Navigation – Plan du site

AccueilPrésentationCode van deontologie en goede pra...

Code van deontologie en goede praktijken

Lire cette page en français
Read this page in English

Publicatie

Indiening

Brussels Studies aanvaardt de indiening van alle wetenschappelijke artikels - op basis van studies die werden uitgevoerd volgens methodes die algemeen aanvaard zijn door de universitaire gemeenschap – die geredigeerd zijn in het Nederlands, Frans of Engels en afkomstig zijn van alle disciplines zolang en voor zover ze handelen over een onderwerp dat verband houdt met de Brusselse realiteit en van significant belang zijn voor de stad en het Gewest.

Onuitgegeven onderzoeken

Het tijdschrift verbindt er zich toe onuitgegeven artikels te publiceren, namelijk artikels die nog niet werden gepubliceerd.

Vertrouwelijkheid

Brussels Studies garandeert de vertrouwelijke behandeling van de gegevens waarop de ingediende artikels gebaseerd zijn. Daarom krijgen enkel de volgende personen toegang tot die gegevens: de auteurs, de leden van het redactieteam en de leden van het wetenschappelijk comité, de referenten, de potentiële referenten en eventuele publishing consultants.

De peer review is dubbelblind. Dat betekent dat geen enkele referent of potentiële referent kennis mag nemen van de persoonlijke gegevens van de auteur voordat hij het artikel in kwestie heeft beoordeeld.

Plagiaat en foutieve resultaten

Brussels Studies voert een duidelijk beleid om plagiaat op te sporen met zijn selectie- en herlezingsproces. Dat beleid geldt voor al het materiaal dat gepubliceerd wordt in het tijdschrift, dat zich bovendien het recht voorbehoudt om bepaalde bestanden te controleren met behulp van software om plagiaat te detecteren.

Bovendien publiceert Brussels Studies geen gegevens of resultaten waarvan de leden van het redactieteam weten dat ze foutief zijn (omdat zulks hun werd gemeld of omdat ze dat zelf hebben ontdekt). Daarom maant het tijdschrift de auteurs tot de grootste omzichtigheid aan. Bovendien maken de uitgevers en referenten een uiterst zorgvuldige evaluatie van alle ingediende artikelen.

Worden er, ondanks de strenge herlezing door peers (peer review), toch fouten gepubliceerd, dan verbindt Brussels Studies er zich toe die zo snel mogelijk te verbeteren door een corrigendum te publiceren en ze duidelijk te melden aan de lezers. Het redactieteam schenkt bijzondere aandacht aan alle gevallen die onder zijn aandacht worden gebracht. Het zal eventueel een grondig en onpartijdig onderzoek instellen. Indien er fraude wordt vastgesteld, trekt Brussels Studies het artikel met de frauduleuze resultaten zonder meer in.

Vrije toegang

Het tijdschrift verbindt er zich toe een directe, vrije en gratis toegang aan te bieden voor alle artikels die het publiceert (Open Access). Bovendien mag Brussels Studies geen enkele financiële bijdrage vragen noch kosten factureren aan de auteurs (of het nu gaat om de vertaling, de opmaak, de aanpassing van grafieken, foto’s, video’s enz.).

Plichten van het redactieteam

Uitgeefbeslissingen

Het redactieteam beslist over de ontvankelijkheid van een artikel enkel en alleen op basis van formele criteria en de overeenstemming van de inhoud met het uitgeefbeleid van Brussels Studies.

Het redactieteam volgt het advies van de referenten over de publicatie, tenzij er ernstige redenen zijn om dat niet te doen.

Belangenconflict

Het redactieteam kiest de referenten die om een evaluatie worden verzocht, vermijdt, voor zover mogelijk, belangenconflicten en neemt die eventuele conflicten uitdrukkelijk in overweging op het moment van de evaluatie.

Plichten van de referenten

Betrokkenheid bij de uitgeefbeslissingen

De referenten worden betrokken bij de uitgeefbeslissingen. Ze evalueren de hun voorgelegde artikels en maken opmerkingen en commentaar. Vervolgens adviseren ze, op basis van precieze elementen, het redactieteam om het artikel (met of zonder wijzigingen) te publiceren of om het niet te publiceren.

Via hun contacten met de auteurs dragen ze eveneens bij tot de verbetering van de ingediende artikels.

Wetenschappelijke kwaliteit : methodes en verwijzingen

De referenten moeten onder meer de geldigheid beoordelen van de methodes die beschreven worden in de hun voorgelegde artikelen.

De referenten moeten de relevante werken die niet geciteerd werden, vermelden.

Voorts moeten ze het redactieteam wijzen op gelijkenissen met gepubliceerde onderzoeken en zijn aandacht vestigen op overgenomen (delen van) teksten die niet correct geciteerd worden.

Objectiviteit

De referenten moeten de hun voorgelegde teksten in alle objectiviteit beoordelen. Ze verduidelijken altijd de elementen die hun beoordeling verantwoorden.

Plichten van de auteurs

Onuitgegeven teksten en enige indiening

De auteurs dienen enkel onuitgegeven teksten in bij Brussels Studies, namelijk teksten die nog nooit gepubliceerd werden. Ze mogen geen teksten publiceren die in essentie verwijzen naar dezelfde resultaten of conceptualiseringen in verschillende wetenschappelijke tijdschriften of werken.

De auteurs verbinden er zich bovendien toe hun artikel slechts bij één wetenschappelijk tijdschrift tegelijk in te dienen en meerdere indieningen absoluut te vermijden.

Wetenschappelijke kwaliteit

De auteurs bieden enkel artikels van onberispelijke wetenschappelijke kwaliteit aan ter publicatie.

Hun artikels moeten de gevolgde methodes voldoende toelichten, opdat het onderzoek, althans in theorie, kan worden gereproduceerd. Ze moeten ook alle gegevens en verwijzingen bevatten die noodzakelijk zijn voor een objectieve beoordeling.

De auteurs zijn verplicht om hun bronnen correct te vermelden.

Fouten

Het zou indruisen tegen de deontologie indien een auteur een artikel ter publicatie indient dat fouten bevat waarvan hij/zij zich bewust is. De auteur moet bovendien alle onderzoek uitvoeren waartoe hij/zij in staat is om de geldigheid van zijn/haar waarnemingen, bevestigingen en resultaten te garanderen. Indien niet alle relevante stappen konden worden gedaan, dan moet de auteur dat duidelijk vermelden in het artikel.

Indien de auteur, ondanks de stappen die hijzelf/zijzelf, het redactieteam en de referenten hebben gedaan, vaststelt dat er fouten zijn geslopen in een gepubliceerd artikel, moet hij/zij dat zo snel mogelijk melden aan het redactieteam.

Belangenconflict

De auteurs moeten elk potentieel belangenconflict duidelijk vermelden.

Met het oog op transparantie, moeten de auteurs van de artikelen van toegepast onderzoek vermelden welke instellingen hun werkzaamheden financieren.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search