Navigation – Plan du site

AccueilNuméros142.1Décrets de Larisa pour des juges ...

Décrets de Larisa pour des juges de Lacédémone et de Messène et lettres péloponnésiennes à Larisa

Λαρισαϊκά ψηφίσματα για Λακεδαιμόνιους και Μεσσήνιους δικαστές και πελοποννησιακές επιστολές στη Λάρισα
Decrees in Larissa regarding Lacedaimonian and Messenian judges and Peloponnesian letters in Larissa
Athanasios Tziafalias et Bruno Helly
p. 279-316

Résumés

Au nombre des inscriptions recueillies dans les fouilles du grand théâtre de Larisa, se trouvent deux décrets de Larisa pour des juges étrangers, les uns venus de Lacédémone, les autres de Messène, ainsi que le début d’une lettre des magistrats de la petite cité de Thalamai. Ces décrets de Larisa présentent un double intérêt. Par leur rédaction, en dialecte thessalien, et par leur date, le dernier tiers du iie s. av. J.-C., ils représentent la période ultime d’utilisation du thessalien, en réalité nourri déjà des expressions de la chancellerie hellénistique commune à toutes les cités grecques et de termes à la morphologie proche de celle de la koiné. Ils apportent deux nouveaux témoignages sur les relations de Larisa avec des cités du Péloponnèse, relations qui semblent avoir été renouvelées ou renforcées après la fin de la guerre d’Achaïe. La lettre de Thalamai semble s’insérer dans ce même mouvement et vient sortir de son isolement un autre fragment, connu depuis longtemps (IG IX 2, 518), d’une lettre que les éphores et la cité de Lacédémone avaient adressée à Larisa.

Haut de page

Texte intégral

 • 1 . Cf. A. Tziafalias et B. Helly, « Deux décrets inédits de Larisa », BCH 128-129 (2005), p. 377-420 (...)

1Depuis plusieurs années déjà, nous nous sommes engagés dans la publication des nombreux textes inscrits qui ont été découverts dans la fouille du théâtre de Larisa. Nous ajoutons aujourd’hui à la série des décrets inédits de Larisa1 deux décrets pour des juges étrangers : l’un pour des juges de Lacédémone, l’autre pour des juges de Messène. Il se trouve que deux autres documents larisséens se rapportent à des échanges de lettres entre Larisa et deux cités du Péloponnèse, l’un, déjà connu, est une lettre des Lacédémoniens, l’autre une lettre de la cité de Thalamai, bien plus modeste. La lettre des éphores lacédémoniens est publiée depuis longtemps et la pierre semble aujourd’hui perdue : en tout cas nous ne l’avons pas retrouvée. Le fragment de lettre de Thalamai provient, lui, de la fouille du théâtre comme les deux décrets pour les juges présentés ici. Nous avons donc décidé de les associer à la présente publication.

 • 2 . L. Robert, « Les juges étrangers dans la cité grecque », dans ΞΕΝΙΟΝ, Festschrift für Paz. L. Zep (...)
 • 3 . C. Crowther, « Foreign Judges in Thessaly : A Second Century phenomenon », dans Inscriptions and (...)

2Il n’est pas nécessaire de s’étendre longuement ni sur l’institution des juges étrangers, οἱ μετάπεμπτοι δικασταί, ni sur les décrets des cités de Thessalie qui s’y rapportent. Sur l’institution l’essentiel a été dit par L. Robert2 et, pour l’abondante série des documents thessaliens, Ch. Crowther a dressé un très précieux inventaire donnant la distribution de ces documents par régions et par cités, avec leur classement chronologique et un catalogue en deux parties, distinguant d’une part les décrets des cités ou de la confédération thessalienne pour les juges qu’elles ont accueillis, d’autre part les décrets de cités étrangères pour des juges qu’elles ont envoyés dans ces cités3. À ce catalogue, viennent s’ajouter aujourd’hui le décret pour des juges de Lacédémone et le décret pour des juges de Messène.

Décret de Larisa pour des juges de Lacédémone

3Trouvé dans la fouille du théâtre de Larisa.

4Conservé sur l’acropole, Artopoieio, hangar à l’extrémité de la stoa sud. Inventaire Théâtre de Larisa ΑΘΛ n° 92 (description sans le texte).

5Partie inférieure d’une grande stèle de calcaire blanc-gris, brisée en haut avec un grand éclat à l’angle supérieur droit, intacte sur les côtés, avec en bas un bandeau épannelé en relief pour encastrement dans une base ; en haut avant le texte un vacat de 4 cm, en bas le texte s’arrête à 16 cm du bandeau. Remployée après avoir été coupée en haut ; on a creusé un gros trou circulaire de 12 cm de diamètre sous la zone de texte. Dim. : 66 × 52/54 × 16,5 ; h.l. : 0,5-0,7 ; int. : 0,5. Archives thessaliennes de Lyon GHW 6848. Estampage. Photographies.

vacat
[Ὀπειδ]εὶ Λακε̣[δ]αιμόννιοι φι[λοὶ καὶ εὖνοι ὑπάρχοντες ποθ ἁμμέ, πέμψαντος]
[τοῖ δά]μοι ποτ αὐτὸς πρεσβευτὰν ΠΕ[ - - Nom et patronyme- - - - - αἰτεισάμε]-
[νο]ν ἀποστεῖλειν δικαστὰς τρεῖς [καὶ γραμματεῖα καλὸς καγαθὸς τοῦν παρ αὐ]-
4 [τοῖ]ς πιστευομένουν καὶ πεπαιδ[ευομένουν ἐτ τὰν δικαιοδοσίαν τός κε ἄρισ]-
[τα] καὶ δικαιότατα διεξάξεμεν τὰς δίκ[ας ὑπολαμβάνουνθι, ὑπακούσαιεν τὰ]
[κ]αλείμενα προθύμους καὶ προχερρεσάμ[ενοι ἄνδρας καλὸς καὶ ἀγαθὸς ἐσα]-
πεστέλλαιεν Πρατόνικον, Χάρειν, Ξεν[οκλέαν καὶ τὸν γραμματεῖα αὐ]-
8 τοῦν Εὐχάριστον Μεγαλοκλέα Μακουνε[ίοι λέξαντος ἔδοξε τοῦ δαμοῦ]
τοῦ Λασσαίουν ἐπαινείσειν τὸν δαμὸν τὸν Λακεδ[αιμοννίουν ἐτ τᾶ εὐνοία]
[καὶ] τᾶ ἄγγρεσι καὶ καλοκαγαθία τᾶ ἔχει ποτ τὰν πόλιν ἁμο[ῦν, καὶ τὸς ἐ]-
σαποστολέντας ὑπ᾽ αὐτοῖ δικαστὰς καὶ γραμματεῖα πεποι[ειμένος τὰν κρέ]-
12 [σι]ν τύταν τᾶν δικᾶν ἄξους τε τοῖ ἐξαποστελλάντος δάμο[ι καὶ τᾶς ἐγ]-
χερρεσθένσας αὐτοῖς πίστιος, ἐπαινείσειν μὰ καὶ τὸς δικαστὰ[ς Πρατό]-
[νικον] Κρατεισίκλειον, Χάρειν Δαμοτέλειον, Ξενοκλέαν Ἁγειτ[όρειον ]
[καὶ τὸ]ν γραμματεῖα αὐτοῦν Εὐχάριστον ἐτ τοῦ ἐξαποστολέντα[ς ποθ ἁμμὲ δι]-
16 [κασ]τὰς τὰ ποθ εὑτὸς διεξάξεμεν ἐν τᾶ κατ τὰν δικαστείαν ἀνεν[κλείτους]
[καὶ] ὑπάρχεμεν αὐτὸς καὶ ἐσγόνος προξένος τοῖ δάμοι τοῦν Λασσ[αίουν καὶ ἔμ]-
μεν αὐτοῖς γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτασιν καὶ πολιτείαν καὶ ἀσφάλειαν π[ολέμοι]
καὶ εἰρείνας καὶ τὰ λοιπὰ τίμια ὅσσα καὶ τοῖς λοιποῖς προξένοις τ[οῖ δάμοι]
20 [ὑ]πάρχονθι · γράψειν μὰ τὸς ταγὸς ποτ τὰν πόλιν τὰν Λακεδαιμοννί[ουν τὰς]
[δ]εδομένας τιμὰς τοῦ τε δαμοῦ καὶ τοῖς δικασταῖς καὶ τοῦ γραμ[ματεῖ οὕσ]-
[τε] ὀνγράψει ἐν κίονα λιθίαν καὶ ὀντεθεῖ ἐν τὸ ἱερὸν τᾶς Ἀθάνας τᾶς [Χαλκιοί]-
[κ]οι ἐν τοῦ ἐπιφανεστάτου τόπο<υ> οὕστε εἶ πάντεσσι φανερὸν δίε[κι ὁ δᾶμος]
24 [Λα]σσαίουν τὸς ἐν εὑτὸν δικαίους καὶ ὁσσίους ὀστρα[φ]έντας δ̣ι[καστὰς τί]-
[μα]ῖ ταῖς κατάξαις τιμαῖς · ὀγγράψειν μὰ τὸς ἄρχοντας καὶ [τὸ ψάφισμα ἐν κί]-
[ον]α λιθίαν καὶ ὀνθέμεν ἐν τὸ ἱερὸν τοῖ Ἄπλουνος τοῖ Κερδοίοι, [τοῖ ὀναλού]-
[μ]ατος γενομένοι ἐς τᾶν κοινᾶν ποθόδουν · προνοειθεῖμεν μ[ὰ τὸς ἐνάρχος ἄρ]-
28 [χ]οντας οὕστε ἐξαποστέλλουνθι ποτὰν πόλιν τὰν Λακεδαιμον[νίουν πρεσβευτὰν]
[κομ]ί̣σουν<τα> τὰ γράμματα καὶ τὰ λοιπὰ τὰ δεδομένα τίμια τοῦ τε [δάμου καὶ]
[τοῖς] δ[ικ]ασταῖς.

6Notes critiques. Au-dessus de la première ligne, l’espace non gravé excède celui d’un interligne ; dans la cassure en haut un éclat laisse penser qu’on avait peut-être le départ d’un geison mouluré. L. 1 : il manque cinq ou six lettres à gauche et on voit encore l’angle inférieur d’epsilon et la haste de iota, d’où notre restitution [Ὀπειδ]εί. ; angle inférieur d’epsilon dans Λακε̣[δ]αιμόννιοι. L. 2 : haste verticale droite de mu après deux lettres perdues. L 3 : le lambda de ἀποστεῖλειν a une barre à droite quasiment verticale. L. 6 : au début extrémité des barres obliques de kappa. L. 11 : sigma sur le bord gauche de la pierre. L. 12 : dans ἄξους alpha sans barre. L. 23 : ἐν τοῦ ἐπιφανεστάτου τόπο(υ) : à la place de l’upsilon final un simple espace avant la conjonction οὕστε, ce qui montre que cette lettre avait été dessinée puis oubliée par le graveur. L. 24 : dans ὀστρα[φ]έντας le phi n’est plus visible, on a ensuite la trace d’epsilon, le tau, l’alpha, le sigma, le delta et la moitié supérieure de iota. L. 25 : au début de la ligne, iota est assuré. L. 29 : au début moitié supérieure de iota ; la syllabe finale TA du mot manque, le graveur, par un saut du même au même, a pris ces deux lettres pour l’article du neutre pluriel qui suit. Après un intervalle de 7 cm, au bord de la pierre à gauche et contre le bord droit du trou, les lettres MEN et une haste oblique.

7Écriture : la surface de la pierre est assez endommagée et rend la lecture difficile. On compte entre 60 et 68 lettres par ligne. La gravure est très régulière, l’interligne est de dimensions constantes, donnant à penser que la pierre avait été réglée. Il n’y a aucune marge à gauche et la gravure commence immédiatement au bord de la pierre. Les lettres sont assez petites : alpha à barre droite ou légèrement incurvée, lettres rondes plus petites que les autres, thêta avec point central, lambda étroits aux jambages souvent déformés, pi avec haste droite un peu plus courte et barre horizontale dépassant à droite, sigma à branches légèrement divergentes ou parallèles.

Traduction

8« Attendu que les Lacédémoniens qui ont amitié et dévouement envers nous, quand le peuple a envoyé chez eux comme ambassadeur Pe- fils de - pour demander l’envoi de trois juges et d’un secrétaire considérés comme hommes de bien parmi les gens qui jouissent chez eux de confiance et de bonne culture, afin qu’ils se chargent de mener à leur terme de la manière la meilleure et la plus juste les procès, ont répondu à ces demandes avec empressement et ayant désigné des gens de bien ont envoyé Pratonikos, Charès, Xénoklès et leur secrétaire Eucharistos, Mégaloklès fils de Makôn ayant fait la proposition, il a plu au peuple des Larisséens d’accorder l’éloge au peuple des Lacédémoniens pour le dévouement, le zèle et le comportement de gens de bien qu’ils ont eus envers notre cité et pour les juges qui ont été envoyés par eux et leur secrétaire, qui ont rempli leur charge concernant les procès d’une manière digne du peuple qui les a envoyés et de la confiance qui avait par avance été mise en eux, d’accorder l’éloge aux juges Pratonikos fils de Kratèsiklès, Charès fils de Damotélès, Xénoklès fils d’Agètôr et à leur secrétaire Eucharistos pour, quand ils ont été envoyés chez nous comme juges, avoir conduit à leur terme les affaires qui leur ont été présentées pour être soumises à leurs jugements, de manière irréprochable, (et il a plu) de faire qu’ils soient, eux et leurs descendants, proxènes du peuple des Larisséens et qu’ils aient le droit de posséder terre et maison, le droit de cité, la sécurité en temps de guerre et en temps de paix et tous les autres privilèges qui sont ceux des proxènes du peuple. Que les tages fassent savoir par écrit à la cité des Lacédémoniens les honneurs accordés au peuple, aux juges et au secrétaire, pour qu’ils soient transcrits sur une stèle de pierre et érigés dans le sanctuaire d’Athèna Chalkioikos à l’emplacement le plus en vue, afin qu’il soit manifeste à tout le monde que le peuple des Larisséens honore avec les honneurs qu’ils méritent les juges qui se comportent chez lui de manière respectueuse de la justice et de la piété envers les dieux. Que les magistrats fassent transcrire le décret sur une stèle de pierre et le fassent ériger dans le sanctuaire d’Apollon Kerdôios, la dépense étant prise sur les revenus publics. Que les magistrats en exercice veillent à ce qu’ils envoient à la cité des Lacédémoniens un ambassadeur qui transmettra la lettre et tous les autres honneurs qui ont été accordés au peuple et aux juges ».

9Le texte du décret, dont les lacunes peuvent être restituées sans grand peine à partir du formulaire habituel dans ce genre de documents, présente en revanche de nombreuses particularités du point de vue de l’écriture des formes dialectales, qui méritent d’être relevées dans le détail.

 • 4 . Pour ὀπεί et ὀπειδεί cf. M. Lejeune, REG 54 (1940-41), p. 78-79.
 • 5 . Cf. J. L. Garcia Ramón dans J. L. Garcia Ramón et B. Helly, The Thessalian (à paraître dans les p (...)
 • 6 . K. Gallis, Ath. Ann. Anal. 5 (1972), p. 275-279 ; C. Crowther, ABSA 92 (1997), p. 355-356 (SEG 47 (...)

10L. 1 : l’intitulé avec les noms des magistrats n’a pas été transcrit et le texte commence certainement par des considérants : il faut donc écrire en tête de la première ligne, compte tenu du nombre de lettres perdues, la conjonction [Ὀπειδ]εί plutôt que le simple [Ὀπ]εί4. À la suite, dans le nom des Lacédémoniens, Λακεδαιμόννιοι, on a la graphie géminée de nu entraînée par la semi-vocalisation de <i> en hiatus et la palatalisation de la consonne, une graphie fréquente dans les textes dialectaux5. Nous restituons ensuite εὖνοι plutôt que συγγενεῖς, la parenté entre les Larisséens et les Lacédémoniens n’étant pas établie par ailleurs. Pour ces premières lignes, cf. le début du décret fédéral pour des juges de Téos publié par K. Gallis et repris par C. Crowther6, l. 1-6 :

Ἔδοξε τῶι κοινῶι Θεσσαλῶν, ἐπειδὴ Τήιοι
[σ]υγγενεῖς καὶ φίλοι καὶ εὖνο[ι] ὑπάρχοντες Θεσ-
[σα]λῶν, πέμψαντος πρὸς αὐτοὺς τοῦ ἔθνους
[π]ρεσβευτὴν Βατ[θ]ίαν Βασανέως Γυρτώνιον κα[ὶ]
[πα]ρακαλοῦντος ἐξαποστεῖλαι πρὸς τὸ κοινὸν
[τ]ῶν Θεσσαλῶν ἐπὶ τὴν δικαιοδοσίαν ἥν ἔδει
κτλ.
 • 7 . C. Crowther, « Inscriptions from the Sparta and Larissa Museums », ABSA 92 (1997), p. 345-348 (SE (...)
 • 8 . Y. Béquignon, « Études thessaliennes VII (1) », BCH 59 (1935), p. 64-70, n° 3 avec photographie f (...)

11L. 2 : [πέμψαντος τοῖ | δά]μοι ποτ αὐτὸς avec la forme -οι de génitif singulier des noms thématiques en thessalien et celle de l’accusatif masculin pluriel -ος, que l’on retrouve l. 6, ἄνδρας καλὸς καὶ ἀγαθὸς, etc. L ’envoi d’un πρεσβευτής pour demander des juges est une pratique courante, cf. le décret fédéral des Thessaliens pour les juges de Téos cité ci-dessus, ou pour des juges de Mylasa IG, IX 2, 507, l. 6-8, complété par L. Robert, et plus récemment par Ch. Crowther7 : [Θεσσα|λῶν καὶ νῦν πεμψάντων πρὸς αὐτοὺς πρεσβευτὴν καὶ δι|καστ]αγωγὸν [- -τὸν δεῖνα δεῖνος - - ethnique - - - αἰ|τη]σόμενο]ν ἀποστεῖλαι πρὸ[ς τὸ κοινὸν τῶν Θεσσαλῶν. On peut voir encore, dans le texte du décret de Larisa pour des juges de Mylasa en grand partie oblitéré par un remploi, les l. 3-4 [ἁ πόλις… ἀπυ|στέ]λλανσα πρεσβευτὰν καὶ δικασταγουγὸν Θ[εοπροπί|δαν Ἀ]λκότα8. Pour les Lacédémoniens comme pour les autres cités, on n’avait apparemment envoyé qu’un seul ambassadeur, dont le nom commence par la syllabe ΠΕ- et dont le patronyme est perdu.

 • 9 . La forme [ἀπυ|στέ]λλανσα dans le décret de Larisa (ci-dessus n. 8) pour des juges de Mylasa, l. 3 (...)

12L. 3 : [αἰτεισάμε|νο]ν ἀποστεῖλειν : le participe αἰτεισάμενον est un décalque de la forme de la koiné αἰτησάμενον, le nu final est assuré. Le verbe qui suit, ἀποστεῖλειν, est une forme hybride d’infinitif aoriste actif avec la terminaison -ειν habituelle en thessalien pour -αι, mais sur le thème avec allongement -ει- de la koinè, attesté par ἐξαποστεῖλαι dans le décret fédéral pour les juges de Téos. On ne marque pas cet allongement dans [ἐσα]|πεστέλλαιεν l. -6-7 et dans le participe ἀποστέλλαντος de IG IX 2, 517, l. 239. On a ici la forme avec un seul préverbe ἀπο-, et non ἀπυ- attendu dans le dialecte, en face des formes de l’aoriste écrites dans la suite du présent décret, qui comporte un double préverbe, le premier de ces préverbes ayant tantôt la forme dialectale ἐσ- (l. 10-11 ἐ]|σαποστολέντας), tantôt la forme de la koinè ἐξ- (l. 12-13 ἐξαποστελλάντος et 15 ἐξαποστολέντα[ς). Cette variation ne permet pas de garantir la forme restituée des l. 6-7 : [ἐσα]|πεστέλλαιεν.

 • 10 . C. Crowther dans son étude citée note 7, p. 356, précise : « The additional specification, which (...)
 • 11 . Nous avions d’abord pensé à une allusion à la compétence et à l’expérience des juges. Mais, comme (...)

13L. 3-4 : ἀποστεῖλειν δικαστὰς τρεῖς [καὶ γραμματεῖα καλὸς καγαθὸς τοῦν παρ’ αὐ]|τοῖς πιστευομένουν καὶ πεπαιδ[ευομένουν, formule avec restitution de l’accusatif singulier γραμματεῖα pour γραμματέα, qui est assuré aux lignes 14 et 16 (voir ci-après) et le génitif pluriel en -ουν. La formule se trouve aussi en koiné dans le décret de Péparéthos pour des juges de Larisa, SEG, 26, 677, l. 23-24 : ἄνδρας καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς τῶν τι[μωμένων παρ’ αὐτοῖς κ]αὶ πιστευομένων, republié avec commentaire de cette formule par Ch. Crowther10. Elle est restituée aussi dans le décret fédéral pour des juges de Mylasa IG IX 2, 507, l. 9-10 (SEG, 47, 744) : [ἄνδρας τῶν τιμωμ]έ̣ν̣ων πα̣ρ’ α[ὐτοῖς]. L ’emploi du participe πεπαιδ[ευομένουν doit probablement faire référence à la paideia ; on apprécie que les juges soient « de bonne culture », élément qui semble inédit et remarquable11.

14L. 4 : [ἐτ τὰν δικαιοδοσίαν], restitution fondée sur le texte du décret fédéral pour des juges de Mylasa l. 8-9 : ἀποστεῖλαι πρὸς [τὸ κοιν]ὸν τ[ῶ]ν Θε[σσαλῶν ἐπὶ | τὴν δικ]α̣ιοδοσίαν ἄνδρας τῶν τ[ιμωμ]έ̣ν̣ων, cf. aussi le décret pour des juges de Téos SEG, 47, 745, l. 6, ἐπὶ τὴν δικαιοδοσίαν.

 • 12 . TziafaliasHelly 2004-2005 (SEG 55, 2005, [2009], 605).
 • 13 . Ibid., p. 355.

15L. 4-5 : [τός κε ἄρισ|τα] καὶ δικαιότατα διεξάξεμεν τὰς δίκ[ας ὑπολαμβάνουνθι. Nous restituons le relatif τός, accusatif pluriel, et la particule κε suivis de la forme de subjonctif présent, ὑπολαμβάνουνθι, plutôt que la conjonction ὅσκε ou ὅς κε que l’on trouve dans d’autres textes thessaliens, cf. W. Blümel, op. cit., p. 164, § 179, par exemple dans le décret pour Bacchios de Mytilène, l. 7-9 : ὅσκε ἅ τε |[φιλ]ία καὶ αἱ τιμαὶ αἱ ὑπαρχόνσαι ἀτ τᾶς πόλιος τᾶς τοῦν Λασαίουν πο[τ| τὰ]ν πόλιν τὰν τοῦν Μιτυλειναίουν διαμένουνθι12. On comparera les deux lignes de cette relative au subjonctif qui suppose la restitution de la particule κε, à celles du décret fédéral pour des juges de Mylasa IG IX 2, 507, l. 9-10 : [ἐπὶ | τὴν δικ]α̣ιοδοσίαν ἄνδρας τῶν τ[ιμωμ]έ̣ν̣ων πα̣ρ’ α[ὐτοῖς,| οὓς ἂ]ν̣ ὑπολαμβάνωσιν ἄριστα καὶ [δικαιότατα διεξάξειν ( ?) | τὰς δίκας]. Dans ce décret comme dans le décret pour les juges lacédémoniens, on restitue la même association des deux adverbes ἄριστα καὶ [δικαιότατα. Dans ce même texte, la proposition de restitution de l’infinitif διεξάξειν qui a été avancée par C. Crowther13 est confirmée par l’emploi du même verbe avec la finale thessalienne d’infinitif -μεν dans le présent décret pour des juges de Lacédémone, l. 5 et l. 16 : διεξάξεμεν ἐν τᾶ κατ τὰν δικαστείαν.

 • 14 . Inscription publiée par Chr. Habicht, « Ehrung von Richtern aus Metropolis », dans K. Schefold et (...)
 • 15 . Cf. A. Doulgéri-Indzésiloglou, Θεσσαλικές επιγραφές σε τοπικό αλφάβητο (diss. Thessalonique 2000) (...)
 • 16 . Cf. J. L. García Ramón, « La desinencia tessalia de 3pl. -(ι)εν : pretérito y optativo », dans A. (...)

16L. 5 : [ὑπακούσαιεν τὰ]| καλείμενα προθύμους καὶ προχερρεσάμ[ενοι ἄνδρας καλὸς καὶ ἀγαθὸς ἐσα|πεστέλλαιεν est encore une fois un doublon de la formule qui se lit dans le décret fédéral pour des juges de Mylasa, l. 11-12, [προθύμω]ς ὑπήκουσαν τὰ [ἀξιούμενα καὶ ἀπέστειλαν | δικαστάς, προ]χειρ[ισ]ά̣[μεν]ο[ι( ?) ἄν]δ̣ρας {ι} καλο[ὺς καὶ ἀγαθούς]. Pour la restitution de la forme ὑπακούσαιεν, en koinè ὑπήκουσαν, cf. l’aoriste διακούσαιεν dans le décret pour des juges de Métropolis à Crannon SEG 27, 226, l. 814. Cette désinence d’aoriste 3e personne du pluriel -αεν, -αιεν, -αιν est caractéristique du thessalien et elle est attestée au moins une fois déjà dans la seconde moitié du ve s. av. J.-C., cf. ὀνε|[θε]κάιε[ν] dans une inscription d’Euryménai en Magnésie15 ; on la trouve ensuite de manière plus systématique dans les inscriptions de la première moitié du ive s. av. J.-C., cf. ὲσστάσαεν dans I. Atrax, 102, jusqu’à la fin de la série des inscriptions dialectales. Son origine et son explication restent objets de discussion entre philologues16. Le participe καλείμενα comporte la diphtongue caractéristique dans les verba vocalia, qui en thessalien suivent une conjugaison de type -ειμι (-ημι) athématique.

 • 17 . SEG 27 (1977), 226, repris par C. Crowther, SEG 47 (1997), 744.
 • 18 . Tziafalias – Helly 2007.

17L. 6 : καὶ προχερρεσάμ[ενοι ἄνδρας καλὸς καὶ ἀγαθός. Le participe προχερρεσάμ[ενοι a le sens de « désigner d’avance » ou simplement « désigner » et son emploi ici permet de confirmer la restitution du participe προ]χειρ[ισ]ά̣[μεν]ο[ι ( ?) dans le décret fédéral pour les juges de Mylasa IG IX 2, 507, l. 1217. Dans sa forme dialectale ce participe présente la consonne géminée issue de /rj/ ~ /rrj/ avec disparition de <i> après les géminées et ouverture de <i> en /e/ après /r/ comme dans Ὑβρέσται (datif) à Atrax I. Atrax, n° 172, du deuxième quart du ve s., forme attestée aussi à Crannon et à Larisa au iiie-iie s., ou comme dans χαρέτας à Larisa encore, dans le décret daté du milieu iie s. av. J.-C. pour trois citoyens de Cos18, l. 45.

18L. 6-7 : [ἐσα]|πεστέλλαιεν que nous restituons avec le préverbe dans sa forme thessalienne ἐς pour ἐξ (voir ci-dessus le commentaire aux l. 3-4). Pour la désinence d’aoriste 3e pluriel, cf. ci-dessus ὑπακούσαιεν, et pour le redoublement de la sonante dans le groupe *lj- issu de *jl, cf. attique ἀπέστειλαν, ci-dessus l. 3 la forme d’infinitif ἀ]ποστεῖλειν.

19L. 7 : Πρατόνικον, Χάρειν, Ξεν[οκλέαν, les trois noms des juges lacédémoniens sont cités sans les patronymes, que l’on trouve aux l. 13-14 dans la forme adjective ordinaire pour les Thessaliens : Πρατό|νικον] Κρατεισίκλειον, Χάρειν Δαμοτέλειον, Ξενοκλέαν Ἁγειτ[όρειον]. Nous commenterons ces noms et la prosopographie ci-après. Pour la restitution de la forme d’accusatif Ξενοκλέαν cf. ci-dessous le commentaire au génitif Μεγαλοκλέα.

 • 19 . Pour ces toponymes, cf. J.-L. Perpillou, Les substantifs grecs en -εύς (1973), p. 330-334, qui ci (...)
 • 20 . Cf. Hésychius, epsilon 2165 : Ἐλιπεύς ὁ Ἐλιπεύς ποταμός, cité par E. Schwyzer dans Syll.3 546.B. (...)
 • 21 . L ’ethnique Κερκινεύς se lit dans une épigramme d’Aianè, cf. A. Rizakis et J. Touratsoglou, Επιγρ (...)
 • 22 . Il est probablement un composé de βοῦς en premier terme et d’un dérivé en -εύς, peut-être de λεία (...)
 • 23 . Cf. E. Schwyzer, Griechische Grammatik (1939), p. 473, 575.
 • 24 . Cf. W. Blümel, Die aiolischen Dialekte : Phonologie und Morphologie der inschriftlichen Texte aus (...)

20L. 7-8 : [καὶ τὸν γραμματεῖα αὐ]|τοῦν. La restitution de l’accusatif γραμματεῖα n’est pas une faute puisqu’on trouve deux fois cette forme l. 11 et l. 15. On peut citer comme parallèles les accusatifs de toponymes mentionnés dans l’arbitrage, daté de la première moitié du iie s. av. J.-C. intervenu entre Méliteia et Peuma FD, III 4, 351, l. 24-25 : εἰ]ς τὸν Κερκινεῖα καὶ ἐκ τοῦ Κερκινεῖος et 26-28 εἰ]ς τὸν Κερκινεῖα καὶ ἐκ τοῦ Κερκινεῖος καὶ ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰς τὸν βουλεῖα, καὶ ἐκ| [τοῦ βου]λεῖος εἰς τὸν Ἐλιπεῖα καὶ ἀπὸ τῆς Χαρά|[δρας] καὶ τοῦ Ἐλιπεῖος. Il est assuré que l’on a affaire au moins à deux toponymes en -εύς19, tous les deux attestés ailleurs : celui d’ Ἐλιπεύς par l’arbitrage entre Méliteia et Péreia daté de la fin du iiie s. av. J.-C., IG IX, 1², 188, l. 8 : ἐν τὸν Ἐλιπῆ, ἐκ τοῦ Ἐλιπέος, qui désigne un cours d’eau identifié comme le cours supérieur de l’Énipeus20. L ’autre, Κερκινεύς, est probablement lui aussi le nom d’un cours d’eau, connu par le même arbitrage, l. 10 : ἐν τὸν Κερκινῆ, ἀπὸ τοῦ Κερκινέος. C’est un terme apparenté à celui du nom de la cité de Kerkinion, attesté seulement dans sa transcription en latin, Cercinium chez Tite-Live, 31, 41, 2, mais dont l’ethnique est connu en grec sous la même forme Κερκινεύς21. On doit en déduire que le toponyme dont l’accusatif et le génitif sont βουλεῖα et [βου]λεῖος est lui aussi un nom en -εύς22. Ces attestations d’accusatif singulier figurent dans des documents qui ne sont pas dialectaux : on interprète l’accusatif en -εῖα à partir de *-ῆϝα, comme le génitif εῖος à partir de *-ῆϝος23. Mais ces formes de génitif ne se distinguent pas des génitifs βασιλεῖος de l’inscription de Larisa IG IX 2, 517, l. 2 et ἀντιγραφεῖος de IG IX 2, 506, que l’on considère comme dialectaux24. L ’accusatif γραμματεῖα doit-il aussi être considéré comme dialectal, en relation avec les génitifs ci-dessus ? Ou est-il une forme construite comme celle des documents de Méliteia, qui ne sont pas en dialecte, pour faire contraste avec la forme ordinaire γραμματέα de la koinè ?

 • 25 . Cette formule revient constamment dans les décrets de Larisa.
 • 26 . C. Brixhe, « Situation, spécificité et contraintes de la dialectologie grecque », communication a (...)
 • 27 . Inscription de Crannon publiée par Y. Béquignon, « Fragment de décret pour des juges de Karystos. (...)
 • 28 . J. L. Garcia Ramón a cité, en fait, l’accusatif Διοκλεῖν, qui figure dans une dédicace en dialect (...)

21L. 8 : le génitif absolu Μεγαλοκλέα Μακουνε[ίοι λέξαντος donne le nom du rapporteur du décret25. On note la forme de génitif Μεγαλοκλέα au lieu de Μεγαλοκλέος, comme l. 14 l’accusatif Ξενοκλέαν Ἁγειτ[όρειον], que nous restituons également à la l. 7. Claude Brixhe26 a mis en évidence que « dès la fin du ve s. pour les thèmes en -s (nominatifs en <-EIΣ> tels que Φιλοκλεῖς, Ἀντιφάνεις etc.) s’est développée une flexion spécifiquement masculine où, au singulier, le nominatif est caractérisé par voyelle + s, lequel disparaît au génitif d’où /-ας//α, -ωι/-ω, ηι/-η (types de πολίτης et de Σωκράτης) etc. Cette flexion masculine des noms en -εις (nominatif) /-ει (génitif) ne peut pas être considérée comme un trait dialectal, mais comme un trait de koiné (un ex. à Crannon, Garcia-Ramón 1987, p. 10827). Cette flexion vocalique s’accompagne naturellement d’un acc. Sg. en < N >, cf. à Démétrias un Διοκλῆν cité dans Garcia Ramón 198728. C’est un apport de la koiné, généralement méconnu par les dialectologues, qui incluent ces traits dans la description du dialecte, alors que c’est un développement où sans doute le rôle de l’attique a dû être déterminant (notamment à cause de l’homophonie désinentielle de πολίτης et de Σωκράτης) ». Nous donnerons plus loin l’identification et la date de ce personnage Mégaloklès fils de Makon de Larisa.

22L. 8 : [ἔδοξε τοῦ δάμου | τ]οῦ Λασσαίουν, formule de résolution avec le datif -ου et la forme syncopée de l’ethnique habituelle dans le dialecte.

23L. 8-9 : ἐπαινείσειν τὸν δᾶμον τὸν Λακεδ[αιμοννίουν], première décision avec l’infinitif et le nom des Lacédémoniens restitué sur le modèle de la l. 1 et de la l. 20 : ποτ τὰν πόλιν τὰν Λακεδαιμοννί[ουν. Pour la géminée, cf. ci-dessus le commentaire à la l. 1. La forme d’infinitif ἐπαινείσειν présente la finale -ειν habituelle dans les textes thessaliens, pour -αι de la koinè.

 • 29 . Cf. J. L. Garcia Ramón, « Cuestiones de léxico y onomástica tesalios », dans A. C. Cassio (éd), K (...)

24L. 9-10 : [ἐτ τοῦ -- - -| καὶ] τᾶ ἄγγρεσι καὶ καλοκαγαθία τᾶ ἔχει ποτ τὰν πόλιν ἁμο[ῦν, est encore une formule ordinaire des décrets en koinè comme en dialecte : la préposition ἐτ avec apocope de la voyelle finale (attique ἐπί) est suivie du datif. On doit avoir un premier substantif masculin ou féminin, suivi des datifs féminins en -α, τᾶ ἄγγρεσι καὶ καλοκαγαθία, par simplification de la diphtongue *-ai. Le substantif du thessalien correspond au substantif αἵρεσις de la koinè, tout comme les formes verbales du thème de *αγγρειμι29. On trouve la junctura ἐπὶ τῆι κα|λοκἀγαθίαι καὶ προαιρέσει ἧι ἔχοντες τυγχάνουσιν dans le décret de la confédération thessalienne pour Timasithéos et Diotimos fils d’Hermias de Larisa SEG 34, 558, l. 61-62, dans le décret de Peuma gravé à Larisa IG IX 2, 519, l. 7-8, ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ καλοκἀγαθίᾳ καὶ εὐνοία̣[ι], celle de εὔνοια καὶ αἵρεσις dans le décret de Magnésie du Méandre pour des juges de Priène, I. Priene2, n° 17, l. 23-25, ἵνα̣ δὲ καὶ ὁ δῆμος ὁ Πριηνέων εἰδήσῃ τὴν εὔνοιαγ καὶ τὴν αἵρεσιν, ἣν [ἔ]χ[ο|μεν] πρὸς αὐτούς. Dans la proposition relative qui suit, le pronom, qui a la forme de l’article τᾶ au datif, est accordé au datif de l’antécédent le plus proche. Le pronom personnel est écrit ἁμο[ῦν comme une transcription de la forme de la koiné, au lieu de ἁμμέουν que l’on attend dans le dialecte, par exemple dans IG IX 2, 517, l. 12 (cf. W. Blümel, op. cit., § 279).

 • 30 . Il ne semble pas qu’on puisse invoquer une faute de gravure. La forme de génitif féminin pluriel (...)
 • 31 . L ’origine de ces formes reste indéterminée, cf. J. L. Garcia Ramón dans Garcia Ramón – Helly (n. (...)

25L. 11-12 : [καὶ τὸς ἐ]|σαποστολέντας ὑπ᾽αὐτοῖ δικαστὰς καὶ γραμματεῖα πεποι[ειμένος τὰν κρέ|σιν] τύταν τᾶν δικᾶν. Le vocalisme /o/ dans le participe aoriste passif ἐ|σ]αποστολέντας n’est pas celui que l’on attend, mais les variations de la voyelle /a/ vers /o/ sont connues en thessalien, et, dans ce cas précis, on peut de plus supposer l’influence du substantif ἀποστολά/ἀποστολή dans la koiné. Pour le participe parfait moyen accusatif masculin pluriel πεποι[ειμένος, qui dans le dialecte suit la conjugaison des verba vocalia du type athématique -ειμι (-ημι) cf. l’infinitif πεποιείσθειν IG IX 2, 517, l. 7-8. La restitution du substantif féminin qui suit reste incertaine, mais le mot doit régir les génitifs féminins τυτᾶν τᾶν δικᾶν. C’est le mot le plus court, κρέσις, qui semble s’imposer : on le trouve employé avec ποιεῖν, cf. le décret d’Athènes IG II³, 306, ἐπειδὴ ἡ βουλὴ ἡ ἐπὶ Πυθοδότου ἄρχοντος, ψηφισαμένη κρίσιν ποιῆσαι τῶν λεγόντων. La lecture du démonstratif τύταν est assurée : la forme de ce démonstratif avec graphie <Y> pour <OY>30 a un parallèle dans la convention des Basaidai à Métropolis, SEG 36, 548, de la fin du iiie s. av. J-C., dans le génitif masculin pluriel τύτουν des l. 5 et 19 et le datif τύτεις de la l. 8. Son emploi au lieu du démonstratif ὅνε = ο ? ? ? ?ὗτος, bien attesté dans les inscriptions de Pélasgiotide et de Perrhébie, est tout à fait inédit dans cette inscriptions de Larisa31. Du point de vue du sens, la formule doit renvoyer à une chose déjà connue, qui ne peut être que l’indication contenue dans la proposition relative τός κε ἄρισ|τα] καὶ δικαιότατα διεξάξεμεν τὰς δίκ[ας ὑπολαμβάνουνθι des lignes 4-5.

 • 32 . Publication par A. Tziafalias, J. L. Garcia Ramón et B. Helly, « Inscriptions inédites de Mopsion (...)
 • 33 . K. Gallis, Ath. Ann. Anal. 5 (1972), p. 275-279 ; C. Crowther, ABSA 92 (1997), p. 355-356 (SEG 47 (...)

26L. 12-13 : ἄξους τε τοῖ ἐξαποστελλάντος δάμο[ι καὶ τᾶς ἐγ|χερρεσθένσας αὐτοῖς πίστιος. L ’adverbe ἄξους est écrit pour ἀξίως en koinè avec absorption de /i / > [j] > Ø cf. Εὐδέξοι à Mopsion décret nº 5, l.532, et Εὐδέξος l. 15 ( = Εὐδέξιος). Pour les formes de participe ἐξαποστελλάντος et προ]|χερρεσθένσας cf. ci-dessus. Pour la formule cf. le décret fédéral pour des juges de Téos33 , l. 12-13 : ἀξ[ί|ως] τῆς [ἐγχειρι]σθησομένης αὐτοῖς πίστ[εως - - ], qui se retrouve dans le décret pour des juges de Mylasa l. 17-18.

27L. 13-15 : ἐπαινείσειν μὰ καὶ τὸς δικαστὰ[ς... καὶ τὸ]ν γραμματεῖα αὐτοῦν, éloge accordé aux juges et à leur secrétaire après celui qui a été fait à la cité, introduit par la particule μά = δέ.

 • 34 . Cf. W. Blümel, Die aiolischen Dialekte (n. 24), p. 268, § 281.

28L. 15-16 : ἐτ τοῦ ἐξαποστολέντα[ς δι|κασ]τὰς τὰ ποθ’ εὑτοὺς διεξάξεμεν ἐν τᾶ κατ τὰν δικαστείαν ἀνεν[κλείτους]. Le préverbe ἐξ- du participe aoriste passif a la forme qu’il présente normalement dans la koiné, le vocalisme radical /o/ relevant, lui, d’une forme « métissée », comme on l’a dit pour le même terme à la l. 11-12. La formule τὰ ποθ’ εὑτοὺς, en koinè πρὸς αὑτοὺς, se trouve ailleurs dans les décrets pour des juges étrangers, cf. par exemple I. Priene2, n° 8, décret pour des juges de Iasos, l. 9-10 : οἱ ἀντίδικοι τὰ | πρὸς αὑτοὺς etc. Pour le verbe qui suit, διεξάξεμεν, cf. ci-dessus l. 4-5. La forme εὑτοὺς du réfléchi est parallèle à celle du datif καὶ εὑτοῦ καὶ τᾶ πόλι, dans le décret de politographie IG IX 2, 517, l. 17, et du génitif [καὶ ἀξίους τᾶς] ἑυτοῖ ἀνγρέσιος dans le décret pour des juges rhodiens IG IX 2, 504, l. 434.

29L. 16 : ἐν τᾶ κατ τὰν δικαστείαν ἀνεν[κλείτους] est encore une formule habituelle de cette catégorie de décrets, cf. ἔν τε τοῖς κα̣τὰ τὴν δικαστείαν dans le décret fédéral des Thessaliens pour des juges de Mylasa IG IX 2, 507, l. 17, texte dans lequel Ch. Crowther (SEG 47 :744) a restitué l. 25, καὶ τῶι παρεισχῆσθαι τὴν [χρ]είαν [ἀνενκλήτως], sur le modèle de ce qui est dit d’un secrétaire venu avec des juges de Milet IG IX 2, 508, l. 8, παρεισχῆσθαι τὴν ἀφ’ αὑτοῦ χρείαν ἀνεν[κλήτως].

 • 35 . A. tziafalias, J. L. Garcia Ramón et B. Helly (n. 32), p. 65-66, n° 2 (SEG 57, 515), l. 11-12, a (...)

30L. 17 : [καὶ] ὑπάρχεμεν αὐτὸς καὶ ἐσγόνος προξένος τοῖ δάμοι τοῦν Λασσ[αίουν. Après l’infinitif présent ὑπάρχεμεν habituel en thessalien, cf. le décret de Crannon IG IX 2, 461 b, l. 20, on trouve l’octroi de la proxénie pour les juges et leurs descendants, avec le terme de ἐσγόνος à l’accusatif, pour l’habituel ἐκγόνους de la koinè. Les décrets thessaliens plus anciens utilisent plutôt le féminin γενεά, ainsi à Mopsion καὶ αὐτοῖς | καὶ γενεᾶ (datifs) dans un décret du iiie s. av. J.-C.35

 • 36 . B. Helly, Chiron 36 (2006) p. 171-203 (SEG 56, 2006, 638). La forme ἔντασιν paraît déjà une trans (...)

31L. 18-19 : [καὶ ἔμ]|μεν αὐτοῖς γᾶς καὶ οἰκίας ἔνκτασιν καὶ πολιτείαν καὶ ἀσφάλειαν π[ολέμοι]| καὶ εἰρανᾶς. La liste des privilèges, hors le droit de cité, est banale, mais reprend des termes identiques à ceux de la koinè, plus ou moins correctement dialectalisés : ici ἔνκτασιν en face de ἔντασιν qu’on lit à Atrax dans un décret de la fin du ive ou du début du iiie s. I. Atrax, n° 6, l. 7, à Larisa dans le décret pour Chrysogonos fils de Pyrrichos d’Édesse (ca 220-210 av. J.-C.), SEG 27, 1977, 202, l. 18, et encore dans les décrets pour le rhéteur Bombos et pour Leukios, fils de Nikasias, citoyens d’Alexandrie de Troade (ca 150-140 av. J.-C.), l. 25 et 4136.

 • 37 . A. Tziafalias et L. Darmezin, BCH 139-140 (2015-2016), p. 51-52, n° 9, l. 1.
 • 38 . Pour l’attribution de ce décret à Crannon, cf. H. Kramolisch, Die Strategen des thessalischen Bun (...)

32La formule π[ολέμοι]| καὶ εἰρείνας employée ici est celle de la koinè, seulement « dialectalisée » dans la forme du génitif masculin en -οι qu’il faut très normalement restituer à côté du féminin εἰρείνας. Ce dernier mot présente à l’intérieur un vocalisme -ει- qui n’est que la transcription dialectale de l’ionien-attique εἰρήνη, tout de même que la syllabe initiale εἰ. On a déjà à Larisa le nom propre Εἰρείνα Εὐδεξιεία à la fin du iiie ou au début iie s. av. J.-C. dans une dédicace d’affranchissement gravée sur un gradin remployé dans le théâtre B et publiée par A. Tziafalias et L. Darmezin37. Cette forme se différencie des transcriptions dialectales un peu plus anciennes connues à Crannon, où l’on a écrit καὶ πολέμοι|ο καὶ ἰράνας dans les décrets IG IX 2, 51138 et REA 66 (1964), p. 313-315, et à Larisa καὶ ἐμ π|ολέμου καὶ ἐν ἰρείνα, au datif, dans le décret IG IX 2, 513, l. 4-5, de la fin du iiie s. ou de la première moitié du iie s.

33L. 19-20 : καὶ τὰ λοιπὰ τίμια ὅσσα καὶ τοῖς λοιποῖς προξένοις τ[οῖ δάμοι | ὑ]πάρχονθι, le verbe est à la 3e personne du pluriel avec un sujet au pluriel neutre. Pour la désinence -νθι de 3e personne du pluriel cf. l. 4-5.

34L. 20-21 : on trouve ici la formule ordinaire utilisée pour décider de la transmission du décret à une cité étrangère, aux Lacédémoniens en l’occurrence.

 • 39 . Cf. J. L. Garcia Ramón dans J. L Garcia Ramón – B. Helly (n. 5) : « ουστε + subj. in completive-f (...)

35L. 21-22 : [οὕσ|τε] ὀνγράψει ἐν κίονα λιθίαν καὶ ὀντεθεῖ. Avec ces formes de subjonctifs on est amené à restituer la conjonction οὕσ|τε qu’on peut lire l. 23 et 28, forme dialectisée de ὥστε, plutôt que oὕς κε, ὅσκε déjà mentionnées ci-dessus dans le commentaire des l. 4-539.

36L. 22-23 : ἐν τὸ ἱερὸν τᾶς Ἀθάνας τᾶς [Χαλκιοί|κ]οι ἐν τοῦ ἐπιφανεστάτου τόπο(υ). L ’indication du lieu d’exposition à Sparte est connue par le décret IG V 1, 5, l. 13-16 : εἰς ἃν ἀναγραφέν̣| τὰ δεδογμένα ἀνατεθήσεται εἰς τ̣[ὸ| ἱ]ερὸν τᾶς Ἀθάνας τᾶς Χαλκιοίκου εἰς ὃ[ν| τ]όπ[ο]ν ὁ νόμος ἵστασθαι κελεύει, et restitué dans le décret de Delphes pour des juges de Lacédémone : ἀναγράψαι τὸ ψάφισμα ἐν τῶ[ι ἱερῶι τᾶς Ἀθάνας Χαλκιοίκου, Klio, 15 (1918), p. 33-34, n° 54, l. 14, daté du début du ier s. av. J.-C.

37L. 23 : οὕστε εἶ πάντεσσι φανερὸν δίε[κι ὁ δᾶμος| Λα]σσαίουν, avec les formes connues dans le dialecte, subjonctif de εἰμί et datif en -εσσι. Pour la formule cf. le décret de Crannon BCH 59 (1935), p. 37, n° 1, face 2, l. 27 οὕστε φανερὸν εἶ πάντεσσι ὅτι, ou le décret de Larisa pour trois dignitaires attalides (hiver 171/0 av.) IG IX 2, 512, l. 13-14, καὶ συμφανὲ[ς ἐι ἁπάν]|τεσσι διέκ[ι ἁ πόλι]ς Λαρισαίουν restitué sur le modèle du décret de Phalanna IG IX 2, 1229, l. 35-36 καὶ συμ|φανὲς εἶ πάντεσσι, διέκι κτλ.

38L. 24 : τὸς ἐν εὑτὸν δικαίους καὶ ὁσσίους ὀστρα[φ]έντας δικαστάς. Pour la forme du pronom réfléchi εὑτὸν (accusatif après la préposition ἐν = εἰς), cf. ci-dessus l. 15-16. Les mots δικαίους καὶ ὁσσίους, ce dernier mot avec la géminée que l’on trouve très souvent dans le groupe consonne suivie de <Ι>, ne sont pas des accusatifs de la koinè, mais les adverbes δικαίως καὶ ὁσίως, souvent employés pour qualifier l’activité des juges qui viennent à Larisa, ὀστραφέντας δικαστάς, avec un participe aoriste, dont la valeur doit être aspectuelle plutôt que temporelle, parce qu’elle ne concerne pas seulement les juges de Lacédémone. Dans la forme de ce participe, seul le préverbe ὀν- pour ἀνα- avec simplification du groupe de trois consonnes, porte la marque du dialecte.

 • 40 . Cf. W. Blümel, Die aiolischen Dialekte (n. 24), p. 169 et 174.

39L. 24-25 : ταῖς κατάξαις τιμαῖς. L ’adjectif présente la très banale omission de <i> après consonne, cf. ci-dessus l’adverbe ἄξους l. 12. Avec ce datif on ne peut avoir que le verbe τιμᾶν dans une forme d’indicatif présent actif à la 3e personne du singulier : on peut restituer [τί|μα]ι, forme non contractée, puisque ce verbe suit une conjugaison athématique du type *τιμαμι et bien que nous n’ayons aucun exemple thessalien de cette forme, qui est attestée en lesbien40.

 • 41 . Dans la réédition de ce décret citée n. 36.

40L. 25-26 : ὀγγράψειν μὰ τὸς ἄρχοντας καὶ [τὸ ψάφισμα ἐν κί|ον]α λιθίαν. Reprise dans ce décret de la formule habituelle pour la transcription des décrets à Larisa, avec le terme plus général ἄρχοντας au lieu de la mention des trésoriers utilisée le plus souvent, cf. le décret pour Bombos41, l. 30-32 : τὸς ταμίας ἐσδόμεν ὀνγράψει αὐτὸ ἐν κίονα λιθίαν καὶ κατα[θέ]|μεν ἐν τὸ ἱερὸν τοῖ Ἄπλουνος τοῖ Κερδοίοι καὶ τὰν ὀνάλαν κίς κ[ε| γί]νειτει δόμεν.

41L. 26-27 : [τοῖ ὀναλού|μ]ατος γενομένοι ἐς τᾶν κοινᾶν ποθόδουν. La finale -ατος et le génitif en -οι conduisent à restituer le terme « métissé » [ὀναλού|μ]ατος qu’on trouve à Larisa dans le décret pour la restauration des remparts SEG, 42, 510, l. 11 [- γραφέντουν τοῦν ὀνα]λουμάτουν ἐν τοῦ κοινοῦ τᾶς| [πόλιος, décret daté des années 179-172 av. J.-C., et plusieurs fois dans les décrets de Crannon, par exemple dans IG IX 2, 461a, l. 11-13 καὶ τ̣[ὸ ἐν τάνε γε|νόμ]ε[ν]ον ὀνάλουμα δόμεν [τὸν ταμίαν | ἀ]τ τ[ᾶν] κοινάουν ποθ̣όδουν dans 461b, l. 38-40 et dans BCH, 59 (1935), p. 37, face 2, l. 43-44. On a gravé ici la préposition ἐς, forme dialectale de ἐξ, avec les génitifs τᾶν κοινᾶν ποθόδουν ( = προσόδων).

 • 42 . A. S. Arvanitopoulos, Πολέμων 1 (1929), p. 119, n° 422.
 • 43 . Y. Béquignon, « Fragment de décret pour des juges de Karystos. Études thessaliennes VII », BCH 59 (...)

42L. 27-28 : προνοειθεῖμεν μ[ὰ τὸς ἐνάρχος ἄρ]|χοντας. Le décret stipule que les magistrats en exercice s’occuperont d’envoyer un ambassadeur à Lacédémone. Pour la restitution, cf. IG IX,1² 2, 417, l. 12-13, décret de Stratos d’Acarnanie à Didymes, ἐπιμέλειαν ποιήσασθαι τοὺς ἐνάρχο[υς]| ἄρχοντας. On a de même dans le décret d’Olosson trouvé à Démétrias et publié par A. S. Arvanitopoulos, l. 27 [ἐπιμελὲς δ’ ἔστω τοῖς ἐνάρχο]ι̣ς ταγοῖς42, formule souvent utilisée aussi à Gonnoi, cf. Gonnoi II, n° 39, 40 et suivants. L ’infinitif προνοειθεῖμεν est l’équivalent de l’infinitif présent moyen passif προνοηθῆναι de la koinè, que l’on trouve dans un décret de Crannon pour des juges de Carystos, l. 16-18 προνοηθῆναι δὲ καὶ το[ὺ]ς | ταγοὺς τοὺς περὶ Ἡγησαρέτον, ὅπως διαπ[ο]|σταλῇ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς Κάρυστον daté du milieu du ier s. av. J.-C.43

 • 44 . B. Helly, « Un décret de Larisa pour des juges de Messène : le décret IG V 1, 1428 + addenda p. 3 (...)

43L. 28 : οὕστε ἐξαποστέλλουνθι ποτὰν πόλιν τὰν Λακεδαιμον[νίουν πρεσβευτάν]. Dans le verbe au subjonctif après la conjonction οὕστε (voir ci-dessus l. 23), on a bien écrit le préverbe ἐξ- au lieu de ἐσ- attendu dans le dialecte et présent l. 26 devant les mots τᾶν κοινᾶν ποθόδουν. Pour l’envoi d’un ambassadeur, cf. le décret de Larisa pour des juges de Messène identifié et republié par B. Helly en 200844.

44L. 29-30 : [κο|μ]ίσουν(τα) τὰ γράμματα καὶ τὰ λοιπὰ τὰ δεδομένα τίμια τοῦ τε [δάμου | καὶ τοῖς δι]κασταῖς. La restitution d’un participe futur d’un verbe en -ίζω ne fait pas de difficulté, mais le graveur a manqué de graver une fois les deux lettres TA répétées.

 • 45 . A. Kontogiannis, Συμβολές στην θεσσαλική ἐπιγραφική, I (diss. Thessalonique, 1998), p. 59, n. 58, (...)
 • 46 . Repris par D. Mulliez, Recherche sur les actes d’affranchissement delphiques (1994), n° 651, p. 7 (...)
 • 47 . H. Kramolisch (n. 38), p. 52-53.

45L ’établissement du texte montre bien que la forme de la rédaction en dialecte est calquée sur les formules de chancellerie de la basse époque hellénistique. Mais on peut déterminer avec un peu plus de précision la date du décret, car le nom du rapporteur, Mégaloklès fils de Makon est connu par ailleurs. Ce Mégaloklès est nommé comme gymnasiarque dans une liste de déclarations d’affranchissements qui est datée du stratège Hippolochos fils d’Alexippos en 142/1 av. ou une année de peu antérieure à 142 av. J.-C. Cette liste GHW 6118, encore inédite, a été néanmoins connue de A. Kontogiannis45 qui veut s’appuyer sur cet inédit pour remplacer le nom du stratège de l’acte d’affranchissement FD III 2, 213, l. 146, [Στραταγέοντος ἐν Θεσσαλίαι Φι]λοκλέος τοῦ Μάκωνος Λα[ρι|σαίου, μηνὸς ὡς Θεσσαλοὶ ἄγοντι] Θύου par celui de [Μεγα]λοκλέος τοῦ Μάκωνος Λα[ρι|σαίου. Ainsi le stratège désigné comme Philoklès dans l’étude de H. Kramolisch, Die Strategen des Thessalischen Bundes vom Jahr 196 v. Chr. bis zum Ende der römischen Republik, Demetrias II, 1978, p. 72-73, sous le n° C 13, devrait-il disparaître. Il faudrait également, toujours selon A. Kontogiannis, remonter la stratégie de ce Mégaloklès jusque dans les années 180, parce que dans le stratège Hippolochos fils d’Alexippos nommé dans l’inscription inédite sur laquelle il fonde ses propositions il veut reconnaître le stratège de ce nom connu par Eusèbe pour l’année 182/1 av. J.-C. Cet Hippolochos figure dans le classement de H. Kramolisch sous le n° A 1547.

 • 48 . Cf. la référence à la réédition de ce décret citée n. 36.
 • 49 . Trois décrets en tout : FD III 4, 49 décret de Délphes pour Isagoras, FD III 4, 50 décret de Delp (...)
 • 50 . Un décret fédéral IG IX 2, 509, en l’honneur d’un Nikandros, dont l’ethnique est inconnu, est dat (...)

46Il faut dire ici que la datation que A. Kontogiannis a retenue pour la liste inédite de déclaraxtions d’affranchissement GHW 6118 ne tient pas : le stratège Hippolochos fils d’Alexippos nommé là figure avec d’autres noms, ceux de Phérékratès fils de Ménékratès, Léon fils d’Ageisippos, Nikasippos fils de Nikostratos, tous personnages connus par les inscriptions de Larisa des années 140-130 environ. Phérékratès, f. de Ménékratès, est déjà nommé comme gymnasiarque dans le décret pour le « rhéteur » Bombos, d’Alexandrie de Troade republié par B. Helly, l. 8-948. Ce Phérékratès appartient certainement à la même famille que deux Lariséens bien connus par des inscriptions de Delphes à la fin du iie s. av. J.-C. : un Ménékratès fils de Phérékratès qui est honoré par les Delphiens, et son frère Isagoras fils de Phérékratès honoré au même moment par l’Amphictionie, qui lui consacre une statue ἐφ’ ἵππου49, ce qui invite à considérer cet Isagoras comme hiéromnémon et, devrait-on ajouter, comme stratège des Thessaliens. Léon fils d’Ageisippos, trésorier pour le premier semestre dans l’intitulé des déclarations d’affranchissements inédites GHW 6118, se retrouve comme tage dans le premier décret de la stèle IG IX 2, 506, l. 2, en deuxième position dans la liste. Ce Léon a été stratège des Thessaliens (Kramolisch C 7 « spätestens 139/8 ») et c’est de sa stratégie qu’est datée la publication par un décret de Narthakion de la décision arbitrale prise dans le conflit de frontière entre Narthakion et Méliteia, qui avait été déféré devant le Sénat l’année précédente IG IX 2, 89 a, l. 1 sqq. Il semble que sa stratégie a suivi immédiatement celle de Thessalos fils de Thrasymédès de Phères, sous la stratégie duquel le sénatus-consulte en question a été pris50.

 • 51 . Cf. H. Kramolisch (n. 38), p. 70-71, n° C 10.
 • 52 . CID 106 et 106 bis, décret et base de statue ; cf. Chr. Habicht, Chiron 13 (1983), p. 24, n° 6, p (...)
 • 53 . Cf. M. Zachou-Kontogianni, « Μία νέα έπιγραφή με άπελευθερωτικές πράξεις άπό Λάρισα », Eπιστημονι (...)
 • 54 . Texte publié par N. Giannopoulos, Arch. Eph. (1927), p. 122 ; pour la date cf. H. Kramoslich (n.  (...)

47Figure encore dans cette liste un Nikasippos fils de Nikostratos : il est trésorier pour le deuxième semestre dans l’intitulé des déclarations d’affranchissements GHW 6118, mais il se retrouve dans l’intitulé d’une autre liste de déclarations d’affranchissement, SEG 31, 577, l. 6-7, comme gymnasiarque, sous la stratégie d’Arnias fils de Kléarchos, que l’on peut dater des années 140-130 av. J.-C.51 Il appartient lui aussi à une très importante famille de Larisa, dans laquelle on semble avoir répété les noms à partir des mêmes éléments, en cumulant plusieurs anthroponymes en Nik(o)- et en -(h)ippos. Le représentant le plus connu de cette famille a été ce Nikostratos, f. d’Anaxippos, qui a été honoré à Delphes en 184 av. pour le rôle qu’il a joué dans la restauration du fonctionnement de l’Amphictionie delphique et donc de la place qu’y tenaient les Thessaliens, après les guerres de Rome contre Philippe V et contre Antiochos52. On connaît aussi un Ἀλέξανδρος Ἀναξίππου ἀπὸ Ἀναξίππου τοῦ Νικοστράτου, dans une liste de déclarations d’affranchissements en koiné, datée de ca 70 av. J.-C.53 Ce Nikostratos doit être le père du trésorier Nikasippos fils de Nikostratos, dont la carrière civique peut se placer, entre 150 et 130 av. J.-C. Tous ces rapprochements prosopographiques montrent clairement que A. Kontogiannis a confondu deux stratèges homonymes : Hippolochos fils d’Alexippos stratège en 182/1 av. J.-C. et le petit-fils de celui-ci, stratège des Thesaliens dans la liste inédite GHW 6118, et bien connu lui aussi par les inscriptions des années 140 av. J.-C., notamment l’arbitrage rendu au cours de sa stratégie sur le conflit territorial opposant Méliteia et Narthakion54.

 • 55 . Republié par G. Lucas, Inscriptions de Pythion, diss. Lyon 1992, p. 334-350, no 2 C, l. 1.
 • 56 . À Larisa dans le décret pour décerner à trois citoyens le titre de Sauveurs de la Cité, IG IX 2, (...)

48En dépit de l’erreur de chronologie qu’a faite A. Kontogiannis, sa proposition de remplacer le nom de [Φι]λοκλέος τοῦ Μάκωνος Λα[ρι|σαίου restitué dans l’inscription de Delphes FD III 2, 213, l. 1, par celui de [Μεγα]λοκλέος τοῦ Μάκωνος Λα[ρι|σαίου n’a rien d’impossible. Cependant, nous n’avons aucune raison d’éliminer purement et simplement le nom du stratège Philoklès des fastes thessaliens de la seconde moitié du iie s. av. J.-C. : un stratège Philoklès, dont le patronyme n’a pas été conservé est bel et bien nommé en tête d’une liste de déclarations d’affranchissement de Pythion, Arch. Eph. (1924), p. 158, n° 401, l. 455, dans une séquence où figurent les noms des stratèges Philon et Kléon de Larisa, que l’on peut dater de la seconde moitié du iie s. av. J.-C. Ce stratège Philoklès était-il lui aussi un fils de Makon et un frère de Mégaloklès, nous ne saurions le dire : le nom n’est pas fréquent en Thessalie et apparaît seulement dans les prosopographies de Larisa et de Crannon56.

 • 57 . SEG 31 (1981), 574.
 • 58 . Inscription publiée par A. Tziafalias, Ἐπιγραφική μαρτυρία για τα τείχη της ἀρχαίας Λάρισας, dans(...)
 • 59 . Cf. S. L. Ager, Interstate arbitrations in the Greek world, 337-90 B.C. (1998), p. 415-420 n° 153
 • 60 . La date de la stratégie de Makôn (H. Kramolisch [n. 38], C1 « nach 146 ») doit probablement être (...)
 • 61 . SEG 13 (1956), 393, col. I, l. 3 et 33, 460 b.

49Nous pouvons maintenant revenir à la personne de Mégaloklès fils de Makon. Il appartient à une famille de Larisa que l’on connaît depuis le début du iie s. av. J.-C. Son père est certainement ce Makon fils d’Omphaliôn qui est nommé comme gymnasiarque en 171 av. dans le décret de Larisa pour des dignitaires attalides venus en Thessalie avec le roi Eumène et son frère Attale, la première année de la Troisième guerre de Macédoine, daté de l’année 171/0 av. J.-C.57 Il figure probablement aussi, le nom est restitué, mais le patronyme est suffisamment caractéristique à Larisa pour que la restitution soit considérée comme assurée, dans la liste des donateurs qui se sont inscrits pour la restauration du rempart, sans doute entre 179 et 172 av. J.-C.58. Makon est nommé comme arbitre dans l’inscription qui concerne le conflit entre Halos et Thèbes de Phthiotide FD III 4, 355, l. 11-1259, peu avant 14660, et il apparaît là dans une fonction qui vient sans doute à la fin de sa carrière. On sait encore qu’il a reçu la proxénie à Thaumakoi par un décret IG IX 2, 215, avant 146 av. J.-C. Mais on peut remonter encore une génération plus tôt : le grand-père de Mégaloklès et père de Makon, Omphaliôn, apparaît dans la liste des donateurs pour la restauration du gymnase de Larisa en même temps que le roi de Macédoine Philippe V et son fils Persée, avant 185 av. J.-C.61

50Nous pouvons ainsi dater, au moins approximativement, le décret de Larisa pour ces juges de Lacédémone. Un intervalle de deux générations sépare le grand-père Omphalion de son petit-fils Mégaloklès, et il faut compter encore un intervalle d’une vingtaine d’années entre les années d’activité de son père Makon, avant 146, et celles de Mégaloklès lui-même. Nous situerons donc le décret dans les années 130-120 av. J.-C. Il nous semble que cette datation convient aussi à la rédaction elle-même, dont la langue est marquée par des formes dialectalisées de termes couramment utilisés dans la koinè. Ces années sont, selon nous, celles de la transition entre l’emploi du dialecte et son abandon quasi définitif, au moins dans les documents publics des Larisséens.

 • 62 . Par les inscriptions de Delphes datées de 336 à 327 av. J.-C. pour un naope de ce nom, dans CID I (...)
 • 63 . Thucydide, IV, 11, 2, nomme un navarque Θρασυμηλίδας ὁ Κρατησικλέους Σπαρτιάτης, cf. Poralla2, n° (...)
 • 64 . Déjà Δαμοτέλης en 367 av. J.-C., Xénophon, Helléniques, VII, 1, 32 ; = Poralla2, n° 232 ; Ξενοκλῆ (...)
 • 65 . IG V 1, 62, 4, cf. Bradford, Χάρης (1) et (2).
 • 66 . Dans Athénée, 482a, un Agètôr au IIIe s., un autre daté du IIe s. IC, 4, p. 284, n ° 208 A, 6, un (...)

51Pour ce qui concerne les trois juges lacédémoniens Pratonikos fils de Kratèsiklès, Charès fils de Damotélès, Xénoklès fils d’Agètôr et leur secrétaire Eucharistos, nous n’avons pas la même chance de faire des rapprochements prosopographiques aussi précis. Pourtant à Sparte le nom Πρατόνικος semble très bien attesté, dès le ive s. av. J.-C.62 et jusque dans l’époque impériale, pour au moins 29 personnes, dont aucune n’apparaît comme fils de Kratèsiklès. Ce dernier nom est lui aussi connu à Sparte, dès le ve s. av. J.-C. et encore à la fin du ier s. ap. J.-C.63 Les noms de Δαμοτέλης et de Ξενοκλῆς y sont fréquents eux aussi et sont attestés eux aussi sur la longue durée64. On trouve également deux attestations du nom Charès pour un père et son fils65 à l’époque impériale. Enfin on a trois attestations de Ἁγήτωρ pour les iiie et iie s. av. J.-C.66, mais qui n’apportent pas de relation avec le juge Xénoklès fils d’Agètôr. Quant au nom du secrétaire des juges, Eucharistos, il apparaît pour la première fois à Sparte, semble-t-il.

Lettre des éphores et de la cité de Lacédémone aux Tages et au peuple des Lariséens

 • 67 . Sur les dépôts successifs où se trouvaient rassemblées les inscriptions de Larisa, cf. S. Katakou (...)

52Le décret de Larisa pour des juges de Lacédémone et le nom Pratonikos conduisent à évoquer ici une inscription de Larisa qui contient le début d’une lettre des éphores et de la cité des Lacédémoniens aux tages et au peuple des Lariséens, IG IX 2, 518. La pierre a été trouvée au début du xxe s. dans l’église Saint-Achille sur l’acropole et elle a été déposée dans ce qui était appelé alors le Musée (Kern dans IG ad loc.). Elle n’a pas été retrouvée. Il s’agit d’un fragment d’une stèle de marbre blanc très usée dans sa partie droite : les dimensions sont 29 × 37 × 13 ; la hauteur des lettres et de l’interligne n’est pas précisée. On a deux publications, l’une faite sur autopsie par G. Zékidis, Θεσσαλικαὶ ἐπιγραφαὶ ἀνέκδοτοι. Arch. Eph. (1905), col. 188-189, n° 4, l’autre par O. Kern dans IG IX 2, 518 sur une copie de Prott faite « in museo », ce qui signifie, pour l’époque, la terrasse situé devant le bâtiment du marché fermé de l’époque ottomane, le Bezesten, sur la colline du Phrourion67. L ’inscription a le numéro GHW 3073 dans les archives thessaliennes de Lyon.

[Λ]α̣κεδαιμονίων ἔφο[ρ]οι κα̣[ὶ ἁ] π̣όλι[ς]
[Λ]α̣ρισ̣σ̣[α]ίων τοῖς ταγοῖς κ̣[αὶ] τῶι δ[ά]-
[μωι χαίρειν̣ ἀ]π̣εστάλκαµ̣εν π[ὸ]θ̣’ ὑμὲ
[πρέσβεις Ἀρισ]τόν̣ικον Εὐαµ̣ερίο[υ]
5 [— — — — —]ΙΟΣΛρ.[—]Δ[— — —]
[— — — — — ]Ο.ΙΚΙΙ[—]ΙΟΥΑΙ[—]
[— — — — — ]ΩΝΤΙΓΩΜ.Λ[— — —]
[— — — — — — — — — — — — ]

53Notes critiques. Selon Kern « Zekidis haec exhibet notabiliores : l. 2 : ΤΩΙ, 4 : ΕΥΑΜΕΡΙΟ, 6 : IK..OYM, 7 : ΩΝΤΙΜΩΝ. Pour Kern, dans sa transcription en majuscules, l. 1 trace de la haste oblique gauche de κα̣[ί, puis moitié gauche de pi, l. 2 branche supérieure des deux sigma, haste de κ̣[αί, l. 3 moitié gauche de pi, nu au lieu de mu dans ἀ]π̣εστάλκαµ̣εν, moitié droite de thêta, l. 4 : haste gauche de nu, moitié gauche de mu, l. 5-8 « reliqua incerta ».

 • 68 . D. Rousset, « Inscriptions hellénistiques d’Amphissa », BCH 126 (2002), p. 83-90, avec mention du (...)

54L ’établissement du texte des quatre premières lignes, qui repose entièrement sur les copies de Zékidis et de Prott, ne pose pas de problème : c’est l’intitulé d’une lettre donnant le nom des magistrats et de la cité qui l’envoient, le nom des magistrats et de la cité à laquelle elle est adressée. La formule mentionnant conjointement « les éphores et la cité des Lacédémoniens » se retrouve dans une autre lettre envoyée de Sparte aux Delphiens, FD, III 1, 487 datée des années 40-30 av. J.-C. D. Rousset, en publiant une lettre et un décret de Sparte accordant la proxénie à un Amphisséen, a rappelé que les éphores apparaissent aussi à trois reprises au iie et au ier s. av. J.-C. comme destinataires de la correspondance internationale de Sparte68.

 • 69 . Cf. LGPN, s. v.

55Suit l’objet propre de la lettre, qui rappelle d’abord l’envoi aux Larisséens d’un groupe de plusieurs personnes que la restitution des éditeurs désigne comme πρέσβεις, ambassadeurs, ce qui n’a rien d’assuré. Les noms de ces personnages sont tous incomplets, seul est conservé, au moins partiellement le nom du premier d’entre eux, s’il convient de restituer le nom qui suit comme son patronyme, Εὐαµ̣ερίο[υ]. Sur la finale -τόν̣ικον, les deux éditeurs ont restitué de manière automatique le nom [Ἀρισ]τόνικος. On peut cependant se demander si cette restitution est véritablement fondée. On connaît certes dans la prosopographie de Lacédémone six attestations de ce nom ou plutôt, si l’on retire de la liste celui de notre inscription larisséenne, cinq seulement69. Ce faisant, on constate que le nom n’apparaît à Sparte qu’à partir du ier s. av. J.-C.

 • 70 . Klio 15 (1918), p. 33-34, n° 54, l. 7 ; Εύαμερίων qui pourrait convenir pour le texte de Larisa.

56Bien que l’on ne dispose d’aucun élément matériel pour établir la datation de ce texte, que le premier éditeur, G. Zékidis, a voulu dater du ive s. av. J.-C., on est cependant conduit à douter de la réalité de la restitution du nom Aristonikos, car on peut constater qu’il existe à Sparte un nom beaucoup plus répandu que celui-là, le nom Πρατόνικος. Ce nom est attesté dès le ive s. av. J.-C., pour un naope à Delphes, on le retrouve dans les inscriptions du ier s. av. J.-C. et à l’époque impériale. Au vu de la fréquence du nom, sans doute la propriété, sinon d’une seule et même famille, peut-être celle de plusieurs branches familiales apparentées, on est tenté de proposer la restitution Πρα]τόν̣ικον Εὐαμερίο[υ]. Ce dernier nom est rare, mais une autre attestation se trouve dans le décret de Delphes pour des juges de Lacédémone du début du ier s. av. J.-C., à une date un peu postérieure à celle du décret de Larisa70.

 • 71 . N. Sekunda, « Lakedaimonian Xenoi in Thessaly. The onomastic Evidence », dans C. Gallou, M. Georg (...)
 • 72 . B. Helly, « Un décret de Larisa pour des juges de Messène : le décret IG V 1, 1428 + addenda p. 3 (...)

57Ces deux inscriptions attestent des relations entre les Thessaliens et les Lacédémoniens à l’époque hellénistique. Mais il est certain que ces relations remontent à des temps plus anciens : N. Sekunda en a recensé les témoignages, en rappelant les expédition conduites en Thessalie par des troupes spartiates à l’époque classique, mais aussi en examinant les noms caractéristiques que les Thessaliens ont pu utiliser pour marquer ces relations, tels les noms Lakôn, Thibrôn etc71. Cependant ces relations n’expliquent pas totalement le choix que les Larisséens ont fait de demander des juges à Lacédémone vers les années 130 av. J.-C. D’autant qu’à la même époque, c’est encore à une cité péloponnésienne, Messène, que les Larisséens se sont adressés pour obtenir l’envoi de juges. B. Helly a montré en effet qu’il fallait attribuer à Larissa le décret pour des juges messéniens trouvé à Messène même et resté anonyme depuis sa première publication dans IG V 1, 1428 + addenda p. 31172. Les fouilles du théâtre de Larisa ont livré un fragment d’un autre décret pour des juges de Messène que nous présentons ci-dessous.

Décret de Larisa pour des juges de Messène

58Trouvé en septembre 2002 au cours des fouilles du théâtre, dans le bâtiment de scène, pièce 1, dans le remplissage en face de la porte.

59Conservé sur l’acropole, Artopoieio, hangar à l’extrémité de la stoa sud. Inventaire Théâtre de Larisa AΑΘΛ n° 80.

60Partie médiane d’une stèle de marbre blanc gris brisée en haut et en bas, intacte sur les côtés. Sur la face antérieure, un grand éclat a fait disparaître une partie du texte à droite. Dim. : 33 × 45,5 × 13,5 ; h.l. : 1,0-1,5 ; int. : 0,5. Archives thessaliennes de Lyon GHW 6798. Estampage. Photographies.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. Λ. Σ ΙΙ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΛΑΟΥΤΙΟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΝΑΔΑΜΟI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 οἵκινες παρ’ ἅ[μμιν ( ?) τὰν ἐπιμελείαν ἄξους τῆς]
ἐγχερρεσθένσα[ς αὐτοῖς πίστιος πεπόεντες τὰ μὰ]
πλεῖστα τοῦν π[ραγμάτουν - - - - - - - - - - - ἐν σύλ]-
λυσιν ἀγάγαιν ΠΑ[ - - - - - - - - - - - - - - - - - ποεισά]-
8 μενοι ἕννεκα τοῖ ἐν ὁμ[όνοιαν καταστάσειν τὸς δια]-
φερομένος, τᾶν μὰ ἄλλ[αν δικᾶν τᾶν διακούσαιεν ἐξέ]-
θενθο τὰς κρέσις ἀτ τοῖ βελ[τίστοι καὶ ἀκολούθους]
τοῖς τε νόμοις καὶ τοῦ ὅρκου Â ΟΥΣ[- – - - - - - - - - - ]
12 OI προχερρεσσά̣μενοι ἐτ τὰν ΤΟΙΣΙ[ - - - - - - - - - - ]
ειουνθειν τὰν ἅμιλλαν, κατανόεν[τες μὰ τὰν τοῖ]
δάμοι καλοκαγαθίαν ἐπιδίδουνθι εὑ[τὸς πολὺ προ]-
θυμότερον vac. 5 l. Ὁμολουίοι τρέττα, ἀγορᾶς ἐ[όν]-
16 σας, ἀγορανομέντος Νικόρρα Αἰνεαίοι, Νικόρρα
Αἰνεαίοι λέξαντος, ἔδοξε τοῦ δάμου τοῦ Λαρι-
σαίουν ἐπαινείσειν μὲν τὰν πόλιν τὰν Μεσ-
[σαν]ίουν ἐτ τοῦ πεποιείσθειν προνοίαν καὶ ἐσα-
20 [ποστεί]λειν ἄνδρας καλὸς καὶ ἀγαθὸς, ἐπαινε[ί]-
[σειν μὰ] τὸς ἐξαποστολέντ[ας δι]καστὰς -1-2 -
- - - - - - - - - - - - traces de lettres - - - - - - - - -

61Notes critiques. L. 1 : bas de lettres, sigma et pi assurés. L. 3 : à la fin, bas d’une haste verticale. L. 4 : à la fin haste oblique gauche d’alpha. L. 5 : sigma presque complet et haste oblique gauche d’une lettre triangulaire, alpha. L. 10 : à la fin, bas des hastes obliques de lambda. L. 11 : l’alpha de προχερρεσσά μενοι est très effacé. L. 12 : sigma presque complet suivi du bas d’une haste verticale. L. 13 : ΚΑΤΑΝΟΕΝΤ trace de l’extrémité de la barre d’un tau probable. L. 14 : à la fin, bas de la haste de upsilon. L. 15 : un vacat d’environ 5 lettres précède l’indication de la date de la session au cours de laquelle le décret a été présenté et voté.

Traduction

62« … lesquels, ayant séjourné chez nous, ont exercé leur mission de manière digne de la confiance qui avait été mise en eux, d’une part en conduisant le plus grand nombre des affaires… à conciliation, en exerçant (tout leur zèle ?) pour amener ceux qui avaient des différends à un accord, d’autre part, pour toutes les affaires dont ils ont eu à entendre, en prononçant leurs décisions de la manière la meilleure et conformément aux lois et à leur serment. Afin (donc) que (tous ceux) qui se sont décidés à… se mettent à rivaliser (et) ayant reconnu les qualités de notre peuple, s’engagent avec encore plus de zèle ; au mois Homolôios le 3, en session de l’assemblée, étant président de l’assemblée Nikorras fils d’Aineias, Nikorras fils d’Aineias ayant fait la proposition, il a plu au peuple des Larisséens d’accorder l’éloge à la cité des Messéniens pour le soin qu’elle a pris et pour avoir envoyé des gens de bien, d’accorder l’éloge aux juges qui ont été envoyés... ».

63À en juger par l’écriture et par l’état des formes dialectales utilisées, ce décret est très probablement contemporain de celui que les Larisséens ont voté pour des juges de Lacédémone. Le texte contient cependant des passages difficiles à restituer, parce qu’ils présentent des formules apparemment inédites ou peu fréquentes dans cette catégorie de décrets, et qui restent pour nous incomplètes suite à la disparition de la partie droite de la stèle.

64L. 1-3 : on avait peut-être dans ces premières lignes conservées les attendus du décret avec les noms des juges à l’accusatif.

 • 73 . TziafaliasHelly 2004-2005, p. 378, I, l. 5-6.

65L. 4 : il faut sans doute reconnaître ici le relatif οἵκινες, À la suite il ne faut pas restituer ΠΑΡΑ[γενόμενοι car dans le dialecte, la forme attendue est παργενόμενοι, cf. par exemple le décret pour Bacchios de Mytilène, ὀπειδεὶ Βάκχιος ὁ Καΐκειος Μυτιλειναῖος φί[λο]ς| [ο]ὒν καὶ εὐεργέτας παργενόμενος ἐν τὰν πόλιν τὰν Λασαίουν...73. Il semble préférable de couper la séquence pour restituer, avec la préposition apocopée παρ, une formule courante dans ces décrets, qui rappelle que les juges en question ont rempli leur mission chez ceux qui les ont fait venir : οἵκινες παρ’ ἅ[μμιν... Ce début de phrase introduit alors un participe précédant le verbe de la relative, qui doit être, l. 7, l’aoriste ἀγάγαιν, expliqué ci-après. La forme du pronom personnel au datif pluriel ἅμμιν n’est pas attestée, mais on peut la restituer à partir de celle du génitif pluriel avec la géminée ἁμμέουν de IG IX 2, 517, l. 12, et sur celles du lesbien ἅμμι et ἅμμιν (cf. W. Blümel, op. cit., § 279).

66L. 4-5 : οἵκινες παρ’ ἅ[μμιν τὰν ἐπιμελείαν ἄξους τῆς]| ἐγχερρεσθένσα[ς αὐτοῖς πίστιος πεπόεντες. Le participe féminin ἐγχερρεσθένσα suppose la présence d’un substantif féminin, qu’il faut mettre au génitif comme dans le décret pour des juges de Lacédémone, l. 12-13 : τᾶς προ]|χερρεσθένσας αὐτοῖς πίστιος (pour la forme du participe voir ce texte). Cela conduit à restituer l’adverbe ἄξους (ἀξίως) et la séquence que l’on trouve dans le décret fédéral pour des juges de Mylasa, IG, IX 2, 507, l. 17-20 : ἀξίως [ποιησαμένους]| τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἐγχε[ι]ρισθείσης αὐτοῖς πίστεως, avec le participe que nous restituons dans la forme de parfait, πεπόεντες, pour ne pas trop allonger cette ligne : il semble que le nombre de lettres par ligne se situe entre 36 et 40-42.

 • 74 . Cf. ἔταξαιν IG, IX 2, 1229, l. 19 décret sur le sanctuaire de Pluton et Perséphone, ἐφύτευσαιν da (...)

67L. 5-6 : [τὰ μὰ]| πλεῖστα τοῦν π[ραγμάτουν - - - - ἐν σύλ]|λυσιν ἀγάγαιν. On reconnaît là le début de l’opposition fréquemment utilisée dans ce genre de décret : les juges ont amené la plupart des parties en conflit à conciliation, ils ont su prendre un jugement pour les autres affaires. On trouve cette opposition dans de nombreux décrets pour des juges étrangers, par exemple, pour ne citer que des documents thessaliens, dans le décret fédéral pour des juges de Téos SEG, 47, 745, l. 10-11 : παρʼ] αὐτοῖς, οἵτινες ἃς μὲν ἂν δ[ύ]|νωνται τῶν [δικ]ῶν συλλύουσιν, τὰς δὲ ἄλλας κτλ., et dans le décret pour des juges de Métropolis déjà cité, SEG 27 [1977], 226, l. 5-9 : τὰ[ς μὲν πλείσ]|τας τᾶν ἰθυνᾶν καὶ δικᾶν ἐπερράθεισ̣[αιεν ἐν σύλ]|λυσιν ἀγαγέμεν τὸς [ἔ]χοντας τὰ πράγμ[ατα]|, τᾶν μὰ διακούσαιεν [ταν]̣νέουν ἐξέθεντο [τὰς]| κρέσις ἂτ τοῖ βελτίστο[ι. Ces lignes du décret pour les juges de Métropolis donnent la structure du texte que l’on peut restituer ici, avec quelques différences : d’une part le neutre πλεῖστα impose la restitution du neutre au génitif partitif τοῦν π[ραγμάτουν, d’autre part le verbe de la relative est à l’aoriste 3e personne du pluriel, ἀγάγαιν, forme qui apporte un nouvel exemple de cette désinence « réduite » à côté des désinences -αεν, -αιεν, déjà signalées dans le décret pour des juges de Lacédémone, l. 5. Cependant on constate que la désinence réduite -αιν a été ici plaquée sur une forme d’aoriste second à redoublement, *αγαγ- normalement thématique en -ον, cf. attique ἤγαγον, comme s’il s’agissait d’un aoriste sigmatique en -α que l’on trouve avec ces mêmes désinences de 3e personne du pluriel -αεν, -αιεν, -αιν74. À la même ligne 5 il faut certainement suppléer encore quelques mots avant ἐν σύλ]|λυσιν, mais la formule du décret pour les juges de Métropolis ἀγαγέμεν τὸς [ἔ]χοντας τὰ πράγμ[ατα] ne convient pas ici. Le second terme de l’opposition, celui qui évoque les jugements qu’il a fallu prendre est reporté aux lignes 9-10.

68L. 7-8 : il ne subsiste que les lettres ΠΑ - - - --|ΜΕΝΟΙ, avec sans doute un participe qualifiant l’action des juges. Il est possible que la formule comporte l’expression fréquente de leur « zèle », [πάνσαν σπουδὰν ποεισά]μενοι, avec peut-être un second substantif, par exemple la junctura bien attestée de τὴν πᾶσαν σπουδὴν καὶ ἐπιμέλειαν ou φιλοτιμίαν ποιεῖσθαι que l’on trouve par exemple dans le décret de Smyrne pour des juges d’Astypalée IG XII 3, n° 172[1], l. 11-13, οἵτινες π[α]|αγενόμενοι ἃς μὲν ἐδ[ίκα]σ[αν] δ[ίκας ὀρθῶ]ς κ̣[αὶ δι̣καί]|ως καὶ κατὰ τοὺς νόμους καὶ π[ᾶσαν σπουδὴν καὶ φιλοτιμί]|αν εἰσενεγκάμε[νο]ι.

 • 75 . La transcription lettre à lettre de Kern dans IG reste incertaine, mais la formulation ne fait pa (...)
 • 76 . Cf. J. L. Garcia-Ramón, « Langue poétique, hyperdialectalismes et langue de chancellerie : le cas (...)

69L. 8-9 : ἕννεκα τοῖ ἐν ὁμ[όνοιαν καταστάσειν τὸς δια]|φερομένος. Une formule analogue se trouve dans le décret fédéral pour les juges de Mylasa, l. 19-20 : [τ]ὰς μὲν πλείστας τῶν κρίσεων συνλύσα[ντας] τοὺς δια[φερο|μ]ένο<υ>[ς] εἰς ὁμ[όν]οιαν καταστῆσαι75. La préposition ἕννεκα avec une géminée artificielle bien attestée en thessalien76 est suivie d’un infinitif substantivé avec une valeur finale « en vue de, avec la volonté de ».

70L. 9-10 : τᾶν μὰ ἄλλ[αν τᾶν δικᾶν διακούσαιεν ἐξέ]|θενθο τὰς κρέσις ἀτ τοῖ βελ[τίστοι. On a ici le second terme de l’opposition entre conciliation et jugement. La restitution est fondée sur la formule que l’on trouve dans le décret pour des juges de Métropolis, SEG 27, 226, l. 8-9 : τᾶν μὰ διακούσαιεν [τα]νέουν ἐξέθεντο [τὰς]| κρέσις ἀτ τοῖ βελτίστο[ι. On note cependant le changement de complément, non plus le neutre τὰ μὲν]| πλεῖστα, mais les mots τᾶν μὰ ἄλλ[αν au génitif féminin pluriel, qui conduisent à restituer le mot δικᾶν avant l’aoriste διακούσαιεν.

 • 77 . C. Crowther, « Aus der Arbeit der ‘Inscriptiones Graecae’. Koan Decrees for Foreign Judges », Chi (...)

71L. 10-11 : [ἀκολούθους]| τοῖς τε νόμοις καὶ τοῦ ὅρκου. Les décrets pour les juges étrangers marquent souvent le fait que les juges ont su se conformer aux lois de la cité qui les a reçus. En revanche la mention d’un serment prêté par les juges est nouvelle dans les décrets thessaliens. On en a apparemment peu d’exemples, mais on peut citer un décret de Cos, qui offre une formule analogue pour un dikastagôgos : ποίηται ποτικαρτερήσας καὶ τᾶι δικαστ̣[οφυ]|λακίαι ἐκτενῶς καὶ δικαίως καὶ ἀκολούθως τ[ῶι]| ὅρκωι, ἕως οὗ διεξαχθῆμεν τά τε δαμόσια καὶ ἰδ[ι]|ωτικὰ συμβόλαια77.

72L. 11-13 : ΟΥΣ[ - - - - - - - ]|OI προχερρεσσάμενοι ἐτ τὰν ΤΟΙΣΙ[ - - - - - - - ]|ειουνθειν τὰν ἅμιλλαν. Les lettres ΟΥΣ de la l. 11 pourraient être celles d’une conjonction : on a le plus souvent la forme oὕς κε avec le subjonctif ( = ὣς ἄv + subj.). Ce sont en fait deux subjonctifs présents qu’on peut lire dans ce qui suit, à la 3e personne du pluriel, d’une part une forme ειουνθειν, peut-être incomplète, et une autre ἐπιδίδουνθι. Au sujet du premier de ces deux verbes se rapporte aussi le participe προχερρεσσάμενοι, déjà utilisé dans le décret pour des juges de Lacédémone, l 6 : καὶ προχερρεσάμ[ενοι ἄνδρας καλὸς καὶ ἀγαθός, avec le sens de « désigner, désigner par avance. » Cependant le verbe est employé avec un complément ἐτ τάν, qui renvoie plutôt à des formules du type προχειρίζεσθαι ἐπί τι au sens de « décider, se décider pour quelque chose » cf. à l’actif Démosthène, Contre Aristogiton, 25, 13, 3 : ἐγὼ γὰρ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ὁρῶν ὑμᾶς κατατάττοντάς με καὶ προχειριζομένους ἐπὶ τὴν τούτου κατηγορίαν. À la l. 12, les deux premières lettres semblent bien être omicron et iota : il s’agit probablement de la fin d’un nom, d’un adjectif ou d’un article au nominatif masculin pluriel plutôt qu’au génitif masculin singulier. À la fin de la même ligne, après le participe le substantif complément du verbe nous manque. Nous ne pouvons en dire davantage.

 • 78 . Pour ces désinences cf. W. Blümel (n. 24), p. 158, § 17 et p. 166, § 180.
 • 79 . Inscription dite des remparts de Scotoussa, V. Misaïlidou Despotidou, « A hellenistic inscription (...)
 • 80 . On peut comparer avec la 3e pers. du pluriel du subjonctif présent du verbe « être » qui est appa (...)
 • 81 . Ce décret d’Acraiphia date probablement de la même époque que les décrets présentés ici et certai (...)

73L. 13 : [-]ειουνθειν τὰν ἅμιλλαν. On peut voir dans -ουνθειν la désinence finale d’une 3e personne d’un verbe au subjonctif présent moyen78, cf. φυλ|ᾶς ἑλέστειν ποίας κε βέλλ|ουνθειν IG IX 2, 513, l. 7-8, « choisir la tribu qu’ils voudront » et ὅσσουν μὲν ἐφάνγρενθείν κινες τοῦν πεπολιτογραφειμένουν IG IX 2, 517, l. 41, « ceux qui parmi tous ceux qui ont été inscrits comme citoyens, ont déjà été retenus ». Étant donné que la coupe syllabique est régulièrement respectée, les lettres EI qui précèdent font supposer un thème verbal avec voyelle, car il est exclu que la fin de la l. 10, si verbe il y a, se termine sur une consonne, sinon par un préverbe de forme thessalienne avec apocope, comme ἐπ-, ἀπ-, ἐς : cf. à Scotoussa le participe ἐξειόντουν, en koiné ἐξιόντων, où ει sert à « hyper-différencier » la forme dialectale de celle de la koinè79. On devrait peut-être plutôt considérer que ειουνθειν constitue une forme verbale complète avec désinence d’un verbe au moyen -νθειν pour -νται suivi d’un complément à l’accusatif80. On peut proposer de reconnaître là, sans pouvoir en être certain, une forme du verbe εἶμι « aller vers, dans », qui se construit avec un accusatif, lequel pourrait être l’accusatif féminin τὰν ἅμιλλαν. Le sens du mot ἅμιλλαν paraît ici très incertain. S’agirait-il d’entrer dans une querelle, une contestation εἰούνθειν τὰν ἅμιλλαν ? Le mot ἅμιλλα conduirait à suggérer, dans ce cas, que des conflits sont apparus, dont nous ne pouvons rien savoir, ni qui les a suscités, ni sur quoi ils pouvaient porter. Mais d’autre part le substantif ἅμιλλα et plus nettement encore le verbe ἁμιλλᾶσθαι se rapportent à des concours, à ceux qui visent le prix de la lutte, qui rivalisent pour la victoire ou pour le mérite, comme on peut le voir dans un décret de Pergé, IK Perge, n° 11, l. 14-15 : ἵνα δὲ καὶ οἱ ἄλλοι | [ἐ]πὶ τὸν αὐτὸν τόπον προχειριζόμενοι | [ἀγ]ορανόμοι εἰδότες τὸν δῆμον ἀπομνη|[μ]ονεύοντα τοῖς καλῶς προϊσταμένοις | [π]ειρῶνται ἁμιλλᾶσθαι πρὸς φιλοδο|[ξί]α̣ν ou, plus nettement encore dans le décret d’Acraiphia pour des juges de Larisa IG VII, 4130, l. 54-5981, dans une formule hortative binaire, qui vise d’une part à rendre manifeste la capacité des Acraiphiens à rendre témoignage des services rendus, ὅπως πᾶ]|σι συνφανὲς [ᾖ] ὅ[τι Ἀκραιφιεῖς δύνανται τὰς]| καταξίας τιμὰς [καὶ χάριτας ἀποδιδόναι τοῖς εὐεργε]|τοῦσ[ιν ἑαυτούς et d’autre part à inciter ceux qui viendront à la suite des juges larisséens honorés par les Acraiphiens à « entrer dans la compétition » pour le mérite des gens de bien, οἵ τε παραγινόμενοι μετὰ ταῦτα ἐπι]|γινώσκοντες τὴν [Ἀκραιφιέων εὐχαριστί]|αν ἀμιλλῶνται [περὶ καλοκἀγαθίας]. Tel est sans doute le sens de la phrase introduite par la conjonction oὕς κε, avec deux propostions qui devait avoir le même balancement que dans le décret d’Acraiphia, et dont subsistent seulement les deux subjonctifs présents.

74L. 13-15 : κατανόεντ[ες μὰ τὰν τοῖ]| δάμοι καλοκαγαθίαν ἐπιδίδουνθι εὑ[τὸς πολὺ προ]|θυμότερον. Ce membre de phrase se rapporte sans aucun doute aux juges. Le participe présent κατανόεντ[ες offre une forme de verbe en -έω, des verbes qui, en thessalien sont régulièrement conjugués comme verbes en -ημι : on a attend une finale en -ειντ- comme dans κοινανείντουν (I. Atrax, n° 2, l. 3), mais la longue est régulièrement remplacée par la brève, cf. ici même le participe ἀγορανομέντος l. 16, les participes στραταγέντος (fréquent), γυμνασιαρχέντος IG, IX 2, 517, l. 2), etc. Le texte souligne ici la capacité à reconnaître les qualités, καλοκαγαθίαν, du peuple que nous pensons être celui des Larisséens, plutôt que le peuple des Messéniens, d’où notre restitution τὰν τοῖ ἁμμέουν]| δάμοι καλοκαγαθίαν avec le pronom ἁμμέουν que l’on attend dans le dialecte, comme dans IG, IX 2, 517, l. 12 (cf. W. Blümel, op. cit., § 279) ; cette forme a été remplacée, dans le décret pour les juges de Lacédémone l. 9-10, par ἁμο[ῦν.

 • 82 . Pour la forme du réfléchi εὑτοῦν cf. ci-dessus le décret pour les juges de Lacédémone, l. 16.
 • 83 . Nous n’avons pas d’autre exemple de cette désinence de 3e personne du pluriel pour le subjonctif (...)
 • 84 . Tziafalias – Helly 2007, p. 430 et n. 5 avec le renvoi à J. L. Garcia Ramón, « Dos problemas de l (...)

75En revanche, c’est certainement le réfléchi εὑτός82 que l’on attend avec le verbe ἐπιδίδουνθι à la l. 14. Cette forme doit être elle aussi un subjonctif présent, à la 3e personne du pluriel, comme l’indique la désinence -νθι. La finale avec la longue -ου- indique un subjonctif83 et le thème avec voyelle -ι- du redoublement est bien celui d’un présent. Le texte offre donc successivement deux subjonctifs présents, εἰούνθειν et ἐπιδίδουνθι. Aucune conjonction de coordination ne figure entre eux dans le texte conservé et l’état de la pierre nous prive de toute possibilité de rétablir une liaison syntaxique avec la phrase qui précède. On attend pourtant un enchaînement de propositions circonstancielles dont les juges de Lacédémone ne sont pas nécessairement le sujet, parce que, si tel était le cas, le texte rapporterait leurs mérites avec des verbes aux temps du passé. Le sens nous paraît être plutôt celui-ci : tous ceux qui ont décidé de rivaliser pour l’emporter par leurs mérites se donnent avec encore plus de zèle quand ils ont pu reconnaître les qualités du peuple des Larisséens. On devrait alors introduire une ponctuation forte avant les lettres ΟΥΣ peut-être suivie d’une copule comme οὖν ou μά et reconnaître dans ces deux propositions au subjonctif présent une proposition à valeur hortative, une circonstancielle construite avec ὥστε + subjonctif, qui est typiquement thessalienne et n’a de parallèle ni en koiné ni dans d’autres dialectes : elle remplace la subordonnée avec ὅπως + subjonctif dans les complétives dites « complétives-finales » et résulte vraisemblablement d’un croisement avec les consécutives avec ὥστε et l’infinitif, que l’on trouve dans le décret de Larisa pour le philosophe Alexandros d’Athènes84.

 • 85 . La session de l’assemblée tenue au début du mois Homolôios, le 9e mois du calendrier dit « ancien (...)
 • 86 . Pour la forme de l’ordinal τρέττα cf. E. Nieto Izquierdo, « El numeral tesalio τρίττος, τρέττος ( (...)

76L. 15-17 : Ὁμολουίοι τρέττα, ἀγορᾶς ἐ[όν]|σας, ἀγορανομέντος Νικόρρα Αἰνεαίοι, Νικόρρα | Αἰνεαίοι λέξαντος. Ce sont là les expressions ordinaires pour exprimer la date à laquelle s’est tenue la session de l’assemblée85 et pour préciser que le décret a été proposé à l’assemblée par son président, certainement l’un des tages en exercice86. Les formules qui suivent, dans lesquelles figure le mot ἀγορά comme terme ordinaire en thessalien pour nommer l’assemblée et le participe ἀγορανομέντος pour désigner le président de cette assemblée, qui est aussi le rapporteur du décret, sont bien connues.

77Suivent la formule de résolution, l. 17-19 : ἔδοξε τοῦ δαμοῦ τοῦ Λαρι|σαίουν ἐπαινείσειν μὲν τὰν πόλιν τὰν Μεσ|[σαν]ίουν, et la suite de décisions, l. 19-20 : l’éloge acccordé au peuple des Lacédémoniens ἐτ τοῦ πεποιείσθειν προνοίαν καὶ ἐσα|[ποστεί]λειν ἄνδρας καλὸς καὶ ἀγαθὸς et l. 20-21 l’éloge accordé aux juges et à leur secrétaire, ἐπαινε[ί|σειν μὰ] τὸς ἐξαποστολέντ[ας δι]καστὰς. La forme de l’infinitif aoriste ἐσα|[ποστεί]λειν s’oppose au participe aoriste ἐξαποστολέντ[ας qui a ici la même forme « métissée » que dans le décret pour les juges de Lacédémone, l. 15, qui conserve cependant comme ici le préverbe dans sa forme dialectale, ἐσαποστολέντ[ας à la l. 11. La fin a disparu et nous prive des noms des juges envoyés par les Messéniens.

 • 87 . A. Tziafalias, Arch. Delt. 55 (2000) [2009], Chron., p. 508, n° 1 (SEG 56 [2006], 639) : [- - - π (...)

78Le seul nom propre conservé est celui du Larisséen qui a présidé l’assemblée et a présenté le décret, Νικόρρας Αἰνέαιος. À partir de la prosopographie de Larisa, on peut en rapprocher un Αἰνέας Νικορ[ραῖος] qui figure dans une dédicace à tous les Dieux publiée par A. Tziafalias87. Ce rapprochement ne fournit aucun repère chronologique précis. La date du décret se tire plutôt de la gravure et de l’état du dialecte : nous le plaçons dans les années 130-120 av. J.-C.

 • 88 . B. Helly, « Un décret de Larisa pour des juges de Messène : le décret IG V 1, 1428 + addenda p. 3 (...)
 • 89 . V. N. Bardani, « Μεσσήνιοι δικαστὲς στὴ Λάρισα », dans ΑΞΩΝ – Studies in Honor of Ronald S. Strou (...)
 • 90 . Sur l’importance de la distinction entre ces deux concours, déjà fermement établie par L. Robert, (...)

79En revanche l’apparition à Larisa d’un décret pour des juges de Messène est notable, car ce document vient s’ajouter à un décret de Larisa trouvé à Messène même, le décret IG V 1, 1428, sur lequel les savants Ad. Wilhelm et L. Robert ont travaillé et que B. Helly a eu la bonne fortune d’identifier dans une étude récente comme un décret de Larisa88. La spécialiste des inscriptions messéniennes, V. Bardani a pu revoir ce document89 et exploiter les lettres qui subsistent de la première ligne de ce décret et y a reconnu la mention des Éleuthéria de Larisa : [ὅταν συντελῆτ]αι ὁ ἀγὼν τῶν Ἐλε[υθερ]ί[ων, ainsi qu’à la ligne suivante la mention des concours athlétiques, ἐν τῶι ἀγῶνι τῶι γυμνικῶι, qui est actuellement sans autre attestation dans les documents thessaliens. La mention des Éleuthéria pour la proclamation des honneurs décernés à la ville de Messène et aux juges qu’elle avait envoyés pose un problème : ces concours sont organisés par le Koinon des Thessaliens après sa fondation en 196 av. J.-C. En principe la cité de Larisa n’avait donc pas le pouvoir d’y introduire une proclamation qui ne concernait qu’elle. C’est la raison pour laquelle B. Helly, dans son étude publiée en 2008-2009, p. 138-140, avait rappelé que la proclamation pouvait être faite lors de la célébration des concours qu’elle-même organisait à la mémoire des cavaliers thessaliens morts à la bataille des Sténa en 171 av. J.-C.90 La mention assurée des Eleuthéria conduit à accepter l’idée que la proclamation a bien eu lieu lors d’une célébration de ces concours. Pour R. Bouchon, qui reprendra d’ensemble la question de l’histoire des Eleuthéria et de leur évolution, il semble bien que la cité de Larisa ait pu avoir, à partir d’une certaine date, la responsabilité de gérer l’organisation de ces concours.

 • 91 . Voir ci-dessus la référence citée n. 18.
 • 92 . B. Helly, « Encore le blé thessalien : trois décrets de Larisa (IG IX 2, 506), accordant aux Athé (...)

80Nous n’entrerons pas ici dans le détail des variantes de restitution introduites par V. Bardani, sinon pour marquer, avec D. Rousset (voir Bull. 2016, 210), notre désaccord sur l’interprétation de la formule qui caractérise ce décret de Larisa aux l. 16 et 17 : ἀναφέρειν ἐν ταῖς ψήφοις n’est pas identique à ἀναφέρειν ἐν τοῖς λόγοις, les deux mots ne sont pas synonymes et il ne s’agit pas de compte mais de votes. Sur ce point V. Bardani a voulu reprendre l’interprétation de la formule soutenue par L. Robert, qui pensait qu’il s’agissait peut-être d’une clause financière : il écrivait donc καὶ ἀναφέρειν [ἐν λόγωι τῆι πόλει ( ?) avec quelque doute. Mais les deux décrets de Larissa en dialecte que l’on peut dater des années 130 av. J.-C. ont apporté en fait le parallèle que ni Ad. Wilhelm, ni L. Robert ne pouvaient connaître : les décrets pour le philosophe athénien Alexandros et le décret pour des citoyens de Cos : δόμεν ἀτ τᾶν κοινᾶν ποθόδουν καὶ ὀμφέρεμεν ἐν ταῖς ψαφοῖς (l. 34-35 et 56)91 ». À la suite de quoi B. Helly a pu retrouver dans le premier décret qu’on lit sur la stèle publiée dans IG IX 2 sous le numéro 506, la même formule appuyée sur le même verbe : ἀτ τᾶν κοιν[ᾶν| π]οτόδ[ουν] ἐν τὸ ἱερὸν τοῖ Ἄπλουνος τοῖ Κερδοίοι καὶ ὀμφέρε|μεν ἐν ταῖς ψαφοῖς92. Ces textes conduisent à maintenir à la l. 9 du décret trouvé à Messène la formule καὶ ἀναφέρειν [ἐν ταῖς ψηφοῖς], que D. Rousset a proposé de traduire comme « de le présenter (le décret) au scrutin par jetons. »

81On peut en outre constater que les deux décrets évoqués ci-dessus, l’un pour le philosophe Alexandros d’Athènes, l’autre pour deux citoyens de Cos, sont exactement contemporains du décret (a) de IG IX 2, 506. Ils sont en effet datés par le stratège Thessalos fils de Thrasymédès de Phères, qui a été en fonction dans les années 140-130 av. et qui a succédé au stratège Léon fils d’Ageisippos de Larissa : or c’est celui-là même qui est nommé parmi les tages de Larissa dans la liste des magistrats qui introduit le décret (a) de IG 506. On peut donc dire que la formule révélée par ces deux nouveaux décrets, formule que l’on doit retrouver dans le décret (a) de IG 506 et aussi dans le décret trouvé à Messène « authentifie » l’attribution de ce décret à Larissa et apporte une indication précieuse sur sa datation.

Lettre des éphores et de la cité de Thalamai aux Larisséens

82C’est une quatrième pièce portant témoignage des relations entre Larisa et le Péloponnèse que nous présentons ici pour terminer cette étude.

83Fragment trouvé lors de la fouille du théâtre le 26-11-1999, dans la couche de surface (entre 0 et 2      m) dans le koilon entre la porte centrale et la porte ouest du bâtiment de scène.

84Conservé sur l’acropole, Artopoieio, hangar au bout de la stoa sud.-Inventaire Théâtre de Larisa ΕΑΘΛ n° 12 (anc. n° 94).

85Angle supérieur gauche d’une stèle de marbre blanc gris, brisée dans l’épaisseur (le fragment arrière qui a été signalé comme recollé, avec un dessin, dans Inv. Glypta anc. 94, n’a pas été retrouvé), terminée en haut par un bandeau horizontal en saillie sur un geison composé d’un filet, d’un bandeau plat et d’une doucine. L ’inscription est gravée immédiatement sous le geison. Dim. : 20,5 × 23 × 5,5 (max.). Archives thessaliennes de Lyon GHW 6805. Estampage. Photographies.

vacat - Θαλαμ[ατᾶν - - - - - - - - - - - - ]
[Οἱ ἔφο]ροι καὶ ἁ πόλις [Θαλαματᾶν τοῖς ταγοῖς καὶ τᾶ πόλει τῶν Λαρισαίων χαίρειν]
[- - - - - το]ῦ ψαφίσματ[ος - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]
- - - - - - - -ΜΕΝΙΣΟΥ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

86Notes critiques. L. 1 : haste oblique de mu sur la cassure. L. 2 : boucle de rho bien visible ; à la fin moitié gauche de sigma. L. 4 : extrémité supérieure de la branche gauche d’un upsilon.

 • 93 . IG V 1, 1312, l. 2-4 : προξένως ἦμε[ν]| [καὶ] εὐεργέτας τᾶς πόλεος τῶ[ν]| [Θ]αλαματᾶν, et Étienne (...)

87L. 1 : Θαλαμ[ατᾶν - ]. La disposition montre que le mot sert de titre au document ; il doit probablement être au génitif, selon l’habitude. L ’ethnique est Θαλαματαί93.

88L. 2 : [Οἱ ἔφο]ροι καὶ ἁ πόλις [Θαλαματᾶν τοῖς ταγοῖς καὶ τᾶ πόλει τῶν Λαρισαίων χαίρειν] est la forme d’intitulé la plus probable, reprise de l’intitulé de la lettre des éphores et de la cité de Lacédémone, ci-dessus.

 • 94 . Cf. Strabon, Géographie, VIII, 4, 4, avec la notice de R. Baladié, Strabon, Géographie, livre VII (...)
 • 95 . Voir A. Makres et A. Scafuro, « New Inscriptions from Thalamai (Ancient Lakonia) », dans W. Eck e (...)
 • 96 . Plutarque, Agis, 9, 2 : ἱερὸν δὲ Πασιφάας καὶ μαντεῖον ἦν ἐν Θαλάμαις τιμώμενον, ἥν τινὲς μὲν ἱστ (...)
 • 97 . Pausanias, III, 26, 1 : ῥεῖ δὲ καὶ ὕδωρ ἐκ πηγῆς ἱερᾶς πιεῖν ἡδύ: Σελήνης δὲ ἐπίκλησις καὶ οὐ Θαλ (...)

89Après l’adresse, suivait le contenu de la lettre, qui nous échappe complètement. On peut supposer l’envoi d’un décret de la part de l’une ou de l’autre cité. Nous ne saurons rien de la relation entre Larisa et la cité de Thalamai, sinon qu’elle suscite pour nous une certaine surprise. À la basse époque hellénistique, Thalamai faisait partie du koinon des Éleuthérolaconiens, dont Gytheion était la cité principale (cf. Pausanias, III, 21, 6). Thalamai n’était apparemment pas une cité très importante94. Le corpus des inscriptions de cette cité, publié dans le volume IG V 1, compte quinze pièces sous les numéros 1312 à 1326. Un certain nombre d’autres documents épigraphiques ont été signalés récemment, d’époque impériale95. Le sanctuaire le plus connu de la cité était le manteion d’Inô Pasiphaè, signalé par Plutarque96 et par Pausanias97 ; une dédicace à Pasiphaé trouvée sur place est connue par IG V 1, 1317.

 • 98 . B. Helly, « À Larisa. Bouleversement et remise en ordre des sanctuaires », Mnemosyne 23 (1970), p (...)
 • 99 . A. Tziafalias et B. Helly, Topoi, 18 (n. 1), p. 135-249, l. 56.

90On ne perçoit pas, faute d’autres documents, quelles pouvaient être les relations entre Larisa et Thalamai, entre les Thessaliens et cette partie du Péloponnèse dorien. Pour bonne mémoire, tout simplement pouvons-nous rappeler que sur le territoire de Larisa se trouvait, hors de la ville, un lieu dit Thalamai, καὶ ἔξου πόλιος, ποτ ταῖς θαλάμαις Ἀθάνα Λαγ[εί]|ταρρα κίουν καὶ ἄλλα Χαρίτεσσι98, et que la dénomination topographique Τριφυλιε[ῖ κ]ατὰν ὑδ[ρε]ίαν [Β]όας, probablement une référence aux trois tribus doriennes, figure dans la liste des lots cavaliers, ἱππότεια, mis en vente par la cité à la fin du iiie s. av. J.-C.99 Enfin il ne semble pas impossible d’identifier, parmi les inscriptions gravées sur les gradins du théâtre de Larisa au iie s. ap. J.-C., le nom des Eleuthérolaconiens, qui auraient été gratifiés d’un topos à leur nom dans le koilon du monument.

91Comme nous l’avons fait remarquer dans le commentaire des textes, ces deux décrets témoignent de manière très évidente de l’influence de la langue de chancellerie en usage dans toutes les cités du monde grec à la base époque héllénistique, en reprenant les formules les plus communes de cette catégorie de documents, les décrets pour des juges étrangers : nous avons pu constater que nombre de ces formules sont identiques à celles des décrets de la confédération thessalienne en koiné. Cette familiarité, peut-on dire, avec ces formules de la koiné conduisent également à une altération des formes dialectales : on reprend des termes de la langue commune en les habillant d’une orthographe ou d’une morphologie héritées. Ainsi, à leur date, ces décrets pour des juges de Lacédémone et de Messène donnent-ils une idée assez précise de l’usure du dialecte thessalien, qui disparaîtra presque complètement dans les premières décennies du ier s. av. J.-C.

 • 100 . C. Crowther (n. 3).

92Il est également intéressant, à notre avis, de noter la présence de juges de Messène et plus généralement de juges péloponnésiens appelés en Thessalie dans le cours de la seconde moitié du iie s. av. J.-C. La précieuse liste des décrets pour des juges étrangers en Thessalie qu’a dressée Ch. Crowther en 2006100 permet de rappeler ici que la confédération des Magnètes et la cité de Démétrias ont fait plusieurs fois appel à des tribunaux venus de cités du Péloponnèse au cours de cette période :

93A 12. Décrets de Démétrias et des Magnètes pour des juges de Kleitor et de Patras IG V 2, 367 (ca. 130 av. J.-C.).

 • 101 . Il s’agit plutôt d’un décret de la cité de Démétrias que de la confédération des Magnètes, selon (...)

94A 15. Décret pour un juge de Sparte. 2e moitié du iie s. av. J.-C. A. M. Woodward et L. Robert, ABSA 27 (1927-28), p. 72-74, n° 87101.

95A 17A. Décret de Démétrias et de la confédération des Magnètes pour trois juges et leur secrétaire, de Messène. B. Helly, BCH 95 (1971), p. 543-549 (SEG 37, 447). Seconde moitié du iie s. av. J.-C.

 • 102 . On peut mentionner encore, dans la série des inscriptions trouvées à Messène, une liste qui attes (...)

96A 17 B Décret de Démétrias et de la Confédération des Magnètes pour des juges de Messène. Ergon (2003), p. 38-40, signalé SEG 52, 384 (inédit)102.

 • 103 . Ce fragment pourrait bien se raccorder au bloc qui porte le décret pour des juges de Messène A 17 (...)

97A 18. Décret pour des juges ( ?) Chr. Habicht, Demetrias V, p. 269-271, n° 1 (SEG 37, 446). Seconde moitié du iie s. av. J.-C.103.

98On signalera enfin une stèle inédite au Musée de Volos portant les couronnes décernées par le Koinon des Magnètes à la cité de Lacédémone, aux juges et au secrétaire qu’elle a envoyés. Le décret devait être gravé au-dessous, mais il a été perdu.

99Les documents découverts à Larisa montrent que cette grande cité thessalienne n’était pas en reste. On doit ajouter désormais les décrets de Larisa pour les juges de Lacédémone et de Messène, ainsi que les lettres que les Larisséens ont envoyées et reçues à Lacédémone et à Thalamai, aux autres témoignages que l’on peut rapporter aux relations que les Lariséens ont pu entretenir avec les Doriens de la Grèce centrale, avec ceux du Péloponnèse et ceux d’Asie Mineure.

 • 104 . On peut souligner ici convergence des toponymes de Thessalie et de Messénie : le fleuve Pénée dan (...)
 • 105 . Cf. A. Scafuro, « Decrees for foreign Judges : judging conventions or epigraphic conventions ? », (...)

100Tous ces documents se placent dans la seconde moitié du iie s. av. J.-C. et plus précisément, pour ceux que l’on peut dater d’une manière ou de l’autre, vers les années 130-120 av. J.-C. Cela conduit à se demander quels ont été les motifs qui ont conduit les cités de Larisa et de Démétrias, ainsi que la confédération des Magnètes, à solliciter à plusieurs reprises au cours de cette période des cités du Péloponnèse pour l’envoi de juges. Le contexte du moment a pu avoir son importance : la disparition de la confédération achéenne, à partir de 146, a pu conduire les cités thessaliennes à renforcer leurs relations avec celles du Péloponnèse dorien, à ranimer des liens de parentés, à développer les échanges de personnes et de biens104. Mais on peut aussi se demander si les cités comme Lacédémone et Messène n’avaient pas gagné, à cette époque, une réputation en matière de droit et de traitement des affaires judiciaires. La réponse à ces questions dépasse nos compétences, d’autant plus qu’elles font l’objet de discussions qui n’ont pas pour l’instant abouti105.

Haut de page

Bibliographie

TziafaliasHelly 2004-2005 = A. Tziafalias et B. Helly, « Deux décrets inédits de Larisa », BCH 128-129 (2004-2005), p. 377-420.

Tziafalias – Garcia-Ramón – Helly 2006 = A. Tziafalias, J. L. Garcia-Ramón, B. Helly, « Décrets inédits de Larisa (2) », BCH 130 (2006), p. 435-483.

Tziafalias – Helly 2007 = A. Tziafalias et B. Helly, « Décrets inédits de Larisa (3) », BCH 131 (2007), p. 421-474.

Haut de page

Notes

1 . Cf. A. Tziafalias et B. Helly, « Deux décrets inédits de Larisa », BCH 128-129 (2005), p. 377-420 ; A. Tziafalias, J.-L. Garcia-Ramón, B. Helly, « Décrets inédits de Larisa (2) », BCH 130 (2006), p. 435-483 ; A. Tziafalias et B. Helly, « Décrets inédits de Larisa (3) », BCH 131 (2007), p. 421-474 ; « Décrets inédits de Larisa organisant la vente de terres publiques attribuées aux cavaliers », Topoi 18/1 (2013), p. 135-249.

2 . L. Robert, « Les juges étrangers dans la cité grecque », dans ΞΕΝΙΟΝ, Festschrift für Paz. L. Zepas (1973), I, p. 65-782 (OMS V, p. 137-154), article repris, avec des compléments bibliographiques à jour, dans L. Robert, Choix d’écrits (2007), p. 299-314.

3 . C. Crowther, « Foreign Judges in Thessaly : A Second Century phenomenon », dans Inscriptions and History of Thessaly, New evidence, Proceedings of the International Symposium in honor of the Professor Christian Habicht (2006), p. 31-48, dans un appendice, p. 40-48.

4 . Pour ὀπεί et ὀπειδεί cf. M. Lejeune, REG 54 (1940-41), p. 78-79.

5 . Cf. J. L. Garcia Ramón dans J. L. Garcia Ramón et B. Helly, The Thessalian (à paraître dans les publications de l’Institut d’études néohelléniques de l’Université de Thessalonique) : « Apicoalveolar or apicodental /l/, /r/ /n/, /s/, /t/, /th/ /d/ before /jV/ (from */iV/) are noted as geminates, after ΡΡ, NNI, ΛΛI, ΣΣ(I), TT(I), ΤΘ, ΔΔI, instead of (and beside) orthographic ΡI, NI, ΛI, ΣI, TI, ΘΙ, ΔΙ ».

6 . K. Gallis, Ath. Ann. Anal. 5 (1972), p. 275-279 ; C. Crowther, ABSA 92 (1997), p. 355-356 (SEG 47, 745).

7 . C. Crowther, « Inscriptions from the Sparta and Larissa Museums », ABSA 92 (1997), p. 345-348 (SEG 47, 744).

8 . Y. Béquignon, « Études thessaliennes VII (1) », BCH 59 (1935), p. 64-70, n° 3 avec photographie fig. 2 (non repris dans SEG) ; W. Blümel, I. Mylasa, vol. II (1988), Testimonia n° T 55.

9 . La forme [ἀπυ|στέ]λλανσα dans le décret de Larisa (ci-dessus n. 8) pour des juges de Mylasa, l. 3-4, n’est qu’une restitution. On rappellera que les décrets de la confédération thessalienne sont toujours en koiné, les décrets de Larisa sont le plus souvent en dialecte jusque dans le dernier tiers du iie s. av. J.-C.

10 . C. Crowther dans son étude citée note 7, p. 356, précise : « The additional specification, which begins to appear in the second half or the second century, that they should belong to the τιμώμενοι and πιστευόμενοι in their own community is a reminiscence of formulae used earlier in the Hellenistic period to describe βασιλικοὶ φίλοι » avec en note renvois à M. Holleaux, Études d’épigraphie et d’histoire grecque, III (1942), p. 220-228 et L. Robert, Rev. Phil. 53 (1927), p. 105 (OMS, p. 1060).

11 . Nous avions d’abord pensé à une allusion à la compétence et à l’expérience des juges. Mais, comme nous l’a suggéré l’un de nos réviseurs, que nous remercions ici, il s’agit plutôt d’une référence à la paideia, thème nouveau à la basse époque hellénistique dans l’éloge des notables, et c’est effectivement un élément inédit et remarquable.

12 . TziafaliasHelly 2004-2005 (SEG 55, 2005, [2009], 605).

13 . Ibid., p. 355.

14 . Inscription publiée par Chr. Habicht, « Ehrung von Richtern aus Metropolis », dans K. Schefold et J. Pouilloux (éds), Τόμος εις μνήμην Νικολάου Κοντολέοντος (1980), p. 44-47 (SEG 27 [1977], 226 ; J. et L. Robert, Bull. Épigr. [1979], 247) ; Ch. Crowther (n. 7), p. 345-348 ; discussion sur la provenance, cf. B. Helly et J. C. Decourt, Bull. Épigr. (1998), 223.

15 . Cf. A. Doulgéri-Indzésiloglou, Θεσσαλικές επιγραφές σε τοπικό αλφάβητο (diss. Thessalonique 2000), p. 181-184, n° ΕΥ 2.

16 . Cf. J. L. García Ramón, « La desinencia tessalia de 3pl. -(ι)εν : pretérito y optativo », dans A. Panayotou et G. B. Galdi (éds), Ἑλληνικὲς διάλεκτοι στὸν αρχαῖο κόσμο. Actes du VIe colloque international sur les dialectes grecs anciens (Nicosie, Université de Chypre, 26-29 septembre 2011) (2017), p. 233-246 ; contra J. Mendez Dosuna, dans une étude présentée au colloque de Thessalonique en juin 2015 : J. Méndez Dosuna, « Thessalian Secondary 3 pl. -(ι)εν and the Optative : Dangerous Liasons », dans G. Giannakis, E. Crespo, P. Filos (éds), Studies in Ancient Greek Dialects. From Central Greece to the Black Sea, Trends in Classics - Supplementary Volumes 49 (2018), p. 391-404.

17 . SEG 27 (1977), 226, repris par C. Crowther, SEG 47 (1997), 744.

18 . Tziafalias – Helly 2007.

19 . Pour ces toponymes, cf. J.-L. Perpillou, Les substantifs grecs en -εύς (1973), p. 330-334, qui cite précisément ces toponymes, à l’exception de βουλεῖα, [βου]λεῖος.

20 . Cf. Hésychius, epsilon 2165 : Ἐλιπεύς ὁ Ἐλιπεύς ποταμός, cité par E. Schwyzer dans Syll.3 546.B. Pour l’identification avec l’Énipeus, cf. F. Stählin, Hellenische Thessalien (1924), p. 166-168 ; F. Cantarelli, « Tessaglia meridionale. Ricerche storico-topografiche. Il primo ciclo delle indagini (1989-1991) : i sistemi viari antichi », Bolletino di archeologia 16-18 (1992), p. 303-328.

21 . L ’ethnique Κερκινεύς se lit dans une épigramme d’Aianè, cf. A. Rizakis et J. Touratsoglou, Επιγραφές ἀνω Μακεδονίας, 1988, p. 58, n° 47. On le trouve encore dans un affranchissement de Doliché inédit GHW 6338, face B, l. 6 : οἱ ἀπελευθεωθέντες ἀπὸ Ἀττίνου τοῦ Βαλάκρου Κερκινέως, daté de la dixième année auguste (19 ap. J.-C.).

22 . Il est probablement un composé de βοῦς en premier terme et d’un dérivé en -εύς, peut-être de λεία (*ληϝιον), qui se rapporte à l’action d’emmener (comme butin) ? Cf. le mot βου-ελάτης ?

23 . Cf. E. Schwyzer, Griechische Grammatik (1939), p. 473, 575.

24 . Cf. W. Blümel, Die aiolischen Dialekte : Phonologie und Morphologie der inschriftlichen Texte aus generativer Sicht (1982), p. 235, § 263 ; J. L. Garcia Ramón dans Garcia Ramón – Helly (n. 5) : « Stems in */-e:u-/ preserve the long grade of the predesinential in all cases: gen. αντιγραφειος (: °γραφέως), βασιλειος (: βασιλέως), Μοψειουν Mops 5. 13/4, Αιολειεσσι, Μοψειεσσι ».

25 . Cette formule revient constamment dans les décrets de Larisa.

26 . C. Brixhe, « Situation, spécificité et contraintes de la dialectologie grecque », communication au colloque de Catane (sept. 2002), § 6.

27 . Inscription de Crannon publiée par Y. Béquignon, « Fragment de décret pour des juges de Karystos. Études thessaliennes VII », BCH 59 (1935), p. 71-73, daté ca. 50 av. J.-C., avec l. 8 l’accusatif Ἀμφικλῆν Ἀμφ[ι-].

28 . J. L. Garcia Ramón a cité, en fait, l’accusatif Διοκλεῖν, qui figure dans une dédicace en dialecte que l’on peut dater du ive s., IG IX 2, 1127, l. 2, Διοκλεῖν Ἀψευδούνειον. Cette inscription en dialecte a été classée à Démétrias, mais elle est antérieure à la fondation de la ville et il faut évidemment l’attribuer à Pagasai.

29 . Cf. J. L. Garcia Ramón, « Cuestiones de léxico y onomástica tesalios », dans A. C. Cassio (éd), Kata Dialekton [Atti del IIIo Colloquio internazionale di dialettologia greca, Napoli-Faiano d’Ischi, 25-28 settembre 1996] (1999), p. 541-544.

30 . Il ne semble pas qu’on puisse invoquer une faute de gravure. La forme de génitif féminin pluriel τύταν conduit à admettre un même thème *τουτ-/τυτ- pour le féminin comme pour le masculin (en koiné οὗτος, αὕτη, τοῦτο), mais avec pour le féminin la désinence -αν des génitifs féminins pluriels (en koiné -ων pur les trois genres).

31 . L ’origine de ces formes reste indéterminée, cf. J. L. Garcia Ramón dans Garcia Ramón – Helly (n. 5) : « The spelling TY may note the monophthongation of /ou/ or reflect a stem variant ». À la date de cette inscription, on peut peut-être supposer une déformation (volontaire ?) à partir de la forme de la koiné ?

32 . Publication par A. Tziafalias, J. L. Garcia Ramón et B. Helly, « Inscriptions inédites de Mopsion : décrets et dédicaces en dialecte thessalien », dans M. B. Hatzopoulos (éd.), Φωνής χαρακτήρ έθνικός, Actes du V   e congrès international de dialectologie grecque (Athènes, 28-30 septembre 2006), Mélétèmata 52 (2008), n° 5.

33 . K. Gallis, Ath. Ann. Anal. 5 (1972), p. 275-279 ; C. Crowther, ABSA 92 (1997), p. 355-356 (SEG 47, 745), revu en 2005.

34 . Cf. W. Blümel, Die aiolischen Dialekte (n. 24), p. 268, § 281.

35 . A. tziafalias, J. L. Garcia Ramón et B. Helly (n. 32), p. 65-66, n° 2 (SEG 57, 515), l. 11-12, avec le commentaire de la p. 86.

36 . B. Helly, Chiron 36 (2006) p. 171-203 (SEG 56, 2006, 638). La forme ἔντασιν paraît déjà une transformation de *ἔττασιν, cf. ἐττᾶστειν (att. ἐκτῆσθαι) et les participes ἐτταμένος, ἐττάμενοι des décrets sur la vente des lots cavaliers l. 7, 10 et 18.

37 . A. Tziafalias et L. Darmezin, BCH 139-140 (2015-2016), p. 51-52, n° 9, l. 1.

38 . Pour l’attribution de ce décret à Crannon, cf. H. Kramolisch, Die Strategen des thessalischen Bundes vom Jahr 196 vor Chr. bis zum Ausgang der römischen Republik, Demetrias II, (1978), p. 96-97.

39 . Cf. J. L. Garcia Ramón dans J. L Garcia Ramón – B. Helly (n. 5) : « ουστε + subj. in completive-final clauses, e.g. φρovτίξειv τὸς ταγὸς oὕστε δoθεῖ αὐτoῦ ἁ πoλίτεια Lar 2. 28, Lar 4. 21/2 (interference of the type oὕς κε, ὅπoυς κε + subj. with the type ὥστε + inf.), as well as in consecutive clauses proper, e.g. oυστε … ἐς πάvτoυv ἐ/γλύθει τoῦv δ[α]vείoυv Cra.14ff ».

40 . Cf. W. Blümel, Die aiolischen Dialekte (n. 24), p. 169 et 174.

41 . Dans la réédition de ce décret citée n. 36.

42 . A. S. Arvanitopoulos, Πολέμων 1 (1929), p. 119, n° 422.

43 . Y. Béquignon, « Fragment de décret pour des juges de Karystos. Études thessaliennes VII », BCH 59 (1935), p. 71-73, On trouve le même verbe à la l. 14 pour commander au trésorier la transcription du décret. Le texte a été repris tel quel par F. Hiller von Gaertringen, IG XII Suppl. (1939), p. 201, Testimonia n° 3.

44 . B. Helly, « Un décret de Larisa pour des juges de Messène : le décret IG V 1, 1428 + addenda p. 311 (L. Robert, OMS, I, p. 51-56) », Rev. Phil., 2008, p. 129-143.

45 . A. Kontogiannis, Συμβολές στην θεσσαλική ἐπιγραφική, I (diss. Thessalonique, 1998), p. 59, n. 58, et encore dans son opuscule Ὀνομάτων ἐπίσκεψις. LGPN III b : delenda et corrigenda (2009), p. 152-167, s.v. † Φιλοκλῆς (LGPN, s. v. n° 26).

46 . Repris par D. Mulliez, Recherche sur les actes d’affranchissement delphiques (1994), n° 651, p. 703-704.

47 . H. Kramolisch (n. 38), p. 52-53.

48 . Cf. la référence à la réédition de ce décret citée n. 36.

49 . Trois décrets en tout : FD III 4, 49 décret de Délphes pour Isagoras, FD III 4, 50 décret de Delphes pour Phérécratès et FD III 4, 51 (= CID IV, 128) décret amphictionique pour Isagoras.

50 . Un décret fédéral IG IX 2, 509, en l’honneur d’un Nikandros, dont l’ethnique est inconnu, est daté apparemment par le même stratège Léon, f. d’Ageisippos. Ad. Wilhelm, Beiträge (1909), p. 144, n° 131, datait cette inscription entre 150 et 147, mais il est plus vraisemblable de la placer un peu plus tard, à la fin des années 140, d’autant que, dans ce décret, on doit restituer le nom d’un autre Lariséen, Pausanias, f. de Kriton, hipparque : il s’agit sans doute du même personnage que l’on voit mentionné comme stratège dans le décret pour un astronome chaldéen SEG 31 (1981), 577, vers 110-100 av. J.-C.

51 . Cf. H. Kramolisch (n. 38), p. 70-71, n° C 10.

52 . CID 106 et 106 bis, décret et base de statue ; cf. Chr. Habicht, Chiron 13 (1983), p. 24, n° 6, puis Hesperia 6 (1987), p. 59-71 et Athènes hellénistique (2000), p. 232-233. Chr. Habicht donne également le stemma de la famille dans Hesperia, p. 63 et 67-68, et est revenu sur ce personnage dans son étude « Delphi und die athenische Epigraphik », dans Delphes cent ans après la grande fouille, Essai de bilan, BCH Suppl. 36 (2000), p. 152.

53 . Cf. M. Zachou-Kontogianni, « Μία νέα έπιγραφή με άπελευθερωτικές πράξεις άπό Λάρισα », Eπιστημονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 20 (1981), p. 157-171 et 483-484, l. 51 (SEG 31, 579) et A. Kontogiannis, Ονομάτων επίσκεψις. LGPN III B : delenda et corrigenda (2009), p. 117-118, s.v. Nikostratos, qui considère que ces deux personnages (LGPN 50 et 51) sont les fils de Nikostratos (LGPN 49). Mais la prosopographie de la liste conduit plutôt vers les années entre 100 et 70 av. J.-C.

54 . Texte publié par N. Giannopoulos, Arch. Eph. (1927), p. 122 ; pour la date cf. H. Kramoslich (n. 38), p. 66-67, n° C 4.

55 . Republié par G. Lucas, Inscriptions de Pythion, diss. Lyon 1992, p. 334-350, no 2 C, l. 1.

56 . À Larisa dans le décret pour décerner à trois citoyens le titre de Sauveurs de la Cité, IG IX 2, 515, l. 2, 4, 7-8, probablement en 171 av. J.-C., et dans une épitaphe d’époque impériale IG IX 2, 906. Un Crannonien de ce nom reçoit le droit de cité à Larisa en 214 av. J.-C. IG IX 2, 517, l. 49 ; deux autres Crannoniens portent ce nom dans le décret de Crannon publiés par Y. Béquignon, « Études thessaliennes VII, 1 », BCH 59 (1935), p. 36-51, l. 8 et 9, vers 140 av. J.-C. Les relations entre ces différents personnages, leurs origines et leur chronologie restent encore à préciser et R. Bouchon reprend l’ensemble du dossier dans son étude en cours du document portant arbitrage entre Méliataia et Narthakion.

57 . SEG 31 (1981), 574.

58 . Inscription publiée par A. Tziafalias, Ἐπιγραφική μαρτυρία για τα τείχη της ἀρχαίας Λάρισας, dans Διεθνές Συνέδριο για την αρχαία Θεσσαλία στη μνήμη του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη (1992), p. 392-397 (SEG 42, [1992], 510, l. 14. Ces documents ont été réédités par B. Helly dans son étude sur « La capitale de la Thessalie face aux dangers de la Troisième guerre de Macédoine : l’année 171 av. J.-C. à Larisa », Topoi 15/1 (2007), p. 127-249.

59 . Cf. S. L. Ager, Interstate arbitrations in the Greek world, 337-90 B.C. (1998), p. 415-420 n° 153.

60 . La date de la stratégie de Makôn (H. Kramolisch [n. 38], C1 « nach 146 ») doit probablement être remontée de plusieurs années (cf. les observations de A. Kontogiannis [n. 53], p. 163-167).

61 . SEG 13 (1956), 393, col. I, l. 3 et 33, 460 b.

62 . Par les inscriptions de Delphes datées de 336 à 327 av. J.-C. pour un naope de ce nom, dans CID II, 76 II, [32] ; 79 A I, 21 ; 95, [16] ; 97, 26-7 ; 120 A, 25 ; 121 III, 19. Pour la prosopographie des Lacédémoniens, cf. P. Poralla, Prosopographie der Lakedaimonier bis auf die Zeit Alexanders des Großen (2nd éd. avec introduction, addenda et corrigenda par S. Alfred) (1913), n° 640 ; S. Bradford, A Prosopography of Lacedaemonians from the Earliest Times to the Death of Alexander the Great (1985), n° 16.

63 . Thucydide, IV, 11, 2, nomme un navarque Θρασυμηλίδας ὁ Κρατησικλέους Σπαρτιάτης, cf. Poralla2, n° 455, et IG V 1, 273, daté ca.100 ap. J.-C.

64 . Déjà Δαμοτέλης en 367 av. J.-C., Xénophon, Helléniques, VII, 1, 32 ; = Poralla2, n° 232 ; Ξενοκλῆς en 395-394 av. J.-C., cf. RE (4) ; = Poralla2, n° 569.

65 . IG V 1, 62, 4, cf. Bradford, Χάρης (1) et (2).

66 . Dans Athénée, 482a, un Agètôr au IIIe s., un autre daté du IIe s. IC, 4, p. 284, n ° 208 A, 6, un troisième daté de 170 av. J.-C. SEG 41 (1991), 115 I, l. 34.

67 . Sur les dépôts successifs où se trouvaient rassemblées les inscriptions de Larisa, cf. S. Katakouta, « Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Λάρισας. Η ίστορία της δημιουργίας του », Thessaliko Himerologio 55 (2009), p. 37-64.

68 . D. Rousset, « Inscriptions hellénistiques d’Amphissa », BCH 126 (2002), p. 83-90, avec mention du début de lettre IG IX 2, 515 (p. 87 et n. 10), de la lettre aux Delphiens avec renvoi aussi à Ad. Wilhelm, Akademische Schriften, II (1974), p. 526, et une discussion sur les différents magistrats lacédémoniens « expéditeurs et destinataires de la correspondance internationale de Sparte » à l’époque hellénistique.

69 . Cf. LGPN, s. v.

70 . Klio 15 (1918), p. 33-34, n° 54, l. 7 ; Εύαμερίων qui pourrait convenir pour le texte de Larisa.

71 . N. Sekunda, « Lakedaimonian Xenoi in Thessaly. The onomastic Evidence », dans C. Gallou, M. Georgiadis, G. M. Muskett (éds), DIOSKOUROIStudies presented to W.G. Cavanagh and C.B. Mee on the anniversary of their 30-year joint contribution to Aegean Archaeology, BAR International Series 1889 (2008), p. 334-351.

72 . B. Helly, « Un décret de Larisa pour des juges de Messène : le décret IG V 1, 1428 + addenda p. 311 (L. Robert, OMS I, p. 51-56) », Rev. Phil. 2008 [2009], p. 129-143.

73 . TziafaliasHelly 2004-2005, p. 378, I, l. 5-6.

74 . Cf. ἔταξαιν IG, IX 2, 1229, l. 19 décret sur le sanctuaire de Pluton et Perséphone, ἐφύτευσαιν dans le décret pour la vente des lots cavaliers, A. Tziafalia, B. Helly, « Décrets inédits de Larisa organisant la vente de terres publiques attribuées aux cavaliers », Topoi 18/1 (2013), p. 135-249.

75 . La transcription lettre à lettre de Kern dans IG reste incertaine, mais la formulation ne fait pas de doute.

76 . Cf. J. L. Garcia-Ramón, « Langue poétique, hyperdialectalismes et langue de chancellerie : le cas des textes thessaliens et l’origine de ἕνεκα », dans A. Christol et E. Dupraz (éds), Procédés synchroniques de la langue poétique (Colloque Rouen, 13-14 octobre 2005) (2007), p. 77-93.

77 . C. Crowther, « Aus der Arbeit der ‘Inscriptiones Graecae’. Koan Decrees for Foreign Judges », Chiron 29 (1999), p. 303, n° 11 ; remontage de deux fragments publiés dans Chiron 28 (1998), p. 95, n° 2 et p. 113, n° 10. Texte republié désormais dans IG XII 4, 57.

78 . Pour ces désinences cf. W. Blümel (n. 24), p. 158, § 17 et p. 166, § 180.

79 . Inscription dite des remparts de Scotoussa, V. Misaïlidou Despotidou, « A hellenistic inscription from Scotoussa (Thessaly) and the fortification of the city », ABSA 88 (1993), p. 187-217 (SEG 43 [1994], 311), face B à la l. 6. Sur cette forme, cf. C. Consani, « Dialettalità genuina e dialettalità riflessa (nella Greci ellenistica) », dans Dialetti, dialettismi, generi leterari e funzioni sociali [Atti del V colloquio Interenzionale di Linguistica Grec, Milano 12-13 settembre 2002], (2004), p. 153.

80 . On peut comparer avec la 3e pers. du pluriel du subjonctif présent du verbe « être » qui est apparu dans l’un des décrets pour la vente des « lots cavaliers », πόσσα κε ἐούνθι ἐν ἑννί, Topoi, 18/1 (2013), p. 135-249, l. 29.

81 . Ce décret d’Acraiphia date probablement de la même époque que les décrets présentés ici et certainement après 146 av. J.-C. Nos remerciements vont au réviseur qui nous a rappelé les formules utilisées dans ce document.

82 . Pour la forme du réfléchi εὑτοῦν cf. ci-dessus le décret pour les juges de Lacédémone, l. 16.

83 . Nous n’avons pas d’autre exemple de cette désinence de 3e personne du pluriel pour le subjonctif présent actif de pour le verbe δίδωμι, mais cf. διαμένουνθι avec la conjonction ὅσκε ou ὅς κε dans le décret pour Bacchios de Mytilène, TziafaliasHelly 2004-2005, p. 377-420 (SEG 55, 605., l. 7-9 : ὅσκε ἅ τε | [φιλ]ία καὶ αἱ τιμαὶ αἱ ὑπαρχόνσαι ἀτ τᾶς πόλιος τᾶς τοῦν Λασαίουν πο[τ]| [τὰ]ν πόλιν τὰν τοῦν Μιτυλειναίουν διαμένουνθι ; la forme κατοικείουνθι (IG IX 2, 514, l. 3), retenue par W. Blümel (n. 24), p. 173, n’a malheureusement pas de contexte.

84 . Tziafalias – Helly 2007, p. 430 et n. 5 avec le renvoi à J. L. Garcia Ramón, « Dos problemas de lingüística tesalia », dans E. Crespo, J. L. Garcia Ramon, A. Striano (éds), Dialectologica Graeca [Actas del II Coloquio Internacional de Dialectología Griega, Miraflores de la Sierra [Madrid], 19-21 de junio de 1991] (1993), p. 135, et « Les thèmes aspectuels dans les inscriptions thessaliennes », dans Dialectes grecs et aspect verbal [Actes du Colloque de l’Université de Saint-Étienne, 17-18 juin 2004] (2008), p. 91-123. Pour ἕνεκα (l. 27), cf. du même « Langue poétique, hyperdialectalisme et langue de chancellerie : le cas des textes thessaliens et l’origine de εννεκα », dans Procédés synchroniques de la langue poétique [Colloque Université de Rouen, 13-14 novembre 2005] (2007), p. 77-93.

85 . La session de l’assemblée tenue au début du mois Homolôios, le 9e mois du calendrier dit « ancien » (cf. sur ce point R. Bouchon et B. Helly, « The Thessalian League », dans H. Beck et P. Funke (éds), Federalism in Greek Antiquity [2015], chapter 12, p. 231-249), se tient aux dates suivantes : ici le trois, mais aussi le deux, Ὁμολουίοι δευτέρα, dans le décret pour le Mamertin Novius BCH 130 (2006), p. 435-483, l. 38-39, et le cinq dans IG IX 2, 506, l. 57 (décret ca. 200 av. J.-C. ?), dans lequel, après le nom du mois Ὁμολουίοι, B. Helly a pu lire πέμπτα (datif féminin).

86 . Pour la forme de l’ordinal τρέττα cf. E. Nieto Izquierdo, « El numeral tesalio τρίττος, τρέττος (= τίρτος) », Die Sprache 51/1 (2014/2015), p. 83-91, lequel, en opposition avec les linguistes qui veulent remonter pour cette forme géminée à un étymon *trit-yo, considère qu’il s’agit d’une forme analogique « En resumen, la geminada de tes. τρίττος, τρέττος no puede explicarse por evolución regular a partir de IE *trit-i(j)os. Se trata simplemente de una forma analógica de otros numerales tesalios con consonante geminada de diversos orígenes, como ἕδδομος, ὄττού o πέτταρες ».

87 . A. Tziafalias, Arch. Delt. 55 (2000) [2009], Chron., p. 508, n° 1 (SEG 56 [2006], 639) : [- - - πάσι] Θεοῖς Αἰνέας Νικόρ[ραιος].

88 . B. Helly, « Un décret de Larisa pour des juges de Messène : le décret IG V 1, 1428 + addenda p. 311 (L. Robert, OMS I, p. 51-56) », Rev. Phil., 2008 [2009], p. 129-143.

89 . V. N. Bardani, « Μεσσήνιοι δικαστὲς στὴ Λάρισα », dans ΑΞΩΝ – Studies in Honor of Ronald S. Stroud, II (2015), p. 575-592.

90 . Sur l’importance de la distinction entre ces deux concours, déjà fermement établie par L. Robert, Bull épigr. 227 (1964), p. 176-182, cf. B. Helly, « Les Italiens en Thessalie au iie et au ier siècles av. J.-C. », dans M. Cébeillac-Gervasoni (éd.), Les bourgeoisies municipales italiennes au ii  e et au i  er siècles av. J.-C. [Actes du Colloque international du CNRS n° 579, Naples 7-10 décembre 1981], Naples (1983), p. 375.

91 . Voir ci-dessus la référence citée n. 18.

92 . B. Helly, « Encore le blé thessalien : trois décrets de Larisa (IG IX 2, 506), accordant aux Athéniens licence d’exportation et réduction des droits de douane sur leurs achats de blé », Studi ellenistici 20 (2008), p. 25-108.

93 . IG V 1, 1312, l. 2-4 : προξένως ἦμε[ν]| [καὶ] εὐεργέτας τᾶς πόλεος τῶ[ν]| [Θ]αλαματᾶν, et Étienne de Byzance, 306.1 : Θαλάμαι, πόλις τῆς Μεσσηνίας. Θεόπομπος τριακοστῷ δευτέρῳ Φιλιππικῶν. τὸ ἐθνικὸν Θαλαμᾶται. Nous maintenons la différence d’accent.

94 . Cf. Strabon, Géographie, VIII, 4, 4, avec la notice de R. Baladié, Strabon, Géographie, livre VIII (1978), p. 312.

95 . Voir A. Makres et A. Scafuro, « New Inscriptions from Thalamai (Ancient Lakonia) », dans W. Eck et P. Funke (eds), Akten XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae 27. – 31. Augusti MMXII (2014), p. 552.

96 . Plutarque, Agis, 9, 2 : ἱερὸν δὲ Πασιφάας καὶ μαντεῖον ἦν ἐν Θαλάμαις τιμώμενον, ἥν τινὲς μὲν ἱστοροῦσι τῶν Ἀτλαντίδων μίαν οὖσαν ἐκ Διὸς τὸν Ἄμμωνα τεκεῖν, τινὲς δὲ Κασάνδραν τὴν Πριάμου τελευτήσασαν ἐνταῦθα καὶ διὰ τὸ πᾶσι φαίνειν τὰ μαντεῖα Πασιφάαν προσαγορευθεῖσαν.

97 . Pausanias, III, 26, 1 : ῥεῖ δὲ καὶ ὕδωρ ἐκ πηγῆς ἱερᾶς πιεῖν ἡδύ: Σελήνης δὲ ἐπίκλησις καὶ οὐ Θαλαμάταις ἐπιχώριος δαίμων ἐστὶν ἡ Πασιφάη.

98 . B. Helly, « À Larisa. Bouleversement et remise en ordre des sanctuaires », Mnemosyne 23 (1970), p. 250-296, l. 10-11 ; pour l’épithète d’Athèna, cf. J. L. Garcia Ramon et B. Helly, « ΕΝΝΟΔΙΑ ΚΟΡΟΥΤΑΡΡΑ (« celle qui dote de nourriture, de croissance ») et autres divinités kourotrophes en
Thessalie », Rev. Phil. 80/2 (2007), p. 291-312.

99 . A. Tziafalias et B. Helly, Topoi, 18 (n. 1), p. 135-249, l. 56.

100 . C. Crowther (n. 3).

101 . Il s’agit plutôt d’un décret de la cité de Démétrias que de la confédération des Magnètes, selon L. Robert, car la formule avec [τ]ο̣ῖς πε̣[πραγμένοις ne figure pas dans les décrets de celle-ci et que la formule ἔδοξε τοῖς συνέδροις serait trop courte.

102 . On peut mentionner encore, dans la série des inscriptions trouvées à Messène, une liste qui atteste de victoires d’un athlète de Messène, malheureusement resté anonyme, aux Éleuthéria de Larisa dans les épreuves ἄνδρας πάλαν et ἄνδρας πανκράτιον dans le cours du iie s. av. J.-C., cf. P. Thémélis, Praktika (2009), p. 71-74, colonne A, l. 20 et B, l. 9 (SEG 59 [2009], 411).

103 . Ce fragment pourrait bien se raccorder au bloc qui porte le décret pour des juges de Messène A 17A. B. Helly reviendra ailleurs sur ce texte.

104 . On peut souligner ici convergence des toponymes de Thessalie et de Messénie : le fleuve Pénée dans les deux régions, le Pamisos de Thessalie occidentale et les trois Pamisos de Messénie (Strabon, VIII, 3, 14, cf. R. Baladié, Le Péloponnèse de Strabon [1981], p. 76, n. 154), dont celui qui était proche de la cité de Thalamai (voir ci-dessous), les cités d’Oichalia, de Méthônè, de Phérai, d’Orchomène.

105 . Cf. A. Scafuro, « Decrees for foreign Judges : judging conventions or epigraphic conventions ? », dans M. Gagarin et A. Lanni (éds), Symposion 2013 Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte [Cambridge MA, 26.-29. August 2013], Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, 24 (2014), p. 365-396, et la réponse de E. Cantarella, p. 397-399.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Fig. i
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/300/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 956k
Titre Fig. 2
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/300/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 830k
Titre Fig. 3
URL http://journals.openedition.org/bch/docannexe/image/300/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 552k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Athanasios Tziafalias et Bruno Helly, « Décrets de Larisa pour des juges de Lacédémone et de Messène et lettres péloponnésiennes à Larisa »Bulletin de correspondance hellénique, 142.1 | 2018, 279-316.

Référence électronique

Athanasios Tziafalias et Bruno Helly, « Décrets de Larisa pour des juges de Lacédémone et de Messène et lettres péloponnésiennes à Larisa »Bulletin de correspondance hellénique [En ligne], 142.1 | 2018, mis en ligne le 01 juin 2019, consulté le 17 août 2022. URL : http://journals.openedition.org/bch/300 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bch.300

Haut de page

Auteurs

Athanasios Tziafalias

Éphore honoraire des Antiquités préhistoriques et classiques, Larissa, Grèce

Articles du même auteur

Bruno Helly

HiSoMa (UMR 5189), Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, France

Haut de page

Droits d’auteur

Tous droits réservés

Haut de page
 • Logo École française d’Athènes
 • Logo Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
 • OpenEdition Journals
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search