Navigation – Plan du site
131

Hoe jonge technologiebedrijven in Brussel zich financieren

Notes de la rédaction

Dit is het persbericht over het artikel van Nicolas Pary en Olivier Witmeur, gepubliceerd op 11 februari 2019

Jonge technologiebedrijven worden opgericht om een technologische innovatie of uitvinding te exploiteren. Ze vervullen een sleutelrol in de concretisering van nieuwe technologieën en innovaties met betrekking tot producten en diensten. Maar de ontwikkeling van dergelijke ondernemingen is niet zo eenvoudig. Ze worden geconfronteerd met aanzienlijke R&D-kosten en de technologische complexiteit en de onzekerheid over hun levensvatbaarheid kunnen investeerders afschrikken en de beschikbare middelen beperken.

Deze uitdagingen in de beginfase van de ontwikkeling breidt zich uit naar heel Europa, waar minder bedrijfskapitaal voorhanden is dan in de Verenigde Staten. De overheid is zich van deze situatie bewust en treedt op door de privéfinanciering aan te vullen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet al enkele jaren in financiële instrumenten voor jonge technologiebedrijven. De gewestregering herinnert er trouwens regelmatig aan dat ze van Brussel “de Belgische en Europese hoofdstad van de vernieuwings- en ondernemingsgeest” wil maken. Het concrete resultaat van deze ambitie is het Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020, dat de verhoging bevestigt van de budgetten voor deze instrumenten die vaak worden aangewend in de eerste ontwikkelingsfasen van technologiebedrijven.

Ondanks deze inspanningen wordt de ingewikkeldheid van het gewestelijke systeem regelmatig onderstreept en zouden ondernemers nog altijd moeite hebben om hun weg te vinden tussen de verschillende instrumenten. Het is dan ook van belang om meer inzicht te krijgen in hoe jonge technologiebedrijven in Brussel zichzelf financieren en hoe zij gebruikmaken van de overheidsmiddelen.

Dat is het onderwerp van nummer 131 van het tijdschrift Brussels Studies, waarin twee bedrijfsingenieurs en doctors in de economie van de Université libre de Bruxelles, Nicolas Pary en Olivier Witmeur, aan de hand van casestudy’s het gebruik van de bestaande instrumenten door de Brusselse ondernemers analyseren en op basis daarvan aanbevelingen voorstellen om de werking te verbeteren.

Hoewel de resultaten beperkt zijn tot hun steekproef, wijzen ze al vanaf de eerste fasen op een gevarieerde financiering van de jonge technologiebedrijven in Brussel. Deze ondernemingen doen op heel wat geldbronnen een beroep om zich te kunnen financieren, ook al zijn daar soms meerdere pogingen voor nodig. Bij problemen vormen subsidies een alternatief voor privéfinanciering.

Toch merken de auteurs vier aandachtspunten op: (1) de beschikbaarheid van de subsidies die een zeker opportunisme in de hand werkt, (2) de grotendeels informele en bijgevolg wankele operationele coördinatie, (3) de afwezigheid van overheidskapitaal in de lanceringsfase terwijl er in die fase in grote mate gebruikgemaakt wordt van subsidies, en (4) de concurrentie tussen de gewesten waardoor de ondernemingen meer vestigingen oprichten en de toegekende steun stijgt.

Op basis van die vaststellingen en een focusgroep met actoren op het terrein formuleren de auteurs drie aanbevelingen. Ten eerste de oprichting van een formeel coördinatiesysteem dat alle actoren samenbrengt om een gecoördineerde steun en een betere follow-up te bieden. Ten tweede de toewijzing van één enkele overheidsbeheerder per dossier om de ondernemers gedurende hun hele financieringstraject bij te staan. Ten derde een herfinanciering van de overheidsleningen en het overheidskapitaal en een beperking van de subsidies tot de precommerciële fases om opportunisme in te dijken, de steun rendabeler te maken voor het Gewest en de middelen sneller te herinvesteren in de instrumenten en de Brusselse economie.

Om dit artikel te citeren
Nicolas Pary en Olivier Witmeur, “Hoe jonge technologiebedrijven in Brussel zich financieren”, Brussels Studies [Online], Algemene collectie, nr. 131, 11 februari 2019. URL: https://journals.openedition.org/brussels/2213
Contact
Benjamin Wayens, redactiesecretaris: bwayens[at]brusselsstudies.be

  • Logo BSI
  • Logo Innoviris
  • Logo Région Bruxelles-Capitale
  • OpenEdition Journals