Navigation – Plan du site

AccueilPrésentationInstructies voor de auteurs

Instructies voor de auteurs

Lire cette page en français
Read this page
in English

Auteurs kunnen hun voorstellen voor artikels (behalve voor Synthesenota’s en Fact sheets – zie hieronder) mailen naar info[at]brusselsstudies.be. Deze voorstellen moeten voldoen aan de instructies (aansluiten bij de redactionele opzet, lengte, bibliografie ...) en moeten vergezeld zijn van een samenvatting (‘abstract’) van maximaal 1 250 tekens (spaties inbegrepen).

Deze instructies voor de auteurs verduidelijken de procedures van Brussels Studies en de manier waarop het tijdschrift zijn relaties met de auteurs wenst uit te bouwen.

Deze pagina preciseert eveneens de door Brussels Studies opgelegde vormvoorschriften voor de ingediende artikels. De auteur dient een tekst in te dienen die voldoet aan alle hieronder gestelde normen. Het redactieteam zal hem (haar) eventueel vragen om een ter publicatie ingediende tekst aan te passen aan de punten waarmee hij (zij) nog geen rekening heeft gehouden.

De auteur neemt eveneens kennis van de Code van deontologie en goede praktijken alvorens een artikel bij het tijdschrift in te dienen.

Overeenstemming met het editoriaal project van het tijdschrift

Brussels Studies aanvaardt enkel wetenschappelijke artikels, d.w.z. artikels op basis van studies die werden uitgevoerd met methodes die algemeen aanvaard zijn door de universitaire gemeenschap. Het tijdschrift publiceert enkel nieuwe artikels die nog nooit werden uitgegeven.

Het onderwerp van de artikels moet steeds van duidelijk belang zijn voor Brussel.

De artikels moeten geschreven zijn in een duidelijke en toegankelijke taal die aangepast is aan een niet-gespecialiseerd publiek, en bevatten geen jargon noch vermijdbare technische termen. Of het aangeboden artikel aan die criteria voldoet, wordt beoordeeld door het redactieteam zelf bij de ontvangst van de tekst en vervolgens door collega-wetenschappers die gespecialiseerd zijn in de onderwerpen die aan bod komen in het artikel in kwestie.

Brussels Studies verzoekt de auteurs om hun artikels in hun moedertaal te schrijven, voor zover die het Nederlands, Frans of Engels is.

Brussels Studies publiceert artikels in drie collecties met telkens een ander doel:

  • De Algemene Collectie bestaat uit artikels die door de auteurs zelf zijn voorgesteld. Het gaat meer bepaald om wetenschappelijke artikels. Ze vloeien dus voort uit studies waarvoor gebruikgemaakt werd van onderzoeksmethoden die algemeen aanvaard zijn in de wetenschappelijke gemeenschap. De artikels worden bovendien onderworpen aan een dubbelblinde peer review. Ze tellen maximaal 30 000 tekens (spaties inbegrepen).

  • De Synthesenota’s BSI worden opgesteld door een collectief van auteurs die samenwerken rond een Brusselse problematiek. De opvolging van het werk en de wetenschappelijke revisie van de teksten gebeuren door academische en professionele experts in het desbetreffende onderwerp, die samenwerken in het kader van het Brussels Studies Institute. De Synthesenota’s BSI tellen maximaal 60 000 tekens (spaties inbegrepen).

  • De Fact sheets brengen beknopt verslag uit over publicaties (rapporten, statistieken ...) of over empirische gegevens, waarbij de focus gaat naar informatie die nuttig is voor de analyse van de situatie in Brussel. Deze collectie bestaat uit kortere artikels van maximaal 10 000 tekens (spaties inbegrepen).

Voorstellen voor artikels voor de Algemene Collectie kunnen vrij worden ingediend. Voor de Synthesenota’s BSI en de Fact sheets dienen de potentiële auteurs vooraf contact op te nemen met het redactieteam (info[at]brusselsstudies.be).

Toelichtingen over de auteursrechten

Brussels Studies rekent publicatie- noch indieningskosten aan. Het tijdschrift neemt de vertaalkosten geheel voor zijn rekening. Het tijdschrift zorgt kosteloos voor de vertaling en onlineplaatsing van het artikel en de desbetreffende communicatie.

In zoverre het tijdschrift de inhoud gratis verspreidt en daar geen enkel financieel voordeel uit haalt, bezoldigt het evenmin de auteurs van de artikels. De auteurs die in Brussels Studies publiceren, staan de rechten van reproductie en openbare communicatie die noodzakelijk zijn voor de online publicatie van hun artikels, af aan het tijdschrift in de vorm van een licentie Creative Commons Attribution (CC BY). Die licentie staat eenieder toe de in de artikelen gepresenteerde resultaten en analyses te gebruiken, op voorwaarde dat de auteur(s) van het werk wordt (worden) vernoemd.

Tussen Brussels Studies en de auteur wordt een contract gesloten dat die regels preciseert. Vervolgens kunnen de auteurs andere, aparte contractuele regelingen sluiten voor een latere, niet‑exclusieve verspreiding van de in Brussels Studies gepubliceerde versie van het artikel (bijvoorbeeld naar een institutioneel archief sturen of in een boek publiceren), op voorwaarde dat ze vermelden dat het artikel voor het eerst in Brussels Studies werd gepubliceerd.

De auteur wordt verzocht het adres van de internetsite waarop zijn artikel wordt gepubliceerd, duidelijk te vermelden en er, voor zover mogelijk, voor te zorgen dat er op zijn persoonlijke of professionele site een link naar de site van Brussels Studies wordt gelegd (http://brussels.revues.org). De auteur wordt eveneens verzocht om bij contacten met de pers het tijdschrift te vermelden, teneinde de raadpleging van de publicatie te vergemakkelijken en meer bezoekers naar onze internetsite te lokken.

Redactieproces en betrokkenheid van de auteur

De artikels die door Brussels Studies worden gepubliceerd, worden onderworpen aan een dubbelblinde evaluatie door collega’s (double blind peer review). De manier waarop het tijdschrift de artikelen die het publiceert selecteert, wordt in detail beschreven op de pagina Selectieprocedure.

  1. De kopij van de auteur, die hij (zij) via e-mail (info[at]brusselsstudies.be) opstuurt, wordt gelezen en becommentarieerd door minstens één lid van het redactieteam. De redactiesecretaris bezorgt deze eerste opmerkingen aan de auteur, die dan verzocht wordt zijn definitieve kopij te redigeren.

  2. De kopij wordt anoniem gemaakt en bezorgd aan minstens twee referenten die gekozen worden volgens hun kennis van het vakgebied of het onderwerp van het artikel. De redactiesecretaris stuurt de auteur de opmerkingen van de referenten en, zo nodig, een kopie van het rapport. De auteur wordt eventueel verzocht zijn tekst te verbeteren en/of te reageren op de opmerkingen van de referenten. De herwerkte tekst wordt zo snel mogelijk bezorgd aan de redactiesecretaris met een duidelijke vermelding van de aangebrachte wijzigingen (track-change, markering, begeleidend document). Dit proces wordt herhaald tot de kopij aanvaard wordt door de referenten en het redactieteam. In de loop van dit proces kan de tekst op elk moment definitief geweigerd worden door het redactieteam op basis van het advies van de referenten, indien blijkt dat de tekst niet beantwoordt aan de publicatienormen.

  3. Het definitieve artikel moet vergezeld gaan van het publicatievoorbereidingsformulier dat door het redactieteam wordt verstrekt en onder meer de samenvatting van het artikel, de contactgegevens van de auteur en de sleutelwoorden bevat.

  4. De definitieve tekst wordt vertaald en vormgegeven. De auteur krijgt een drukproef ter controle. Volgens zijn talenkennis wordt de auteur verzocht de artikels in het Nederlands, Frans of Engels na te lezen.

  5. De auteur wordt verzocht het redactieteam (info[at]brusselsstudies.be) een lijst te bezorgen van de personen waarvan hij wenst dat ze via de nieuwsbrief van Brussels Studies geïnformeerd worden over de publicatie.

  6. Het artikel wordt meestal 's maandags online geplaatst. De donderdag voordien wordt het (onder embargo) naar de pers gestuurd met de contactgegevens van de auteur voor een eventueel interview. In die periode en tot twee dagen na de publicatie wordt de auteur verzocht bereikbaar te zijn en bereid zijn eventuele vragen te beantwoorden.

In het algemeen moet de auteur bereikbaar zijn om vragen van de vertalers of het redactieteam, onder meer bij de vormgeving, te beantwoorden.

Formaat en vormgeving van het artikel

De artikels moeten in een van de volgende formaten naar het redactieteam worden gestuurd: .doc, .docx, .odt, .pages of .rtf (info[at]brusselsstudies.be).

De lay-out wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden (geen tabstops, geen veelvuldige returns enz.)

De paginaopmaak wordt duidelijk aangegeven (dezelfde opmaak en duidelijke nummering van elke kop).

Het aantal koppen is beperkt tot 2, afgezien van de algemene titel.

Bovendien worden de inleiding en het besluit niet genummerd.

Verwijzingen

De bronverwijzingen moeten noodzakelijkerwijze opgesteld zijn volgens het model ISO690.

De auteur moet de verwijzingen vanaf de eerste kopijen aanpassen aan het model. Het redactieteam stuurt de teksten die niet overeenstemmen met de voorschriften die hierboven en in de instructies voor de auteurs worden vermeld, terug naar de auteurs.

Concreet moet men:

In de tekst: het model auteur-datum volgen conform de onderstaande lay-out:

[Naam, datum: pagina], bijvoorbeeld [Martens, 1976: 101].

Voor artikels hoeft de pagina niet te worden vermeld, wanneer het niet de bedoeling is om te verwijzen naar een letterlijk citaat. Gebruik vierkante haakjes in plaats van ronde haakjes.

In de bibliografie, aan het einde van het artikel (niet als voetnoot), de bibliografische norm ISO690 volgen, waarvan hieronder enkele voorbeelden volgen:

Boek

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel. Plaats: Uitgever.

Hoofdstuk van boek

NAAM AUTEUR HOOFDSTUK, Voornaam, Jaar. Titel hoofdstuk. In: NAAM VERANTWOORDELIJKE BOEK, Voornaam (dir.), titel boek. Plaats: Uitgever. pp. x-y.

Artikel in tijdschrift

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel artikel. In: Titel tijdschrift. Precieze publicatiedatum. vol. x, nr. x, pp. x-y.

Thesis

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel. Doctoraatsthesis in discipline. Plaats: Universiteit.

Working paper

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel. Plaats: Uitgever. Working Paper.

of

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel artikel. In: Titel tijdschrift. Precieze publicatiedatum. vol. x, nr. x, pp. x-y. Working Paper.

Rapport

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel. Plaats: opdrachtgever. Nummer van het rapport.

Voordracht

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel voordracht. In: Titel conferentie. Conferentie. Plaats. Precieze datum van de conferentie.

Persartikel

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel artikel. In: Titel krant. Precieze publicatiedatum. p. x.

Internetpagina

NAAM AUTEUR, Voornaam, Jaar. Titel pagina. In: Titel van de site [online]. Precieze datum van onlineplaatsing. [Geraadpleegd op dag/maand/jaar]. Beschikbaar op het adres: http://adresURL

Bij verwijzingen naar meerdere auteurs wordt het voegwoord “en” geplaatst voor de naam van de laatste auteur.

Bijvoorbeeld: JACOBS, Dirk, MARTINELLO, Marco en REA, Andrea, 2002. Veranderende patronen van politieke participatie van migranten. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In: Migrantenstudies. 2002. Vol. 18, nr. 3, pp. 138-155.

De precieze datums worden in het formaat dag/maand/jaar vermeld. Bijvoorbeeld: [Geraadpleegd op 14/05/1985]. Indien de dag niet gepreciseerd wordt, vermeld dan gewoon de maand/jaar.

Indien de beginletter van de voornaam wordt vermeld in plaats van de volledige voornaam, moet dat consequent toegepast worden voor alle werken die in de bibliografie worden vermeld.

Het gebruik van voetnoten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Ze mogen enkel gebruikt worden voor niet-bibliografische bronnen (statistieken, archieven, getuigenissen) of om een toelichting over de methodologie te verstrekken (berekeningswijze, datums en plaatsen van de waarnemingen...). Uitweidingen worden ofwel in de tekst verwerkt ofwel vermeden.

Illustraties

Brussels Studies wordt gepubliceerd in html- en pdf-formaat. De auteurs worden er dus toe aangemoedigd in hun artikels tabellen en afbeeldingen te gebruiken, aangezien de reproductie in kleur geen bijzondere problemen oplevert.

De auteurs worden verzocht illustraties van goede kwaliteit voor hun artikel te bezorgen.

Voor foto’s zijn de gewenste formaten .tiff of.jpeg hoge kwaliteit, 300 ppp.

De grafieken worden opgemaakt door het redactieteam. Ze moeten vergezeld gaan van het rekenblad waarop ze gebaseerd zijn, of op zijn minst van tabellen met de overeenkomende cijfers (zelfs als ze niet bestemd zijn voor publicatie, zodat het redactieteam ze zelf kan bewerken).

Tot slot worden de auteurs verzocht de kaarten in vectorformaat (.pdf, .eps enz.) te bezorgen. In voorkomend geval worden ze verzocht een versie in elke publicatietaal (na vertaling door ons) te bezorgen.

De auteur is volledig verantwoordelijk voor het artikel. Hij moet het nodige hebben gedaan om toelating te krijgen om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken en moet zijn bronnen vermelden.

Document annexe

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search