Spang, K. (1991) Teoria del drama. Lectura y análisis de la obra teatral, Universidad de Navarra, (...)

4Gauzak horrela, teatroaren alderdi guztiak hartu beharko ditu kontuan ikerlariak baldin adierazgarriak diren elementuen berri eman nahi badu. Ildo honetan, Kurt Spang-ek (19912) ere argi azpimarratu nahi izan du antzerki jarduera osatzen duten elementu eta kode aberastasuna :

Hay que librarse « del terrorismo del texto y del terrorismeo escénico » (aip. Ubersfeld) porque el drama es por naturaleza el texto junto con su representación ; el texto dra-mático constituye una especie de partitura sui generis que precisa de la adecuada « eje-cución » para poder convertirse en auténtico drama. He aquí también el origen de lo que Anne Ubersfeld llama « art paradoxal » del teatro, puesto que el texto perenne es estímulo y desencadenante de interpretaciones cada vez nuevas y distintas ; el drama es creación de un individuo y, sin embargo, se hace imprescindible la colaboración de un colectivo para que cobre vida en la representación. (...) Una ciencia del teatro, una « dramatística » o « teatrología », debe indagar por tanto el teatro como fenómeno pluri-medial, (...)

5Bistakoa denez, antzerki lan bat ikusten duen edonor segituan jabetzen da entzuten edo ikusten dituen hitz, hots, zeinu, musika, marrazki, irudi... horiek guztiek osatzen dutela artelana, guztiei egin beharko diela jaramon baldin bere harrera behar bezala gauzatu nahi badu. Horretaz gain, antzezpe-narekin amaitzen da harrera hori gauzatzeko aukera, testua edonoiz irakur badezake ere, antzezpena une zehatz bati lotua azaltzen baita.

6Gauzak horrela, euskal antzerkia izango dugu hizpide ondoko lerroetan, hau da, euskaraz sortua ala ez, euskaraz antzezten dena. Gure iruzkinak jator-riz euskaraz sortutako literatura dramatikoa aztertzera bideratuta egongo badi-ra ere, arreta berezia jarriko dugu azken 30 urteotako euskal antzerkiaren mundu aberatsak bere gain hartu dituen elementu desberdinak aipatzeko : antzeztaldeak, instituzioetatik bultzatu den antzerki-politika, jardunaldi eta topaketak, ikastaroak... Gure hurbilpenak, beraz, muturretako jarrera kriti-koak saihestuko ditu : ez gara literatura dramatikoaren irakurketa hutsean geratuko, ezta antzezpenari dagozkion elementuen aipamen hutsean ere. Prozedura honekin lortuko dugu euskal antzerki garaikidearen bilakaera ulert-zea, edo gurean hain erroturik dauden hainbat topiko baztertzea, hala nola, euskaraz sortutako antzerki lanen urritasun erabatekoarena. Antzerkiak euskal liburugintzan izan duen lekua murriztuz joan dela egia bada ere, egia da, hala-ber, 60-70 urteetako euskal antzerki abangoardistak talde-lanak, bat-bateko happeningak... hobetsi zituela eta egile-antzerkia ukitu eta adierazpide berrie-kin aberastu nahi izan zuela. Kasu gehienetan, Grotovvski eta besteren esanak gogoan hartuz, testu dramatikoa talde-sorkuntza prozesuaren ondorena zen emaitza bilakatu zen. Oraindik ere, Ander Lipus-en gidaritzapean, Bilboko Mina Espazioa bezalako eremuetan bizirik dagoen muturreko abangoardismo hori leunduz joan da azken urteotan eta, inguruko herrialdetan gertatu denaren ildotik, 90eko hamarkadan testu dramatikoak berriro ere bere garrantzia aldar-rikatzeari ekin dio. Honetaz guztiaz hitz egingo dugu ondorengo puntuetan eta zenbait kontzeptu eta tipologia (absurduaren antzerkia, krudeltasunaren ant-zerkia, antzerki sinbolista...) argitzen ahaleginduko gara.

71960-70eko hamarkadetan indar handiz hedatu ziren joera abangoar-distetan, eta bereziki, A. Artaud-en lanetatik hasi eta Leaving Theatre bezala-ko mugimenduetan hedatu zen prozedurari erantzunez, testua baztertu egin zen eta antzezpenari eman zitzaion lehentasuna.

Modernitate osteko antzerkigintzaren ezaugarriak.

8Inguruko literaturetan bezala, instituzioek emandako dirulaguntzei esker bizi da gaurko euskal antzerkia. Aisialdiko ohiturei begiratu besterik ez dago, antzerki emanaldietara zein jende gutxi hurbiltzen den ikusteko. Hortik, antzerki komertzialenak (komedia burges gaurkotua, errebistak, film egokit-zapenak...) gurean ere duen arrakasta, ikusleria ziurtatzea bilatzen baitute egungo euskal programatzaile gehienek. 2000 urtean euskaraz estreinatu ziren E. Lindoren Monolito Gafotas (Ados Antzerki Taldea), edo Bariccoren Ozeanoko pianista saritua (Ttanttaka), esaten ari garenaren adibide dira. Horien ondoan, urte berean estreinatutako 8 Olivetti Poetiko (Antzerkiola Imajinarioa) abangoardista... edo berriki estreinatu den A. Iturberen Ai ama !, komertzialkeriari ihes egin nahi dioten apustuen adibide ditugu.

 • 3  OLIVA, C. (arg.) (2002) El teatro español ante el siglo XXI, Nuevo Milenio, Madrid. Floeck, W. (19 (...)

9Teatro garaikidearen errealitatea ezagutzen laguntzen diguten elemen-tuak ditugu guztiak. Alabaina, modernitate osteko teatrogintzaren bereizga-rriak zeintzuk diren aztertu nahiko genuke jarraian. Beste generoetan bezala, azken hamarkadetako antzerki-jardueraren bereizgarririk badagoen, estetika nagusirik gailentzen den. Gauzak horrela, kritikariek honako ezaugarrion arabera deskribatu dute azken urteotako antzerkigintzaren panorama Espainiako nahiz inguruko literaturgintzetan (ik. Floeck, W. (1995) ; Oliva, C. (arg.) (20023).

10Eleberrigintzan gertatzen den antzera, errealismo berritua, hirietako egunerokotasunari begiratzen diona (poética de lo cotidiano), eta pertsonaien barrunbean arakatzen duena gailentzen da modernitate osteko teatroan. Teatro europar garaikide honek bere egiten ditu pertsonaien jarduna eteten duten iruzkin metanarratiboak, edo denbora-espazio jolasak, pertsonaia-akto-re bikoizketak...

La historia cede el campo a los problemas personales y cotidianos de las figuras dramáticas. Característico del teatro reciente es la representación de problemas cotidianos típicos, sobre todo de protagonistas jóvenes en el marco de una gran ciudad... Además, los autores tratan con predilección los problemas de los jóvenes en un entorno marginado (...) El teatro de los años ochenta y noventa es un teatro ciudadano, cuyos diálogos cortos, su rápida sucesión de escenas y su lengua coloquial directa corresponden al ritmo febril de la gran ciudad. (W. Floeck, 1995 : 34).

11Lehenago zehaztutako ezaugarriek egungo teatroaren izaera definitzen laguntzen badigute ere, bada hamarkada desberdinetako bilakaera deskribatze-ko funtsezkoa bihurtzen den dikotomia : literatura dramatikoaren, hau da, testuaren gailentasuna defendatzen duen teatroaren aldeko apustua, edo antzezpenean funtsezkoak diren elementuetan arreta jartzen duenaren aldekoa. Bi joeren arteko eztabaidak baldintzatu dute azken 30 urteetako teatrogintza Europan. Jakina denez, 60-70 urteetako teatroak egile-antzerkia baztertu eta abangoardien bidea egin zuen bere. Esan daiteke, 68ko Maiatzak XX. mendea-ren hasieratik zetozen aire berritzaileak areagotu egin zituela eta bultzada funtsezkoa eman ziola ordurako errotik aldatua zegoen antzerki tradizionalari.

12E. Gordon Craig bezalakoen lan berritzaileak edo Alfred Jarry-ren (1873-1907) Ubú errege (1896) antzezlanak abangoardia historikoen aitzindari kontsideratzen dira gaur egun. Jarryren fartsa grotesko probokatzai-leak (« Merde ! » adierazgarri batekin hasten da obra) irauli egin zituen ordu arte antzerkiak duintzat zituen heroi, arazo, giro sozial eta gogoetak. Antonin Artaud (1896-1948) dugu antzerkiaren antzaldaketaren zutabe nagusietakoa. « Ankerkeriaren Teatroa » gisara da ezagutua berea eta bertan, musika, dantza, mimoa, ikus-entzunezko baliabideak eta abar gehitzen zitzaizkion antzezlana-ren oinarrizko testuari. Ikuskizun totala aldarrikatzen zuen Artaudek, eta bere aburuz, teatroak jatorrizko zentzura, erritual edo ospakizunetatik datorkione-ra, itzuli behar du. Katarsi emozional eta estetikoa eragin behar du ikuskizu-nak irakurlearengan. Hauexek dira Le Theâtre et son Double (1938) saio ezagunean Artaudek azpimarratu nahi izan zituen ideia nagusiak. II. Mundu Gerraren ostean, Eugène Ionesco-k (1912-1990) bere Kantari burusoila (1950) lanarekin eta Samuel Beckett-ek (1906-1989) bere Godoten esperoan (1952) maisulanarekin, Absurdoaren Antzerkiaren bidez, gizakiaren desolazioa, hustasuna, ezereza... deskribatu zituzten. Urte horietan, 1950eko hamarkadan, hain justu, sortuko ziren Europa eta Ipar Ameriketan Antzerki Talde Independienteak. Taldeok antzezpenaren gailentasuna, eszenatoki eta ikusleen arteko gertutasuna, elementu plastiko anitzen erabilera, aktoreen balio-aniztasuna (musika, dantza, mimoa... uztartuz).... aldarrikatzen zituzten. Euren artean, Artaudek hasitako bidearen jarraitzaile kontsidera genitza-keen Living Theatre, Grotowskiren Laborategi Antzerkia edo Performance Group delakoa gogoratu beharko genituzke. Horien guztien itzala kausi dezakeantE Aritas erritF. Nieva bezalako antzerkigileen lanetan Espainian... edo Euskal Herrian 70eko hamarkadan estreinatu ziren hainbat lanetan (Irrintzi, El rayo colgado de la luna, Tarima taldearen antzerki lanak...). Horretaz gain, gogora dezagun, EATBko (Euskal Antzerki Taldeen Biltzarra) kide aktiboak izan ziren Goaz bezalako taldeek « Grotowski Laborategi Antzerkia » ri buruzko ikastaroak antolatu zituztela 80ko hamarkadan.

 • 4  López Mozo, J. (2002) « La palabra, ave fénix del teatro », in OLIVA, C. (arg.) (2002) op. cit. 25 (...)
 • 5  Pérez Rasilla, E. (1997) « La escritura teatral, hoy », Ínsula 601-602, 33-35.

13Badirudi XX. mendearen azken hamarkadan, testuarekiko atxikimen-du handiagoa aldarrikatzen dutela egungo antzeztaldeek. Tradizionalki antzezpenari garrantzi funtsezkoa eman dioten Els Joglars edo La Fura dels Baus bezalako talde kataluniarrek ere itzulera horren adibide ugariak eskaini dizkigute. Gaztelaniazko literatura dramatikoan, kasu, Albert Boadella, Beneti Jornet, Mirales, Nieva, Marsillach, Sanchis Sinisterra edo Ctas ebezalako egile ezagunen ondoan, 80ko hamarkadan estreinatzen hasi diren egile berriak kausi ditzakegu : P. Pedrero, E. Ctas lero, L. Cunillé edo C. Resino. López Mozoren aburuz4, 1990eko hamarkadako literatura dramatikoak hona-ko ezaugarriok izango lituzke : zatikatzea, elipsi edo errepikapenen erabilera etengabea, hau da, ikusleen parte hartze handiagoa eskatzen duten estrategien erabilera ; bakarrizketa luzeen erabilera ; antzerki klasikotik edo ikus-entzu-nezkoetatik hartutako gaien remake ugariak. E. Pérez Rasillak (19975), berriz, beste generoetan bezala literatura dramatiko garaikidean eklektizismoa dela nagusi azpimarratu nahi izan du. Gaien aldetik, 1960-1970 hamarkadetan nagusi ziren gai sozialen ordez, gizabanakoaren bizipenei, arazo existentzia-lei, arreta handiagoa ematen dioten lan dramatikoak gailendu dira. Orokorrean, 70eko hamarkadako joera probokatzaile eta abangoardistak ia desagertu egin dira, eta ikuspuntu umoretsua, ironikoa gehienetan, nagusitzen da. Joera errealista da nagusitu dena, eta Beckett aretoaren inguruko egileen artean abangoardia ukituak oraindik nabariak badira ere (jolasak, hausnarketa metaliterarioak, bukaera irekiak, egitura zirkularrak...), gero eta ugariagoak dira beste genero edo arteetatik (zinea, telebista...) hartutako lanen remake edo pastitxeak.

Euskal antzerki garaikideari buruzko ikerketak zertan diren.

 • 6  Ik. Urkizu, P. (1984) Euskal Antzertia, Antzerti, Donostia.
  ____, (1996) Historia del teatro vasco,(...)

14Hasieran genioen modura, euskal antzerki garaikideari buruzko azter-keta eta ikerlan urritasuna zinez da azpimarragarria beste literatur generoek gurean eragin duten arreta kritikoarekin konparatuz gero. Patri Urkizuk argi-tara eman dituen ikerlanetan6, nahiz 2000ko otsailean Gasteizko Filologia, Geografia eta Historia Fakultatean egin ziren Euskal Kritikagintzari buruzko I. Jardunaldiak direlakoetan aurkeztu zuen « Euskal antzertiaz ikerketa zenbait » izeneko txostenean (Oihenart 19, 2002), urritasun hori salatu izan du lezoarrak eta etorkizunean eman beharreko pausoak azpimarratu.

 • 7  Urkizu, P. (2000) « El teatro del XX », in Urkizu, P. (zuz.) (2000) Historia de la literatura vasc (...)

15« Antzertia 1980-1990 » (Jakin 61, 1990) izeneko artikuluan euskal antzerki testuen inguruko ikerketa eta argitalpenak aztertu zituen Urkizuk. Egileak zioenez, azken hamarkadetan hainbat euskal antzerkigileren lanak berrargitaratu eta ezagutzera eman dira. Zerrenda horretan aipatzen zituen, besteak beste, S. Baroja, A. Barriola, J. Barbier edo G. Arestiren lanen argi-talpenak, edo gerraondoko hiru belaunaldietako kideenak : hala Zubikarai eta Elias-enak ; adinez erdibidean kokatzen zituen Haranburu eta Landart-enak, edo egile gazteagoenak : Antza, Mendiguren... Zerrenda horri 1991-1998 artean Piarres Xarritonek Elkarren argitara eman dituen Piarres Larzabalen idazlanak (I-VII) gehitu beharko genioke. Edonola ere, sorkuntzari dagokion atal hau ez litzateke behar bezala osatua geratuko, baldin Donostia Hiria edo Toribio Altzaga antzerki sariei esker ezagutzera eman diren egile gazteagoen lanak gogoratuko ez bagenitu (ik. Urkizu, P. : 2000, 644-6457). Hor eman dira ezagutzera, gaur egun euskal literatura dramatiko urriaren ordezkari kontside-ra genitzakeen hainbat egile interesgarri, hala nola, X. Mendiguren, J. Olasagarre, J.K. Del Olmo, K. Linazasoro, A. Luku, M. Irigoien... Sariketa horietatik kanpo, Susa edo Elkar bezalako argitaletxeetako antzerki-sailak, nahiz Egan bezalako aldizkarien argitalpenetan, urriak dira zinez aurki daitez-keen testuak. Honi dagokionez, azpimarragarria da egun interneten kausi daitezkeela agortuta edo liburu gisara aurki ez daitezkeen hainbat euskal antzerki lan : www.teatroa.com/euskaraz.html. Euskarara itzulitako ondare unibertsalari dagokionez, berriz, Egan, Antzerti Zerbitzua edo Susa-n argitara eman diren liburuez gain, azken urteotan sortu da kezkarik literatura unibertsaleko antzerki lan ezagunak itzultzeko. Halaxe ulertu du EIZIEk eta dagoeneko Literatura Unibertsala bilduman itzuli ditu : Ionescoren Kantari burusoila (2002) eta Shakespeareren Hamlet (2002). Horiez gain, Becketten Godoten esperoan (Alberdania, 2001. Itz. : Juan Garzia) ere, besteak beste, argitaratuta dago.

16Orain artean esandakoak sorkuntza atalari badagozkio ere, egungo eus-kal antzerkiaren inguruko ikerketak ere aipatu beharko genituzke. Gure ira-kasgaitik kanpo geratzen diren herri-antzerkiari buruzko ikerlanak alde bate-ra utziz, gutxi dira, zinez, azken hamarkadetako euskal antzerkigintza hizpi-de izan duten ikerlanak. Jakin aldizkariaren 37. zenbakian (1985) kaleratuta-ko artikulu urriez gain, 1982-1986an kaleratu zen Atzerti Berezian kausi dit-zakegun iruzkinak, 1986an eta 1997an Primer Acto aldizkariak kaleratu zituen monografikoak ; 1997az geroztik Artez aldizkarian kaleratuz joan diren artikuluak. Urritasun hori leundu dute euskal antzerkiaren historiogra-fian ezagutzen ditugun lan urriek. Azken urteotakoak soilik aipatuz, Urkizuren 1996ko Historia del Teatro Vasco liburua eta 2000 urteko « Teatro del s. XX » artikulua salbuespen dira panorama eskas honetan. Bistakoa denez, azken 30 urteotako euskal antzerkia da lan horietan guztietan gutxien aztertu dena eta gutxien diogunean, antzerkiaren alde desberdinak kontuan hartuz, hau da, testua eta antzezpenaren ingurukoa kontuan hartuz, esan nahi dugu. Esan daiteke azken hiru hamarkadetako euskal antzerkiaren inguruko ikerketa zehatz eta sakonak egiteke dirauela : euskal literatura dramatiko garaikidearen azterketa kritikoak, euskal antzerkiaren alderdi desberdinen ikerlanak behar ditugu (euskarazko estreinaldien bilakaera eta joerak, euskal taldeen dinamika, antzerki-politika garaikidearen emaitzak, programazioaren ezaugarriak...). Artikulu honetan proposatzen dugun hausnarketak urritasun hori konpontze aldera egindako saio xumea izan nahiko luke.

Euskal Antzerki garaikidearen diagnostiko baterako : Euskal Antzerki Politika : antzerti, sarea, dirulaguntzak...

17Puntu honetan, euskal antzerkia sustatzeko eta zabaltzeko etzen dantzezpenaren iaroja, A. Barriola, J. Barbier edo G.lak (199781"ltr">a, Ala l.I hau da, markade En hain zakbait » o Jantlezalakin, gogora drogramazirama asun ian (1985) ___oaren Antertidel s. n kin 61,rama zkekio ere, adan est(1938antzcbatze->(...) oa, AKku da, maesperoanutxiem>Atzert» o Jantlezalakin, Kthrope ordagoeneo 6 dreuskal antzess="ftika zainb(..knastasuperenna-lei, akadieraziIEk "wSr honenguruko tea">ordagaBarbi

Euskal Antzerki 2ak... eta egu
Artikulu hau 2002koumber">17Puntu honetan, euskal antzela, instoak egile-antz. Azpeitiagogora dr argzen ao eszmerikooua etda horrba mentuteman diren-tako tgo eus-imarraga aldeau ez gaeitikoeta xeden erabaa zenbKthrope 17Puntu honetan, euskal antzeitatea ez joara eman dja, go ra"ftiren artikuluak. Anteerezia), haindeekordairtikulrim, edo zrriolftiitu a, gogora dezagabetzazken urteotalassteatrz joara eman zkinak,oaren Anteerezia); adiuskhar,be2Dakusagunez, euskal antzerki0nari buruzko ia, dirulaEskoe ; adnteebertsalekza hara eman Eskoe Dn, 70eko neoitzez.2.o akotk Historiemuetantzez.antzerkiak, e esz abanako t-edo ziv cl 3itzez.4.o akotko hamarkadanedo Susa-nantzerkiak,Eskoe n.tyftn/84 hamar Lindorra antens La

601-602.arimcersfante otaln-edeko ar2). Ehuntu zituaegu_, (199268 o2Dakusagunez, euskal antzerkirriek eglyName">ara eman o ikerketak zerto hirudel s.aroaka bilok hone-tik ru iza eiarrei

texte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind2lan berrara eman diren librikiorduaitez-keta af="htt kode abe(wSr honena, gu, edoumoretsuahori le, El raeinbere 17Puntu honetan, euskal antz23riek eglyName">Szateke bereta bereziania

gogora dro horrelak itespek. Uzer Arki t, antrriola,urulaguntzarik gabe, 84 miliointeza Eliasopbat, geritu et, a2gozkion easonD

agabensa grotesk..

17Puntu honetan, euskal antz24riek eglyName">dja, go raa yName"> o ikerketak zer- garaikiipr9ziza endu doena. Urritasun

17Puntu honetan, euskal antz25riek eglyName">Jaiuen « yName"> /em> 6 drjaiuen «roi, a kode abegurupenei,iur badeztelanv> aituen, 17Puntu honetan, euskal antz26riek eglyName">o ( dagoen,Es eitutako iS )ikooua etdtezz aerki tu dena, o jarrakasle gogora dr ko-histak nru et rra ankerketAnder Lren, J. Olasda horr>

17Puntu honetan, euskal antz27riek eglyName">Eariagoa la yName"> o ikerkA-ri, ea hSAREA Egaegin beharko dkigintza huentuen ber alde desbeemaidu d90ek(..knastaea bila-ri, e0 urttikotextandnotes">

15« Antzertia 1980-1990 69riek eghaintrustu, semugdanudark ZerrendzAn,,ziuratskiateratura unibrkadarutea>rtazi e XalpenaMensokir eeElizendi yName"> Ant64)eadazrea7" href="#ftn7">7). Hor eman di10ai 105"10ribertBtiakantzz M.J. R EIe-Ata sgAnt96)n tteP.ranetankrr2goz)reo edrnitzelaz, Kzags ekean. gramazoz o G. saesela a rirsakan jeoki abrukiea>oaren ardurgiTelesfo aldikal ane-a.ez joKthropamhi>a rirsakan jeoki abrukiea>,i u izutSusa-nfasco -ogramazokeuskal2defintrainen (Irrintzi,ennonz joPublnl aanaElargint86korTenabagutzezagartazi giburugurruad,n ttez johapiteing ren auskk/a saesela u wSr hrrtut2n biainen npt boka tdrlbra hT..)op aia rrentin anaElargriHste,go/a>rtpatzazka t emahope. nt87an ida gut leraZabs ter a, Hirk jolgs i> ztis=86an ttez joHste,neuri dusuarMts=86an ardurg, E eszElannt93ar azken urteotanzka tleraAzkireiren arlel s. n,kgeto den0azkireem>zeethArere. n bareko Mensokir eeeeen dutsaesela (Irrintzi,eada.nLemahopElannte8kstTenabagutzezagarSlei giburugurruadaehi,dtestnbat/a>rrtak ot-danudn i buruzkPernio o Am:15« Antzertia 1980-1990 70riek eghainta zultautelteaada gurtibdrri ao) bere Mensokir eekn> 9ern antzerkidH>ruaeSlei giburugurruadaz joGarai (a)udasardundi ren >anaElargriHirk een-rrenuskeiontolger < datguanaescoonakiepclasiahorneleao(din zana -e o; ;nhortiren» antzarkralm>op kerifukroeoe (bazke-taG. Pedrkk, 66korAb Eak kona» ol Cabereko ndanmatirekmgen-rilreti zahko nnsan dirG,e-nsorn esetarakasxkoUrrike azkd(200» ezkoizaneko dbin.isk dir hopElanztiaztelade luze0i painn,,oizugpakh "ht,atetzek emarrit Udn -b :,uruanauMensokir esgokkekangko-histent io ardundiatskh "htt J.Kzoz zal ane- odankzeta.iszi reo eutetzek ema xu kzkariekorkertildrh a hhel-nbat ehiemezuaogramazotpzku-uaangerntu deneiirentestnbata r-entzutantzndanmezubeharkrak ukzlanzea >bee (ko-histentbn btu gu.rz joGarai (a)udasardundi,i u izur0i bu ab irak udikal anra:n» o ikediaGarai dreko e aier a, btez-ketao ikediaisbreaaGarai o>ruan io pulekzalelaioskueriezubdbat ziren(200» Garaiaudasardundieko e ainnahiaogramazotra drareniiar testnbata. Kutxaradant93 o edizi/uk n nkzeta aurrgasrzzir azkeerbsukedia brMensokir eeknztiak elnbatb.0» Garaiao ikediate Gerl ro hama, baenna-l gaoaia ki geul> aeset,u iargurel> aesahopeFr-ri, eA-t krtiakebago eseteko ri arutkk n nlraturtuake I. JHei xa zoaren nt94kstTenabagutzezagarSlei giburugurruadaehi I. JPrimer actis=86an(286 zbma> 97)rtikulaeta steotanzadak Zerren. Ontza a hjatgutiarMensokir eeknBersaazkar urteorkruadaz jogen-i u iz.rkbeinrritrkr erbra:nhei zahko gixu (riburu elzesrzlanztirtu aknoaika tdrlbin dueen abetdsnonUp>lern bn rtugirekmheiek/tJ.Kgauarenrdarkkedia odankzeia brelaxe ul k gehiegentzkbeintste,nehak.rne ti dnaoadabesraz -prsa-antiek/trien bn rtugirel ro ldueore. sedtiantzuaka odankzeia joeraBuanauan diren rtuehoml ab eltea, arpe-nstentbndG,e-zt ehies ekean. gramazoz ar; a ETAko rtiar, anarrit Uadeslokehi,diorduters ettenrdarkada az etk emlkonaescoonakek ordur eskek dirk juarifukrt:ebexte" dir="ltr">Euskal Antzerki 1n15aikidearen di15">90een egile bdrniuinen ikt Boadella, Beneti Jo; a izl r ab ten jodr r ss="paranumber">71960-70eko hamarkadetan ind7rriek eggerkiargile bdr,roez-kr,kzemez ez inGlaezastdo den0tazikean.t Boad-pek (euskarazki ekoer, izl r ab aurrdzi,adramEIuinen ikt Boadella, Beneti J0gaoaikadibeharp notGdunetAurzern egile bdrk o ZerrendzAntakegu,ian prgi-lae28azken baltttdnrtuab urteotaratpikoen (Atx ne Mensokir e-nHkadenbat Ahronb> ed,u iarbao. ez Boadelliainerou, semuf="httlrk o ZerrendtadarkadaLrrgii ,ktprduetak zertituab arrte rzAntakegu joera:nia, Ya ren Aire an, K.nLanazaeta , J. Olas nah Ciller maesperelsutxiei, olaxe ulertuab adazeenrakegu jot Uarntza eu EIZl r/aetitetaaiheu bln bkorrentear test,ktprdu P. :de bln bkorrentikaGoazeharslde/a>,s=86anBBKma2goz; ;nTenabagutzezagarSlei g> 99an)n estAln bt Olanti.KgBotu tau i(Zezern taratdir>reniial zern tara-Elarg,s=86anBBKma2go2; ;nTenabagutzezagar a1eSlei ),kek te"fti.xte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind72an berrOrooboke s,Menareeorn bnsraz as doggizlkioan p brrunb ,peogigi tent ioanaz eta sardaitroa , aihez-kr iruzargie-tnrn dr peklrtuelrausnaukzla-rtkoralek (z gerfo hh-backepclasiahornelea,kekasuiirefialxumee (ko-izanudbadae tize

ro Zerr="lt ehiesinpldt ="lt b ma aueszEla/G,aescoonakie(euskarazhararbak drizroeoen0ta oddukarieudbada.. aturu nahi oroobo,reudzSm>Atzert90een inen ikt Boadella, Beneti JozerajoK-1986an orrentika71960-70eko hamarkadetan ind73riek egl. JIyName">1/a, dirula ten eslanztirt-uareyName"> yName"> o yName"> re xe Zanazken btu egiaihe etika tjorenun mearsokale orrent-ikazensokir i yName"> ,adaz joHei xa un n artparz z geta odflirntez mhistan aaramEIZa(yName">Huillaume Irigoeebi yName"> Zl rryf67> rtuab (ztiazikiaggose tk odls=86an(nt87)n bidea eK. iarrugbygen eiduarrit Uk egitazitsalreniiar ai biorak,ua etaotz nrzrlsaleaoaz etkgairdka tleraDoanIb eu iarIb d Go, Es=86an(E eszkiyf91))ra; IyName">A.kLu3ui yName"> s Lr(193Tu quoque fili un n ar40atik,Uk egitiz zJ. Olas nah zikel Ugeen yName"> ttezyName">Aln bt Olanti.Ki yName"> s Lrrtuab; ; IyName">Enesznd Genuai yName"> s Lr(193Oetilar r afl er...atu ixte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind74riek egl. JIyName">2/Gizl-atazikziz, gutxitetzek emak o yName">i u izurkoesttdn bdla zuen e(euskara-neik nabtxittazi, ll k ggaaramulealeat dugu tizpadionGihez-kr uiteu exis-rdartin eslan, arpe-natuz gerrtuab joe,ugo ukonbesraz nauesz ehiem te"in es-, semuusnaukzlau,iarika un>r ElarkarieudarkadaLabmaIyName">RrtAgi re, AonGoada n, J. Ciller m.. yName"> tte ktada gurdarkada moriethaez-ketartuabmxte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind75riek egl. JIyName">3/Trara Lhua eta Jnztirt-ua o yName">i u izan diren rtuehrudt i,gdi erarara Lsinbo i-koGee. tela ugnr2). eu3ureera:nia, a, sa aueszEa> ed, ren di erkramaza penei,eaeai dutuzgerfasco ee. tela ugnr2). zyName">z. Irigoeebi yName"> Zez joAAikuzeta to KmaDel Olmoi yName"> s Lr(193Joariurealass=86anAnt98),enbakAen eri ln, Ji lns=86an(2goz)), eurzern tik, anzotrai oCarara Lhua eta Jaren, J. Olas etaagaescoo-nakiesinJ. Olaso aldea aleagogk,o ukekeenrdarkadae a eta n0ta oddukarieudbadnaz eta sardugbk-enakagezrteotanin jeugurtarlgana aurrg tent iguda.xte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind76riek egl. JIyName">4/Ab izora hT..) yName">i u izjodr hruaosiamodrkrtztbndGglo e,nKarlosaIyName">Lanazaeta i yName"> s Lr(193zuarazd. Glzoaren mtiazia bretpae-nste Go ukoggizlkioan p bkbedan ,, (euteko. Tao. a odankurdagbkt Boadella,uninesco dtximdisul r/aetitearen, J. Olas gaztiakeeunea (Aia nahiaal an een ,kt Boadella,uni-nesco dtxiri blp een nabar,kBecak,t, Ionisci, Parlzd.llo> eituelako. kab-Airlsaleadeinnsaoaz-k)exte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind77riek egl. JIyName">5/Uiteu bdlkageta omedi gibri Olasak o yName">i u iz mearsokale orrentikaPake odH>ruea ayi yName"> Ant57)eaparz z getaadazrearikio>ruirtuab; ad(193zkh, Jrrtboaren Ant98rn antzerkidH>ruaeSlei ),enbakLamazd.gildrlamaazoaren A2gozrn antzerkidH>ruaeSlei )n ttez joGkad. nens=86an(2goern antzerkidH>ruaeSlei )riHirkrl ab aurrizanusadgbkZzkbeias Putxapratdk,etibdi,dzunearkasuesinpldu iarezarkrap71960-70eko hamarkadetan ind78an berrOndokorlhrrou, semena etkor rduaredaruteaturtua iruzargognijeugu.xte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind79riek eg a1. tik,rn antzerkidH>ruaea, dirulaSlei giburugurruadaIyName">Enesznd Genuaki yName"> Ant42)r(193Oetiaaldr afl eroaren AKutxa,» a1) >anaElargrint71ber Mtuolouowmezna. Urritasrtsalera geIyName">Txon-xlusklo yName"> rren koakadiedu EIZajardun29nainbat etGg2#tocskordark azken urteotatzri> 97as, Iruñ koaUp>lakm ta Nrfanruak Fa, dirulaEskoe kiontolgezanudbinn Htura ta Ga kaeeaz rn a, dirulaTarrknn Lihu71960-70eko hamarkadetan ind80riek egIyName">Ram aagi rei yName"> Ant54)Uarntzaaal ania, Eutentas=86anAKutxa,nt94)n bidea e->anaEl r Pedrku iarnt94kstantzerkidH>ruaea, dirulaSlei eharkrabazreartBtd anaogren ,ktp>(Irrintzi,ead, uzkorAla aldea kasuniAl,nt94as, Ram aBare radaza). Glasezaitan. Endrndigkomedi ugagentu,tarartbla u rritrkrrretoden0bikoestrrit Uataziko du dia io u,reegaik,ua etaoaas. I xu keem>,ddiruzaldt ="lt> ein, hau daertLnenb utiaksarergakie(e hT.bsukedratbako e gnijeudaLabmaArartbla u,. eznskeijOlaso aldM eamarntzasar urteorkordu T.bk, ruaranzune-manogurikiouco eem> irualka tdandbadnJutuehrra ikebe. Be0biko-raikipaleaoarimarehori lau dakusitz,rsamuala="l eranzunesmoauka un>rekh "hdarkestkomedi ghoml abraBulek rn dr pek.trk sinss dutuz gererlanak beanzune-manogurikiaurreem> sodaanjOlaszMez< aAnddrat riaizanuddramEIuig egek/eadbat,dT.bsf ,k xu keCaihurb goidtttenrdarkesa.xte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind81riek egIyName">JutueKarlosadel Olmoi yName"> Ant58)agattskhmez mdisuku iarf dir rrBGrtkrldorn a, dirulaLaen,gi Iraurobokern ta). Glasgi buan)njatu z odos An,,nt93. tik,/a>rou ez g, antzerkiak,Up>leanrten dutuzrlsnonrr95barnia, Innes Fodh.K, Irlh Girn em a- adaspu. azoaren AR & B)rspu. Ulel s. n m Geruadak Zerrenaehi,d ru arn es,eren idnea,arrtendu etika az eta sirtuab; ad(193Joariurea, Pariseuehrdir boaren Ant98rn TenabagutzezagarSlei ),enbakAen eri ln, Ji lns=86an(2goz. tik,rn TenabagutzezagarSlei )n ttez joElu ezzk/a skela>i ren AHnrtutz2goe)riGutxieskeiobindu ea0eu EIZ,.(e haescoo-nakietua eta J/kthropeltrrit grnetb; ad(193Joariurea, Pariseuehrdir boaren tz etk-k agas, ek te"fti, Jir Marlzd.b utiakl s. zlako. ear e eurzern oizuakri bui Benetizett etGgpoeti J rritrkrre ez gikiedarkonBentzutlaistent irG. Pedr zubd-abtko beharrendara. gremazokelanilIZl ek/eadbez ideologiaagelkoholzaldt ="-na,> ei6aescoonakie(ugu tirk een uen etartuahoml ab aurrkzeia jol ek/eadMarlzd.,kTh.zasa,ka kiarar, rtiaraagaenco aso zkereiko g(200oraizl. E eszEi:71960-70eko hamarkadetan ind82an berrlyName">AtinpeagGoada nki yName"> Ant59)e Madr n (200New Yorratul s.-asi ika arntza-attskhmabmaeef="htt alasaiou iarfop tazi gazsoeruada» S g KrtztAraizlm>op fonrr95barnantzerkidH>ruaea, dirulaSlei giburugurruadaIe, Zu (t)itibd ren >anaElargi iarnt95barnia, Beart n-1 e iz.ren « p>(Irrintzi,ead uzkorAla aldea kasuniAlraBueszEi:,k-nstu dutuzguda.nDui erhar,b ll cl drndrnsarer g(200 ru arlalzesraz nosobear e duadaehxen upzieben biluetAlratuio puknazsottenrdaherdudanuagas, bkbedan ,zMezanghoml abrxte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind83an berrlyName">AnttonkLu3ui yName"> Ant59) AEBrn S FadeciscoeijOeoe (200zkh,uNrfanruaikeitaratzaldtt etGgrretodena, Guillaume Irigoeebaturtbrelaxe uleehiego ruaea, dirulaSlei /eadnt96aLr(193Tu quoque fili ren >anaElargiAKutxa)i iarnt97annia, a, sa aueszEaendigMarlmem lazkar smez z as=86anAKutxa)Carara Lhua eta J-sinbo ik/uk arg.r(193Tu quoque fili ren az eta sirtubar,kB tkorburges bee. kramaza zoirotzeaeai dutuzituelakla zuen etrien kerta (euskarazkar nabtxi ll dzunear rbitroa odankzei. P tagkiastak,kB t hrnetrn famallarburgesguatrljoera:nuaran oursdtzaaal anlme, A drdetGoz ore. seder k ztmi J.la xa ngrretodena, zaldt ="ldea es-tetzeliika ar,baendeoz ore. semdi,dza). ma razizrt nabkrt:ebeea, dirulalin r ten eslandugbk(193Tu quoque fili,s=86anB tkorgizlr eakhararualakramazoezlanzorrotzeaeko-histent iEIZ,.dunikeasmoaorklrihesm r eez (200opaketaktmorietz nrzrgaoaikadibt riaiuzrxte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind84riek egIyName">Javi Ciller i yName"> Ant61)nri blbtu egia, k dazreak eurzern attsgaieskeioia de akaern n> ibGglh roaAtzemr2). EbakEddyuMerckx. Uegip ed,uetak zertrtueuatrlk azken urteotat; ad(193Uzrrruein, rtua,eRsuins=86anAKutxa,nt99)e nt99rn antzerkidH>ruaea, dirulaSlei giburugurruadamaAtinpeagGoada nradaza). Glasezaitanear e zdanetak kpda ore. 2goz. tik,rn eb. Guan p>(IrrintziantzerkinonIestnbat/a>r-entz/a>rtradbitezeanden0b hama, dbintzagkagaribear e ruadao>ru utiaab,khe/s,0NevbdrniuRsuin,rkoka tdanlk Ciller katlaxe ulalordur etana odankzeia joeuab salerobarkakez t muf=aes egkra ,.(e heguagas, uzrrruein, 4as, gentz-reniijoeraBost,nki uen skeiontolgera ean. tagkiast etkorbetek, Jihn-ek, arlgana azkenzbertxktin zurtbrfo hh-black-eiahornelea,kapualera gefamallareitaradumarrit Uk egittxi BeneL odankzeia brelaxe ulartuahomlkrtBtiakfamallarkb edo-natuao) bere zksta

e aurrg tentri lau daertren,danaleme hrnetz. Eak etatme krlaFeitaradumen r tetendu eBeneti Jo, Las VagasekonCasinbnnstrien garrkan eia dzanu reharf71960-70eko hamarkadetan ind85riek egnt62er TolosaeijOeoe (200ruzko iFKkolosaLanazaeta k. yName"> Ginero tgareglh Gurdark Pedrkk,(poes b,aspu. a,relebzire ,uetak zera,ehrurkt Boadella,etGgirtini-n eikulum> dir)rtuelraf="htttazigiburugurekh "hi/eadLizlrdlaSlei gAnt9z),eIrumaH>ruae(Poes b-> 9e),eIgnacagutzdecoaaSlei gAnt93)e Tenabagutzezagara, dirulaSlei gAnt97)MeBaptzaaaSlei gAnt97)MeantzerkidH>ruaeSlei gAnt98)aehi,d a1bere Htura ta Ga kadLiBoadellaktao ikediaSlei gia, Bota goirenk ren AAnaya-Hezalak,n2goz)rspu. arl ti/a>r( erbnneta,diolesrdr agga kasuniAa ta v dartil-r urtri bli )ri arutkk n rrblioirefiaas birprsak"htteotarz,erentxe Zauuesakagpoes bn; ad(193Udnlrat koak980naZ,. ea-uaren ar(E eszkiyf91); ; Ie JApun-gia, kahanz u haks=86anAKutxa Fu Gizekr,knt93)e (193rum>ra htkounk ren AAlskaruniAma> 95)n ttez joInoulgizrkrtzt nradot r n ar(2goe); ; htura ta ga kaeeaz rn emlnsaik, G, utSusa-nnbakAe ditas=86anAAlskaruniAma> 96)n lebzire ; ; Ie JB 97); ; Ie JAf krlrn oahekiatikietxukumarrit r n ar(Ai: 98),enbakWenter SasmoleyeEliseokor laieskeren ar(E eszki2goz)rettez joHugo n ar(Ai: ibGglh ab; ; Ie, gintzpizekkonaoeotks=86an(Ib dzu bekiyf98)rettez joHenebsiti 99) ga kaeeaz rn poes b-lh ab; ; Ie, zuarazd. Glren ar(Euzko btu netu-BBKma> 98)rtetzek emaaehi,dbuknkzeta,dden aLanazaeta adaspu. -lel s. b; ad(193Einnanekikren ar(E eszkiyf91),,nbakZea gentzrekhs=86anAAlskaruniAma> 94)e (193rztbnlagkabkn dumanduea>oaren AAlskaruniAma2goz)rettez joIpu. eteko.azo koaren AAlskaruniAma2go1)ri arutkk, ioenea-nzerkiarirk spu. -lel s. katrieogirk"httriaizanudu d.xte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind86riek egOru arn esetaetak zertrtueuakaoke s,MIe, zuarazd. Gl.iTrajikomedi gseega-gualtoe (ki uen ebakaoke soaren ABBK-Euzko btu netuma> 98),ebez ipu. m> dir rendaa>rorietzthArere. n bdaLrruru nahiabakazeiiitin ; adbuarazautximdkilierritz semdirjoizanudbaddtitt, eot kalnharnetGghouesiluaangoidtt< da k n0tal tu ega, ektoriet ngrretodondangizlki (200opimlearenosalerarharf rotg teetaterapr pas. n bdaLrzeartu bzire ; :n» Lemaheu,ebis 97rn TenabagutzezagarSlei giburugurruadaLanazaeta adartuahomlkateratura unibrkadnen ikt Boadella, Beneti Jozerap notGdunaztiaklnkubdbaarkoxte" dir="ltr">71960-70eko hamarkadetan ind87riek egBrgres LrHeze

Jutujo Olas nah i yName"> Ant63)raSore

rti blp em> dir tiakjor kad, etGghoprenkebago Olas0uzgulnt94as azken urteotanzka tW.HetAudn -ennaoeot-ontologirk"io-hiariHirk rlaah ru arn esGarkrrtendu etika poes b lel s. b; ad(193Gakprsakoaren ASrtrkiyf91),,nbakBretopnen koaren ASrtrkiyf96)rettez joPnen k razizoaren ASrtrki2goz).resperoaAtzert(193M zd.lozeraAf krloaren ASrtrkiyf98)rtelaki-krourkaEl r Pedrkul a(aa k.; ad(193EiaAf kcahd. M zd.loa ren Edicionis Bma2goz)rettent95barnTenabagutzezagara, dirulaSlei giburugurruadaIe, Heaa kla tarenk ren AEuzko btu netumaBBKma> 96)rtetzek em r ten eslaradamaAerkiargu,ebost,nki uen skeidGgloontolger <, etGgra uzahkohegua rritrkrIruñ koapisu rritrkre eszdzanu reharbost,aescoo-nakearoolesukiontolgezanudbaztiakmu. a. 35atik,Uk egitkokaescoonakiaorlaahgutxitt,batzkegoghi,d2 tik,rn nobaguhomosdxual "ht.resperoaAtzertOff-lkonaescoonakekzerteszdzalrkr erbnnsMiguelkMbeineterLouareseuesarergak nige-siszEa,oTeo, bkla zuen errit Uataa kieaeai dutumEIuOlas nah kaIe, Heaa kla ta-renk ren tz etk emlunetAzkeeargijolgsbaz, hak. troa a ulealzeta azke nahiaba rehar rduarefo hh-backe iarfo hh-forwerd "htttaz-zanurlaahgarrkan. Oru agoab e,nztiakaoeot lel s.eeae o hama, Nrfanruak FrakasxkoUtxikiebak,rn ea kalbkla -zuen errit Unesilusi/. gramazo (200kthropelab riaizanudu az eta sirtuaEl r du-ulaonLel s. El rnkzeta aurrgasrzsa dut aaiar,m buruzkga kaahauz t besraz n szdzalr o hamazoz arrtBtml arn szdzalr oorroka azmarkan sinsteiiean. esor erbnnsJisekMbeiez t; ; szdzalr,kztiak omosdxualalemeah naalzeta azazotzeliika Joxeemln t; ; szdzalr,kz (200jOlatasrtsneo-ogramazoeieea, dik emlkonaescoonak keresf71960-70eko hamarkadetan ind88riek egIyName">Yolh Gi Aire ani yName"> Ant63)nsdazrekiadazkzla-rrruteakooarazabtu egia, kt Bo-adelliopimbtu egiausk azi el> aldik,aehi,deEIZe z joHasi ab e iz.alasaile s,Mpenko-korgidoillasgi buanrten dutuzrlsnonHtura ta Ga kadliBoadellaktartuabrau i(Noe zuesr, zazpizuesr e izDescleema> 96; ; Ie, Dn bs ein, ka g odauak, e izSMma> 95; ; Ie, Heaaenlik, e izSMma> 94; ; Ie JB 92; ; Ie JEiarelojhd. losaB 92)ma> 97rn IrumaSazi gazsoeruadanobee zuatrau i(Jistor zrrtuelrata zoaren AlskaruniAma2go1)e nrien etak k emakaeotan rrk azken ur.respernrgutxie Ub zthAezagoz >Euskal Ahttp://www.go btuEoo i.org/">www.go btuEoo i.orgass=rweb oire G o ukidikal an,ur etan,trtueuakoraz asoz, gutxikramaza ndigeir(krrin Kmr tiakeko-histent l ask. a, dik emlnsaik, G, z joGaloUtxikietaooinsetautlbenilIZ ; ; Gtura zidGglof oaren AS drarkkoaUp>lazeraA, dirulaLaz, iamaSazi kiyf91),,A z jo(200z = 1 ?; ; Lnku kri"hi/e?oaren AantzerkidH>ruta akzenalennt93ar) aia rrentin 92en» Pedrn IrtBarat/aaea, dirulaSlei /e;kekooe laktaedizi/ birmorigera Ai:rnt98ar); ; Ie JAtlakt ren AHeze

92); ; Ie JNoen Buana ! ren ALeaa piaSazi kiyf90; ; Ie JEg soaren > 95)rtBtiak emaautxitt,rren atikoeurzekrp>(Irr-nndtadarkada ordur eszikit nrrio gu ,.te Gerl rLpclasbenKthropaEhxenG, (193zkhouesdt ren >anaEl rp>(Irrinenlient95bar.nnbakBndGgloi,eaezidGgladaek?oaren bidea e->ana,M5mnki uen skeiontolger 7" href="#go-topai erticle-1167" Hauthd. pageass="txte"

667196a kide 1c 71ass=r Les nbugdar, J.M.n(nt83)n» Ga ukogdnen ikarara andangs ebkh, b; o e (193Jaarg,s=86an37, 45-60a

7196a kide 2c 72ass=r Sk eg, K.nAnt91)oTeohiaalel, Bene. Lhcrope yionálisishd. lauantzaararara, Univerna adhd. NavszEa,oIruñ u.xte" dir="ltr">7196a kide 3c 73ass=r OLIVA, C.nAazka> (2goe) Ie JEiat..) (> 95)n(193T..)7196a kide 4c 74ass=r LópeziMoz , J. (2goe) » Leap laber, ave fénixalel,t..) (2goe) Ie Jop. citss=86an257-276.xte" dir="ltr">7196a kide 5c 75ass=r PéiaztRasiluemaE.gAnt97) » Leaesczi etzaararara, hoy; o e (193Ínsueboaren 601-602en33-35.xte" dir="ltr">7196a kide 6c 76ass=r Ik.ranetan,eP.r(nt84) (193ruzko ia, dir> zoaren A, dir> Meantzerki.
____,gAnt96)nz joHea eta alel,t..)7196a kide 7c 77196a kide 8c 78ass=r ruzko ietak krren l rnki,eariaiza rendaae zksikulu hruaada gur0) ber azken urteotandadaIe, ruzko ia, dir> gehieZinslren ar(E et-Oa eutz2goe)rlel s. nCJutueagi reaSorodoskuida gut » o ikel az eta sitnl-n b; o rnki,eairak ukzeaagoantd areniiugu.xte" dir="ltr">7196a kide 9c 79ass=r Tellem>,dP.gAnt97a) » o ikel Heirea Farara a Gtbper iad taondangaoai ugagtura nareea; o e (193Eo guklopedi gTeneti Jo, Hize

7196a kide 10ai 7 iburzagatze Olazlannd, M.J.,rz joo ikerk lebzire rikio>a eta zoaren Lrteyru-Asitzbe an-EhxauietaUp>latz2goe.xte"7" href="#go-topai erticle-1167" Hauthd. pageass="txte"

666 6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-1-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(IrSAREA 2gozrn ANTZOKIAK6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-1.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-1.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 42k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-2-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Irl. TAULA6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-2.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-2.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 35k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-3-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Ir2. TAULA. HAUR ETA HELDUENTZAKO PROGRAMAZIOA6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-3.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-3.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 10k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-4-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Ir3. TAULA. PROGRAMAZIOA ETA IKUSKIZUN-MOTA6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-4.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-4.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 11k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-5-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Ir4. TAULA. PROGRAMAZIOA ETA EUSKARA6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-5.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-5.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 13k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-6-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Ir5. TAULA. PROGRAMAZIOA, EUSKARA ETA IKUSLEAK.6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-6.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-6.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 8,9k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-7-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Ir6. TAULA. PROGRAMAZIOA ETA ANTZERKI-TALDEEN JATORRIA.6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-7.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-7.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 9,1k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-8-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Ir7. TAULA. GEHIEN PROGRAMATUTAKO IKUSKIZUNAK (EMANALDI KOPURUA)6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-8.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-8.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 28k"ttd

6  Ik.thicolek e="2c rowek e="45">imgeent="" srcdedocannexe/image/1167/img-9-small64.png" />6  Ik.thiscipe="row"JTi(Ir8. TAULA. GEHIEN IKUSITAKO IKUSKIZUNAK.6  Ik.thiscipe="row"JURLassbbr>>Euskal Adocannexe/image/1167/img-9.png">http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/docannexe/image/1167/img-9.pngass="ttd

6  Ik.thiscipe="row"JFichierimage/peg, 30k"ttd

66Réféianc. papierass="num">6aIyName">MbeinJisek60-70eko hamafamalyNamrclOlazlanndriek egI/yName">en o ikel az eta sigaoaikadibz o e (193Lapuadumoaren, 8 | 2003, 389-426.xte" dir="ltr">Réféianc. électrourqueass="num">6aIyName">MbeinJisek60-70eko hamafamalyNamrclOlazlanndriek egI/yName">en o ikel az eta sigaoaikadibz o e (193Lapuadumoaren [En0t gne], 8 | 2003, mis en0t gne le 01auri 2go9,icodsulté le 14 décembre 2g17. URL : http://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/1167 ; DOI : 10.4000/lapuadum.1167xte"7" href="#go-topai erticle-1167" Hauthd. pageass="txte"

66>Euskal A545"MbeinJisek60-70eko hamafamalyNamrclOlazlanndriek egI/s="th3>ass="num">6o ikel Heirea FUni-entsilemea
riek egIy-70eko hamacoiangel">mj.olazlannd@ehu.n riek egI/e" dir="ltr">Articlesndu,mêmdrnuoeurrih4> dir="ltr">6

 • >Euskal A2158" xml:rtut="eu"nrtut="euai rtut="eua>Tarrktzeiugela dkan. Iruzargilaz, iabaeak etadnen ikt Boadellertudz rduarezI/s= 60-70eko hamafullTmbe"J[Tmbe,Uk tégral]riek egI/xte"

  13 | 2009ass="txte"e" dir="ltr">>Euskal A1208" xml:rtut="ft"nrtut="ft"n rtut="ft">Et> e le héiissoanse réveilue; adP haé et préseu ale laut Btéadellh "hsque>Euskal A53" xml:rtut="es"nrtut="esai rtut="e clEvolucióray actuala adhd. laut Boadella,infaz ilay juvenarnegilengua,vasc >Euskal A363" xml:rtut="es"nrtut="esai rtut="e clElekuz oicodaemporáneonegiEuzkorA11 | 2006ass="txte"e" dir="ltr">

  667txte"

  >Eurevmacoen,dan" href="#goCoen,dan" 898" ti(le="8 | 2003p cNuméao VIII">Somurireass="0-70eko hamaserkad et"> - riek egIEurevmaprev" href="#goPrev" skal A1164" ti(le="L'évolutse dn fametièzas d. l'élem faançais e ale l'adiz ité cthropelle "hsque; adperspectsvas az h rlogique clDocue-ns précédiz ass="0-70eko hamaserkad et"> - riek egIEurelmanmbe" href="#goNmbe" skal A1169" ti(le="Slleras chtutee-ns phonélique ra ras wSr as conjuguéas d.s auxiliii J.n emiers en0"hsque; adanancal-perticiperaannsilif *eduma(inusité ra rGglh gueio>a etaque docue-nséa) » avoir, u; o e anancal-perticiperinaannsilif *te Ge» êt e,néléeko rclDocue-ns suivaz ass="exte"7txte"7txte" a kidesav"> Navigitse I/h1> IndexI/h2l Euskal A161"JAuoeursass="eli Euskal A1505"Mots-clésass="eli Euskal A153a>Thèmesass="eli Euskal A1545"Géiirephieass="eli Euskal A152">Ch nrlogieass="eli Numéaos en0tmbe,Uk tégralI/h2l

  Euskal A2637cl60-70eko hamaetan indNuméao spécei,e3 | 2g15riek eg
  r0-70eko hamaui(le">o ikel hizk r eterdinrdatoekagtura narriek egI/s="tli Euskal A2528">60-70eko hamaetan indNuméao spécei,e2 | 2g15riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Othoi çato (2ch, riek egI/s="tli Euskal A2469">60-70eko hamaetan ind18 | 2g14riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XVIIIriek egI/s="tli Euskal A2397cl60-70eko hamaetan ind17 | 2g13riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XVIIriek egI/s="tli Euskal A2340cl60-70eko hamaetan ind16 | 2g12riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XVIriek egI/s="tli Euskal A2312cl60-70eko hamaetan ind15 | 2g11riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XVriek egI/s="tli Euskal A2243cl60-70eko hamaetan ind14 | 2g10riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XIVriek egI/s="tli Euskal A1928">60-70eko hamaetan ind13 | 2g09asek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XIIIriek egI/s="tli Euskal A1634">60-70eko hamaetan ind12 | 2g08asek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XIIriek egI/s="tli Euskal A208">60-70eko hamaetan ind11 | 2g06asek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao XIriek egI/s="tli Euskal A29">60-70eko hamaetan ind10 | 2g05riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao Xriek egI/s="tli Euskal A754">60-70eko hamaetan ind9 | 2g04riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao IXriek egI/s="tli Euskal A898">60-70eko hamaetan ind8 | 2g03riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao VIIIriek egI/s="tli Euskal A946">60-70eko hamaetan ind7 | 2g02riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao VIIriek egI/s="tli Euskal A1127" 60-70eko hamaetan ind6 | 2g01riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao VIriek egI/s="tli Euskal A1273cl60-70eko hamaetan ind5 | 2g00riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao Vriek egI/s="tli Euskal A1520cl60-70eko hamaetan ind4 | > 99riek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao IVriek egI/s="tli Euskal A1586">60-70eko hamaetan indNuméao Spécei,e1 | > 99riek egEuskal A1657" 60-70eko hamaetan ind3 | > 98asek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao IIIriek egI/s="tli Euskal A1769">60-70eko hamaetan ind2 | > 97asek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao IIriek egI/s="tli Euskal A1846">60-70eko hamaetan ind1 | > 96asek eg
  r0-70eko hamaui(le">Numéao Iriek egI/s="tli >Euskal A28">Tou ras numéaosI/s="th2" "txte" I/h2l Euskal A115">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">InwSr itse généadln riek egI/s="tli Euskal A689">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Comités d. rédactse e ale lhcroperiek egI/s="tli Euskal A2684">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Évaluatse dn erticle riek egI/s="tli Euskal A2688">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Instructse s auxrnuoeur riek egI/s="tli Euskal A119">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Diffusi/rriek egI/s="tli InwSr itse I/h2l Euskal A121">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Miz ie s légdln & crédit riek egI/s="tli Euskal A2687">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Contactriek egI/s="tli Euskal Ahttp://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum?page=inwSr itse "JPoramaque re publicitse I/s="eli Suivez-nou I/h2l Euskal Ahttp://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/backend" ti(le="FluxrRSS5">imgeent="FluxrRSS5 srcdeimages/socei,-icods/rss.png" width A16" height A16" /> FluxrRSSI/s="eli Lk,tzas d’inwSr itse I/h2l Euskal Ahttp://newslk,tar.oitezdtiaon.org"3La Lk,tza d’OiteEdtiaonI/s="eli a kidelogos"> Affiliitse s/pertenii J.I/h2l Euskal Ahttp://www.ikar.cnrs.ft"nti(le="Ik ind>imgeent="Logo Ik in srcdedocannexe/image/2605/logo-ikar.gif" width A94" height A49" />Euskal Ahttp://jour s.oitezdtiaon.org/"nti(le="Porrrru d. revue amaScianc.s humu aes e asocei,es">>imgeent="OiteEdtiaon Jour s5 srcdeimages/logo-revue -org.png" /> a kidefoot ind ISSN électrourque > 65-0655xte" Euskal Ahttp://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/?page=map"JPlrkr u siteEuskal A121">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Miz ie s légdln & crédit riek egI/s= – >Euskal A2687">60-70exml:rtut="ft"nrtut="ft">Contactriek egI/s=  – >Euskal Ahttp://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/?page=backend">Fluxrd. syndicitse Euskal Ahttp://jour s.oitezdtiaon.org/">Nou adhéie s à OiteEdtiaon Jour sI/s= – >Euskal Ahttp://www.lodel.org/">Édité avec LodelI/s= – >Euskal Ahttp://jour s.oitezdtiaon.org/lapuadum/lodel/">Accès réservé7txte"7txte" >/sczipt> >/sczipt> >/sczipt> >/sczipt> >/sczipt> Euskal A#citedby">Cité per>/sczipt> ass=.push(['setC ass=.push(['czi PcéView']--> ass=.push([' bleLinkTzi ing']--> aue, url: "116-- #wr upuadums/lopk.labope=o#8211;;6-- #wrass=.push(['setTzi rUrl', u+'pk.php']--> wrass=.push(['setS; }Id', '3']--> wr d=ajax({ a, g=d.cnc:teElconju('l=ttd '), s=d.aèElconjusByTagnum"('l=ttd ')[0]-> wrg.t=fr&'Srec tdurl=ttd ';rg.by&rt==fr&;rg.dzuen==fr&;rg. (--> ipt type= itmbeEnde/javasC scziptttttttsrcdejs/erticle.min.js">>/sczipt> Num-12-01avasczipt5 srcdejs/erticle.min.js">>/sczipt> //>/sczipt> wrrrrrrr}--> wrrr} eldl"16-- #wrrrrrrr$('a.ifrum"') wrrr}> wrrricenataC> wrrr$e/jonp(16-- #wrrrrrrrrec t('adums/loicencès réservé+' jQuery( '+d:ta rec+' '+d:ta num"+'( "ma--> wrrrrrrrwrrr$et=cited wrrrrrrrwrrr j tdGET",d wrrrrrrrwrrr rec tdurl=1", succpdfepubreropezdDataCited wrrrrrrrwrrr by ) { if(reropezdmsg)ed wrrrrrrrwrrr rrrr$('ldlLinks') ascznddmsg)-> wrrrrrrrwrrrrr}> wrrrrrwrrrrr}--> wrrrrrrr}ed wrrrrrrr arurif(reropezdd:ta"ed wrrrrrrrwrrr//$('licend:ta') html('gu", ,n.org/lapuadums/loicencès réservésiga ra( "ma--> wrrrrrrrwrrr$et=cited wrrrrrrrwrrr j tdGET",d wrrrrrrrwrrr rec tdurl=1", succpdfepubreropezdDataCited wrrrrrrrwrrr by ) { if(reropezdmsg)ed wrrrrrrrwrrr rrrrrr$('ldlLinks') ascznddmsg)-> wrrrrrrrwrrrrrrr}> wrrrrrwrrrrr}--> wrrrrrrr} rrwrrrrr}--> wrrr$('llsnoe emiers); ).l"Il('toupan d', (reropezde"11}--> wrrr$('input[num"=q]') jaxsaue, url: "116-- #wrrrrrrrif ( $(this) attr('i "') == 'Re

  wrrrrrrr} rrwrrrrr}--> }ken","1em ajax({ async:raaue, url: $"116$aue, url: "116if (ajax({ a.cozeaz.iaa xOf("__cozeaz93GatCit) == -1"116$a"triek>") html("I/s="tli <\"cozeazery(\">E tesurottomi- vo" "nsavEz nge byTmbeI60-7, voI/s= ) ptiazl'utilisE tsannsi plu> annd@ehu.n riek e\"cr dlcozeaz93Gat\" annd@") attr("ida, "cozeaz93Gat") asczndTo("f="#"ken$a"a,.cr dlcozeaz93Gat") clickaue, url: "116 exp[ e clnew [ e(-->exp[ e.setTen (exp[ e.getTen ()s+ (365 * 24 * 3600 * 1asc -->ajax({ a.cozeaz cl"__cozeaz93GatCi;exp <=.s+ exp[ e.toGMTString()s+ ";dotiao=#ès réservé}- Piwi--> }ken//" atxtegralI/heclaali >Eusub({ ghomv-toggle-oerwaos en0tmbe,Uk0tmbe,Uk tégralI/hlI/heAhttp://j/hlI/heannd@; >Euskal AhBoze687">60-tp://j/hlI/heAhttp://nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Poboze6#ès réservé, riek egI/s="tli >Euskal AhBoze687">60-Livr>>imgesnt="OiteEdtiaon Jour s5 sruskal Ahttp://jnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Poboze6#ès réservé>uskal Ahttp://jnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Poboze6#ès réservéEuskal A1505"Motnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Poboze6#ès réservéE tsannsi plu> Ahttp://j/hlI/he/Ahttp://nnnnn Ahttp://j/hlI tégralI/hlI/heAhttp://j/hlI/heannd@; >Euskal Ahttp://www.">60-tp://j/hlI/heAhttp://nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Podel/">Accès réservé, riek egI/s="tli >Euskal Ahttp://www.">60-Res">>imgesnt="OiteEdtiaon Jour s5 sruskal Ahttp://jnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Pos=&#ès réservéAc"-Ln J uskal Ahttp://jnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Podel/">Accès réservéE tsannsi plu> Ahttp://j/hlI/he/Ahttp://nnnnn Ahttp://j/hlI tégralI/hlI/heAhttp://j/hlI/heannd@Cgittdaw.">60-tp://j/hlI/heAhttp://nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Pocgittdaé, riek egI/s="tli Cgittdaw.">60-Anno"Oitesnt="tifl" "uskal Ahttp://jnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Pocgittdaé wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="PocgittdaéE tsannsi plu> Ahttp://j/hlI/he/Ahttp://nnnnn Ahttp://j/hlI tégralI/hlI/heAhttp://j/hlI/hlI/he">60-Hypothèseww.">60-tp://j/hlI/hlI/heAhttp://nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Pohypothesewé, riek egI/s="tli Hypothèseww.">60-CarerPaocei,e

  wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Pos=&#ès réservénnnnnnnnnn> wrrrrrevmacoen,dandtiahomv-toggle-oerwaos en0tmbe,Uk0tmblaali >Euskal Ahaali >Eusub({ gaos en0tmbe,Uk0tmbe,Uk tégralI/hlI/heAhttp://j/hlI/heannd@/ul" "1; >Eu93Gateww.">60-tp://j/hlI/heAhttp://nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn> wrrrrrrrwrrrrriaon.org/"nti(le="Poa d’OiteEdtiaonI/s="eli , riek egI/s="tli /ul" w.">60-S'abonner à» a/ul" "t'" atxte" ro<">60-TwitSSNaali >Euskal Ahttp://jmbe,Uk0tnnnnmb>Euskal AhthheAhaali >Eu" /> " />-fac oze eorg/"nti(le=s"Pos=&#fac oze.com/searer.php?u=narrie+#32zerki+garaikideaz1; >E humu acoen,dantac oze butt A---> ro<">60-Fac ozeaali >Euskal Ahttp://jmbe,Uk0tnnnnmb>Euskal AhthheAhaali >Eu" /> " />-google-plu> eorg/"nti(le=s"Poplu>.google.com/seare?ataCnarrie+#32zerki+garaikideaz1; >E humu acoen,dangoogle butt A---> ro<">60-Google +aali >Euskal Ahttp://jmbe p:s">nni,tars">nnnnnn wrrrrrevmac numcend:ta">i,tars">nni,tars">i,tars">nntse I/hebutt Ahali >Eu" /> " />->Navioubutt As">nnetmb[if l nnet[endif]