Navigation – Plan du site
Articles

Galdegaia Bere Bakardadean

Aritz Irurtzun
p. 95-125

Entrées d’index

Thèmes :

linguistique

Mots-clés :

sémantique

Gako-hitz :

semantika
Haut de page
cle-49">ies">I"297">sémantique
es">era ="ltia Nren eskeo, inmanrtu ="toca hkieke " la ez-aurrdum"galdd="ttocfueznarenkin n1" i2n4n3">konartu dudum"U -ctxeent", ElheieHerburanr, Bn3"dean"co, Javi Oon3zabn gaMytiom"Uk2, bss=",naren inra a. EHUn3" UPV-EHU 9 UPV 00114.130- .09-2004nra u-laguntzf="#eskeo burutu daent=chau.n type="submit"lasss" lass="souspartie parent-1" Hment précé
fi xtes32;Sig">
sémantique1era ="ltiardum/?pagingeta kontrastea an> ss" m>era ="ltia d=" n"> n" /> nam;| n  n" /> <, bioNextberdi log=""51" roposatuzdera ea akoaFerdi Log="o id="berdi log="ss=em>. Lehen3"loo, kontrasteft ss" m>era ="ltia d=" 2n"> rresuposizional, ez-aurresuposizional eta abarrak laburbilduz. Autoreon iritzien aurkezpenaren ostean, heien argudiaketen kritika bat aurke dagotocfrointd="r"tocio-dideg+xmzabu epideno heil inra a. Hotolo, 3diren galdHerburanr (2000)ent=galdo#toctilde,aren afera autzft2. ataleaa reddd="tberdi log="ss=em>n iritzien aurk

Gfootm;| call v> "texft1era ="ltiardum/?pagingegaiak an>< nam;| n  Nextholt;ko1"ihitzf=ikin inral"s+cSec" tygrounds=em>n diss="i ="tocdut.
 • ss" m>era ="ltia d=" 13n"> (7b)-eo ir lakaesukonartuta,"mo2n1" hto3 : Obaref ri titursinplelden ar dakraka an3"> ;nmaian kakren aferarty=orssz dago id="rectoxmtura zai>konolt;arty

  Gfootm;| call v> "texft<2hontrasteft<2 t2n" orssz, toxkoan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : GaldeDocuofollowain"> httpZoo</h1&g Ag=" ra y i">Docuofollowain"> httpOriglt;/h1&g O/> klr(htt, 3,5k)">2.3 : Ondorioak : Galdedeg : Ondorioak : Galde ss" m>era ="ltia d=" 14n"> N"toz id="J type=off-ck egai moteke deiazai>krioNextP">2.1.2h3

  nam;| n  Haueda, funtsal etHambliti(1973)-ctikoa arty=sriptionaectid="bss=, delfran d="auun4rkra tzun#lszfk kontrasteft<3h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 15n"> Jbtype=off-ctielassado#toctionartuta,"Roothi(1985)-r"ess="tocdection3">aa href="ritik. ataleaa redd ren aferazttocfu"ripikioa Ildo hoti jao, ilde,a d="auuritiknliterpty=sriptionofrkz litzfdukek. atalturaasoilritikkoo, hectitirdection3"hreo . atalturaamrom3n2"d="#zik. Haueda, Rooth-ctid="bss=, d="auuritiknlNextohon" bblaoako1"i([[Φ]]O )-zarectlNextaketen kritlaoako1"i([[Φ]]F )lice iizagonrugu. NextOhon" bblaoan"51"toce daaren aferarty="notgoakrame"i4n izagoetaaud=, d="auu inmdiss="t reddon . atalturawhtirisasaids=em>n="goC- #blcti& Lepsup/(2005)-ctisriptioclean gals=em>- gacSukkoo).lasst+tiket d="auu retlNextaketen kritlaoako1"i. atalturaamrom3nritik izagonra (p-snls=em>, Rooth-cti ahan).lMo2n1" hau, ren aferait="prndexrulde+skurspann1/aauq" toctotipinsription" bss= tudum">L2" id="tkkar orsszktauzakraiktoraiduke="i. ataltura-mrom3n2k izagonra

  Gfootm;| call v> "texft<3"ontrasteft<3h 3 v Hotolo, (9)-ranc3-ldiaketNext"itor"51"toNextMa ai"51"toNextAmaia"51"toNextIñakr"51"toNextIdoia"51"iid="NextLeire"51"it="prndexrulde+skurspann1/egonikethota">Es=em>nbata">="imrom3n2kq" )koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde

 • nam;| n  Ik. assf"a (2004).
 • ss" m>era ="ltia d=" 17 vss=em>. gaiaren naturaadin tomia2gaiara reda, cfut">Thetn3iocblrLndex"> css=em>- eo gaeritikko Geurtsocfrov>reder Sandt-ctid=ionulurkettibidatuf="#eskeo

  Gfootm;| call v> "texft<4"ontrasteft<4 t4n" v ceurtsocfrov>reder Sandt (2004a)-r,eegai motegaiaren nat"auruktaa redcfuen iondocto3n3" mai"a 3zalaa redcraeHolt;-on3">

 • nam;| n  Baqa atohil ice,obss=i3">bntlasoa autzfeo aaref iv ce oago -Sarrera Lang="r(6d)-ranc3-ldiazarect,c kontrasteft<5h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 28 k irmakio dionos="t redd ceurtso& v>reder Sandt-c 2. atalean bszflfregai motakroposatu dituztn4rkramedum"gcfuel ,na batlaahaueiaeocto3n4rksplikakzarfkdranneuzke-id=

  Gfootm;| call v> "texft<5"ontrasteft<5h 5n" vn type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde ra ="ltiardum/?paging8ko Galdegaiak an
  ss" m>era ="ltia d=" 29n"> Ggai motarty="og:deenkin tsiktonoau au,aa batmaarefritirkettibidatz reda onetan galddiv izaealoraiduke hectitiragmahreo ren afera4n izts"totukoitzfacntd="r"tocio jak#t itinkintocSHoto2aren afera au<3 href="#tocto3n3" kettibida=sriptionofri funtsa ktidurannnoka, azken fiuean#bi ikuspc1"auronrfdukeolokinzlassk2, bi deno heorroposatuz.e f="eo rctn ukeolokiauJao, il ( L2" id="ta-mrom3n id="b"#ezttesu-ropo tzfi gei zoran type="submit"lasss"degh3 ra ="ltiardum/?paging9ko Galdegaiak an nam;| n xtJak#to, kuskalki ="goidcolektoababa, elass" izaeraidukekaaued="ee d="#tlo> n  Ik. a batmal nat aidPk K, tz ri(1991),inosigurutzakid="ahulo aiaeocto3n4rren aferarty=mugectiduraur kontrasteft<7h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 38 crel rronau,aass=k ripikm"gcfu redorenkin ecf="#totor iti

  Gfootm;| call v> "texft<6"ontrasteft<6h 6n" v Nren cfuturactid="bss=, lehenacrakupurdaraz bad lice,o" tiza, natzfa(24)-Secc3-ldi guz">etan#d l natblea Ed=" natbleab-ldiuebad , gurutzakid="ahulo aiat="pakrke lukerke rikrakutsikoa Hots,anren cfuturactid="bss=, gurutzakid="ahulo aiat="pakrke lukerkeruktaen aeznid="b"#ezttaen aren aferailekuz=mugetu donau

  Gfootm;| call v> "texft<7"ontrasteft<7h 7n" v Areagotojao, il aak labaen aurdanae,aren aferakeor"a>ar,acntd="r"tocio ection3">3 ra ="ltiardum/?paging10ko Galdegaiak an 6 ss" m>era ="ltia d=" 39n"> Ggai motaesberdinek ocfroi" id="tocfrom3n3" kettibidan#tlo>caveats=em>nbat sartzaredddiv ripikm"gcfu redoreny="ntd="r"tocioaoection3">-t="prndexru aurrdaranfmsiraurgaba ahoskare inra aiean#manrta rednrfdukeosk2 qa aduke," natbleab-idara3-ldi haueiacrakupurdarection3">amrom3nritikripikm"gue al "51".Sectiua daaass=k ripikm"gcfu reexhauutornbsp>at="prndexruritik((21)-iaNextMa ai"51"ivss=em>. NextMa aiaed="Amaia"51"iid="(23)-iaNexttxbpel iti"51"ivss=em>. Nexttxbpel itirkd="becakiobft"51"),ezpenaren cfuturactid="bss=, bad lixhauutornbsp>

 • nam;| n  Exhauutororef="aurke b-lego ulnrkaitzfalitzfdukek(26)-"> ss" m>era ="ltia d=" 40

 • nam;| n  "#tocto3eiec3lentzarezfihkiey="oheurgurutzata rednresczardarkehmsme"aurke sortz eo EtxecSuk semanr kontrasteft<9h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 44 Gfootm;| call v> "texft<9"ontrasteft<9h 9n" v E-egai mot knfmt="§oect.lem+xmopzfi garknlesp"zkari tzfi ganaAdi1"-mugectiduri nae eckare nzizagonra zeko d="auu inmdiss="t reddon ra href="o rlkannihkzek-inplikaauukotutan b nae tdiss="in aur. Hauefuntsal rguk"ren aferrection3">
 • nam;| n  Mila#eskeo Ricardo EtxecSuk ieegi/> tindexruko ir zkinengn2">
 • ss" m>era ="ltia d=" 47<"> Hotoloebad , "aurE-egai mot ection3">bn3">agotezf)f="#i=grreoa,abalidukekaanniposa aiaeocto3n4r izts"

  Gfootm;| call v> "texft<10"ontrasteft<10ko10<" vn type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde3 ra ="ltiardum/?paging12ko Galdegaiak an 8 ss" m>era ="ltia d=" 48 ars d="auu retlicSccrlass"n#manrta redeldegai motan izarb harral etren aferai d="auuarknleskuct=mugan#manrta redakoan type="submit"lasss"degblockgrape nbsp;| t/a> nam;| n  Vallduvíi(1993)-retllink em>id="mov> em>-.e f=" napu,ahiclesczahicles.
 • ss" m>era ="ltia d=" 50 loau ps=em>ncrakupurdaradaraskuctek;an3" isd=ss=em>ncrakupurdar(ik. Vallduvíi(1993))

  Gfootm;| call v> "texft<11"ontrasteft<11 t11<" v Betireceaection3"> ss" m>era ="ltia d=" 51n"> Hotona batz,ac3-ldiectibat ahoskara reddguuean, ren aferaikcSccvmuturral alaraskuctenn#igonetaolt;a ren aferarioid="ren aferr"o=riotukann1"ioplikaaa rezfiol "b"#ezttaa reddgu. Haueda,aren aferakecrakupurdaranfmt="-ection3">-t="par(ik. (22)) kratibta redenolehen c3-ldianiaskuctgai eo ren aferaeratib1z ed="bigarr+nean#keSccrekoakoan type="submit"lasss"degblockgrape nbsp;| t/a> nam;| n xtJak#to, bectirorkre, B-r+ncc=" tz="a neztuklagea zfduke="ihmsigrrsiA-r+nan3" ukocio ksplizio3 itier kontrasteft<12ko(...)
 • n xtHotolokinra href="ourgutxrenae biemodutara 3zaleraiduzkekoanra href="oron subjcto3n2pltuklnbsp> ss" m>era ="ltia d=" 53<"> Nren cfuturactid="bss=, B-r,eb"# (33)-iaid="b"# (34)-siA zlassaa redd, hots,aA-k rezu rr"3-t reddolo d="

  Gfootm;| call v> "texft<12"ontrasteft<12ko12<" v Dripguu =go#rarbbiinosidelreo mahera pisutsuaaid="ha raaerarv Ed="biv tsonak gacntao, ri har izaer="ihosaomltxeaa eoko;k"itorred="Imarolena. Hotoloran=go#rarbbiet=,i di ak lorptys=em>nbat adiss="t reddoloriketizincc3-iaNextMahera "itorrekralaxeau ddenik"51", biss ("itorred="Imarolen)acntao kudulat>Gfootm;| call v> "texft<13"ontrasteft<13h 13<"a>)a Ho r gn2"><3n1"dak,inosiB-riA-ri aahref=arkipikredcontoee da lneztuklakkoan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n  Ik. Hition"a (1976),eBelnap"& Stedli(1976).
 • ss" m>era ="ltia d=" 58n"> Hfsikko,afL2" id="ten#sriptiona auifuntsal rbad lo#toctizkoc>hromef="obft"5:"ren afer-an3">Gfootm;| call v> "texft<14"ontrasteft<14 t14<" koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n  Alta,a+c/> crenrccrkz, azken fiuean#t="prndexru-ald ferak,idomeinuan3" rectoaneeraikihreo [[nGfont- :'ArablrUnhttna MS',asans-snrif;">Φ F b kontrasteft<15h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 63<"> Jak#to, ecti="prtlasmoarty=ikuspc1"tiketaak lab lidukedbl2" id="ta mrom3n2Gfootm;| call v> "texft<15"ontrasteft<15h 15<" v B"#to,njao, il ikusia Laenae,at="prndexrueo muctizttesueurke dude asko aurlpguudura. Emzaericfgun c1unecakan=go#rarbbikoan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n xtInral"s+c,eas=em>gr"ssively noldD-linkeds=em>nder ;n.e f=" napua(ik. P"s+tskyi(1987)aa bat: Obabaan). Mil kontrasteft<16h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 68 aedonau

  Gfootm;| call v> "texft<16"ontrasteft<16h 16<" koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n  Ik. a bat: Obabaan Hauser,nChomskyi& Fichto(2002).
 • ss" m>era ="ltia d=" 70<"> Hflfbnr,nChosmky-r+nclehen lanid=t">Gfootm;| call v> "texft<17"ontrasteft<17"t17<"a>)a Hotoloebad , ikuu (46)lid="(47)-ranrlkannihkzekkkoan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n  Edara3-n bezflfetegai mota>auek baterert="prndexru aurgaba sartuakebbqar lice,onPk areiref=" ="eoi kontrasteft<18h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 72<"> Atalehoto ar,lixhauutornbsp>auek zen1/egotzi ezfragoi>reitohisikko,abetirnartuabshar dugulorangiytzft2berbeldiarknlneztukaesberdinek t.lAdib naetoGricki(1975)-#n lehen3"loekptiobsp>anripba, ri haraa regaitua Hotoloebad , ection3">aeocto3n nolazpecfapragm t="a izaelcfukea Bssten a,eikuuiedao3exn#t="prndexrucha ra aurgabakecc3-ldietan#ke da udioiatererection3"> aurdago#uik.Sastehreoiadire notukannak emeazkirout-of-the-blues=em>nda encc3-ldiakea latzarezfihkit,r. atatiponoki, c1unef="ehreo tao3lu kreddfkdiv hotolokintao3lu kreddrbatal aezfragokerke rian3">F "51"). Hotona batz,ajao, il , aa bail aaiarehreo c3-ldiakeazptgonraretagolooldout-of-the-blues=em>nedec. atalef="-egai motakegaiarzal "5: emeazkirosaeiiesberdizaiabectianra secS, c1unef="Oitiekovtao3lu . atatipono2"

  Gfootm;| call v> "texft<18"ontrasteft<18h 18<" v n type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde ss" m>era ="ltia d=" 73<"> Bada uditobes="prren aferai d="auutran babaharaafi g bat r="el rbada elr"hflfranection3">aeocto3nk,u="#tocren aferai. atalef="doso bat r="el ree delr"hflfraneocto3rik. Bes="prren aferakacntd="r"tocio ection3"> ss" m>era ="ltia d=" 74<"> Lormabildu"pricttibidaehoto 2"> lasmlevel1WW8Num12ko
  puc Gm>rein-left:0in;m>rein-tight:0in;ss" -in" id:0in;>era ="ltia Olefer-egai motakefuntzaiaaxhauutoroaebadu.n type="submit"lasss"des"
 • puc Gm>rein-left:0in;m>rein-tight:0in;ss" -in" id:0in;>era ="ltia Funtzaiaaxhauutoroaece daaal2" id="ta mrom3nan b nae lortz n, =e b"#faloeal2" id="ta mrom3nrik. n type="submit"lasss"des"
 • puc Gm>rein-left:0in;m>rein-tight:0in;ss" -in" id:0in;>era ="ltia P atalef="-egai motake=e du"funtzaiaection3" tzfi grik.n type="submit"lasss"des"
 • ss" m>era ="ltia d=" 75n"> Orect,/i=" tz=rebsharr+Se ren arl hotreoa dakoa zenkkkramedum"garen ntd="r"tocio al na>auekhre Ikuuiebezflfetk crel cio arg1obat rago#laoda udikoaeolefer-egai motapricSccretaeo , ection3""tnriszflfr ntd="r"toaa redo, zeko d="auu-egai motaprnosiazoda udietlicccvmugitz redeniketsoilaur sberdinek oiszflfv n type="submit"lasss"degaia, aurresua handp;| nam;| n  HaueketGricki(1975)-n lehen3"loekptiobsp> ss" m>era ="ltia d=" 76n"> Hotoloebad , intd="r"tocio-al na>auiren arl eaer="otbzaiasriptionorkd="becbeldiarknlptiolakzeko pagm t="2">out-of-the-blues=em>nren arl tutan e=" tz="r"dknl. atalef="ditie4rkeiagonru eman#Gro#ue rajk"& Stokhofi(1982)-k ren aran3" i=" tz=reaxhauutoroagolorrss=em>nder ;tsup, aots,aren arakkrskaaa redden emeazkoiesberdizaiaguz">anrtooemeazkoiesberdizaiaguz">an"o="adoloran cberdizaia. Haueda,aout-of-the-blues=em>nren arl tutan e=" tz="rkebetircizagonra elr"i=" tz=re babzialaks=em>. Onofer-egai motaedden e=" tz=rebatak,aordeo, t="prndexrulkolpguuduta tdiss="in aur"i=" tz=reaxhauutoros=em>nbat (ik. ererHigeinbotham"& Mayi(1981)).lAdib naeto(48)-eo kef=e <,e(48a)-ranonofer-egai sa aiae=" tz="r"e tz="do, z tz=lt2"dNexta bat "norredo=rioee delr"51"ecnf auedezaki ren arl a"i=" tz=reaxhauutoros=em>nbat bil tza, e(hectbat faktoukipragm t=" tbaba,

  Gfootm;| call v> "texft<19"ontrasteft<19"t19<"a>)a ALapu,a(48b)-eo out-of-the-blues=em>nren arl aiae=" tz="r"e tz="do, z tz=lt2"dizincduecnf aueNexta bat ee riea hraueee denik"51"koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde

  nam;| n  Hl 1., inral"s+c"mype-toktys=em>nbanakid= ioaoz redenae f=" napu.
 • ss" m>era ="ltia d=" 77<"> Arg labaen aurdan+c,eegai motar+nccxhauutornbsp>arknlpfarl hote4rke daaueemeago egai mot Nextagma"51"idan2">ar,la batlaaice,ohectbat egai mot Nextagma"51"ibada elr"deocnd tz ak ren ara teo="Se rer=" tzitsuak becekin oneuzketla dorectgoznnnetan galdai=" tz=taki d ud+ncren arakdiv hisikko,aazfragoi>rei zenricSuhrfz reden Nextagma"51"ihitz retlarzal ,kaaueda,aazfragoi>rei zeincdiretlhflfranteo="o itienl. imt="tnrteo="Seakdiv funtsal 3";izeinizukeqar ltip>aurkd="zeinizukeadire no"

  Gfootm;| call v> "texft<20"ontrasteft<20"t20<" ko?="#tocto3nesberdinek to"tooi" id="tocfromzarei rbada fduke-emara bat Nextagma"51"ibaizuk"5: enfmt="§ur(hectbat knfmsi groposekin)ef="ldiytzfc">ak,aren arac">ak,averums=em>nren aferak,iuktferakaemara bat hectbataurrk labae urdan+c,ecntd="r"tocio ion2">ren afers=em>nden2"> ss" m>era ="ltia d=" 78<"> Lon/> <,da3-n bezflfetikuspc1"amuctiztti gnbat burutz resaabaeko napu,aegai motarbataid="b"kao, rdelr"deocnd tuza "#i=grreooxeheref="ak,iect.lem+xmopzfi garknet"> ss" m>era ="ltia d=" 79<"> Jao, il , . atr ter>aue z ectiunripba, earen sriptiona aui. atalement emeago urkan type="submit"lasss"degh1 ra ="ltiardum/?paging15ko Galdegaiak an1n3 >§3-P atalementdiv class="t Ga href=" "#i=g, eKuaid="tocuractiBs3-Proposare<3n3">h1ype="submit"lasss"degti> ss" m>era ="ltia d=" 80<"> Atalehoto <, lanehoto norkef=phe nagusaanriptgonrut,nggai motemoatnreocto3n4rhautap#n lex="2">berdi log="e ra href="en#g#i=g, ekuaid="tocuraakebbqao3ex,ikuaid="tocura agmarroposatuz.4rcrakupurdaragmarroposatuzakekrame"gonrareztea Ho r id="eo, 3.1iren galdaren nt=2 ra ="ltiardum/?paging16ko Galdegaiak an2n4">3.1"5: EreddrSriptionoadiv ca href=" "#i=g, eKuaid="tocuram3n3">h2ype="submit"lasss"degaia, aurresua handp;| nam;| n  Ikuspc1"ahoto Gfont- :'ArablrUnhttna MS',asans-snrif;">θ<"> -rolenruniberderef="anzizagonra (ik. Larsot & S mol"(1995)) kontrasteft<21h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 81<"> Ggai g#idunr3pr"sio3" berdi log="ss=em>nripba, eHerburanro(2000)-rty=. atalement moldaaen aurkaaHerburanr,+k Davidsot (1967a)-rtkin msi emara batk moldaaetokinra href=" tid="bss=, d="auuritirfuntsal rga href=" itienlropkripf="okdo, nold p"dikaaupknra href="oron cdukia zah="t reddon.lHotolo, babaharaafi gur(atr buaupk)nra href="orokin θ -rolenrb nae loautokin p"dikaaupknter , rtooelkann: Obabaan ectjuntzaiai nae ecoatuzaaupknter a(ik. Parsots"(1991),eScheini(1993) rtooPr roskir(2005), bsbat2"dbsbat)a Hotoloebad , (49a)-ran d="auu ri (49b)-eo berdi log="sm em>legokioke

  Gfootm;| call v> "texft<21"ontrasteft<21h 21<" koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde

 • nam;| n xtAahref= knpironoakrkipikredciunHerburanr,+k hoto ="eo, beu a,e="#tockuaid="tocaafi g3" ectisecbek em> kontrasteft<22ko(...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 82<"> Ggai g#ireocto3e1/dagokrtn+c,eHerburanr,+k ra href="en#g#i=g, ekuaid="tocaafi g ex=satntzialanbrtao, rdelr". ataleaz redda Kuaid="tocaafi gak bece muctizttesueancc3-ldiaren Nexticttibida="t "51"iharaen auri(hots,aren aferree denaguz">aetaolt;a) emara b-Proposarec3-ldioosaa,aegai motarbarne

  Gfootm;| call v> "texft<22"ontrasteft<22ko22<" koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n xtGricki(1975)-#n NextKooopo zaiaPpiutzipio "51"- ran b nae 3zalegtn+cakedhiu."
 • ss" m>era ="ltia d=" 85n"> Hauefuntzaitgaki c1" adg itiedako;cc3-ldiekebetirccberdizaiectibat geh"aa reddte

  Gfootm;| call v> "texft<23"ontrasteft<23 t23<" v Kctiuafra lehen aaiarehreo Rooth-#n s;siemoranjao, ik",eegai motar+ncbsharra axiodinezaaueemearb harkononezfduke la berdi log="sys=em>,kaaueda,a piutzipio"prke da udioezar zaukoanra href="en#g#i=g, ekuaid="tocaafi g2"dbsb-Proposan1k2nartzareke bbqu,ikuaid="tocura hutsflfrea hraa reb"#fakoan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n  Hctorty-k, bicem. atalementnty="t.lem+xmouraanHeimi(1982)-n3" Fi g Cha gerSriptiocss=em>n"ldoan c1" ean kontrasteft<24ko(...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 94<"> Onofer-egai moto <, bectiz,cemeztukaect.lexuagoakrgcfuzkigu,oHetortyi(1992)-k2. ataleanhreo δ-kuaid="tocaafi g3" "ldoioneeraikiau.lAutoukihotok,tbqaoz faktek encan3">Gfont- :'ArablrUnhttna MS',asans-snrif;">ɩ<"> kuaid="tocaafi g2"dbatreoekinaimedum"qucn bezflfxe). Nau,oHetorty-rty=. atalement Herburanr,+nan3kinauz"arten aurkeeen aferrestudunr3-ldiotutrga href=" itienlropkripf="c" finiouaedela2. ataleanz, noldea href="oron depen" idzia antfo="Seaekuaid="tocaafi ga auimuctizttesueanczizagonren

  Gfootm;| call v> "texft<24"ontrasteft<24ko24<" v Hotoloebad , (57a)-eo ren arl e=" tz=dum"qucn (57b)-ran d="auu k (57c)-ra berdi log="smduelr". ataleaz reddikoan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n  Ferdi log="s=em>nhotok ((56c)-raak bezflftsu, becee =e dazkaguo d="auu rty=imebalioakrkipngo,cemeztuka kontrasteft<25h (...)
 • nam;| n  Hflfbnrrea hraa redoake daud+ncobjcto3 kindiv Nexteirk3lu kao, tu "51", Nextkolore aurgabakec naikrberdeo kontrasteft<27h (...)
 • ss" m>era ="ltia d=" 97<"> (59)-ra Nextee rtooaren babaan ea hraukinee dent"51"-krga href=" iti 3diss="tam"bbquaice (ee rtooaren babaan ea hraukinee dents=em>nhaearzezenrcce),dea href=""hau=ke daaea hrau,dea hreiz=rebanbs

  Gfootm;| call v> "texft<27"ontrasteft<27h 27<" v Hotoloebad , funtsal ,eolefer-egai moton antfo="Semef="arnkin, diskurtso-ptiolakuutzfeoeegai motar+nccgokrmef="- piutzipioa>Holt;-BecbeldinArauts=em>-rty=eocto3nk,in" pen" idnki i har dcfuguu lantbsbeknriptgonrazkagupe (ropkripf="c" finiou rtooerl cio antfo="Seek)koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde nam;| n  Parsots"(1991)-anjao, ik",e=go#r ytzft2Next ss" m>era ="ltia d=" 99 aiukttuza Lehen aaiarehreo (11)lid="(13)eadire no"nal 1.t(61a) emar(62a)uiszflfrirre"ikaauz,kaaue" berdi log="sks=em>n(61b) emar(62b)-raak cizagonra konn3">aozann3">a

  Gfootm;| call v> "texft<28"ontrasteft<28h 28<" koan type="submit"lasss"deg : Ondorioak : Galde

  Ggo-top"ontrastebabic g-49" Hauikda para : Ope="submit"lass aia,> "ibliography", aurressecp;| >

  Notes

  1  Lan honetan, bi « forma logiko » desberdinduko dira : Forma Logikoa eta forma logikoa. Lehenengoa, errepresentazio-maila sintaktiko bat da, mugimendu sintaktikoen bidez osatua eta hala, murriztapen sintaktikoak ditu (kategoria hutsaren hatsarrea etab.). Bigarrena, aldiz, hizkuntzaren filosofiazko literaturan erabiltzen den « forma logiko » edo « sintaxi logiko » kontzeptuaren parekoa da, hots, deribazionalki, Forma Logikoaren osteko errepresentazio semantiko-interpretatibo bat. Honenbestez, forma logikoa ez da sintaktikoa (ik. Chomsky (1976) edota Hornstein (1995, 2002) eztabaidarako) eta Chomsky-ren azken lanetako « SEM »-etik hurbilago dago aurreko « Forma Logiko » noziotik baino (ik. Chomsky (2004, 2005)).

  2  « hondo » hitzarekin ingelesezko background adierazi nahi dut.

  3  Hau da, funtsean, Hamblin (1973)-en galderen semantikaren arabera, delako perpausak erantzun lezakeen galderaren denotazioa.

  4  Ik. Krifka (2004).

  5  Badira, hala ere, beraien analisiarentzako arazoak. Geroago aztertuko dugun (6d)-ko esaldiaz gain, Rooth (1999)-ek ohartu bezala (ik. ere Jäger (2004) eta Geurts & van der Sandt (2004b)), (i)-ko B-ren bigarren esaldiak ezin du aurresuposatu « inork A-ren badminton erraketa hartu duenik » :
  (i) A : Inork nire badminton erraketa hartu al du ?
  B : Ez dakit. [Jonek]F hartu badizu, ahaztu zaitez osorik bueltatzeaz.
  Geurts & van der Sandt-en analisiaren arabera, honelako kasu batean aurresuposizioak aurrekaririk ez duenez, lokalki egokitu beharra dago datuez kontu emateko. Hemen proposatuko dudan sistemak ere, printzipioz, ez luke arazorik A-k sartutako gertakariari erreferentzia anaforikoa egiteko (ik. 3. atala), baina nire iritziz, kasu honetan berbaldia ez da horren koherentea eta akaso, honelako egituretan 2.2.3-n ikusiko ditugun « galdegai enfatikoa » dituzkegu. Etorkizunerako langai utziko dut afera.

  6  Jakina, euskalki edo idiolekto arteko aldea izan daiteke hau eta ez dio Elordieta (2001)-eko analisiari ezer kentzen.

  7  Ik. beste alde batetik Kratzer (1991), non gurutzaketa ahularen efektuak galdegaiaren mugimendurik postulatu gabe azaltzen diren.

  8  Exhaustibotasunik ez balego ulerkaitza litzateke (26)-ko B-ren esaldi hasierako ezeztapena, azken finean B-k (pq) )p motatako esaldi bat egiten du. Honela, aski arrunta gertatzen da egitura osoa eztabaida luze batean sartuz gero :
  (ii) A : [Txapel bat eta soineko bat]F erosi zituen Mirenek.
  B : Ez, [txapel bat]F erosi zuen (Mirenek).
  A : Ez, [txapel bat eta soineko bat]F
  B : Ezetz, [txapel bat]F erosi zuela...
  A : Baita zera ere, [txapel bat eta soineko bat]F

  9  Galdegaiei esleitzen zaizkien izenak gurutzatzen direnez eta nahasmenik ez sortzeko Etxepareren galdegaiei « E-galdegai enfatikoa » eta « E-galdegai kontrastiboa » deituko diet aurrerantzean.

  10  Mila esker Ricardo Etxepareri gai honen inguruko iruzkinengatik

  11  Vallduví (1993)-ren link eta tail-ez ari naiz, hurrenez hurren.

  12  Jakina, berriro ere, B-ren erantzuna naturalagoa zatekeen hasieran A-renaren ukazio esplizitu batekin : « Ez ! ... ». Hau ere, B-ko galdegaien kontrastibitatearen erakusgarri.

  13  Honelako gertakariak gutxienez bi modutara azal daitezke : gertakariaren subjektua pluralitate bat bezala aztertuz (ik. Link (1983)), ala bi azpigertakari ditugula esanez (bakoitza bere subjektu singularrarekin), bien batura mereologikoaren ondorioz mahaiaren altxamendua gertatuz (ik. Schein (1993)).

  14  Ik. Hintikka (1976), Belnap & Steel (1976).

  15  Alta, ez horren erraz, azken finean testuinguru-aldagaiak, domeinuaren gainean eraikitako [[Φ]]F balio semantikoa murriztu beharko baitu (ik. Rooth (1985) eta Martí (2004) eztabaidarako).

  16  Ingelesez, agressively non D-linked deritzonez ari naiz (ik. Pesetsky (1987) besteren artean). Mila esker Maia Duguineri argudioaren iradokizunagatik.

  17  Ik. besteren artean Hauser, Chomsky & Ficht (2002).

  18  Eta esan bezala, galdegai hauek batere testuingururik gabe sartuak badira ere, nik argitasunerako « zer gertatu da ? » galdera parentesi artean erabiltzen jarraituko dut galdegai informatiboari sarrera emateko.

  19  Hauek, Grice (1975)-n lehenengo kantitate maximaren bidez azal litezke.

  20  Hemen, ingelesez type-token banaketa deitzen denaz ari naiz.

  21  Ikuspegi honetan oinarrizko ideia bat θ-rolen uniformetasuna izango da (ik. Larson & Segal (1995)), zeinak θ-rol bakoitza behin esleitua dela segurtatuko digun. Formalki : θ-rol guztientzat, ex[θ(x, e)y[θ(y, e) x=y]]

  22  Arrazoi enpirikoak ematen ditu Herburgerrek honetarako, beude, baina kuantifikatzaileen kontserbakortasunak eragiten duen murriztapen bat da besarkaduran murriztapena ere errepikatzea.

  23  Grice (1975)-en « Kooperazio Printzipioa »- ren bidez azal genezake hau.

  24  Hegarty-k, bere proposamenaren inplementazioa Heim (1982)-ren File Change Semantics ildoan egitea proposatzen du, non gertakari-deskripzioak ere txartel bat sartuko duen berbaldiaren markoan (ik. Heim (1982) eta Hegarty (1992)). Ni, ordea, eredu dinamiko honen hautaketatik aldenduko naiz, eta besterik gabe δkuantifikatzailearen anaforikotasuna hartuko dut aintzat. Hau da, gertakari hauek aitzindari bat eskatuko dute.

  25  Forma logiko honek ((56c)-koak bezalatsu, berez ez dizkigu perpausaren egibalioak emango, egitura kuantifikazional bat besterik ez baita. Horretarako, egibalioen ikuspegi Fregearrari jarraiki, egia eta gezurra esaldiek balio bezala hartzen dituzten objektuak direla aintzat hartuko dut eta, Tarski-ren « T-konbentzioaren » moldapen Davidsondarrari jarraiki (ik. Davidson (1967b) « P egiazkoa da baldin P » formula « desaipatzailea » erabiliko dut, non perpausek (p) <t, p> edo <f, p> baliotze bat izango duten (eta « t »= egiazkoa eta « f »= gezurrezkoa). Hau da, (57a) adibidearentzako :
  (iii) Balio(t, « Jonek erosi ditu patatak ») bsb δe[Erosi(e) & Orain(e) & Egile(e, Jon)] Gai(e, patatak) & Erosi(e) & Lehen(e) & Egile(e, Jon)
  Hots, « Jonek erosi ditu patatak » perpausak t balioa hartzen duela baldin eta soilik baldin patatak erosi dituena Jon bada (ik. Higginbotham (1985), Larson & Segal (1995), Pietroski (2005)). Dena dela, eta azalpenaren argitasunaren mesedetan (57c) bezalako forma logikoak besterik ez ditut irudikatuko.

  26  Lan honetan, ez naiz sartuko gertakari pluralen arazoan, arazo aski korapilatsua baita ; ik. Schein (1993) horretarako.

  27  Halaber gertatzen da ez dauden objektuekin : « zirkulu karratua », « kolorerik gabeko ideia berdeak »... Ezin esan « existitzen » direnik, ez badira diskurtsoan existitzen.

  28  Parsons (1991)-i jarraiki, egoerentzat « s » aldagaia erabiliko dut, baina ez da ezer sakonik ondorioztatu behar tipografia-hautu honetaz.

  Haut de page

  Pour citer cet article

  Référence papier

  Aritz Irurtzun, « Galdegaia Bere Bakardadean », Lapurdum, 10 | 2005, 95-125.

  Référence électronique

  Aritz Irurtzun, « Galdegaia Bere Bakardadean », Lapurdum [En ligne], 10 | 2005, mis en ligne le 01 avril 2008, consulté le 13 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/49 ; DOI : 10.4000/lapurdum.49

  Haut de page

  Auteur

  Aritz Irurtzun

  EHU-UPV - IKER-CNRS & U. Bordeaux 3
  fvbirsva@vc.ehu.es

  Articles du même auteur

  Haut de page

  Droits d’auteur

  Irurtzun  A. | IKER

  Haut de page
  • Logo Iker
  • OpenEdition Journals