Navigation – Plan du site

AccueilPublicationsCollection générale2023De juiste plek. Zoeken naar locat...

2023
184

De juiste plek. Zoeken naar locaties voor de co-creatie van tijdelijke betaalbare woningen via het “Solidair Mobiel Wonen”-pilootproject

Le bon endroit. Trouver des lieux pour la cocréation de logements temporaires à prix modéré grâce au projet pilote Solidary Mobile Housing
The right place. Finding locations for the co-creation of temporary affordable housing through the Solidary Mobile Housing Pilot Project
Aurelie De Smet, Burak Pak, Yves Schoonjans et Geraldine Bruyneel
Cet article est une traduction de :
The right place. Finding locations for the co-creation of temporary affordable housing through the Solidary Mobile Housing Pilot Project  [en]
Autre(s) traduction(s) de cet article :
Le bon endroit. Trouver des lieux pour la cocréation de logements temporaires à prix modéré grâce au projet pilote Solidary Mobile Housing [fr]

Résumés

Ces dernières années, nombre de villes ont commencé à expérimenter l’usage temporaire d’« espaces en attente » comme moyen d’améliorer la ville. Diverses initiatives ponctuelles ont vu le jour. Certaines organisations de la société civile y voient une occasion de faire face à la nécessité urgente de disposer de logements à prix modéré plus nombreux et de meilleure qualité. Mais comment cela se passe-t-il en pratique ? Le présent article décrit et évalue le processus de recherche de lieux mis au point pour le projet pilote Solidary Mobile Housing ; celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche-action participative en cours visant à cocréer avec les sans-abri des logements temporaires qui leur soient destinés dans les espaces urbains en attente. À partir de cette expérience et d’échanges de connaissances avec des spécialistes de premier plan et des acteurs de terrain, il s’agit d’examiner les possibilités et les limites de l’utilisation d’espaces inoccupés ou sous-exploités pour apporter une réponse immédiate (bien que partielle et à court terme) à la crise actuelle en matière de logements abordables en assurant la mise à disposition de logements temporaires, pour les personnes vulnérables et avec leur concours, dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Haut de page

Notes de la rédaction

Om de figuren in een betere resolutie te bekijken, raadpleegt u het artikel online en klikt u op “Origineel” onder elke figuur.

Notes de l’auteur

Dit onderzoek vloeit voort uit het co-creatieproject “Solidary Affordable Housing for the Houseless: A Mobile Model in the Brussels Capital Region” van de faculteit architectuur van de KU Leuven, SAAMO Brussel en CAW Brussel, gefinancierd door Innoviris en onder leiding van prof. dr. Yves Schoonjans en prof. dr. Burak Pak. Het omvat ook de bevindingen van het onderzoeksproject “Proof of Concept for the Solidary Mobile Housing Co-Creation Model and the Realized Housing Prototype” van de faculteit architectuur van de KU Leuven, gefinancierd door Innoviris en onder leiding van prof. dr. Burak Pak en prof. dr. Yves Schoonjans.

Texte intégral

1. Inleiding

1Pauzelandschappen zijn bebouwde of onbebouwde publieke of private terreinen die door de vorige gebruiker werden achtergelaten en die wachten op herontwikkeling [Faraone en Sarti, 2008; Studio Urban Catalyst, 2012; De Smet, 2013]. Ofwel moeten de terreinen nog een nieuwe functie toebedeeld krijgen, ofwel werd de uitvoering van een reeds vastgelegde toekomstige functie uitgesteld. Er zijn verschillende redenen voor deze pauzelandschappen. Ze kunnen het gevolg zijn van uitval wegens langdurige planningsprocessen, financiële complicaties of onverwachte technische problemen. Pauzelandschappen lijken echter altijd tijdelijk “buiten gebruik”. In de tussentijd lijken ze beschikbaar en geschikt te zijn om tegemoet te komen aan dringende behoeften van burgers.

2In dit artikel blikken we terug op onze ervaring bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het “Solidair Mobiel Wonen”-pilootproject. Dit project maakt deel uit van het lopende “Solidair Mobiel Wonen (SMW)”-project, een proeftuin voor het ontwikkelen en testen van een model voor de co-creatie van solidair wonen in mobiele woonunits voor thuislozen in on(der)gebruikte stedelijke ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Op basis van deze ervaring en de kennisuitwisseling met wetenschappelijke en terreinexperts bekijken we de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van on(der)gebruikte ruimten als snelle – maar weliswaar slechts gedeeltelijke – oplossing voor het huidige tekort aan betaalbare woningen door er tijdelijke huisvesting te bieden.

1.1. Tijdelijk gebruik van pauzelandschappen

3In de eerste helft van de twintigste eeuw, na de overgang van het industriële naar het postindustriële tijdperk, kregen steden in de geïndustrialiseerde landen te maken met een teveel aan productieruimten. Oorspronkelijk wilde men deze terreinen zo snel mogelijk heractiveren op een gestructureerde en resultaatgerichte manier. Maar met de economische recessies in de jaren  1970  en aan het begin van de jaren 2000 raakten onderzoekers en deskundigen geïntrigeerd door de interessante, alledaagse activiteiten die in stedelijke pauzelandschappen plaatsvonden ondanks de stopzetting of het uitstel van officiële herontwikkelingsprojecten [Miessen en Cupers, 2002; Urban Unlimited et al., 2004]. In de zoektocht naar goedkopere of makkelijker te realiseren oplossingen werd het tijdelijk gebruik van on(der)gebruikte stedelijke ruimten het onderwerp van verschillende publicaties omtrent stedenbouw, stadsplanning en stadsbeheer [Haydn en Temel, 2006; BBR, 2004, 2008 en 2012; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2007]. Verscheidene auteurs hebben onderzocht en verslag uitgebracht over hoe vormen van tijdelijk gebruik “informele” actoren [Groth en Corijn, 2005] de kans kunnen geven om te experimenteren met alternatieve realiteiten [aaa-PREPAV, 2007]. Er kwam ook meer interesse in hoe deze vormen van tijdelijk gebruik konden bijdragen tot een meer open, collaboratieve, responsieve en transversale benadering van stadsontwikkeling en -vernieuwing [Nicolas-Le Strat, 2007; Bishop en Williams, 2012; De Smet, 2013; De Smet en Van Reusel, 2017; Oswalt et al., 2013]. Men realiseerde zich ook dat deze on(der)gebruikte ruimten interessante mogelijkheden konden bieden voor het bottom-up creëren van collectieve ruimten [Ferguson, 2014]. De afgelopen jaren begonnen heel wat steden dan ook te experimenteren met het tijdelijk gebruik van pauzelandschappen als middel om de stad op te waarderen [Refill, 2018]. Er werden veel projecten ondernomen, waarbij sommige actoren het gebruik van pauzelandschappen beschouwen als een buitenkans om tegemoet te komen aan bepaalde dringende behoeften, zoals het nijpende tekort aan meer en kwaliteitsvollere betaalbare woningen.

1.2. Het tekort aan betaalbare woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4Het BHG staat voor zware sociale en economische uitdagingen op het vlak van armoede en huisvesting. Alleen al het feit dat steeds meer huishoudens op de wachtlijst staan voor een sociale woning (48 804 huishoudens in 2018) bewijst dat er een groot tekort is aan betaalbare woningen. Momenteel kan slechts minder dan de helft (44,9 %) van de behoefte worden gedekt [Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018]. Vele Brusselaars kunnen bijgevolg niet anders dan een woning te huren op de privémarkt, waar de huurprijzen niet afgestemd zijn op hun financiële middelen [fonds.brussels, 2015]. Daar komt nog bij dat het aantal daklozen meer dan verdubbeld is (+142,2 %) tussen 2008 en 2018 [Quittelier en Bertrand, 2018: 23]. Heel wat Brusselaars wonen dus in een ongezonde, overbezette en/of te dure woning, in opvangcentra voor daklozen of op straat. Door het gebrek aan alternatieven hebben deze mensen vaak het gevoel dat ze weinig tot geen impact hebben op hun huisvestingsmogelijkheden. Aangezien de woningmarkt niet tegemoetkomt aan de behoeften van vele Brusselaars, is het recht op huisvesting momenteel niet gewaarborgd in het BHG. Gezien het huidige tekort aan betaalbare woningen [Romainville, 2015] is er duidelijk nood aan alternatieve woonvormen, die beter afgestemd zijn op kwetsbare mensen, en dan vooral dak- en thuislozen en mensen die hun woning dreigen te verliezen.

5Ondanks dit tekort aan kwaliteitsvolle woningen wordt het BHG tegelijkertijd geconfronteerd met heel wat terreinen die wachten op herontwikkeling [GSSO, 2006; ATO, 2016]. Het gaat hier om zowel uitgestrekte terreinen, zoals het Weststation, Tour & Taxis en de Kanaalzone, als een heleboel kleinere terreinen verspreid over het hele Brussels Gewest. In een onderzoek uit 2016 stelde het Brusselse Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling vast dat verschillende van die terreinen geschikt zijn voor tijdelijk gebruik totdat er toekomstige projecten uitgevoerd worden [ATO, 2016].

6Op basis van deze vaststellingen werden onlangs diverse experimentele initiatieven ondernomen die focussen op tijdelijke mobiele/modulaire huisvesting voor kwetsbare doelgroepen [De Smet et al., 2018a]. Deze passen in een traditie van tijdelijke projecten in Brussel en worden ondernomen naast andere bestaande of nieuwe initiatieven rond tijdelijk gebruik maar dan toegespitst op tuinieren (bv. door Le début des haricots), cultuur en jeugd (bv. door CityMine(d) en Toestand), collectief wonen (bv. door 123 Logements en FéBUL) of een mix van functies (bv. door Communa), en commerciëlere ondernemingen zoals leegstandbeheer en pop-upbedrijven (bv. door Lancelot of Entrakt) [De Smet, 2013].

1.3. Doelen, methoden en onderzoeksvragen

7We beginnen dit artikel met een beschrijving van onze ervaring binnen de context van het vinden van een geschikte locatie voor tijdelijk gebruik in het kader van het SMW-pilootproject. Vervolgens beoordelen we de gebruikte methoden en instrumenten, maar ook de resultaten en de uitdagingen die we ondervonden gedurende dit project.

 • 1 De kennisuitwisseling tussen experts vond voornamelijk plaats binnen de SMW-adviesraad. De leden va (...)
 • 2 De kennisuitwisseling met terreinexperts vond plaats tijdens verschillende vergaderingen. Zo werd i (...)

8Op basis van de kennisuitwisseling met wetenschappelijke experts1 en terreinactoren2 trekken we ook een aantal algemene conclusies over de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van on(der)gebruikte ruimten als snelle oplossing voor het nijpende tekort aan betaalbare woningen. Het project deed namelijk een aantal vragen rijzen: wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van stedelijke pauzelandschappen in het kader van projecten rond tijdelijke huisvesting voor kwetsbare doelgroepen? Welke wettelijke en/of administratieve obstakels ondervinden dergelijke projecten bij het vinden van en het verkrijgen van toegang tot locaties voor tijdelijk gebruik? Welke actoren kunnen of moeten hierbij betrokken worden?

2. Solidair Mobiel Wonen (SMW) als casus

9Het SMW-pilootproject is een initiatief van SAAMO Brussel, een non-profitorganisatie die focust op het opbouwen van gemeenschappen, de faculteit architectuur van de KU Leuven en Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een non-profitorganisatie die individuele begeleiding verleent over algemeen welzijn. De oorspronkelijke veronderstellingen achter SMW zijn gebaseerd op eerdere ervaringen van SAAMO met het bieden van tijdelijke huisvesting voor mensen in kwetsbare situaties, het lopende onderzoek van de KU Leuven over participatief en inclusief ontwerp, het tijdelijk gebruik van pauzelandschappen en alternatieve stadsprojecten, en de knowhow van CAW omtrent de begeleiding van dak- en thuislozen.

10De vier hoofddoelstellingen van het SMW-project zijn (1) om een co-creatieproces rond huisvesting te ontwikkelen, waarbij de focus ligt op het versterken van de verschillende belanghebbenden; (2) om een typologie te ontwikkelen voor kwaliteitsvolle en betaalbare mobiele en aanpasbare woningen, waarbij rekening wordt gehouden met individuele voorkeuren op het vlak van huisvesting en die ook over collectieve ruimten beschikken; (3) om methoden en instrumenten uit te werken voor het versterken van kleinschalige solidariteitsnetwerken, zowel tussen de deelnemers als met de buurtbewoners, en (4) om kwetsbare burgers te betrekken bij discussies met betrekking tot het tijdelijk gebruik van stedelijke pauzelandschappen.

11Om deze doelstellingen te verwezenlijken, werken verschillende partners sinds 2017 nauw samen in de SMW-proeftuin.

2.1. Voorstelling van de SMW-proeftuin

12De partijen die betrokken zijn bij de SMW-proeftuin zijn:

 • acht toekomstige bewoners: thuisloze burgers uit het BHG, die geen grip meer hebben op hun woonsituatie

 • buurtwerkers van SAAMO Brussel

 • maatschappelijk werkers van CAW Brussel

 • architect-onderzoekers, docenten en studenten van de faculteit architectuur van de KU Leuven

 • lokale en sublokale overheden (gemeentelijke administraties, openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s), de departementen Huisvesting en Stedenbouw van het BHG en Leefmilieu Brussel)

 • verschillende professionelen uit het BHG, bijvoorbeeld van organisaties als w-o-l-k-e, BC architects, Casablanco, Atelier Groot Eiland en Sociale Innovatie Fabriek

 • buurtbewoners en buurtorganisaties

13Vanaf het begin van het project hebben deze partners samengewerkt om het SMW-model te co-creëren (als een cocreatieve benadering voor huisvesting met inbegrip van sociale begeleiding, methoden en instrumenten voor het aanleren van vaardigheden, een methodologie voor service learning, preliminaire financiële en wettelijke strategieën, en een modulair en circulair bouwsysteem) en om het SMW-pilootproject ook samen uit te voeren. (Figuren 1a en 1b).

Figuur 1a. SMW-model

Figuur 1a. SMW-model

Figuur 1b. SMW-pilootproject

Figuur 1b. SMW-pilootproject

Foto’s: Aurelie De Smet

14Aangezien de toekomstige bewoners thuisloze burgers zijn, staat het begrip “solidariteit” centraal in het project. Om sociale interactie en wederzijdse hulp en ondersteuning te bevorderen op verschillende ruimteschalen en binnen verschillende sociale lagen, omvat het SMW-pilootproject collectieve ruimten zowel binnen als buiten voor zinvolle ontmoetingen tussen de bewoners onderling, maar ook met andere projectpartners en met buurtbewoners.

15De gehanteerde methodologie in het kader van de SMW-proeftuin bestaat uit participatief actieonderzoek [Kemmis en McTaggart, 2005]. Tussen 2017 en 2021 vonden vier grote actieonderzoekscycli plaats, telkens met specifieke doelstellingen die op hun beurt opnieuw in kleinere stappen opgedeeld zijn (Figuur 2). Dit artikel focust op het proces van het vinden van een locatie voor het SMW-pilootproject, dat hoofdzakelijk plaatsvond tijdens de eerste cyclus, namelijk de co-planningsfase.

Figuur 2. Schematische voorstelling van de vier grote participatieve actieonderzoekscycli van het SMW-project (2017-2021).

Figuur 2. Schematische voorstelling van de vier grote participatieve actieonderzoekscycli van het SMW-project (2017-2021).

Schematisch diagram op basis van Muir, 2017, aangepast door de auteurs

16Om de thuisloze eindgebruikers actief te betrekken bij de SMW-proeftuin, werd aan het begin van het project een engagementsproces opgestart voor toekomstige bewoners (zie Bijlage 1 voor meer uitleg). Na enkele maanden heeft een groep van acht toekomstige bewoners zich bij het project aangesloten als volwaardige partners. Tijdens elke cyclus werden verschillende participatieve activiteiten georganiseerd om hun betrokkenheid in elke fase van de co-creatie van hun eigen woning te faciliteren. Door de openheid van de actieonderzoeksbenadering konden we hiervoor verschillende methoden en instrumenten gebruiken, die afgestemd waren op de specifieke behoeften en wensen van de deelnemers en op de bijzondere doelstellingen van elke fase van het onderzoeks- en ontwikkelingsproces, waaronder semigestructureerde interviews, online enquêtes, foto-elicitatie, timelining, collectieve terreinbezoeken en studiereizen, participatieve mapping, focusgroepen, workshops rond co-design en co-building en inclusieve brainstorming- en evaluatiesessies. Gedurende het hele project nam de SMW-proeftuin verschillende vormen aan in functie van de co-creatie van een collectieve leeromgeving met alle partners, onder wie ook de thuisloze toekomstige bewoners, een groep van belanghebbenden met wie gewoonlijk geen overleg wordt gepleegd en die doorgaans maar weinig te zeggen hebben over hun eigen woonsituatie.

17De hypothese achter het SMW-model is dat thuislozen, door deel te nemen aan elke fase van het co-creatieproces van hun eigen woning, niet alleen opnieuw grip krijgen op hun woonsituatie maar op hun hele leven. Om dit te ondersteunen, omvat het SMW-model intensieve individuele en groepsbegeleiding. Een van de doelstellingen van deze begeleiding is om de deelnemers de overgang te helpen maken naar een permanente woonoplossing. Daarnaast laat het model hen ook toe om zich met het project te verplaatsen van de ene locatie naar de andere als ze dat zouden willen.

2.2. Beschrijving van de SMW-aanpak bij het vinden en selecteren van terreinen en bij het onderhandelen over het tijdelijk gebruik van een terrein

18De ambitie was om SMW te laten plaatsvinden op terreinen die voldoen aan de gezamenlijk vastgelegde criteria. We moesten dus een co-creatieve methode ontwikkelen om: (1) potentiële locaties te identificeren, (2) een geschikte locatie te selecteren, en (3) met de eigenaar van het terrein te onderhandelen over een tijdelijke gebruiksovereenkomst.

Figuur 3. Proces voor het vinden van een locatie in het kader van het SMW-pilootproject

Figuur 3. Proces voor het vinden van een locatie in het kader van het SMW-pilootproject

19Deze drie aspecten moesten tegelijkertijd en in interactie ontwikkeld worden (Figuur 3). Hierna bespreken we elk van deze stappen meer in detail.

2.2.1. Het proces voor het vinden van terreinen en de bepaling van de criteria voor het selecteren van een terrein

20Om potentiële locaties te vinden voor Solidair Mobiel Wonen en collectieve ruimte(n), hebben we drie methoden gecombineerd. Aangezien het een van de ambities was om het project af te stemmen op de huidige doelstellingen en strategieën van het BHG op het vlak van stedenbouw, begonnen we met een “top-downbenadering”, waarbij we een lijst met potentiële terreinen hebben gekregen van het Brussels Planbureau, perspective.brussels. Deze benadering hebben we gecombineerd met “gericht onderzoek”. Hierbij vroegen we institutionele grondeigenaars zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij en de negentien Brusselse gemeenten om deel te nemen aan ons project door hun on(der)gebruikte terreinen ter beschikking te stellen. We hebben contact met hen opgenomen per telefoon, tijdens persoonlijke gesprekken en/of per brief. Tot slot hebben we dit alles aangevuld met een “bottom-upbenadering” die door de projectpartners werd uitgevoerd. Zij hebben hiervoor rondgelopen in de stad op zoek naar on(der)gebruikte terreinen, contact opgenomen met terreinactoren binnen onze eigen netwerken en de gewone pers en sociale media afgespeurd op zoek naar potentiële locaties. Door deze drie aanpakken te combineren, verkregen we een longlist van een 200-tal “potentiële” terreinen.

21Om uit deze longlist een of meerdere geschikte locaties te selecteren, moesten we vervolgens een aantal sociaal-ruimtelijke geschiktheidscriteria bepalen. Om die criteria te bepalen, bestudeerden we de literatuur over methoden voor het vinden van betaalbare woonlocaties [Ackerson, 2013; Aldrich en Crook, 2013; Jennings, 2012; Shimberg Center for Housing Studies, 2017]. Uit dit onderzoek kwamen een groot aantal – soms tegenstrijdige – benaderingen naar voren om te bepalen of terreinen geschikt zijn. Zo merken Aldrich en Crook [2013] in hun analyse van toelichtingen omtrent locatiebepalingen op dat niet alleen technocratische redenen en beleidskeuzes maar ook sociale kwetsbaarheid en sociaal kapitaal een belangrijke rol hebben gespeeld bij het bepalen van locaties voor stacaravans door het Federal Emergency Management Agency (FEMA) na de doortocht van orkaan Katrina. Een andere casestudy, namelijk die van het Affordable Housing Location Model ontwikkeld door de dienst stadsplanning en gemeenschapsontwikkeling, de openbare aanklager en de Metropolitan Planning Organization van Johnson County van de Amerikaanse stad Iowa City, benadrukt het belang van het meten van de diversiteit in basisscholen, aangezien leefomstandigheden die in verband worden gebracht met armoede beschouwd worden als een obstakel voor de leerprestaties bij leerlingen [Ackerson, 2013]. Een ander instrument voor plaatsgebonden stadsvernieuwingsstrategieën is de buurtarmoedescore (“neighbourhood distress score”), die ook variabelen met betrekking tot de openbare veiligheid omvat naast huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, armoede en inkomen [Jennings, 2012]. Tot slot erkent het Housing Suitability Model (HSM), ontwikkeld door het Shimberg Center for Housing Studies, het Department of Urban and Regional Planning en het GeoPlan Center, dat doelstellingen strijdig kunnen zijn met elkaar. Het Shimberg Center wijst er dan ook op dat er bij een goed doordachte locatiebepaling voor betaalbare woningen niet alleen rekening moet worden gehouden met de grondkosten, en pleit ervoor om rekening te houden met een veelheid aan criteria in de zoektocht naar locaties waar de doelstellingen op het vlak van betaalbare woningen elkaar kunnen versterken [2017]. Dit literatuuronderzoek heeft ons duidelijk gemaakt dat het een onmogelijke opdracht zou worden om een optimale (algemene en prescriptieve) reeks criteria te ontwikkelen voor het selecteren van een locatie. In plaats daarvan hebben we een case-based, “satisficing”3 oplossing ontwikkeld, waarbij we naar alternatieven hebben gezocht totdat werd voldaan aan bepaalde geschiktheids- en aanvaardbaarheidsdrempels, die in samenspraak met de toekomstige eindgebruikers waren vastgelegd. De volgende stap was om een aantal collaboratieve denksessies te organiseren met alle projectpartners. Zo hebben we gezamenlijk drie soorten criteria voor SMW-locaties vastgelegd: uitsluitingscriteria, rangschikkingscriteria en zachte criteria (Tabel 1).

Tabel 1. Overzicht van de gezamenlijk vastgelegde sociaal-ruimtelijke criteria voor SMW-locaties

 • 3 Deze samentrekking van de Engelse adjectieven “satisfying” (bevredigend) en “sufficing” (voldoende) (...)

uitsluitingscriteria

absoluut en doorslaggevend
(men kan niet om deze criteria heen)

kwantitatief

 • vervuilingsgraad (in ons geval hebben we beslist om terreinen van categorie 1 en categorie 2 toe te staan, volgens de inventaris van de bodemtoestand van Leefmilieu Brussel; in sommige gevallen kunnen ook terreinen van categorie 3 in aanmerking komen, afhankelijk van de beperkingen die de inventaris oplegt)

 • overstromingsgevaar (in ons geval hebben we beslist om alleen terreinen zonder overstromingsgevaar toe te staan, volgens de overstromingsgevaarkaarten van Leefmilieu Brussel)

 • landgebruikscategorie (in ons geval hebben we beslist dat alleen de gebieden voor “huisvesting” en “gemengd gebruik”, zoals gedefinieerd op de landgebruikskaart voor het BHG, geschikt zijn, aangezien alleen voor deze gebieden een bouwvergunning voor een woonproject kan worden verkregen)

rangschikkingscriteria

praktisch en “satisficing”3
(men moet een evenwicht vinden tussen deze criteria)

kwantitatief


kwalitatief

 • bereikbaarheid met het openbaar vervoer

 • toegang tot publieke groene ruimten

 • nabijheid van voorzieningen (winkels, gezondheidszorg en sociale diensten)

 • sociaal-economische context (inkomensniveau, werkloosheid en etnische diversiteit)

 • dichtheid van het gebied (inwoners per km2)

 • oppervlakte van het terrein (minstens 500 m2 voor 8 woonunits)

 • beschikbaarheidstermijn

 • verwachte mate van medewerking van de gemeente

 • opname in een stadsvernieuwingsplan (bv. “wijkcontract” of “hefboomzone”)

zachte criteria

relatief en moeilijk te kwantificeren

(deze criteria moeten worden aangepakt in het ontwerp)

kwalitatief

 • levendigheid/rust op het terrein en in de buurt

 • privacy/openheid (ten opzichte van de openbare ruimte en de omliggende gebouwen)

 • geluidsniveau

 • ruimtelijke configuratie van het terrein

22Aangezien het project net van start gegaan was, was het engagementsproces voor toekomstige bewoners op dat moment nog aan de gang. Daarom werd in deze fase aan de maatschappelijk werkers en de buurtwerkers van CAW en SAAMO die betrokken waren bij het project gevraagd om het perspectief van de eindgebruikers in te brengen op basis van hun uitgebreide ervaring met huisvestingsproblemen met deze doelgroep.

2.2.2. Het proces voor het selecteren van een terrein

 • 4 Deze benadering werd uitgewerkt in het kader van het keuzevak “Urban Projects, Collective Spaces & (...)

23Om vervolgens de meest geschikte terreinen voor het project te bepalen, ontwikkelden we samen met een groep studenten van de faculteit architectuur van de KU Leuven4 een stapsgewijze, “broad-to-narrow” methode voor het selecteren van een terrein (Figuur 4).

Figuur 4. Stapsgewijze, “broad-to-narrow” selectiemethode voor een SMW-terrein

Figuur 4. Stapsgewijze, “broad-to-narrow” selectiemethode voor een SMW-terrein

24De eerste stap van deze methode bestond uit het toepassen van de uitsluitingscriteria om ongeschikte terreinen te schrappen. Terreinen die vervuild waren, die konden overstromen of die zich kenmerkten door een landgebruikscategorie waarvoor geen woonprojecten kunnen worden goedgekeurd, werden geschrapt. Dit resulteerde in een lijst van een 60-tal “potentieel geschikte” locaties. Omdat dit nog altijd te veel was, moesten we een manier vinden om de terreinen verder te filteren en te prioriteren aan de hand van de rangschikkingscriteria.

25Aangezien uit ons literatuuronderzoek was gebleken dat we voor de selectie van een terrein eerder een case-based dan een algemene en prescriptieve methode moesten gebruiken, hebben we beslist om een benadering op basis van scenario’s te hanteren als tweede stap van de “broad-to-narrow” methode. In samenwerking met studenten architectuur van de KU Leuven hebben we eerst een partnerworkshop georganiseerd om een aantal scenario’s voor de selectie van potentiële terreinen uit te werken op basis van ons literatuuronderzoek naar methoden voor betaalbare woonlocaties (Figuur 5).

Figuur 5. Scenario’s voor de selectie van potentiële terreinen voor het SMW-pilootproject

Figuur 5. Scenario’s voor de selectie van potentiële terreinen voor het SMW-pilootproject
 • 5 Door middel van visualisatie van de woonomgeving peilden we tijdens het eerste spel naar de voorkeu (...)
 • 6 Deze centra waren: De Schutting en Puerto, twee diensten voor begeleid wonen; Albatros, een opvangc (...)

26Vervolgens hebben we een enquête opgemaakt om potentiële toekomstige bewoners te ondervragen in opvangcentra voor daklozen, zodat we rechtstreeks van hen feedback konden krijgen over deze vier scenario’s. De enquête bestond uit drie spelletjes5 die dienden om een gesprek op gang te brengen, zodat we meer inzicht kregen in de voorkeuren van de toekomstige gebruikers. Dit instrument werd eerst getest door studenten architectuur in een opvangcentrum dat door CAW wordt beheerd (Figuren 6a, 6b en 6c). Vervolgens werd het geoptimaliseerd en overhandigd aan medewerkers van SAAMO en CAW, die het naar zes andere Brusselse centra voor daklozen brachten6.

Figuur 6. Foto’s van de enquête voor potentiële toekomstige gebruikers, ontwikkeld samen met studenten van de faculteit architectuur van de KU Leuven, SAAMO en CAW

Figuur 6. Foto’s van de enquête voor potentiële toekomstige gebruikers, ontwikkeld samen met studenten van de faculteit architectuur van de KU Leuven, SAAMO en CAW

Foto’s: Aurelie De Smet

27Nadien hebben we nog een partnerworkshop georganiseerd om de resultaten van de enquête gezamenlijk te bespreken. Na deze workshop hebben de studenten voor elk scenario een specifiek scoresysteem op basis van gewogen criteria voor de selectie van een terrein ontwikkeld. Zo konden we de overgebleven terreinen verder filteren op een kwalitatieve en systematische manier. Aan de hand van de scores werden voor elk scenario de drie beste terreinen geselecteerd. Daarnaast hebben we een kaart met “gunstige gebieden” gemaakt door gebieden te markeren die slechts vijf minuten wandelen verwijderd liggen van voorzieningen zoals winkels, sociale en gezondheidsdiensten, publieke groene ruimten en knooppunten van openbaar vervoer. Op basis van deze analyse werden gebieden met slechte verbindingen opnieuw geëvalueerd. Het hele proces resulteerde in een shortlist van 16 “prioritaire” terreinen. Om onze kansen op het bepalen van de best mogelijke locatie te vergroten, gingen we ook door met het “gericht” en/of het “bottom-up” zoeken naar terreinen. Hierbij herhaalden we het hoger beschreven filterproces voor elke nieuw gevonden locatie. Op die manier werden nog vier potentieel geschikte locaties toegevoegd aan de shortlist met prioritaire terreinen van de studenten.

 • 7 Tijdens de volgende actieonderzoekscyclus, namelijk de co-designfase, werden de mogelijkheden en ri (...)

28Tot slot werd als derde stap in het “broad-to-narrow” proces de geschiktheid van de locaties op de shortlist met 20 “prioritaire” terreinen gecontroleerd tijdens drie collectieve terreinbezoeken. Hierbij hebben we gefocust op de zachte criteria. Aangezien het engagementsproces voor toekomstige bewoners toen ongeveer afgerond was, namen ook de acht toekomstige SMW-bewoners deel aan twee van de terreinbezoeken. Op die manier konden alle projectpartners informatie uit de eerste hand verzamelen over elkaars ideeën en gevoelens omtrent de geselecteerde locaties. Op basis daarvan werden sommige terreinen geschrapt uit de lijst, terwijl andere op een lijst met “nog verder te onderzoeken locaties”7 terechtkwamen. Deze stap leidde tot een shortlist van ongeveer zes “gewenste” terreinen.

Figuur 7. Bezoek aan een prioritaire SMW-locatie 20.06.2017

Figuur 7. Bezoek aan een prioritaire SMW-locatie 20.06.2017

Foto’s: Aurelie De Smet

29Aangezien de selectie van het uiteindelijke terrein zou afhangen van het resultaat van de onderhandelingen met de eigenaars van de terreinen, bestond de volgende stap van het proces erin om deze gesprekken op te starten.

2.2.3. Onderhandelingen over een tijdelijke gebruiksovereenkomst

30De bedoeling van de onderhandelingen met de eigenaars was om een overeenkomst voor het tijdelijk gebruik van een van de gewenste terreinen te kunnen sluiten. In dat kader werd een ID-kaart opgesteld voor elk van de zes terreinen die nog “in de running” waren. Deze ID-kaarten bevatten alle relevante informatie die tot dan toe over de terreinen verzameld was, waaronder het adres, een luchtfoto en foto’s van het terrein, gegevens over de beschikbare oppervlakte en eventuele voorzieningen, eigendomsinformatie, informatie over de historiek en de toekomstplannen, informatie over de buurt en een evaluatie van het terrein vanuit het perspectief van ons project (Figuur 8). Deze ID-kaarten werden regelmatig geactualiseerd.

Figuur 8. Voorbeeld van een ID-kaart voor een terrein

Figuur 8. Voorbeeld van een ID-kaart voor een terrein

31Aangezien de onderhandelingen op korte termijn niet meteen mogelijkheden boden, werden het “gericht” en het “bottom-up” zoeken naar terreinen nog steeds voortgezet met alle projectpartners, met inbegrip van de toekomstige bewoners. De hoger beschreven filtering werd herhaald voor de nieuwe terreinen die we op die manier vonden. Als een terrein zowel geschikt als gewenst bleek te zijn, werd het aan de shortlist toegevoegd en werden onderhandelingen opgestart met de eigenaar. Er werden informele termijnen gezet op de onderhandelingen voor een specifiek terrein: als de onderhandelingen niet binnen een redelijke termijn resultaat opleverden, werd het terrein geschrapt.

2.2.4. Resultaat: het SMW-terrein in Jette

32Na enkele maanden van onderhandelen kwamen we uiteindelijk tot een overeenkomst met de gemeente Jette voor het tijdelijk gebruik van een terrein binnen het pas opgestarte stadsvernieuwingsproject, het Wijkcontract Magritte. We zouden drie jaar lang vrij mogen beschikken over het terrein. Het leidde er ook toe dat ons project opgenomen werd in dit stadsvernieuwingsproject. De enige beperking was dat het gemeentelijk terrein pas het jaar nadien beschikbaar zou zijn. We hebben echter ook een overeenkomst kunnen sluiten om in de tussentijd een aangrenzend perceel te gebruiken, dat eigendom is van een culturele organisatie.

3. Conclusies

33Op basis van de hoger beschreven ervaringen en de kennisuitwisseling met wetenschappelijke en terreinexperts kunnen we nu een aantal conclusies trekken over de gebruikte methoden en instrumenten, maar ook over de resultaten en uitdagingen die we ondervonden in het kader van het SMW-pilootproject. Daarnaast hebben we ook een aantal algemenere bevindingen over de mogelijkheden en de beperkingen van het gebruik van on(der)gebruikte ruimten in Brussel als snelle – maar weliswaar slechts gedeeltelijke – oplossing voor het huidige tekort aan betaalbare woningen door de co-creatie van tijdelijke huisvesting in stedelijke pauzelandschappen met en voor kwetsbare mensen.

3.1. Bevindingen omtrent het proces voor het vinden van een SMW-locatie

34Met betrekking tot het hele proces voor het vinden en selecteren van terreinen zijn we ervan overtuigd dat een benadering op basis van gemengde methoden, het gezamenlijk bepalen van de selectiecriteria, het ontwikkelen van scenario’s, in combinatie met enquêtes en workshops, een “satisficing”, inclusieve en effectieve aanpak was om tegemoet te komen aan de behoeften en eisen van de verschillende projectpartners. We merkten bijvoorbeeld hoe de toekomstige bewoners al gehecht begonnen te raken aan een locatie, nog voordat de bouw van het pilootproject van start gegaan was. Hoewel het SMW-model voorziet in tijdelijke woningen in stedelijke pauzelandschappen, is dit model in geen geval bedoeld om thuislozen weg te stoppen in een vergeten hoekje van de stad. Tijdens het proces voor het vinden en selecteren van terreinen hebben we gemerkt hoe pauzelandschappen in het kader van SMW veranderen in onderhandelingsruimten waar mensen hun recht op de stad kunnen opeisen en waar ze hun potentieel kunnen benutten en ambities kunnen waarmaken. Dit werd duidelijk tijdens de collectieve terreinbezoeken, waardoor alle betrokken actoren, met inbegrip van de toekomstige bewoners, in gesprek konden gaan over sociaal-ruimtelijke inclusie en het recht op huisvesting. Dat het SMW-pilootproject opgenomen werd in het Wijkcontract Magritte bleek later bovendien een interessante toegangspoort te zijn om betrokken te worden in lokale netwerken.

35Wat de verschillende methoden voor het vinden van terreinen betreft, kwamen uit onze ervaringen met elk van de drie methoden zowel beperkingen als voordelen naar voren. De top-downbenadering mag dan wel nauwkeurig en controleerbaar zijn, maar heeft als nadeel dat er pas na het selectieproces contact is met de eigenaars van de terreinen. Vanaf het begin was het niet duidelijk of de eigenaars effectief open zouden staan voor tijdelijk gebruik. Bovendien hing de efficiëntie van deze benadering af van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de beschikbare informatie (vooral of die informatie up-to-date was). Via het “gerichte onderzoek” konden we daarentegen veel mensen contacteren en het project aan hen voorstellen. Een groot nadeel van deze methode was dat ze veel tijd in beslag nam. Het succes van deze benadering hing er uiteindelijk van af of we de “juiste” persoon binnen de instelling of het bedrijf konden bepalen, en dat was niet altijd vanzelfsprekend. De bottom-upbenadering ten slotte leverde dan wel zeer actuele informatie op, maar vergde veel tijd en moeite, omdat we alles zelf moesten uitzoeken. Zo moesten we zelf een antwoord vinden op vragen als: wie is de eigenaar? Wat is de leegstandtermijn? Zijn er al andere projecten gepland op dit terrein? Bij de selectie van het uiteindelijke terrein hebben we bovendien duidelijk gemerkt hoe belangrijk het was om de terreinen fysiek te bezoeken, in plaats van ze gewoon virtueel te gaan verkennen via digitale kaarten of Google Street View.

 • 8 Innoviris, in het kader van zijn Co-Creation-programma, en het kabinet van de Brusselse minister va (...)

36Tot slot ondervonden we dat de moeilijkheid in de praktijk niet zozeer was om een geschikte tijdelijke locatie voor het pilootproject te vinden en te selecteren, maar wel om een overeenkomst te sluiten voor het tijdelijk gebruik van het gewenste terrein. Wanneer we geschikte terreinen voor tijdelijke woningen gevonden hadden, waren de eigenaars vaak niet bereid om hun terrein beschikbaar te stellen voor ons project, ondanks de steun van twee overheidsinstanties8 en ondanks de opvolging en het beheer door twee non-profitorganisaties en een universiteit. Zoals we hieronder nog verder bespreken, was het gebrek aan een duidelijk wettelijk kader voor tijdelijke huisvesting – wat tot veel onzekerheid leidde – de belangrijkste reden voor deze terughoudendheid bij de eigenaars om deel te nemen aan het project. Het idee dat de herontwikkeling van hun terrein binnen de komende twee jaar zou kunnen beginnen, wat vaak een te optimistische tijdlijn bleek te zijn, maakte het nog ingewikkelder om verdere stappen te ondernemen. Een van de leerpunten is dat het wellicht beter was geweest om eerder in het proces te beginnen aan de onderhandelingen met de eigenaars van de terreinen. Maar aangezien we met een zeer lange lijst van potentiële terreinen gestart zijn, zou deze eerdere betrokkenheid vrij complex geweest zijn. In de toekomst willen we onderhandelen over meer structurele (formele en langdurige) overeenkomsten voor het tijdelijk gebruik van on(der)gebruikte terreinen die bijvoorbeeld eigendom zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij, het vicariaat Brussel en/of private projectontwikkelaars.

3.2. Algemeen besluit

37We kunnen besluiten dat een van de eerste voorwaarden voor het gebruik van Brusselse pauzelandschappen voor tijdelijke woningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen is dat het vinden en selecteren van terreinen vlotter moet verlopen. Hoewel elk van de negentien Brusselse gemeenten zou moeten beschikken over een actuele lijst van de leegstaande eigendommen op hun grondgebied, ontbreekt deze informatie in de meeste gemeenten. Er is geen actuele database van de on(der)gebruikte stedelijke ruimten beschikbaar, zelfs niet van de publieke terreinen. Daardoor vraagt het enorm veel tijd en energie om geschikte terreinen voor tijdelijke woningen te vinden.

38Zoals hoger vermeld, bleek het bovendien geen sinecure te zijn om toegang te krijgen tot locaties voor tijdelijke huisvesting. Andere actoren delen deze ervaring. Hoewel het BHG tijdelijk gebruik lijkt te ondersteunen, ook voor huisvesting, zoals blijkt uit de projectoproep voor modulaire woningen die de Brusselse minister van Huisvesting lanceerde in 2018, ontbreekt momenteel nog een duidelijk operationeel kader. Initiatiefnemers moeten dus voor het grootste deel in een juridisch grijze zone opereren. Dit maakt het onderhandelen over overeenkomsten met de eigenaars van de terreinen heel wat ingewikkelder. Bovendien heeft dit onvermijdelijk ook gevolgen voor de eindgebruikers, aangezien er bijvoorbeeld veel verwarring is over de soorten contracten die moeten worden afgesloten, over de wettelijke verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en over de mogelijkheid voor de bewoners om zich officieel te domiciliëren op de locaties.

39Ook dachten we dat publieke eigenaars meer dan particuliere eigenaars bereid zouden zijn om hun terreinen beschikbaar te stellen voor tijdelijk gebruik, maar tijdens het proces voor het vinden van een SMW-locatie bleek dat een onjuiste veronderstelling te zijn. Volgens onze ervaring leken publieke eigenaars een voorkeur te hebben voor “gemakkelijkere” (trendy, met een laag risico en zelfs rendabele) gebruiksvormen, en niet zozeer voor maatschappijgerichte projecten rond tijdelijke woningen. Dit kan een gevolg zijn van de gevoelige aard van deze specifieke vorm van tijdelijk gebruik. Over het algemeen leken alle terreineigenaars te vrezen dat de bewoners de tijdelijke woningen misschien niet zouden willen verlaten wanneer zij hun terrein terug zouden willen voor andere gebruiksdoeleinden of ontwikkelingsprojecten.

40Kortom, ons onderzoek toont aan hoe projecten rond tijdelijke woningen in stedelijke pauzelandschappen wel degelijk ruimte kunnen bieden aan “informele” actoren om te experimenteren met alternatieve oplossingen voor de huidige sociaal-ruimtelijke uitdagingen. Zolang er een tekort aan betaalbare woningen is, lijkt het zeker de moeite waard om verder te onderzoeken hoe tijdelijke huisvesting voor kwetsbare doelgroepen structureel kan worden opgenomen in stadsvernieuwingsprogramma’s en hoe terreineigenaars gemotiveerd en beter ondersteund kunnen worden om hun on(der)gebruikte eigendommen beschikbaar te stellen voor dergelijke projecten.

Haut de page

Bibliographie

aaa-PREPAV, 2007. URBAN/ACT, a handbook for alternative practice. Parijs: aaa-PREPAV

ACKERSON, K., 2013. In the right place: Iowa City uses GIS to site affordable housing. In: Planning Practice, 03/2013. vol. 73, nr. 3, pp. 33-35.

ALDRICH, D. P. en CROOK, K., 2013. Taking the high ground: FEMA trailer siting after hurricane Katrina. In: Public Administration Review, 04/2013. vol. 73, nr. 4, pp. 613-622.

ATO, 2016. Kanaal ? Hoezo kanaal ?!: Een geïllustreerde stand van zaken over het kanaalgebied in Brussel [pdf]. [Geraadpleegd op: 09/08/2018]. Beschikbaar op: https://perspective.brussels/sites/default/files/AtlasCanal_NL_WEB.pdf

BBR, 2004. Transitional uses and reclamation of urban land, [Online]. [Geraadpleegd op: 11/12/2013]. Beschikbaar op: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/publications/SpecialPublication/1997_2006/DL_abstract_transitional_uses.pdf?__blob=publicationFile&v=1

BBR, 2008. Zwischennutzungen und Nischen im Städtebau als Beitrag für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Berlijn: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).

BBR, 2012. stadt:pilot spezial: Offene Räume in der Stadtentwicklung Leerstand - Zwischennutzung - Umnutzung. Berlijn: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).

BISHOP, P. en WILLIAMS, L., 2012. The Temporary City. Londen: Routledge.

DE SMET, A., 2013. De rol van tijdelijk gebruik in de stedelijke (her)ontwikkeling: Brusselse voorbeelden [pdf]. [Geraadpleegd op: 15/09/2017]. In: Brussels Studies, 12/11/2013. nr. 72. Beschikbaar op: http://brussels.revues.org/1196

DE SMET, A. en VAN REUSEL, H., 2018. How one tree can change the future of a neighbourhood: The process behind the creation of the Boerenhof Park as an example for tactical urban planning [pdf]. In: Urban Forestry & Urban Greening, 03/2018. vol. 30, pp. 286-294. [Geraadpleegd op: 09/08/2018]. Beschikbaar op: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866716304095

DE SMET, A., PAK, B., SCHOONJANS, Y. en SERROEN, F., 2018a. Wonen in de tussentijd. In: Ruimte, 01-03/2018. nr. 37, pp. 60-63.

DE SMET A., PAK B. en SCHOONJANS Y., 2018b. Waiting Spaces as Spaces of Negotiation in the SWOT-Mobile Design Studio. In: Landscapes of Conflict, ECLAS Conference 2018, Gent, België, Conference Proceedings, pp. 502-510.

DE SMET, A., PAK, B., SCHOONJANS, Y., BRUYNEEL, G. en VAN HEESVELDE, T. (Eds.), 2021. Solidary Mobile Housing. Milton Keynes, UK: Faculteit Architectuur KU Leuven.

FARAONE, C. en SARTI, A., 2008. Intermittent Cities, On Waiting Spaces and how to Inhabit Transforming Cities. In: Architectural Design Special Issue: Cities of Dispersal, 24/01/008. vol. 78, nr. 1, pp. 40-45.

FERGUSON, F., 2014. Make_Shift City - Renegotiating the Urban Commons. Berlijn: Jovis

FONDS.BRUSSELS, 2015. Jaarverslag 2015. Brussel, Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2015 [pdf]. [Geraadpleegd op: 01/11/2018]. Beschikbaar op: https://fonds.brussels/sites/default/files/2021-09/Rapport%202015.pdf

GROTH, J. en CORIJN, E., 2005. Reclaiming Urbanity: Indeterminate Spaces, Informal Actors and Urban Agenda Settings. In: Urban Studies, 01/03/2005. vol. 42, nr. 3, pp. 503-526.

GSSO, 2006. Inventaris van de sites met economische bestemming met het oog op de EFRO-programmering 2007-2013 [pdf]. [Geraadpleegd op: 09/082018]. Beschikbaar op: http://canal.brussels/sites/default/files/documents/Inventaris%20van%20de%20sites%20met%20economische%20bestemming%20met%20het%20oog%20op%20de%20efroprogramming%202007-2013_NL.pdf

HAYDN, F. en TEMEL, R. (eds.), 2006. Temporary Urban Spaces, Concepts for the Use of City Spaces. Bazel: Birkhäuser.

JENNINGS, J., 2012. Measuring neighborhood distress: a tool for place-based urban revitalization strategies. In: Community Development, 10/2012. vol. 43, nr. 4, pp. 464-475.

KEMMIS, S. en MCTAGGART, R., 2005. Participatory Action Research: Communicative Action and the Public Sphere. In: DENZIN, N. K. en LINCOLN, Y. S. (eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research. California: Sage Publications, pp. 559-603.

MIESSEN, M en CUPERS, K., 2002. Spaces of uncertainty. Wuppertal: Müller + Busmann.

MUIR, T. 2007. Action research in the scholarship of L & T [Pdf]. [Geraadpleegd op: 03/11/2019]. Beschikbaar op: http://web.archive.org/web/20110216184950/http://emedia.rmit.edu.au/edjournal/?q=node/280

NICOLAS-LE STRAT, P., 2007. Multiplicité interstitielle [Pdf]. [Geraadpleegd op: 09/08/2018]. Beschikbaar op: http://www.cairn.info/revue-multitudes-2007-4-page-115.htm

OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD, 2018. Welzijnsbarometer, Brussels Armoederapport, 2018 [Pdf]. [Geraadpleegd op: 13/02/2020]. Beschikbaar op: https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/welzijnsbarometer_2018_1_pers.pdf

OSWALT, P., OVERMEYER, K. en MISSELWITZ, P. (eds.), 2013. Urban Catalyst: The Power of Temporary Use. Berlijn: DOM publishers

QUITTELIER, B. en BERTRAND, F., 2018. Telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vijfde editie, 5 november 2018 [pdf]. [Geraadpleegd op: 13/02/2020]. Beschikbaar op: https://www.lastrada.brussels/portail/images/LAS3220_Denombrement2018_NL_2_BD.pdf

REFILL, 2018. A journey through temporary use [pdf]. [Geraadpleegd op: 09/07/2021]. Beschikbaar op: https://refillthecity.wordpress.com/media/final-publication/

ROMAINVILLE, A., 2015. La production capitaliste des logements à Bruxelles. Promotion immobilière et division sociale de l’espace. Thèse présentée en vue de l’obtention du grade académique de docteur en sciences (orientation sciences géographiques). Brussel: Université Libre de Bruxelles. Faculté des Sciences, Département de Géographie, Laboratoire de Géographie humaine.

SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG, 2007. Urban Pioneers: Berlijn: Stadtentwicklung Durch Zwischennutzung. Berlijn: jovis Verlag.

SHIMBERG CENTER FOR HOUSING STUDIES, 2017. Housing Suitability Model. In: Shimberg Center for Housing Studies [online]. [Geraadpleegd op: 09/07/2021]. Beschikbaar op: http://www.shimberg.ufl.edu/fl_housingSuitableModel.html

SIMON, H., 1956. Rational Choice and the Structure of the Environment. In: Psychological Review, vol. 63, nr. 2, pp. 129-138.

STUDIO URBAN CATALYST, 2012. Lezing door Janin Walter. In: LUCA School of Arts, Brussel, 19/04/2012.

URBAN UNLIMITED ROTTERDAM i.s.m. O2-CONSULT ANTWERPEN, MUST AMSTERDAM, DS+V|OBR ROTTERDAM EN VUB BRUSSEL, 2004. De Schaduwstad, vrijplaatsen in Brussel en Rotterdam. Lecturis, Eindhoven.

Haut de page

Annexe

Bijlage 1

Om thuisloze eindgebruikers vanaf het begin actief te betrekken bij de SMW-proeftuin, werd een engagementsproces voor toekomstige bewoners opgestart zodra het co-creatieproject rond Solidair Mobiel Wonen goedgekeurd was.

Als eerste stap in dit proces hebben SAAMO en CAW een werktekst opgesteld over het samenstellen van een bewonersgroep. Deze werktekst werd vervolgens bezorgd aan verschillende actoren uit de thuis- en daklozensector (zoals experts en professionals van verschillende daklozenorganisaties). Daarna volgden een aantal denk-/feedbacksessies op individuele basis en/of in groep, op basis waarvan de tekst meermaals werd aangepast. Tijdens dit samenwerkingsproces werden uiteindelijk de volgende criteria vastgelegd voor de betrokkenheid van de bewoners: (1) de beweegreden(en) om deel te nemen aan het project (openstelling voor begeleiding en interesse in de collectieve, solidariteits- en opleidingsaspecten van het project); (2) de individuele capaciteiten van de kandidaat (vermogen om deel te nemen aan een drie jaar durend proces van onderzoek en experimenteren); en (3) de samenstelling van de groep (diversiteit).

Verder werd tijdens het overleg over de werktekst ook de intakeprocedure besproken met actoren uit de thuis- en daklozensector. Bijgevolg werd het volgende proces gezamenlijk overeengekomen: als eerste stap werd het project voorgesteld aan de gebruikers van verschillende thuis- en daklozenorganisaties in Brussel. Tijdens deze voorstelling werd het project grondig toegelicht en besproken met mogelijk geïnteresseerde kandidaten. Daarvoor werd de tijdlijn van het project zo gedetailleerd mogelijk beschreven, zodat de kandidaten een duidelijk beeld hadden van de volgende stappen en de timing. Een interactieve enquête, die in samenwerking met studenten, onderzoekers en docenten van de faculteit architectuur van de KU Leuven ontwikkeld werd en die bij potentiële gebruikers afgenomen werd, heeft de dialoog over de woonwensen en -behoeften van de potentiële kandidaten vervolgens bevorderd. Tijdens de daaropvolgende korte bedenktermijn konden geïnteresseerde thuislozen hun kandidatuur indienen. Daarna werden individuele gesprekken georganiseerd om de beweegredenen van de kandidaten voor deelname aan het project te bespreken, en werd hun kandidatuur bevestigd.

Het engagementsproces voor toekomstige bewoners werd beëindigd zodra er zich acht kandidaten geëngageerd hadden.

Bijlage 2

De leden van de SMW-adviesraad zijn:

 • Frederik Serroen, teamlid van de Bouwmeester - Maître Architecte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Nicole Mondelaers, vroeger werkzaam bij La Strada

 • Nicolas Bernard, docent aan de UCLouvain en gespecialiseerd in juridische kwesties met betrekking tot het tijdelijk gebruik van pauzelandschappen

 • Yves Van De Casteele, huisvestingsadviseur bij perspective.brussels

 • Pascal De Decker, docent aan de faculteit architectuur van de KU Leuven en gespecialiseerd in kwesties met betrekking tot sociale en betaalbare huisvesting

 • Leen Hellinckx, docent aan Odisee en gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek naar maatschappelijk werk

 • Caroline Henrotay, projectmanager bij Leefmilieu Brussel

 • Michael de Bouw, expert bij Buildwise

Haut de page

Notes

1 De kennisuitwisseling tussen experts vond voornamelijk plaats binnen de SMW-adviesraad. De leden van deze adviesraad kwamen in vier jaar tijd (2017-2020) vier keer samen.

2 De kennisuitwisseling met terreinexperts vond plaats tijdens verschillende vergaderingen. Zo werd in het voorjaar van 2021 bijvoorbeeld een focusgroep georganiseerd met Habitat et Participation, de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen en de vijf Brusselse projecten rond tijdelijke huisvesting die werden goedgekeurd in het kader van de projectoproep betreffende modulaire woningen van Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault in 2018. Deze projecten zijn: Project Module door Infirmières de Rue, Home4Less door L’Ilot, Modulo door het SVK Sint-Gillis en Diogènes, Woonbox door SAAMO Brussel en Solidair Mobiel Wonen door SAAMO Brussel, de faculteit Architectuur van de KU Leuven en CAW Brussel.

3 Deze samentrekking van de Engelse adjectieven “satisfying” (bevredigend) en “sufficing” (voldoende) wordt gebruikt om een besluitvormingsstrategie te beschrijven waarbij een keuze wordt gemaakt die bevrediging op een bepaald behoefteniveau mogelijk maakt, zonder dat het volledig optimaal hoeft te zijn [Simon, 1956].

4 Deze benadering werd uitgewerkt in het kader van het keuzevak “Urban Projects, Collective Spaces & Local Identities” aan de faculteit architectuur van de KU Leuven, gecoördineerd door Burak Pak, Aurelie De Smet, Yves Schoonjans, Geraldine Bruyneel, Tineke Van Heesvelde en Dieter Van Den Broeck.

5 Door middel van visualisatie van de woonomgeving peilden we tijdens het eerste spel naar de voorkeuren van de gebruikers omtrent de directe omgeving van de woonunits. Bij het tweede spel maakten we gebruik van pictogrammen om te peilen naar de gewenste voorzieningen op het niveau van de individuele woning, de gemeenschap en de wijk. Voor het derde spel gebruikten we een grootschalige kaart van het BHG om te peilen naar de voorkeuren qua locatie.

6 Deze centra waren: De Schutting en Puerto, twee diensten voor begeleid wonen; Albatros, een opvangcentrum voor iedereen; Talita, een opvangcentrum voor vrouwen; het Leger des Heils in Bodegem, een opvangtehuis voor mannen; en Woonbegeleiding, een dienst voor begeleid wonen voor jongeren.

7 Tijdens de volgende actieonderzoekscyclus, namelijk de co-designfase, werden de mogelijkheden en risico’s van de terreinen op deze lijst grondiger onderzocht met alle partners via participatief ontwerpend onderzoek [De Smet et al., 2018b; 2021].

8 Innoviris, in het kader van zijn Co-Creation-programma, en het kabinet van de Brusselse minister van Huisvesting 2018-2021, in het kader van de projectoproep voor modulaire woningen.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Figuur 1a. SMW-model
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 193k
Titre Figuur 1b. SMW-pilootproject
Crédits Foto’s: Aurelie De Smet
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 532k
Titre Figuur 2. Schematische voorstelling van de vier grote participatieve actieonderzoekscycli van het SMW-project (2017-2021).
Crédits Schematisch diagram op basis van Muir, 2017, aangepast door de auteurs
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 252k
Titre Figuur 3. Proces voor het vinden van een locatie in het kader van het SMW-pilootproject
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 135k
Titre Figuur 4. Stapsgewijze, “broad-to-narrow” selectiemethode voor een SMW-terrein
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 196k
Titre Figuur 5. Scenario’s voor de selectie van potentiële terreinen voor het SMW-pilootproject
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 241k
Titre Figuur 6. Foto’s van de enquête voor potentiële toekomstige gebruikers, ontwikkeld samen met studenten van de faculteit architectuur van de KU Leuven, SAAMO en CAW
Crédits Foto’s: Aurelie De Smet
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-7.png
Fichier image/png, 938k
Titre Figuur 7. Bezoek aan een prioritaire SMW-locatie 20.06.2017
Crédits Foto’s: Aurelie De Smet
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-8.png
Fichier image/png, 1,3M
Titre Figuur 8. Voorbeeld van een ID-kaart voor een terrein
URL http://journals.openedition.org/brussels/docannexe/image/7048/img-9.png
Fichier image/png, 267k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Aurelie De Smet, Burak Pak, Yves Schoonjans et Geraldine Bruyneel, « De juiste plek. Zoeken naar locaties voor de co-creatie van tijdelijke betaalbare woningen via het “Solidair Mobiel Wonen”-pilootproject »Brussels Studies [En ligne], Collection générale, n° 184, mis en ligne le 24 septembre 2023, consulté le 08 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/brussels/7048 ; DOI : https://doi.org/10.4000/brussels.7048

Haut de page

Auteurs

Aurelie De Smet

Aurelie De Smet is gefascineerd door de invloed die mensen hebben op hun omgeving en vice versa. Een andere rode draad in haar werk is de wisselwerking tussen “theorie” en “praktijk”. Aurelie schreef onlangs mee aan het boek Experiential Learning in Architectural Education: Design-build and Live Projects, gepubliceerd door uitgeverij Routledge. Momenteel werkt ze aan de faculteit architectuur van de KU Leuven als “ATP praktijkexpert service-learning”. Ze werkt ook regelmatig mee aan projecten als expert in “tijdelijk gebruik”, “tijdelijke ruimtelijke ordening”, “sociaal-ruimtelijke veerkracht” en “co-creatie”.
aurelie.desmit[at]kuleuven.be

Articles du même auteur

Burak Pak

Burak Pak is de oprichter van de onderzoeksgroep Altering Practices for Urban Inclusion. Hij begeleidde het project Solidair Mobiel Wonen en was veertien jaar lang onderzoeker en professor aan de faculteit architectuur van de KU Leuven. Co-creatie staat centraal in zijn kritische praktijk, waarbij hij sociaal ontwerp, onderwijs en onderzoek combineert. Hij begeleidde eerder ook al Networked Practices for Placemaking (EC-Creative Europe) en Incubators of Public Spaces (JPI-Urban Europe). Recent schreef hij mee aan Community-Engaged Learning: The Case of Altering Practices for Urban Inclusion.


burak.pak[at]gmail.com

Yves Schoonjans

Yves Schoonjans (gewoon hoogleraar, KU Leuven) verricht onderzoek in het domein van de recente architectuur/stedelijke geschiedenis en theorie. De verschillende projecten onderzoeken hoe mensen en gebouwen zich tot elkaar verhouden, hoe ruimte wordt toegeëigend en lokale identiteiten worden gevormd in de sociale omgeving van het stedelijke leven, uitgetest via real life en hands-on projecten. Galán Fernandez, I., Schoonjans, Y., Gantois, G. (2022). The regenerative force of depopulated settlements. Reclaiming rural heritage in Jánovas. ANUARI d'Arquitectura i Societat, 52-85
yves.schoonjans[at]kuleuven.be

Geraldine Bruyneel

Geraldine Bruyneel is aan de slag bij SAAMO Brussel, een vzw die focust op het versterken van kwetsbare groepen maar die ook werkt aan de realisatie van grondrechten, zoals het recht op een degelijke woning. Geraldine wil vooral helpen bouwen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante problemen door knowhow uit verschillende vakgebieden te combineren en de kennis te delen die door deze projecten vergaard wordt. Momenteel is ze projectcoördinator van het “Solidair Mobiel Wonen”-project.
geraldine.bruyneel[at]saamo.be

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search