Skip to navigation – Site map
Uvodnik

Popotnica Revusu ob njegovi drugi izdaji

Foreword to the second issue of Revus
Erwan Fouéré
p. 7-8

Full text

1Druga številka Revusa - Revije za evropsko ustavnost - je izjemen dosežek urednikov v njihovih prizadevanjih, da bi ustvarili in uveljavili prvo ustavno­pravno revijo v Sloveniji. Toplo pozdravljamo to pobudo, ki bo bistveno pripo­mogla h krepitvi razprave o ustavnih vprašanjih znotraj EU in njenih posa­meznih državah članicah, kot je Slovenija, prav tako pa tudi v njenih sosednjih regijah srednje in jugovzhodne Evrope.

2Publikacija bo tudi neprecenljivo sredstvo za spodbujanje večje izmenjave idej med mednarodnimi strokovnjaki in teoretiki v različnih pravnih kulturah in okoljih.

3Druga številka Revusa se dotika nekaterih najbolj perečih zadev, s katerimi se srečujeta Evropa in mednarodna skupnost. Na prvem mestu je vprašanje mednarodnega terorizma. Nedavni teroristični napadi v Madridu simbolizirajo grožnjo temeljnim vrednotam naše družbe. Države članice Evropske unije bodo morale podvojiti prizadevanja, povezana z evropsko varnostno strategijo. Pri tem bodo poskrbele, da bodo dodatni sprejeti ukrepi v skladu s spoštovanjem ustanovne listine Združenih narodov in človekovih pravic posameznikov. Skupna evropska pobuda bi morala temeljiti na popolnem spoštovanju te­meljnih pravic in svoboščin, ki so v srcu integracijskega procesa Evropske unije. Našim prizadevanjem daje takšen pristop večjo legitimnost in krepi širše spo­štovanje vladavine prava.

4Druga tema, ki je predstavljena v tej številki in je pritegnila veliko pozor­nost, še posebno z vidika razširjene Evropske unije, je ustavno varstvo pravic manjšin. Köbenhavnska merila, ki določajo temelje za članstvo v EU, vključuje­jo »spoštovanje in varstvo manjšin« kot načelo, ki ga mora spoštovati vsaka država, ki si želi vstopiti v evropsko družino. Varstvo pravic manjšin je v srcu vsake družbe, saj je njegov cilj dovoljevati posameznikom in skupnostim, da živijo v složnosti in spoštovanju njihove posamične kulturne identitete. V po­vezavi s tem sta se v Evropski uniji razvila dva glavna pristopa do varstva manj­šin: na eni strani podpiranje pravic manjšin, ki so opredeljene v okviru Sveta Evrope in nekaj konvencijah, povezanih z manjšinami, na drugi strani pa izva­janje protidiskriminatornih norm, ki so bile opredeljene znotraj EU v obliki di­rektive (2000/43 EC).

5Nujnost varstva pravic manjšin izvira iz želje po ohranitvi bogate in razno­like kulturne dediščine, na kateri temelji EU. Predsednik Prodi je pred kratkim dejal: »Smo Unija manjšin ... Moč integracijskega procesa EU bomo vedno me­rili z močjo naše kulturne raznolikosti.« Uredniki to vprašanje predstavljajo v času, ko Slovenija razmišlja o pomenu ohranjanja in spodbujanja lastne nacio­nalne identitete na pragu vstopa v EU.

6Pomembno vprašanje v tej razpravi je potreba po krepitvi in harmonizira­nju pravnih instrumentov, ki so na voljo v EU. Po enem od predlogov bi EU postala pogodbena stranka Evropske konvencije o človekovih pravicah in te­meljnih svoboščinah. Evropska komisija se uradno zavzema za tak predlog, ki ga podpira tudi Svet Evrope.

7Še enkrat bi rad čestital urednikom za to pobudo in se veselim prihodnjih številk.

8Srečno.

Top of page

References

Bibliographical reference

Erwan Fouéré, « Popotnica Revusu ob njegovi drugi izdaji », Revus, 2 | 2004, 7-8.

Electronic reference

Erwan Fouéré, « Popotnica Revusu ob njegovi drugi izdaji », Revus [Online], 2 | 2004, Online since 20 June 2013, connection on 19 January 2018. URL : http://journals.openedition.org/revus/1520

Top of page

About the author

Erwan Fouéré

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Top of page

Copyright

All rights reserved

Top of page
  • OpenEdition Journals