Navigation – Plan du site

AccueilPublicationsFact Sheets2022Brussels Studies: 15 jaar en 1,5 ...

2022
169

Brussels Studies: 15 jaar en 1,5 miljoen downloads. Momentopnames van een stad en een lokaal wetenschappelijk tijdschrift

Brussels Studies : 15 ans et 1,5 million de téléchargements. Instantanés d'une ville et d'une revue scientifique locale
Brussels Studies: 15 years and 1,5 million downloads. Snapshots of a city and a local academic journal
Tatiana Debroux et Margaux Hardy
Traduction de Annelies Verbiest (AV Translations)
Cet article est une traduction de :
Brussels Studies : 15 ans et 1,5 million de téléchargements. Instantanés d'une ville et d'une revue scientifique locale [fr]
Autre(s) traduction(s) de cet article :
Brussels Studies: 15 years and 1,5 million downloads. Snapshots of a city and a local academic journal  [en]

Résumés

Brussels Studies a récemment fêté ses 15 ans. Si son projet éditorial – offrir à un public large une plateforme trilingue de publications scientifiques sur et pour Bruxelles – demeure inchangé depuis 2006, de nombreuses adaptations ont pris place au fil des années et des 168 articles publiés à ce jour. La revue a ainsi réussi à rencontrer un lectorat varié au fil des ans venant à la fois du monde académique, des administrations et pouvoirs publics ou encore du milieu associatif. Brussels Studies constitue de fait un exemple assez exceptionnel, faisant de Bruxelles l'une de rares villes au monde disposant d'une revue scientifique qui lui est dédiée. À travers quelques faits et figures synthétiques, cette fact sheet offre un regard rétrospectif sur l'écosystème éditorial de la revue, les caractéristiques des textes publiés et l'impact qu’ils ont pu avoir sur les débats et l'action publique.

Haut de page

Notes de la rédaction

Om de figuren in een betere resolutie te bekijken, raadpleegt u het artikel online en klikt u op “Original” onder elke figuur.

Texte intégral

1In december 2021 mocht Brussels Studies vijftien kaarsjes uitblazen. De opzet van het tijdschrift is nog altijd dezelfde als in 2006, namelijk een drietalig platform met wetenschappelijke publicaties over en voor Brussel aanreiken voor een breed publiek. Er werden inmiddels 168 artikels gepubliceerd, maar in de loop der jaren werden uiteraard heel wat aanpassingen doorgevoerd. Aan de hand van enkele samenvattende figuren en feiten blikken we terug op het redactionele ecosysteem van het tijdschrift, de kenmerken van de gepubliceerde teksten en de impact die ze hadden op debatten en het overheidsoptreden.

Evolutie van het tijdschrift

Figuur 1. Evolutie van het tijdschrift Brussels Studies van 2006 tot 2022

Figuur 1. Evolutie van het tijdschrift Brussels Studies van 2006 tot 2022
  • 1 Nicolas Bernard (jurist), Michel Hubert (socioloog) en Jean-Paul Lambert (econoom).

2Begin 2006 kwamen drie personen verbonden aan de Université Saint-Louis – Bruxelles1 op het idee om een nieuw wetenschappelijk tijdschrift op te richten. Het tijdschrift zou artikels over Brussel publiceren en interdisciplinariteit, meertaligheid en vlotte toegankelijkheid van de teksten als principes hanteren. Na de uitvoering van een haalbaarheidsstudie en de samenstelling van een internationaal, interdisciplinair en interuniversitair wetenschappelijk comité verscheen in december 2006 het allereerste nummer van Brussels Studies over de gentrificatie van de centrumwijken en de toekomst van de inwoners [Van Criekingen, 2006]. Het nieuwe tijdschrift werd gefinancierd via een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en met de steun van Innoviris, de gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie. In 2009 werd een eerste grote verandering doorgevoerd met de publicatie van thematische nota’s, de zogenaamde Synthesenota’s, die uitvoerig zijn besproken tijdens de Staten-Generaal van Brussel. Deze collectie kwam bij de ‘klassieke’ artikels en gaf een stand van zaken van de kennis over een specifiek thema. In 2012 werd de collectie hervat, deze keer in een langer formaat. Dat jaar werd ook het Brussels Studies Institute – het platform voor onderzoek over Brussel – opgericht, wat de aanvulling van de collectie door multidisciplinaire en interuniversitaire teams bevorderde.

  • 2 De organisatie van de studiedag Publish locally (and don't perish!) op 17 maart 2022 ter gelegenhei (...)

3Ter gelegenheid van het vijftigste artikel [Moritz, 2011] onderging Brussels Studies een eerste technische en esthetische metamorfose: de website werd vernieuwd en het ePub-formaat werd aangepast voor tablets en smartphones. Deze verbeteringen hebben geleid tot een bredere verspreiding van het tijdschrift onder het Brusselse lezerspubliek, aangezien het gemiddeld aantal keer dat een artikel wordt geraadpleegd sindsdien flink is toegenomen (zie figuur 4). In 2016, toen het tijdschrift zijn tienjarige bestaan mocht vieren, viel de publicatie van het honderdste artikel [Bilande et al., 2016] samen met een nieuwe verandering: de volledige erkenning van Brussels Studies door de Directory of Open Access Journals (DOAJ) en de integratie van het tijdschrift in het elektronisch platform voor wetenschappelijke publicaties OpenEdition, wat garant zou staan voor een betere verspreiding en erkenning binnen de academische wereld. Want de oprichters hechten niet alleen het grootste belang aan de verspreiding van de onderzoeksresultaten buiten universitaire kringen, maar wilden al vanaf het prille begin een volwaardig wetenschappelijk tijdschrift maken van Brussels Studies. De bedoeling was om onderzoekers een waardevol publicatieplatform aan te reiken gezien het toenemende belang van publicaties bij de loopbaanbeoordeling. Vanuit datzelfde streven werd het tijdschrift in 2018 opgenomen in de invloedrijke publicatiedatabase Scopus (Elsevier). Niettemin zijn de redactieteams zich altijd bewust geweest van de paradox dat er een geglobaliseerd publicatiemodel moest worden gevolgd, maar dat er tegelijkertijd werkstukken met een sterke lokale verankering en impact moesten worden gepubliceerd2.

  • 3 “Dubbelblind” wil zeggen dat de auteurs en de reviewers elkaars identiteit niet kennen tijdens het (...)

4Om de werking van het tijdschrift en het principe van dubbelblinde3 beoordeling van de teksten (een van de criteria in de definitie van een wetenschappelijk tijdschrift) te garanderen, vertegenwoordigt Brussels Studies een gemeenschap die veel ruimer is dan alleen maar het redactie- en wetenschappelijk comité van het tijdschrift. Sinds de oprichting van Brussels Studies hebben meer dan 400 deskundigen in de behandelde onderwerpen op vrijwillige basis meegewerkt aan de beoordeling van de artikels die bij de redactie worden ingediend. Sommige disciplinaire of thematische tijdschriften werken met een vrij constante groep van reviewers. Maar gezien de multidisciplinariteit van het Brusselse tijdschrift moet er voor de beoordelingen permanent op zoek worden gegaan naar nieuwe namen, die voor het grootste deel afkomstig zijn uit de academische wereld.

De artikels en auteurs

Figuur 2. Voornaamste vakgebied waarin de auteurs van de gepubliceerde artikels actief zijn

Figuur 2. Voornaamste vakgebied waarin de auteurs van de gepubliceerde artikels actief zijn
  • 4 Dit vakgebied wordt bepaald op basis van het diploma of de voornaamste onderwijsopdracht van de aut (...)
  • 5 Merk op dat deze twee vakgebieden altijd al zeer goed vertegenwoordigd zijn binnen de opeenvolgende (...)

5De multidisciplinariteit van Brussels Studies valt vooral op bij het inventariseren van de artikels op basis van het voornaamste vakgebied waarin de auteurs actief zijn4 (uni- of multidisciplinair, volgens de aanwezige auteurs – zie figuur 2). Aangezien het tijdschrift zich toespitst op een stedelijk gebied, is het niet verwonderlijk om twee zeer belangrijke vakgebieden op het vlak van stedelijk onderzoek in het rijtje te zien staan, namelijk geografie (25 artikels) en sociologie (21 artikels)5. De politieke wetenschappen, de economische wetenschappen alsook de vakgebieden architectuur en stadsplanning zijn elk goed voor meer dan 10 publicaties tot nu toe. Tot de categorie “overige” behoort een zeer beperkt aantal artikels die onder de technische wetenschappen, kunstgeschiedenis, criminologie of gezondheidswetenschappen vallen. Met 50 van de 168 gepubliceerde artikels geeft de categorie “multidisciplinair” tot slot de toenemende interdisciplinariteit van vele onderzoeksprojecten over Brussel duidelijk weer.

Figuur 3. Woordwolk op basis van de titels en trefwoorden van de 168 gepubliceerde artikels

Figuur 3. Woordwolk op basis van de titels en trefwoorden van de 168 gepubliceerde artikels

Deze woordwolk werd gemaakt met behulp van de website https://www.nuagesdemots.fr/​. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe groter het is. De kleuren dienen enkel om de woordwolk vlotter leesbaar te maken.

6Een andere manier om inzicht te krijgen in de diversiteit van de artikels, is door niet de vakgebieden maar wel de onderwerpen te analyseren (zie figuur 3). De gepubliceerde artikels in Brussels Studies gaan over diverse grote onderzoeksdomeinen (werkgelegenheid, mobiliteit, beleid, huisvesting, onderwijs, cultuur...), die de auteurs vaak op dynamische wijze aankaarten (geschiedenis, ontwikkeling). Ook komen verschillende sociale en stedenbouwkundige verschijnselen (ongelijkheden, immigratie, stadsvernieuwing...) vaak terug om duidelijk te maken met welke grote sociaal-ruimtelijke uitdagingen het Brussels Gewest wordt geconfronteerd. Het zwakke aandeel van thema’s die verband houden met milieu en volksgezondheid is opmerkelijk, vooral omdat die vandaag de dag net erg relevant zijn. We willen er echter op wijzen dat de auteurs van publicaties in de milieu- en gezondheidswetenschappen – meer dan andere auteurs – doorgaans de voorkeur geven aan gespecialiseerde internationale tijdschriften dan aan lokale of algemene publicaties. De vele initiatieven op het gebied van burgerwetenschap, in het bijzonder rond biodiversiteit en luchtkwaliteit, lijken echter verandering teweeg te brengen, aangezien de druk voor toegankelijke en begrijpelijke feedback voor de medeonderzoekers en belangrijkste betrokkenen alsmaar groter wordt.

7De 168 artikels in de drie collecties op de website (Algemene Collectie, Synthesenota’s en Fact Sheets; deze laatste stellen onderzoeksresultaten op een bondige en grafische manier voor) werden geschreven door ongeveer 277 verschillende auteurs. De meeste auteurs zijn afkomstig van Brusselse universiteiten (Université libre de Bruxelles: 34 %; Vrije Universiteit Brussel: 17 %; Université Saint-Louis – Bruxelles: 13 %) en van Belgische universiteiten met een vestiging in het BHG (Université Catholique de Louvain: 8 %; Katholieke Universiteit Leuven: 5 %) maar ook uit de publieke sector (11 % van de gepubliceerde auteurs doet onderzoek aan gewestelijke instellingen of besturen).

8Wat betreft de taal waarin de artikels werden ingediend, overheerst het Frans (met 129 artikels van de 168), gevolgd door het Engels (met 21 artikels; het Engels is meestal de voorkeurstaal bij gemeenschapsoverschrijdende samenwerkingen met onderzoekers die verbonden zijn aan Nederlandstalige universiteiten) en tot slot het Nederlands (18 artikels, ofwel iets minder dan 11 %).

Lezersprofiel en leesgewoonten

9Het overwicht van de Franse taal bij de indiening van artikels is vrij gelijkaardig aan het overwicht van die taal onder de abonnees van het tijdschrift, die via een maandelijkse newsletter op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties: 70 % van hen is geabonneerd op de Franse, 20 % op de Nederlandse en 10 % op de Engelse versie. Maar wanneer we kijken naar de taal waarin de artikels daadwerkelijk worden geraadpleegd, dan is die verdeling meer in evenwicht: 45 % van de artikels wordt in het Frans gelezen, 32 % in het Nederlands en 23 % in het Engels. Dit bevestigt het belang van de vertalingen voor de lezers van Brussels Studies.

10In 2016 werden de lezers van het tijdschrift verzocht om een vragenlijst in te vullen, met als doel meer inzicht te krijgen in hun profiel en in hun gewoonten bij het raadplegen van de artikels. Daaruit bleek dat de gemiddelde lezer een inwoner van Brussel (73 % van de 355 respondenten) en werkzaam (74 %) is, hoofdzakelijk in de sectoren van het hoger onderwijs en het onderzoek (17 %), het bestuur en het overheidsbeleid (16 %) en het maatschappelijk welzijn (10 %). Deze laatste twee percentages wijzen erop dat het tijdschrift zijn ambitie om de onderzoeksresultaten meer te laten bijdragen aan publieke debatten althans deels heeft waargemaakt via zijn lezers.

Figuur 4. Aantal keer dat de gepubliceerde artikels werden geraadpleegd per academiejaar (met vermelding van de vaakst gelezen artikels)

Figuur 4. Aantal keer dat de gepubliceerde artikels werden geraadpleegd per academiejaar (met vermelding van de vaakst gelezen artikels)

Elk staafje stelt een artikel voor. De opeenstapeling van kleuren wijst op het aantal raadplegingen per academiejaar (waarbij de kleur helemaal onderaan het jaar van publicatie is). De reeks eindigt met nummer 162, het laatste artikel van academiejaar 2020-2021.

11Hoewel sommige artikels meteen na publicatie een succes waren omwille van hun onderwerp of actualiteit, benadrukken de statistieken omtrent de raadpleging ook de goede zichtbaarheid van de artikels op lange termijn, aangezien ze nog lang na publicatie worden gedownload. Figuur 4 geeft hier meer inzicht in en geeft een beeld van de artikels met het grootste aantal downloads. De belangstelling voor kwesties rond demografie en levensomstandigheden (synthesenota’s over demografie [Deboosere et al., 2009] en huisvesting [Dessouroux et al., 2016]), voor communautaire kwesties (taalgebruik [Janssens, 2008], de structurering van het moslim-verenigingsleven [Torrekens, 2007]) en voor de stedelijke omgeving (volksnamen [Steffens, 2007] en het samengaan van de stad en het Zoniënwoud [Roland, 2012]) is duidelijk, want deze artikels werden samen meer dan 20 000 keer gedownload. In totaal werden alle artikels meer dan 1,5 miljoen keer gedownload, wat in verhouding tot het aantal gepubliceerde artikels een gemiddelde van 9 000 downloads per artikel geeft.

Impact

12De impact van de artikels wordt niet alleen gemeten op basis van het aantal keer dat ze zijn geraadpleegd of in andere tijdschriften zijn geciteerd. Een andere, eveneens cijfermatige manier om hier meer inzicht in te krijgen, is nagaan hoe vaak ze zijn geciteerd in de algemene pers (meer dan 500 keer in 15 jaar) of in de verslagen van de parlementaire zittingen in België (170 keer tot nu toe). Door deze twee manieren van verspreiding en toepassing gezamenlijk te bekijken, kan worden geanalyseerd hoe het overheidsoptreden de onderzoeksresultaten benut, vooral wanneer het onderzoek is opgepikt door de pers. Tot de teksten waarbij dat het geval was en die met name het voorwerp hebben uitgemaakt van parlementaire debatten of vragen, behoren bijvoorbeeld verschillende artikels en synthesenota’s over onderwijs en jeugd [Wayens et al., 2013; Sacco et al., 2016; Veinstein en Sirdey, 2016; Wayens et al., 2016], over dagelijkse mobiliteit [De Witte en Macharis, 2010; Hubert et al., 2013; Gilow, 2015] en over huisvesting [Bernard en Lemaire, 2015; Dessouroux et al., 2016].

  • 6 (geraadpleegd op 28/03/2022)

13Naast dergelijke overzichten krijgt het redactiecomité ook bijzondere verhalen van de auteurs toegestuurd en reacties van lezers die in dialoog willen gaan met de auteurs. Dit alles maakt duidelijk hoe artikels de Brusselse debatten kunnen beïnvloeden en een reële lokale impact kunnen teweegbrengen (en niet langer theoretisch, op basis van cijfers over de raadpleging van de artikels of een bijdrage aan intra-universitaire debatten). Zo werd in een recent artikel de principes rond de tarifering voor water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter discussie gesteld [May et al., 2021]. In het kader van een onderzoeksproject rond waterkwetsbaarheid6 hadden de auteurs het geldende tariefplan bestudeerd en er vraagtekens bij geplaatst. Dankzij de publicatie van hun resultaten in het tijdschrift kon de regering een akkoord bereiken over een wijziging van de tarifering en werd uiteindelijk het model goedgekeurd dat in het artikel werd voorgesteld. Verder is het de redactie ter ore gekomen dat gegevens die in het tijdschrift zijn gepubliceerd, werden gebruikt door studiebureaus, de publieke sector en verenigingen in Brussel in het kader van hun dagelijkse activiteiten. Daarnaast stelt de redactie vast dat de publicaties steeds vaker worden gebruikt in papers van studenten en in onderzoeksverslagen. Het bewijst dat het tijdschrift een belangrijke rol vervult voor het Brusselse onderzoek.

14Brussels Studies is in feite een vrij uitzonderlijk voorbeeld in die zin dat Brussel als een van de weinige steden ter wereld over een wetenschappelijk tijdschrift beschikt dat enkel en alleen over de stad gaat. Het tijdschrift dankt zijn bestaan aan de constant hernieuwde steun van het Gewest, maar ook aan een buitengewoon dichte gemeenschap van wetenschappers [Vaesen en Wayens, 2014], voor wie het tijdschrift een medium is voor de verspreiding en de nuttige toepassing van hun onderzoeksresultaten. De opeenvolgende ontwikkelingen van Brussels Studies in de afgelopen vijftien jaar geven blijk van de ambitie om de wetenschappelijke nauwkeurigheid te behouden die noodzakelijk is voor de onderzoeksgemeenschap, terwijl de vorm en de formaten van het tijdschrift regelmatig werden aangepast aan de behoeften en de reële situatie in Brussel.

15Door de sociale, economische en gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus is de nood aan nauwkeurige analyses omtrent de werk- en leefomstandigheden in Brussel alleen maar groter geworden. Om de onderzoekers die een standpunt innemen rond hedendaagse stedelijke kwesties een breder draagvlak te geven, kwam de redactie in 2021 op het idee om een parallel publicatieproject op te zetten: de BSI Position Papers. Deze onderbouwde opiniestukken worden gepubliceerd op een aanvullende blog op de hoofdwebsite van het tijdschrift. De eerste artikels [Keymeulen et al., 2021; Fontaine et al., 2022] bieden een terugblik op de initiatieven die werden ondernomen voor de noodopvang van daklozen tijdens de lockdowns en op de problematiek rond de ontwikkeling van Metro Noord ten aanzien van de uitdagingen die het Gewest te wachten staan. Ze maken duidelijk welke ambities deze nieuwe collectie nastreeft. We zijn er alvast van overtuigd dat de onderzoekers en hun partners op het terrein in de toekomst ook van deze nieuwe collectie gebruik zullen maken.

Haut de page

Bibliographie

Geciteerde bibliografie (alle publicaties zijn terug te vinder op brusselsstudies.be)

BERNARD, N. en LEMAIRE, V., 2022. Regionalisering van de woonbonus: naar een beleid op maat van het Brussels Gewest? In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 83, 26/01/2015. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1251; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1251

BILANDE, A., DAL, C., DAMAY, L., DELMOTTE, F., NEUWELS, J., SCHAUT, C. en WIBRIN, A.-L ;, 2016. Duurzame wijk Tivoli: naar een nieuw soort stadsleven in Brussel? In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 100, 13/06/2016. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1354; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1354

DE WITTE, A. en MACHARIS, C, 2010. Commuting to Brussels: how attractive is “free” public transport? In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 7, 19/04/2010. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/755; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.755

DEBOOSERE, P., EGGERICKX, T., VAN HECKE, E. en WAYENS, B;, 2022. The population of Brussels: a demographic overview. In: Brussels Studies, Synthesenota’s, SGB, nr. 3, 12/01/2009. Beschikbaar op: https://journals.openedition.org/brussels/898; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.898

DESSOUROUX, C., BENSLIMAN, R., BERNARD, N., DE LAET, S., DEMONTY, F., MARISSAL, P. en SURKYN, J., 2016. Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen. In: Brussels Studies, Synthesenota’s, nr. 99, online geplaatst op 06/06/2016. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1346; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1346

FONTAINE, M., HUBERT, M., DROBRUSZKES, F., KĘBŁOWSKI, W., KESTELOOT, C. en LACONTE, P., 2022. Een betere toekomst zonder Metro Noord. In: BSI Position Papers, nr. 2, 19/04/2022. Beschikbaar op: https://bsiposition.hypotheses.org/389

GILOW, M., 2015. Verplaatsingen van vrouwen en onveiligheidsgevoel in Brussel: percepties en strategieën. In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 87, 01/06/2015. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1274; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1274

HUBERT, M., LEBRUN, K., HUYNEN, P. en DOBRUSZKES, F., 2013. De dagelijkse mobiliteit in Brussel: uitdagingen, instrumenten en prioritaire werkdomeinen. In: Brussels Studies, Synthesenota’s, nr. 71, 18/09/2013. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1184; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1184

JANSSENS, R., 2008. Taalgebruik in Brussel en de plaats van het Nederlands. In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 13, 07/01/2008. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/515; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.515

KEYMEULEN, F., REA, A., ROSA, E. en STRIANO, M., 2021. Strategie om de strijd aan te binden tegen dakloosheid in Brussel. In: BSI Position Papers. nr. 1, 14/06/2021. Beschikbaar op: https://bsiposition.hypotheses.org/165

MAY, X., BACQUAERT, P., DECROLY, J.-M., DE GUIRAN, L., DELIGNE, C., LANNOY, P. en MARZIALI, V., 2021. Waarom geen einde maken aan de progressieve tarifering voor water in Brussel? In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 156, 09/05/2021. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/5494; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.5494

MORITZ, B., 2011. De openbare ruimten in Brussel ontwerpen en aanleggen, In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 50, 21/06/2011. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1036; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1036

ROLAND, L. C., 2012. Als we door het bos de stad niet meer zien: voor een gezamenlijke analyse van het Zoniënwoud en de verstedelijking. In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 60, 2/07/2012. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1098; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1098

SACCO, M., SMITS, W., K. D., SPRUYT, B. en D’ANDRIMONT, C., 2016. De Brusselse jeugd: tussen diversiteit en kwetsbaarheid. In: Brussels Studies, Synthesenota’s, nr. 98, 25/04/2016. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1339; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1339

STEFFENS, S., 2007. Volksnamen in de stad gisteren en vandaag. In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 9, 1/10/2007. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/441; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.441

TORREKENS, C., 2007. Concentratie van de moslimbevolking en structurering van het moslim-verenigingsleven in Brussel. In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 4, 5/03/2007. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/369; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.369

VAN CRIEKINGEN, M., 2006. Welke toekomst voor de Brusselse centrumwijken? In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 1, 12/12/2006. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/293; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.293

VAESEN, J. en WAYENS, B., 2014. Het hoger onderwijs en Brussel. In: Brussels Studies, Synthesenota’s, nr. 76, 23/04/2014. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1214; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1214

VEINSTEIN, M. en SIRDEY, I., 2016. Kwalificerende opleiding: doorstroming naar werk voor Brusselse laaggeschoolde werkzoekende jongeren? In: Brussels Studies, Algemene Collectie, nr. 96, 29/02/2016. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1324; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1324

WAYENS, B., JANSSENS, R. en VAESEN, J., 2013. Het onderwijs in Brussel: een complex crisisbeheer. In: Brussels Studies, Synthesenota’s, nr. 70, 29/08/2013. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1181; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1181

WAYENS, B., DELVAUX, B., MARISSAL, P., VERMEULEN, S., BENOIT, Q. en RUDI, J., 2016. De nood aan leerkrachten in het Brussels Gewest tegen 2020. In: Brussels Studies, Factsheets, nr. 101, 20/06/2016. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1378; DOI: https://doi.org/10.4000/brussels.1378

Haut de page

Notes

1 Nicolas Bernard (jurist), Michel Hubert (socioloog) en Jean-Paul Lambert (econoom).

2 De organisatie van de studiedag Publish locally (and don't perish!) op 17 maart 2022 ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het tijdschrift ging uit van deze vaststelling. De opnames van de verschillende presentaties kunnen worden bekeken op YouTube / Brussels Academy / Knowledge for the City – Publish locally #1 tot #12 (https://www.youtube.com/watch?v=_zYpxDcu5lE)

3 “Dubbelblind” wil zeggen dat de auteurs en de reviewers elkaars identiteit niet kennen tijdens het redactieproces.

4 Dit vakgebied wordt bepaald op basis van het diploma of de voornaamste onderwijsopdracht van de auteur.

5 Merk op dat deze twee vakgebieden altijd al zeer goed vertegenwoordigd zijn binnen de opeenvolgende redactiecomités. Dit kan hun aanwezigheid versterken, niet via de selectie van de artikels maar wel doordat de persoonlijke onderzoeksnetwerken van de bestuurders van het tijdschrift wellicht meer geneigd zijn om een artikel in te dienen.

6 https://msh.ulb.ac.be/fr/team/lieu/projet-hyper (geraadpleegd op 28/03/2022)

Haut de page

Table des illustrations

Titre Figuur 1. Evolutie van het tijdschrift Brussels Studies van 2006 tot 2022
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/6098/img-1.png
Fichier image/png, 98k
Titre Figuur 2. Voornaamste vakgebied waarin de auteurs van de gepubliceerde artikels actief zijn
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/6098/img-2.png
Fichier image/png, 205k
Titre Figuur 3. Woordwolk op basis van de titels en trefwoorden van de 168 gepubliceerde artikels
Crédits Deze woordwolk werd gemaakt met behulp van de website https://www.nuagesdemots.fr/​. Hoe vaker een woord voorkomt, hoe groter het is. De kleuren dienen enkel om de woordwolk vlotter leesbaar te maken.
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/6098/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 635k
Titre Figuur 4. Aantal keer dat de gepubliceerde artikels werden geraadpleegd per academiejaar (met vermelding van de vaakst gelezen artikels)
Légende Elk staafje stelt een artikel voor. De opeenstapeling van kleuren wijst op het aantal raadplegingen per academiejaar (waarbij de kleur helemaal onderaan het jaar van publicatie is). De reeks eindigt met nummer 162, het laatste artikel van academiejaar 2020-2021.
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/6098/img-4.png
Fichier image/png, 283k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Tatiana Debroux et Margaux Hardy, « Brussels Studies: 15 jaar en 1,5 miljoen downloads. Momentopnames van een stad en een lokaal wetenschappelijk tijdschrift »Brussels Studies [En ligne], Fact Sheets, n° 169, mis en ligne le 15 mai 2022, consulté le 01 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/brussels/6098 ; DOI : https://doi.org/10.4000/brussels.6098

Haut de page

Auteurs

Tatiana Debroux

Tatiana Debroux is geografe en doctor in de wetenschappen. Ze oefent haar activiteiten als onderzoekster en docente uit aan het Cosmopolis Centre for Urban Research van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT) van de Université libre de Bruxelles (ULB). Sinds 2020 is ze hoofdredactrice van het tijdschrift Brussels Studies binnen het Institut de Recherche Interdisciplinaire sur Bruxelles (IRIB) van de Université Saint-Louis – Bruxelles (USL-B).
tdebroux[at]brusselsstudies.be

Articles du même auteur

Margaux Hardy

Margaux Hardy is journaliste van opleiding en is redactiesecretaris van Brussels Studies. Daarnaast is ze wetenschappelijk coördinator van het Institut de recherches interuniversitaires sur Bruxelles (IRIB) aan de Université Saint-Louis (USL-B).
margaux.hardy[at]brusselsstudies.be

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search