Navigation – Plan du site

AccueilPublicationsCollection générale2023Algoritmische geletterdheid en me...

2023
182

Algoritmische geletterdheid en mediapraktijken bij jongeren in Brussel

Littératie algorithmique et pratiques médiatiques des jeunes à Bruxelles
Algorithmic literacy and media practices among young people in Brussels
Sylvain Malcorps, Arnaud Claes, Thibault Philippette et Marie Dufrasne
Traduction de Annelies Verbiest (AV Translations)
Cet article est une traduction de :
Littératie algorithmique et pratiques médiatiques des jeunes à Bruxelles [fr]
Autre(s) traduction(s) de cet article :
Algorithmic literacy and media practices among young people in Brussels  [en]

Résumés

Jouant un rôle indéniable dans l’accès à l’information, les algorithmes de recommandation visent à faciliter la navigation des usagers en leur recommandant les contenus les plus « pertinents » selon une série de critères sélectionnés par leurs concepteurs. En même temps, ces dispositifs participent au fonctionnement économique de ces plateformes en favorisant la captation et la rétention de l’attention des usagers de ces services. Il apparaît dès lors crucial de mieux comprendre les enjeux sociaux que posent ces technologies. Dans la mesure où le public des jeunes Bruxellois s’informe principalement par le biais des réseaux socionumériques, le projet ALG-OPINION s’est intéressé à la manière dont ils se représentent le fonctionnement de ces technologies ainsi qu'aux pratiques médiatiques qu'ils développent à leur contact. En voulant s'intéresser aux spécificités des pratiques de jeunes utilisateurs bruxellois, les travaux présentés dans cet article apportent une interprétation plus fine des relations effectives qu'entretiennent ces publics avec des technologies algorithmiques du quotidien. Cet article se conclut sur l'exploration de pistes d'éducation aux médias attentives à ces observations.

Haut de page

Notes de la rédaction

Om de figuren in een betere resolutie te bekijken, raadpleegt u het artikel online en klikt u op “Origineel” onder elke figuur.

Notes de l’auteur

Het ALG-OPINION-project werd gefinancierd door de Brusselse gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie (Innoviris) in het kader van de programma’s Anticipate (2018-2020) onder de referentie 2018-ANTICIPATE-24 en Prospective Research (2020-2022) onder de referentie PRB-124.

Texte intégral

Inleiding

  • 1
  • 2 De term “effectieve relatie” onderstreept niet alleen de noodzaak om verder te kijken dan de louter (...)

1Algoritmen die bepaalde content aanbevelen en zo een centrale rol spelen in onze online toegang tot informatie, zijn alomtegenwoordig geworden. Ze zijn een integraal onderdeel van sociale media [Coutant, 2015], zoekmachines en steeds meer informatieve websites. Het beoogde doel is eenvoudig: de surfervaring van bezoekers vlotter maken door “relevante” content aan te bevelen. Dat gebeurt volgens een reeks criteria geselecteerd door de contentontwikkelaars. Tegelijkertijd dragen deze algoritmen bij aan de inkomsten van deze platformen door de aandacht van de gebruikers te trekken en langer vast te houden [Seaver, 2019]. Brusselse jongeren blijken hun informatie vooral uit sociale media te halen [Collard et al., 2021; Wiard et al., 2021]. Dus peilde het ALG-OPINION-project1 specifiek naar de plaats van aanbevelingssystemen in hun “algoritmische verbeelding” [Bucher, 2017 – d.w.z. de manier waarop mensen zich voorstellen hoe het algoritme werkt, en hun ervaringen ermee] en de invloed van deze systemen op de manier waarop mensen informatie inwinnen en zich een mening vormen over publieke aangelegenheden [Dahlgren, 2001] of politieke kwesties [Mercenier, Wiard en Dufrasne, 2021]. Om de effecten van aanbevelingsalgoritmen op gebruikers te beschrijven, gebruikt men vaak termen die tot de verbeelding spreken, zoals de “filterbubbel” en de intellectuele isolatie die dit veronderstelt. Maar wij willen verder gaan dan deze veralgemening en de effectieve relaties2 die de doelgroepen – in ons geval jongeren – hebben met algoritmen, en aanbevelingssystemen in het algemeen, uitgebreider bestuderen.

1. Een kritische blik op het concept van filterbubbels

2Het toenemende gebruik van online personalisatiealgoritmen roept veel vragen op over het vermogen van gebruikers om diverse informatiebronnen te blijven raadplegen. Het begrip “filterbubbel” [Pariser, 2012] wordt vaak gebruikt om een toestand van intellectuele isolatie te beschrijven die ontstaat wanneer alle content die mogelijk indruist tegen de ideeën of voorkeuren van de gebruiker uit diens gezichtsveld verwijderd wordt door algoritmische mechanismen. Als tegenreactie wordt weleens aangeraden om opzettelijk willekeurig gedrag te vertonen dat het algoritme op het verkeerde been zet, of zelfs om platformen met dergelijke algoritmen helemaal te vermijden [Bozdag en van den Hoven, 2015]. Hoewel deze theorie de verdienste heeft dat ze de aandacht van het brede publiek heeft gevestigd op de problemen en effecten van algoritmische personalisatie, is ze toch op verschillende vlakken misleidend. Zo wordt de indruk gewekt dat geautomatiseerde aanbevelingen steeds hetzelfde effect hebben op onze informatiepraktijken. Wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp levert echter tegenstrijdige resultaten op en wijst daarmee op een complexe situatie, die verschilt naargelang het platform en het toepassingsgebied van het algoritme.

3Zo werd lang gedacht dat online zoekresultaten sterk toegesneden waren op het profiel van de gebruiker, maar recent onderzoek toont aan dat er toch een aanzienlijke overlap is in de resultaten van meerdere zoekopdrachten uitgevoerd door verschillende gebruikers [Haim et al., 2018; Krafft et al., 2018; Puschmann, 2019]. Wat bijvoorbeeld nieuwsaanbevelingen betreft, stelt een onderzoek onder leiding van Facebook [Bakshy et al., 2015] dat het algoritme van het platform weliswaar de blootstelling aan tegengestelde meningen vermindert, maar dat de keuze van sociale relaties van gebruikers een grotere invloed heeft op de personalisatie van de nieuwsfeed. Experimentele studies schrijven aan de werking van aanbevelingsalgoritmen ook een negatief effect op de diversiteit van meningen toe. Claussen et al. [2019] stellen vast dat het personaliseren van de startpagina van een nieuwssite de diversiteit van de geraadpleegde content vermindert, terwijl Dylko et al. [2017] vaststellen dat gepersonaliseerd nieuws de blootstelling aan dissonante informatie beperkt. Studies in andere toepassingsgebieden plaatsen echter kanttekeningen bij deze waarnemingen. Zo keken Aiello en Barbieri [2017] naar contactaanbevelingen op Flickr en Tumblr. Ze stelden vast dat geautomatiseerde aanbevelingen voor meer diversiteit zorgden in het sociale medium van de gebruikers. Volgens de auteurs van het onderzoek stelt dit systeem gebruikers bloot aan een grotere verscheidenheid van contacten dan wanneer ze direct op de website blogs verkennen of opzoekingen doen.

4In het geval van de streamingdiensten geeft de studie van Roth et al. [2020] aan dat videoaanbevelingen op YouTube gebruikers in de richting van homogene groepen van video’s sturen, met een voorkeur voor “populaire” video's die al door duizenden gebruikers bekeken zijn. In hun studie van de website MovieLens, die films aanbeveelt op basis van scores toegekend door de gebruikersgemeenschap, ontdekten Nguyen et al. [2014] dat gebruikers bij wie aanbevelingen ingeschakeld waren na verloop van tijd steeds minder diverse content gingen raadplegen. Deze daling was echter minder groot dan bij andere gebruikers van het platform bij wie aanbevelingen niet ingeschakeld waren. Op Spotify blijkt muziekconsumptie onder invloed van aanbevelingssystemen gepaard te gaan met een afname van de diversiteit van individueel beluisterde nummers op lange termijn [Anderson et al., 2020]. Holtz et al. [2020] en Datta et al. [2017] constateren echter een positief effect van geautomatiseerde aanbevelingen op de diversiteit van luisterpraktijken in het algemeen. Zo merken Holtz et al. [2020] op dat er meer verschillende content wordt geraadpleegd op platformniveau, maar dat elk individu zich wel steeds meer gaat richten op specifieke interesses. Tot slot geeft het werk van Beuscart et al. [2019] rond Spotify aan dat automatische aanbevelingen helpen om gebruikers naar minder populaire nummers te leiden en dat geïnformeerde gebruikers er meer door op verkenning gaan.

5Hierbij moeten we wel steeds indachtig blijven dat er grote verschillen zijn in de aangehaalde studies qua reikwijdte van de resultaten, de gebruikte methodologie en de steekproefgrootte. Daardoor is het moeilijk om de resultaten van deze studies één op één te vergelijken. De literatuur wijst er in elk geval op dat het effect van aanbevelingsalgoritmen op het informatiegebruik niet zomaar te reduceren valt tot een alsmaar sterkere isolatie in homogene ruimten. Aanbevelingssystemen hebben weliswaar een significante invloed op de informatiehorizon van individuen, maar het effect is lang niet zo uniform als de theorie van de filterbubbels doet vermoeden. De aard van de aanbevolen items, de gebruikte technologie, de interface die aan de gebruiker voorgesteld wordt en de context waarin het apparaat gebruikt wordt, kunnen allemaal van invloed zijn op de informatieraadpleging [Dalhgren, 2021]. Afgezien van deze technische aspecten zijn de manieren waarop online content geconsumeerd wordt ook diverser dan verwacht. In de context van een informatie-ecosysteem met een gediversifieerd media-aanbod merken Fletcher en Nielsen [2017] op dat de meeste (volwassen) gebruikers content van nichemedia combineren met andere content van media gericht op een breed publiek. Deze resultaten schragen de bevindingen van Dubois en Blank [2018], die benadrukken dat gebruikers van sociale media over het algemeen verschillende informatiebronnen naast elkaar leggen (online zoekopdrachten, oude media, sociale media...). Garrett et al. [2013] en Newman et al. [2020] stellen ook vast dat zelfs het gebruik van partijdige nieuwssites over het algemeen samengaat met de consumptie van nieuws van oudere media. Het komt dan ook zelden voor dat gebruikers van online platformen zich in een perfect afgesloten digitale omgeving bevinden.

6Theorieën zoals die van de filterbubbel geven dus lang geen volledig beeld van de complexiteit van het gebruik van deze systemen. Deze complexiteit erkennen betekent uiteraard geenszins dat het gebruik van aanbevelingsalgoritmen zonder gevolgen is. Alleen moeten de effecten ervan geanalyseerd worden door de lens van de gebruikscontexten om verder te kunnen gaan dan een deterministische voorstelling van de gebruiker die geen enkele zeggenschap heeft. De literatuur over deze meervoudige gebruikscontexten wordt steeds uitgebreider, maar verschillende individuele markers worden nog verwaarloosd en verdienen onze aandacht als we ons begrip van mediapraktijken willen verfijnen. Een onderscheid maken tussen de praktijken van verschillende leeftijdsgroepen lijkt ons een relevante onderzoekspiste om dat doel te bereiken. Daarom spitsen we ons in wat volgt toe op de specifieke mediapraktijken van Brusselse jongeren.

2. De algoritmische verbeelding bij Brusselse jongeren

7We gaan ervan uit dat de algoritmische verbeelding van Brusselse jongeren en de manieren waarop zij naar de effecten van aanbevelingssystemen kijken van invloed is op de manier waarop zij van de aanbevelingssystemen gebruikmaken, informatie inwinnen en zich een mening vormen. Om deze algoritmische verbeelding en wat zij uitdraagt te bestuderen, is het belangrijk om meer informatie te verzamelen over de gemoedstoestanden en emoties die de algoritmen mee teweegbrengen [Bucher, 2017: 32]. Deze benadering op basis van de ervaring van de effecten van de algoritmen kan worden aangevuld met een studie van de praktijken en tactieken bij jongeren om te handelen en te leven in relatie met de algoritmen op de platformen waarvan zij gebruikmaken [Wiard, Lits en Dufrasne, 2022].

8De eerste fase van dit onderzoek naar de algoritmische verbeelding bij Brusselse jongeren bestond uit de afname van 27 verkennende interviews met leraars in het secundair onderwijs (n=9), met Brusselse jongeren tussen 15 en 24 jaar (n=9) en met experts in media en media-educatie (n=9) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien het informatiegebruik bij jongeren niet losgekoppeld kan worden van de sociale media waarmee zij zin kunnen geven aan de informatie [Claes et al., 2021], konden we aan de hand van de interviews in de eerste plaats nagaan welke voorstellingen volwassenen hebben over de relaties van jongeren met algoritmen. Uit de interviews met de leraars bleek bijvoorbeeld dat zij voornamelijk een pessimistisch beeld hebben. De meesten vonden dat leerlingen weinig nadenken over de aanwezigheid van algoritmen in hun dagelijkse informatiegebruik. De leraars droegen de voorstelling van een schadelijke of gevaarlijke digitale wereld uit, waarin de zogenaamde bewezen effecten van de filterbubbels, cyberpesten, desinformatie en complottheorieën met elkaar verweven zijn.

“Ze weten het niet, of ze hebben het niet begrepen (...). Zo vertelde een leerling mij [aan de hand van YouTube-filmpjes met desinformatie]: ‘De Egyptenaren hadden vroeger ook al elektriciteit, want hoe hadden ze die piramiden anders kunnen bouwen. In de graftombes was het donker en als ze fakkels hadden, dan zouden ze uitgerookt zijn (...)’.” (leraar 1)

9Paradoxaal genoeg is dit begrip van de digitale wereld gebaseerd op een gedeeltelijk en beperkt gebruik van sociale media door de geïnterviewde leraars, die soms weinig wisten over de specifieke kenmerken eigen aan elk sociaal medium. Bij de geïnterviewde Brusselse jongeren stelden we echter een eerste niveau van bewustzijn vast omtrent de aanwezigheid van aanbevelingssystemen op de sociale media die zij gebruiken. Om te beginnen, spraken zij uitdrukkelijk over algoritmen in samenhang met voorgestelde content. Velen hadden ook een utopistisch en technisch-deterministische opvatting over de almacht van deze technologieën en over hun vermogen om de wereld te veranderen. Het discours van de experts tot slot is genuanceerder. Zij benadrukken dat jongeren beter geïnformeerd zijn dan ze lijken. Ze verwijzen naar de sociaal-technische context waarin jongeren zich ontwikkelen om hun relatie met informatie en algoritmen te verklaren. Gezien deze eerste resultaten lijkt het noodzakelijk om leraars en andere pedagogische actoren meer bij te brengen over algoritmen en om hen te voorzien van tools waarmee zij meer inzicht krijgen in de digitale wereld waarin zijzelf en jongeren zich ontwikkelen.

10Vervolgens hebben we de aard van de relaties van Brusselse jongeren met aanbevelingsalgoritmen onderzocht in het kader van 16 focusgroepen van ongeveer anderhalf uur. Deze focusgroepen vonden plaats in 2019 en elke focusgroep bestond uit 4 tot 7 jongeren van 15 tot 18 jaar (79 jongeren in totaal). Deze focusgroepen werden in scholen georganiseerd tijdens de lesuren, zonder dat leraars tussenkwamen. Aangezien het Brusselse onderwijssysteem zich kenmerkt door etnische en sociale segregatie [Sacco et al., 2016], vonden de focusgroepen plaats in vijf geselecteerde scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zo konden we een zekere diversiteit garanderen qua sociaal-economische achtergrond van de deelnemende jongeren. Om de focusgroepen in goede banen te leiden, beschikte het onderzoeksteam over visuele hulpmiddelen, zoals pictogrammen van sociale media die op grafische voorstellingen moesten worden geplaatst afhankelijk van de verschillende situatieschetsen (figuur 1 tot 2). Aan de hand van deze begeleidende hulpmiddelen konden de jongeren een eigen standpunt innemen en daarna een collectief gesprek aangaan rond heel algemene thema’s (de verschillende soorten sociale media en gebruiksvormen). Nadien werd geleidelijk aan overgeschakeld op concrete informatiepraktijken (hun meningen en de manieren waarop ze informeren naar een actueel onderwerp bijvoorbeeld).

Figuur 1. Voorbeeld van een hulpmiddel om tijdens de focusgroepen de verschillende gebruiksvormen te verduidelijken

Figuur 1. Voorbeeld van een hulpmiddel om tijdens de focusgroepen de verschillende gebruiksvormen te verduidelijken

Figuur 2. Positionering van de verschillende sociale media volgens de functies “informeren/communiceren/zich ontspannen”

Figuur 2. Positionering van de verschillende sociale media volgens de functies “informeren/communiceren/zich ontspannen”

De pictogrammen van de sociale media werden gepositioneerd door de leden van een van de focusgroepen.

11Door de gesprekken en debatten tussen de jongeren kregen we allereerst een beter beeld van hun relatie met informatie. Deze jongeren noemen content die ze online tegenkomen informatie wanneer ze die content interessant vinden en/of wanneer de content bij hen een bepaalde emotie losmaakt. Content die vreugde, welzijn en tevredenheid (bv. humoristische, inspirerende of verrassende content) of daarentegen woede, afschuw en verachting (bv. een filmpje over een schietpartij of agressie) oproept, heeft een impact op hun kwalificatie van informatie. Online content over een aanslag in het buitenland, het privéleven van een influencer of topvoetballer, huiswerk of familiefeesten bijvoorbeeld worden door jongeren doorgaans als informatie beschouwd [Mercenier, Wiard en Dufrasne, 2021]. Jongeren hebben via verschillende platformen (Instagram, YouTube, Google [news], WhatsApp en Snapchat) toegang tot deze content die zij informatie noemen. Dat content bij hen een bepaalde interesse en/of emotie opwekt, moet begrepen worden in het licht van de sociaal-technische vermazing op basis waarvan jongeren zin geven aan de informatie. Zo gebruiken zij verschillende toestellen (smartphone, computer, televisie...) om toegang te krijgen tot de als informatie beschouwde content en om het belang ervan te beoordelen. Deze gebruiksvormen worden aangevuld met de bepalende bijdragen van familie, vrienden en gezagsdragers (ouders, grootouders, leraars, influencers op sociale media, enz.) die een cruciale rol vervullen bij het melden van content en het geven van betekenis aan die content.

12Uit de analyse van de focusgroepen is ook gebleken dat de meeste geïnterviewde jongeren weten dat er aanbevelingssystemen bestaan en dat de content op sociale media wordt gefilterd. Vele jongeren beschrijven dat filmpjes, reclameadvertenties en andere content niet willekeurig verschijnen op hun nieuwsfeed maar het gevolg zijn van filtering.

“- Wanneer je op een filmpje klikt, wordt geanalyseerd waar je naar kijkt, en dan krijg je meer van dergelijke filmpjes aanbevolen.
- En stoort je dat? 
- Niet echt. Ik vind dat YouTube je voorkeuren moet weten om je filmpjes voor te stellen die je leuk vindt.” (leerling 1)

“Op Facebook hang je er echt aan. Als ik op het internet naar vliegtuigtickets gezocht heb, krijg ik gegarandeerd veel reclame over de bestemming die ik gekozen heb, en zelfs artikels erover. Het is echt zot. Op Instagram is ‘t ook zo.” (leerling 2)

13Ze geven wel toe dat ze niet over de woorden of technische kennis beschikken om uit te leggen hoe die filtering dan precies werkt. Ondanks dit gebrek aan mediageletterdheid [Fastrez en Philippette, 2017] en metataal ontwikkelen zij contrasterende opvattingen en bepaalde strategieën om in te werken op de aanbevelingssystemen. De effecten van deze aanbevelingen worden door sommige jongeren tegengesproken, door andere gewaardeerd en door nog andere zelfs als beperkt bevonden. Zo bekritiseren bepaalde jongeren de aanbevelingssystemen omdat ze vinden dat deze systemen hen isoleren “in een bubbel” waar ze uit moeten geraken. Andere jongeren vinden aanbevelingssystemen dan weer nuttig, omdat ze op die manier content ontdekken waartoe ze volgens hen anders wellicht geen toegang zouden hebben. Een ander deel van de deelnemende jongeren ten slotte vond dat de aanbevelingen slechts een beperkte impact op hun toegang tot informatie hadden, aangezien ze gewoon hun gewoonten hoefden aan te passen (bijvoorbeeld belangstelling tonen voor een nieuw onderwerp) opdat het aanbevelingssysteem er rekening mee zou houden.

14Deze resultaten tonen aan dat de meeste geïnterviewde jongeren een praktische kennis over aanbevelingsalgoritmen hebben ontwikkeld en intuïtief verscheidene tactieken hanteren om in te werken op de effecten van de algoritmen, zonder dat ze al te veel weten over de werking van aanbevelingsalgoritmen.

“Op YouTube kan ik zien of ik het filmpje al bekeken heb of niet. Soms kijk ik een tweede keer naar hetzelfde filmpje om YouTube duidelijk te maken van ja, ik heb het filmpje al gezien maar ik wil nog meer van dergelijke content voorgesteld krijgen.” (leerling 3)

  • 3 In het kader van het ALG-OPINION project bestond de kwalitatieve methodologie dus uit drie intervie (...)

15Op die manier kunnen ze verschillende doelen bereiken, zoals de strijd aanbinden tegen eventuele informatie-isolatie maar ook bewust actie ondernemen om de effecten van de aanbeveling te versterken [Claes et al., 2021]. In de volgende onderzoeksfase hebben we deze acties nauwkeuriger bepaald. We hebben dertien “in praxis”-interviews afgenomen met een nieuwe groep jonge Brusselaars tussen 18 en 25 jaar oud, allen studenten in het hoger onderwijs3. Ze werden gevraagd om een aantal taken uit te voeren op hun smartphone. Zo konden we meer inzicht krijgen in hoe de geïnterviewde jongeren via kleine acties de personalisatie van hun nieuwsfeed konden tegengaan of versterken. Ongeacht of ze bewust worden uitgevoerd, zijn acties als content “liken”, een “opmerking” plaatsen, niet “liken” of geen “opmerking” plaatsen, een pagina “volgen” of “niet meer volgen”, content al dan niet “delen” of zelfs trefwoorden invoeren in de zoekbalk allemaal handelingen die strategisch ingezet kunnen worden om de effecten van het aanbevelingsalgoritme te veranderen [Wiard, Lits en Dufrasne, 2022].

“Ik voel me er niet goed bij wanneer ik tot het besef kom dat ik alweer veel te lang aan het scrollen ben. Ik stop dan en leg mijn telefoon aan de kant.” (student 4)

“Vroeger volgde ik de pagina van RTL info, maar ik ben ermee gestopt omdat het te deprimerend werd. Meestal posten ze negatieve berichten. Ik heb ze dus ontvolgd.” (student 5)

16Jonge Brusselaars ontwikkelen zich tegenwoordig dus in een wisselend informatie-ecosysteem, waarin onder andere aanbevelingsalgoritmen een invloed hebben op hun toegang tot informatie. Uit het onderzoek naar de algoritmische verbeelding van deze jongeren blijkt dat, ook al weten zij niets over de werking van de aanbevelingssystemen, zij over contextuele praktijkkennis beschikken. Daardoor ontwikkelen zij op sociale media een zeker inzicht in de effecten van sommige van hun surfgewoonten op de aard van de informatie waartoe zij toegang krijgen. Die kennis is echter beperkt en intuïtief, en niet alle geïnterviewde jongeren zijn er even kundig in. Die bekwaamheid hangt meer af van de actieve houding van de jongeren ten aanzien van de tools en informatie dan van hun opleidingsniveau.

3. Emotionele en confrontationele uitdagingen bij de vorming van meningen

17Aan de hand van het onderzoek naar de algoritmische verbeelding hebben we vastgesteld dat jongeren een gemeenschappelijke kennisbasis hebben omtrent belangrijke actuele kwesties of uitdagingen in die tijd (2019), zoals de “gele hesjes”, de klimaatmarsen en de brand in de Notre-Dame van Parijs. Deze gemeenschappelijke informatiebasis, aangevuld door een heleboel content die beschouwd wordt als informatie op individueel niveau, is het resultaat van de ervaring van de jongeren met een complex informatie-ecosysteem waar technische tools en interpersoonlijke relaties (vrienden, ouders, leraars, influencers, enz.) met elkaar verweven zijn. In de lijn van de vaststellingen van Moeller en Helberger [2018], die de reële maar beperkte effecten van aanbevelingssystemen op de vorming van meningen bij individuen aangetoond hebben, verduidelijkt het ALG-OPINION-project hoe deze effecten tot uiting komen bij Brusselse jongeren. Om het beeld van Pariser [2012] erbij te nemen: eventuele bubbels zijn eerst en vooral sociaal-technisch, poreus en vervlochten, en niet zozeer hermetisch, en werken sociaal-cognitieve isolatie in de hand.

18Uit deze resultaten komen minstens twee grote uitdagingen naar voren over het meningsvormingsproces bij deze bevolkingsgroep. Laten we het eerst hebben over de emotionele uitdagingen van de ervaring met algoritmen. Enerzijds brengen aanbevelingssystemen bepaalde gemoedstoestanden en gevoelens teweeg bij de gebruikers, die verband houden met hun begrip van de technologie [Swart, 2021]. Anderzijds zijn die systemen ook vectoren die de emoties van de gebruikers aanwakkeren [Kramer et al., 2014]. Beide aspecten werden verduidelijkt in het geval van de Brusselse jongeren. Hierbij werd gewezen op de verschillende houdingen die deze technologieën kunnen teweegbrengen (kritische, waarderende of agerende houding), maar ook op de verschillende emoties, bijvoorbeeld vreugde, tevredenheid, woede of afschuw, die de technologieën oproepen. De rol van emoties bij (politieke) meningsvorming werd reeds lange tijd geleden vastgesteld [Hilbert et al., 2018]. Het ALG-OPINION-project maakt echter de weg vrij voor nieuwe onderzoeken om beter te begrijpen hoe dergelijke emoties meer specifiek in het informatie-ecosysteem van jongeren tussenkomen.

  • 4 Met andere woorden, begrijpen hoe het algoritme werkt en welke gebruikersgegevens van invloed zijn (...)

19In wat volgt, gaan we dieper in op de confrontationele uitdagingen in het kader van algoritmische aanbevelingen en meningsvorming. Volgens Rouvroy en Berns [2013] ontstaat er pas ruimte voor debat over collectieve zaken wanneer meningen tegenover elkaar worden gesteld. Deze niet zo onschuldige werkwijze veronderstelt dat uiteenlopende realiteitssystemen worden samengebracht, waarbij onzekerheid en onenigheid tussen individuen een centrale plaats innemen, ondanks de neiging om op zoek te gaan naar “de” waarheid en het over alles eens te zijn. Deze verschillen maken het net noodzakelijk om met elkaar de dialoog aan te gaan. Aanbevelingssystemen zouden dit echter in de weg staan. Door digitale interacties te organiseren op basis van de statistische uitdrukking van online gedragingen en de resultaten van waarschijnlijkheidsberekeningen, zouden deze technologieën de neiging hebben om de verschillen weg te werken en het ontstaan van deze gemeenschappelijkheid te vertragen [Rouvroy en Berns, 2013]. Aan de hand van de resultaten van het ALG-OPINION-project kan de omvang van zo'n risico genuanceerd worden in het geval van Brusselse jongeren. Want aanbevelingsalgoritmen zijn niet de enige informatiekanalen voor deze bevolkingsgroep. Ook omgevingen zoals het gezin en de school zijn plaatsen waar ideeën tegenover elkaar kunnen worden gesteld buiten de context van een waarschijnlijkheidsberekening. Bovendien zijn de tactieken die sommige jongeren (al dan niet bewust) hanteren om in te werken op de effecten van de algoritmen een teken dat ze niet verstrikt willen raken in een vorm van technologisch determinisme dat tot isolatie kan leiden. Deze tactieken wijzen er ook op dat ze op zoek gaan naar een nieuwe ervaring die hen naar nieuwe plaatsen brengt waar ideeën tegen over elkaar worden gesteld. Deze benaderingen staan echter nog in hun kinderschoenen door de beperkte algoritmische en datageletterdheid4 [Claes en Philippette, 2020]: het risico om – op zijn minst gedeeltelijk – te worden geconfronteerd met aanbevelingen blijft latent aanwezig. Om dit tegen te gaan, moeten de kritische vaardigheden van gebruikers met betrekking tot deze technologieën worden gestimuleerd.

4. Denkpistes voor kritische educatie over algoritmen

  • 5 Door het gebruik van de term “aanbevelingsmechanisme” willen we duidelijk maken dat dit niet enkel (...)

20Door een algoritmische geletterdheid te ontwikkelen, zullen gebruikers beter begrijpen hoe deze technologieën de werkelijkheid in leesbare teksten organiseren [Anderson en Meyer, 1988], wat een invloed heeft op hun voorstelling van de wereld. Deze educatie zal de gebruikers niet alleen voorlichten over de tegenkanting tegen deze instrumenten, maar ze ook helpen om kritisch te surfen in een media-ecosysteem met aanbevelingsalgoritmen. De bedoeling is om de mentale voorstellingen van de gebruikers te identificeren, te begrijpen hoe die voorstellingen zijn ontstaan, ze indien nodig aan te vullen en de cursisten de aanbevelingsmechanismen5 kritisch te leren gebruiken. Er moet rekening worden gehouden met de sociaal-economische uitdagingen van de tools die big data verwerken, maar ook met de behoeften en doelstellingen van de gebruikers om hun handelingsvermogen verder te ontwikkelen. Vanuit die optiek hebben we het experimentele platform “Alveho” opgericht. Dit platform ging na of het controleren van de parameters van een algoritme het duidelijker maakte hoe het algoritme werkt en wat de effecten ervan zijn op de toegang tot informatie voor de gebruikers.

Figuur 3. Interface van het experimentele platform Alveho

Figuur 3. Interface van het experimentele platform Alveho

Proefversie beschikbaar op

21Alveho is een website met een nieuwsfeed bestaande uit persartikels van de RTBF. De nieuwsfeed wordt georganiseerd door een aanbevelingsalgoritme dat elk artikel een score toekent. Hoe hoger de score, hoe hoger het artikel in de nieuwsfeed verschijnt. De score wordt bepaald door de overeenkomst van het artikel met de surfgeschiedenis van de gebruiker en door de publicatiedatum. De eerste aanbevolen artikels zijn dus recente artikelen die bovendien heel veel gelijkenissen vertonen met de artikels die de gebruiker doorgaans raadpleegt. De gebruiker kan echter beslissen om deze standaardparameters te omzeilen via mechanismen die een invloed hebben op drie belangrijke aspecten van het aanbevelingsproces, namelijk de input van het algoritme (de gegevens die het systeem registreert om het algoritme te informeren), de prioriteiten van het algoritme (de manier waarop het de score berekent) en de output (de volgorde van de aanbevelingen). Voor de input kunnen de gebruikers toegang krijgen tot hun surfgeschiedenis en bepaalde elementen filteren waarmee het algoritme geen rekening moet houden. Voor de output kunnen sommige contentcategorieën verborgen worden in de lijst met aanbevelingen. Tot slot kan de gebruiker ook parameters instellen voor het belang van de overeenkomst of de publicatiedatum van het artikel voor de eindscore die uiteindelijk de rangorde van de aanbevelingen zal bepalen. Zo is het perfect mogelijk om aan het algoritme recente artikels te vragen die niet al te veel rekening houden met de surfgeschiedenis van de gebruiker. Het is zelfs mogelijk om artikels te vragen die helemaal niet overeenkomen met de surfgeschiedenis van de gebruiker.

22In het kader van een eerste experiment met 23 deelnemers (masterstudenten van gemiddeld 22 jaar oud) over een periode van vijf weken in 2021 hebben we aan de hand van eye tracking en interviews gemeten in welke mate de aanwezigheid van deze tools voor parametrering de gebruikers van de website heeft gestimuleerd om stil te staan bij de werking van het algoritme en de effecten ervan op de structurering van de informatie. Het bleek dat deze controletools moeilijk te begrijpen waren voor de gebruikers. Hoewel het ons nochtans makkelijk leek om de output te filteren en de algoritmen te controleren (de gebruikers konden rechtstreeks op het startvenster schuifregelaars aanpassen), hebben bijna geen van de deelnemers begrepen hoe de controletools werkten. Volgens ons zijn daar meerdere redenen voor. Ten eerste zijn dergelijke controletools amper terug te vinden op commerciële platformen. Aangezien de deelnemers het niet gewoon waren om het algoritme aan te passen, hadden ze het niet door dat ze bepaalde tools konden aanpassen. Ten tweede bleek het moeilijk te zijn om acties op de interface in verband te brengen met de effecten ervan op de aanbevelingen. Aangezien de interface ook bestond uit interactieve grafieken naast de controletools en de lijst met aanbevelingen, vonden sommige deelnemers het moeilijk om na te gaan hoe sommige van hun acties een invloed hadden op de content die ze raadpleegden. Daarnaast hebben we dus Alveho uitgetest in het kader van een experimentele activiteit rond media-educatie in samenwerking met de vzw Média Animation, een erkende organisatie op het vlak van media-educatie in Franstalig België. We hebben toen vastgesteld dat wanneer de gebruikers deze functies gebruikten onder begeleiding van een deskundige, zij beter begrepen hoe het algoritme werkte. Het hielp hen ook om kritischer na te denken over deze technologieën.

23In het algemeen schetsen de resultaten in verband met het gebruik van Alveho een vrij complex beeld van het gebruik van controletools voor algoritmen. Als deze tools geïntegreerd zijn in de interface, kunnen zij gebruikers meer doen nadenken over de effecten van deze technologieën. Maar als de tools niet goed geïntegreerd zijn of als ze te onduidelijk zijn voor de gebruikers, dan zullen die gebruikers moeten terugvallen op standaardparameters die niet altijd in hun voordeel zijn. Gezien deze waarnemingen vinden we dat media-educatie niet alleen gericht zou mogen zijn op de gebruikers, maar ook op de ontwikkelaars van deze mechanismen. Ongeacht de mate van geletterdheid van de gebruikers zal hun handelingsvermogen immers altijd beperkt zijn door wat het door hen gebruikte aanbevelingssysteem hen mogelijk maakt. Door de mediageletterdheid van IT-ontwikkelaars uit te breiden [Fastrez en Philippette, 2017], beschikken zij over de nodige vaardigheden om de sociale effecten van hun ontwikkelingspraktijken te evalueren.

Besluit

24Het onderzoeksproject ALG-OPINION had als doel om de algoritmische verbeelding bij Brusselse jongeren te typeren en om na te gaan hoe deze verbeelding hun informatiepraktijken beïnvloedt. De meeste jongeren die we hebben geïnterviewd, beschikken over praktische kennis over aanbevelingsalgoritmen en ontwikkelen min of meer bewuste strategieën om de effecten van deze algoritmen te proberen veranderen. Het is goed dat jongeren middelen vinden om hun informatie-ecosysteem aan te passen ten aanzien van automatische aanbevelingen, maar zij blijken op die manier ook tegemoet te komen aan een noodzaak die zij ervaren om dat te doen. Niettemin is de beheersing van deze kennis en tactieken nog altijd zeer ongelijk tussen individuen. Ze blijft voornamelijk het resultaat van praktische aanpassingen, waarvan de doeltreffendheid en relevantie niet volledig begrepen worden. Uit de projectresultaten blijkt dan ook de noodzaak om de kennis en de aanpassingsmogelijkheden ten aanzien van aanbevelingstools bij jongeren meer te formaliseren. Verder zou er meer moeten worden nagedacht over de plaats van de uitdagingen op het vlak van aanbevelingsalgoritmen in de basisopleiding en permanente vorming van leraars in het Brusselse officiële onderwijssysteem. De ontwikkeling van kritische algoritmische geletterdheid bij al deze doelgroepen is een toekomstige uitdaging voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze geletterdheid zou moeten worden ondersteund door de organisatie van activiteiten rond media-educatie, die nu al worden ondernomen in het Gewest.

25Hoewel de Brusselse gewestregering niet bevoegd is om online digitale ruimten te reglementeren, kan ze via de gemeenschapscommissies toch maatregelen nemen om het gebruik van deze ruimten te verbeteren in het belang van de participatieve democratie (bv. Alpha-TIC en BRUZZKet). De vele educatietools om de werking van een aanbevelingsalgoritme te verduidelijken (zoals bij het Alveho-platform), maar ook de oprichting van productieve ruimten voor debat tussen ontwikkelaars van aanbevelingsmechanismen en actoren in de sector van de media-educatie, het verplichte en hoger onderwijs en de media zelf zijn volgens ons pistes die verder moeten worden onderzocht om dat doel te bereiken.

Haut de page

Bibliographie

AIELLO, Luca Maria en BARBIERI, Nicola, 2017. Evolution of Ego-networks in Social Media with Link Recommendations. In: Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining. [online]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. 02/02/2017. pp. 111‑120.

ANDERSON, Ashton, MAYSTRE, Lucas, ANDERSON, Ian, MEHROTRA, Rishabh en LALMAS, Mounia, 2020. Algorithmic Effects on the Diversity of Consumption on Spotify. In: Proceedings of The Web Conference 2020. [online]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. 20/04/2020. pp. 2155‑2165.

ANDERSON, James A en MEYER, Timothy P, 1988. Mediated communication: a social action perspective. Newbury Park: Sage Publications.

BAKSHY, Eythan, MESSING, Solomon en ADAMIC, Lada A., 2015. Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. In: Science. 2015. Vol. 348, nr. 6239, pp. 1130-1132

BEUSCART, Jean-Samuel, COAVOUX, Samuel en MAILLARD, Sisley, 2019. Les algorithmes de recommandation musicale et l’autonomie de l’auditeur. In: Réseaux. 2019. Vol. 213, nr. 1, pp. 17‑47.

BOZDAG, Engin en VAN DEN HOVEN, Jeroen, 2015. Breaking the filter bubble: democracy and design. In: Ethics and Information Technology. 2015. Vol. 17, nr. 4, pp. 249‑265.

BUCHER, Taina, 2017. The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. In: Information, communication & society. 2017. Vol. 20, nr. 1, pp. 30-44.

CLAES, Arnaud en PHILIPPETTE, Thibault, 2020. Defining a critical data literacy for recommender systems: A media-grounded approach. In: Journal of Media Literacy Education. 2020. Vol. 12, nr. 3, pp. 17-29.

CLAES, Arnaud, WIARD, Victor, MERCENIER, Heidi, PHILIPPETTE, Thibault, DUFRASNE, Marie, BROWET, Arnaud en JUNGERS, Raphaël, 2021. Algorithmes de recommandation et culture technique: penser le dialogue entre éducation et design. In: tic&société. 2021. Vol. 15, nr. 1, pp. 127-157.

CLAES, Arnaud, DUFRASNE, Marie, MALCORPS, Sylvain, PHILIPPETTE, Thibault en WIARD, Victor, 2021. Young people's perceptions of content personalisation on social media: a user study. In: CRIDS conference: Time to re-shape the digital society. Speech. Namur. 18/11/2021.

CLAUSSEN, Jörg, PEUKERT, Christian en SEN, Ananya, 2019. The Editor vs. the Algorithm: Returns to Data and Externalities in Online News. Munich: Center for Economic Studies and ifo Institute. N°8012.

COLLARD, Yves, CULOT, Martin, DEBRABANDERE, Tatiana, GUFFENS, Brieuc, HUYS, S., LIGURGO, Valeria, ORBAN DE XIVRY, Anne-Catherine en VERNIERS, Patrick, 2021. #Génération2020: les jeunes et l’info. Brussel: Média Animation en CSEM. Geen nummer.

COUTANT, Alexandre, 2015. Les jeunes et les réseaux socionumériques : questions d’identités. In: Stenger Thomas (dir.), Digital natives. Culture, génération et consommation. Beschikbaar op: https://hal.science/hal-01853289.

DAHLGREN, Peter, 2001. Identity Formation and EU Citizens: democratic dilemmas and media conditions. In: 15th Nordic Conference on Media and Communication Research. Speech. Reykjavik. 10-14/08/2001

DAHLGREN, Peter, 2006. Doing citizenship: The cultural origins of civic agency in the public sphere. In: European journal of cultural studies. 2006. Vol. 9, nr. 3, pp. 267-286.

DAHLGREN, Peter, 2021. A critical review of filter bubbles and a comparison with selective exposure. In: Nordicom Review. 2021. Vol. 42, nr. 1, pp. 15‑33.

DATTA, Hannes, KNOX, George en BRONNENBERG, Bart J., 2017. Changing Their Tune: How Consumers’ Adoption of Online Streaming Affects Music Consumption and Discovery. Marketing Science. 2017. Vol. 37, nr. 1, pp. 5‑21.

DUBOIS, Elizabeth en BLANK, Grant, 2018. The echo chamber is overstated: the moderating effect of political interest and diverse media. In: Information, Communication & Society. 2018. Vol. 21, nr. 5, pp. 729‑745.

DUFRASNE, Marie, 2011. Plus de débats sur l'Europe pour plus d'implication des citoyens? Analyse du forum de discussion en ligne « Debate Europe ». In: Chenevière, Cédric en Duchenne, Geneviève (dir.), Les modes d'expression de la citoyenneté européenne. Leuven: Presses Universitaires Louvain. pp. 103-119.

DYLKO, Ivan, DOLGOV, Igor, HOFFMAN, William, ECKHART, Nicholas, MOLINA, Maria en AAZIZ, Omar, 2017. The dark side of technology: An experimental investigation of the influence of customizability technology on online political selective exposure. In: Computers in Human Behavior. 2017. Vol. 73, pp. 181‑190.

FASTREZ, Pierre en PHILIPPETTE, Thibault, 2017. Un modèle pour repenser l’éducation critique aux médias à l’ère du numérique. In: tic&société. 2017. Vol.11, nr. 1, pp. 85-110.

FLETCHER, Richard en NIELSEN, Rasmus Kleis, 2017. Are News Audiences Increasingly Fragmented? A Cross-National Comparative Analysis of Cross-Platform News Audience Fragmentation and Duplication. In: Journal of Communication. 2017. Vol. 67, nr. 4, pp. 476‑498.

HAIM, Mario, GRAEFE, Andreas en BROSIUS, Hans-Bernd, 2018. Burst of the Filter Bubble? In: Digital Journalism. 2018. Vol. 6, nr. 3, pp. 330‑343.

HILBERT, Martine, AHMED, Saifuddin, CHO, Jaeo, LIU, Billy en Luu, Jonathan, 2018. Communicating with algorithms: A transfer entropy analysis of emotions-based escapes from online echo chambers. In: Communication Methods and Measures, 2018. Vol. 12, nr. 4, pp. 260-275.

HOLTZ, David, CARTERETTE, Ben, CHANDAR, Praveen, NAZARI, Zahra, CRAMER, Henriette en ARAL, Sinan, 2020. The Engagement-Diversity Connection: Evidence from a Field Experiment on Spotify. In: Proceedings of the 21st ACM Conference on Economics and Computation. [online]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. 2020. pp. 75‑76.

KRAFFT, Tobias D., GAMER, Michael en ZWEIG, Katharina A., 2019. What did you see? A study to measure personalization in Google’s search engine. In: EPJ Data Science. 2019. Vol. 8, nr. 1, pp. 38.

KRAMER, Adam Di, GUILLORY, Jamie en HANCOCK, Jeffrey, 2014. Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 2014. Vol. 111, nr. 24, pp. 8788-8790

LITS, Marc. L'espace public: concept fondateur de la communication. In: Hermès. Vol. 3, nr. 70, pp. 77-81.

LIVINGSTONE, Sonia, 2005. In Defence of Privacy: Mediating thePublic/Private Boundary at Home. In: Livingstone, Sonia (dir), Audiences and Publics: When Cultural Engagement Matters for the Public Sphere. Bristol: Intellect. pp. 163–185.

MERCENIER, Heidi, WIARD, Victor en DUFRASNE, Marie, 2021. Young people, social media and fake news: A user’s perspective. In: Guillermo LOPEZ-GARCIA, Guillermo, PALAU-SAMPIO, Dolors, PALOMO, Bella, CAMPOS-DOMINGUEZ, Eva en MASIP, Pere (dir.), Politics of disinformation: The influence of fake news on the Public sphere. Londen: John Wiley & Sons. pp. 159-172

MOELLER, Judith en HELBERGER, Natali, 2018. Beyond the filter bubble: Concepts, myths, evidence and issues for future debates. Amsterdam: University of Amsterdam. Geen nummer.

NEWMAN, Nic, FLETCHER, Richard, SCHULZ, Anne, SIMGE, Andi en NIELSEN, Rasmus Kleis, 2020. Reuters Institute Digital News Report 2020. Oxford: Reuters Institute for the study of journalism. Geen nummer.

NGUYEN, Tien T., HUI, Pik-Mai, HARPER, F. Maxwell, TERVEEN, Loren en KONSTAN, Joseph A., 2014. Exploring the filter bubble: the effect of using recommender systems on content diversity. In: Proceedings of the 23rd international conference on World wide web. [online]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. 7/04/2014. pp. 677‑686.

PARISER, Eli, 2012. The filter bubble: what the Internet is hiding from you. Londen: Penguin Books.

PUSCHMANN, Cornelius, 2019. Beyond the Bubble: Assessing the Diversity of Political Search Results. In: Digital Journalism. 2019. Vol. 7, nr. 6, pp. 824‑843.

REA, Andrea, NAGELS, Carla, en CHRISTIAENS, Jenneke, 2009. Brusselse jongeren: sociale ongelijkheid en culturele diversiteit. Synthesenota. In: Brussels Studies [online], online geplaatst op 02/02/2009, geraadpleehd op 04/03/2022. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/951

RESNICK, Paul, GARRETT, Kelly, KRIPLEAN, Travis, MUNSON, Sean A. en STROUD, Natalie Jomini, 2013. Bursting your (filter) bubble: strategies for promoting diverse exposure. In: Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work companion. [online]. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. 23/02/2013. pp. 95‑100.

ROTH, Camille, MAZIÈRES, Antoine en MENEZES, Telmo, 2020. Tubes and bubbles topological confinement of YouTube recommendations. In: PLOS ONE. [online]. 21/04/2020. Vol. 15, nr. 4.

ROUVROY, Antoinette en BERNS, Thomas, 2013. Gouvernementalité algorithmique et perspectives d'émancipation. Le disparate comme condition d'individuation par la relation ? In: Réseaux, 2013. Vol. 1, nr. 177, pp. 163-196.

SACCO, Muriel, SMITS, Wendy, KAVADIAS, Dimo, SPRUY, Bram en D’ANDRIMONT, Caroline, 2016. De Brusselse jeugd: tussen diversiteit en kwetsbaarheid. Synthesenota. In: Brussels Studies, 2016. nr. 98, pp. 1-23.

SEAVER, Nick, 2019. Captivating algorithms: Recommender systems as traps. In: Journal of Material Culture. Vol. 24, nr. 4, pp. 421‑436.

VAESEN, Joost en WAYENS, Benjamin, 2014. Het hoger onderwijs en Brussel. Synthesenota. In: Brussels Studies, 2014. nr. 98. Beschikbaar op: http://journals.openedition.org/brussels/1214 

WIARD, Victor, LITS, Brieuc, MERCENIER, Heidi en DUFRASNE, Marie, 2021. Les jeunes, l’information et les réseaux sociaux : tous dans leur(s) bulle(s) ?. Brussel: Université Saint-Louis Bruxelles. Geen nummer.

WIARD, Victor, LITS, Brieuc en DUFRASNE, Marie, 2022. “The Spy Who Loved Me”: A Qualitative Exploratory Analysis of the Relationship Between Youth and Algorithms. In: Frontiers in Communication. 2022. Vol. 7, pp. 1-33.

Haut de page

Notes

1 https://www.algopinion.brussels/

2 De term “effectieve relatie” onderstreept niet alleen de noodzaak om verder te kijken dan de louter theoretische filterbubbel, naar concrete bevindingen op basis van empirische gegevens, maar ook het feit dat een “effect” niet toegeschreven kan worden aan een technisch systeem zonder rekening te houden met de potentieel meervoudige en sociaal verankerde relaties ermee.

3 In het kader van het ALG-OPINION project bestond de kwalitatieve methodologie dus uit drie interviewfasen: 1) verkennende interviews met leerlingen, leraars en experts, 2) focusgroepen met leerlingen in de laatste jaren van het middelbaar onderwijs en 3) “in praxis”-interviews met studenten in het eerste jaar hoger onderwijs. Deze “in praxis”-interviews maakten het mogelijk om het discours te toetsen aan de praktijk. Ook konden we nagaan of er andere weerstandstactieken worden gehanteerd naarmate de jongeren – nog steeds binnen de bestudeerde leeftijdscategorie – wat meer ervaring hebben met sociale media.

4 Met andere woorden, begrijpen hoe het algoritme werkt en welke gebruikersgegevens van invloed zijn op de aanbevelingen voor de gebruiker.

5 Door het gebruik van de term “aanbevelingsmechanisme” willen we duidelijk maken dat dit niet enkel het algoritme voor de verwerking van de informatie omvat, maar ook de hele weergave-interface van de website of van het platform.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Figuur 1. Voorbeeld van een hulpmiddel om tijdens de focusgroepen de verschillende gebruiksvormen te verduidelijken
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/6910/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 333k
Titre Figuur 2. Positionering van de verschillende sociale media volgens de functies “informeren/communiceren/zich ontspannen”
Légende De pictogrammen van de sociale media werden gepositioneerd door de leden van een van de focusgroepen.
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/6910/img-2.png
Fichier image/png, 141k
Titre Figuur 3. Interface van het experimentele platform Alveho
Légende Proefversie beschikbaar op
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/6910/img-3.png
Fichier image/png, 534k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Sylvain Malcorps, Arnaud Claes, Thibault Philippette et Marie Dufrasne, « Algoritmische geletterdheid en mediapraktijken bij jongeren in Brussel  »Brussels Studies [En ligne], Collection générale, n° 182, mis en ligne le 02 juillet 2023, consulté le 24 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/brussels/6910 ; DOI : https://doi.org/10.4000/brussels.6910

Haut de page

Auteurs

Sylvain Malcorps

Sylvain Malcorps is doctor in de informatie en communicatie en focust op nieuwe sociale, economische en politieke uitdagingen als gevolg van de digitalisering van informatie. Daarvoor ontwikkelde hij een expertise op uiteenlopende gebieden, zoals de studie van media en communicatie, economische en arbeidssociologie, de studie van organisaties en organisatorisch geweld, en de studie van wetenschappen en technieken.
sylvain.malcorps[at]usaintlouis.be

Arnaud Claes

Arnaud Claes is wetenschappelijk medewerker aan de UCLouvain. Zijn onderzoek ligt op het raakvlak tussen enerzijds de interactie tussen mens en machine en anderzijds media-educatie. Door het ontwerp van alternatieve interfaces voor algoritmische systemen (chatbots, aanbevelingsalgoritmen, enz.) tracht hij te begrijpen hoe de gebruikers van deze technologieën het effect van algoritmen op hun dagelijkse gedrag beter kunnen begrijpen.
arnaud.claes[at]uclouvain.be

Thibault Philippette

Thibault Philippette is docent aan de Ecole de Communication van de UCLouvain en lid van de Groupe de Recherche en Médiation des Savoirs (GReMS). Hij was copromotor van het ALG-OPINION-project. Zijn onderzoek spitst zich toe op de sociale toe-eigening van mediatechnologieën, media-educatie en de evaluatie van mediageletterdheid, medialudologie en gamificatie.
thibault.philippette[at]uclouvain.be

Marie Dufrasne

Marie Dufrasne is docent aan de UCLouvain – Université Saint-Louis Bruxelles en mededirecteur van het onderzoekscentrum Engage. Ze was hoofdpromotor van het ALG-OPINION-project. Haar onderzoek focust op participatieve mechanismen, burgerinitiatieven en de relatie tussen burgers en instellingen, de kritische analyse van discours en diversiteitskwesties.
marie.dufrasne[at]usaintlouis.be

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search