Navigation – Plan du site

AccueilNumérosHors-sérieLinguistiqueLes métaphores conceptuelles dans...

Linguistique

Les métaphores conceptuelles dans les synthèmes en -φάγος du grec moderne

Conceptual Metaphors in the Compounds in –φάγος in Modern Greek
Το λεξικό μόρφημα –φάγος και η παραγωγικότητα του σχηματισμού σε –φάγος στα Νέα Ελληνικά
Madeleine Voga

Résumés

Les catégorisations linguistiques ne dépendant pas uniquement des distinctions qui existent dans le monde, mais aussi de la structuration métaphorique et métonymique de nos perceptions du monde. Dans cette étude, deux types de données sont examinées : les inscriptions des synthèmes en –φάγος du Dictionnaire inverse du Grec Moderne (Anastassiadis‑Symeonidis, 2002/2008), par exemple οικοπεδοφάγος « mangeur de terrain », ainsi que des néologismes trouvés dans les médias traditionnels et numériques durant la période 2013-2015, comme par exemple συνταξιοφάγος « mangeur de pensions ». La productivité importante de la formation ainsi que le lien entre l’interprétation de ces unités sur le plan sémantique et les métaphores conceptuelles liées au verbe τρώγω/φάγω, sont démontrés. La conclusion porte sur le constat que le grec moderne est actuellement dans une période de changement lexicologique, en concordance avec les changements socio-économiques qui affectent le pays depuis le début de la crise.

Haut de page

Texte intégral

Introduction : de la phrase figée aux synthèmes

1Une multitude de recherches en linguistique cognitive a montré que le système conceptuel qui émerge de l’expérience quotidienne constitue la base sémantique des langues naturelles (Sweetser, 1990, 1), particulièrement sur certains domaines comme celui de la polysémie ou du figement, où une même forme est utilisée pour exprimer plus d’un contenu sémantique. Dans le cadre de l’approche présentée par Lakoff & Johnson (1980, 1980a ; aussi Lakoff, 1987 ; Turner, 1987) une grande partie de ce que nous appelons polysémie est due à l’usage métaphorique : notre cognition et par conséquent notre langue opèrent de manière métaphorique. Si nous utilisons le mot qui signifie blanc pour signifier honnête, candide, plutôt que le mot qui signifie violet, ceci n’est pas un fait de langue. C’est un fait concernant la communauté culturelle qui voit la blancheur comme quelque chose qui représente métaphoriquement l’honnêteté et la pureté morale (Sweetser, 1990, 8). Notre travail a comme point de départ l’idée selon laquelle une grande partie du langage quotidien aussi bien que littéraire est métaphorique : les catégorisations linguistiques ne dépendent pas uniquement de ce qui existe réellement dans le monde, mais aussi de la structuration métaphorique et métonymique de nos perceptions du monde (Sweetser, 1990, 9). Dans les exemples de 1 à 5, on voit clairement quelques significations métaphoriques du verbe τρώγ(ω) (thème de continu)/φάγ(ω) (thème de synoptique) « manger » :

 • 1 Tr. lit. : traduction littérale, Tr. fr. : traduction française.

(1) της έφαγε όλες τις οικονομίες της [Tr. lit.1 Il lui a mangé toutes ses économies, Tr. Fr. Il lui a fait dilapider toutes ses économies].

(2) τον φάγανε οι κακές παρέες [Tr. lit. Les mauvaises fréquentations l’ont mangé, Tr. fr. Les mauvaises fréquentations l’ont détruit].

(3) μου’ φαγε τα συκώτια [Tr. lit. Il m’a mangé les foies, Tr. fr. Il m’a rendu malade].

(4) μαζί τα φάγαμε [Tr. lit. Nous les avons mangés ensemble, Tr. fr. Nous avons dépensé l’argent ensemble].

 • 2 Τηλέμαχος Μουδατσάκης, Ο χειροτέχνης του αίματος, 2011, Καστανιώτης.

(5) Αυτός με την ξετσίπωτη φάγανε τον άντρα μου2 [Tr. lit. Celui-là avec cette traînée ont mangé mon mari, Tr. fr. Celui-là avec cette traînée, ont tué mon mari].

2Ces phrases figées diffèrent quant à leur transparence sémantique, telle que définie pour le grec par Anastassiadis‑Symeonidis et Voga (2011, 24). Il convient de rappeler ici que, selon la bibliographie, les trois facteurs qui contribuent à la transparence des phrases figées sont la métaphore conceptuelle (Lakoff & Johnson, 1980, 1980a), le sens des constituants de la phrase et la conventionalité du sens (Keysar & Bly 1995, 90). En effet, les expériences menées par Keysar et Bly (1995, 103-106) prouvent que les intuitions des locuteurs natifs concernant la transparence des phrases figées dépendent de leur connaissance du sens conventionnel de la phrase. Pour les phrases figées hautement transparentes, les locuteurs ont le sentiment qu’ils sont capables de construire le sens de la phrase, y compris ceux pour qui la phrase n’est pas familière. Selon Keysar et Bly (1995, 103-106), la connaissance du sens de la phrase figée interagit avec les contraintes sémantiques imposées par ses constituants durant les jugements des locuteurs.

3Les exemples 1 à 5 représentent plusieurs degrés de transparence sémantique : la signification la plus transparente serait celle liée à l’interprétation du verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω) « manger » (exemple 5) comme « tuer », que l’on retrouve dans le deuxième exemple (2), « détruire ». Cette interprétation, « tuer, détruire », renvoie à la fois à une métaphore conceptuelle très saillante et au sens conventionnel, en termes métaphoriques, du verbe.

 • 3 Il faudrait néanmoins distinguer entre les situations d’opacité dues à la présence de pronom non r (...)

4Dans les exemples 1, 3 et 4, le locuteur doit mobiliser, dans différents degrés, des connaissances extralinguistiques pour comprendre les phrases : dans (1) cette connaissance extralinguistique l’orientera vers l’interprétation « dilapider de l’argent » du verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω). Dans l’exemple 4, afin de comprendre la phrase, il faut que l’auditeur soit un assez bon connaisseur de l’actualité politique mais aussi éditoriale de la Grèce, en l’occurrence savoir que cette expression vient du titre du livre de l’ancien ministre Th. Pangalos. Il pourra alors comprendre que φάγαμε signifie « nous avons fait une escroquerie », en l’occurrence collective, et que le pronom τα réfère à l’argent3. Enfin, dans l’exemple 3, l’interprétation de la phrase figée, « souffrir » appelle à faire le lien avec le mythe de Prométhée et fait intervenir un contexte extralinguistique d’ordre mythologique, même si la grande familiarité caractérisant cette phrase conduit à une interprétation aisée de la part de l’auditeur.

5Indépendamment du fait que, comme je viens de le montrer, la facilité avec laquelle la métaphore correspondante est activée puisse être variable pour les phrases présentées dans les exemples 1 à 5, et alors que le signifié du verbe est différent, nous pouvons résumer l’usage métaphorique du verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω) à l’aide des métaphores conceptuelles suivantes (Lakoff & Johnson, 1980, 1980a ; Turner, 1987 ; Gibbs, 1994 ; pour le grec : Voga & Anastassiadis‑Symeonidis, 2013) :

a) tuer/détruire quelqu’un consiste à le manger
b) dépenser ou acquérir de manière frauduleuse un bien consiste à le manger

6Si nous poursuivons notre réflexion sur les usages métaphoriques du verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω) nous pourrons constater que cet usage métaphorique n’est pas isolé mais s’accompagne de l’existence de nombreux composés déverbaux (ρηματικά σύνθετα) à radical lié : il s’agit d’unités lexicales qui se forment avec des morphèmes dont le caractère de confixe (selon Anastassiadis‑Symeonidis, 1986) ou de thème (Ralli, 2005, 2013) n’est pas clair. Quelques exemples ci-dessous :

 • 4 Les exemples en (6) sont tirés de Ralli (2005, 57) qui, étant donné qu’elle les considère comme de (...)

(6) Mot composé4 - 2e constituant (thème lié)

γλωσσολόγος ‑λόγ-ος
σεισμογράφος ‑γράφ-ος
κανονιοφόρος ‑φόρ‑ος
κτηνοτρόφος ‑τρόφ‑ος
αστρονόμος νόμ‑ος
μελισσοκόμος ‑κόμ‑ος
πατροκτόνος ‑κτόν‑ος
θαυματοποιός ‑ποι‑ός
ταυρομάχος ‑μάχ‑ος
αεροπόρος ‑πόρ‑ος
λαοπλάνος ‑πλάν‑ος
δολοπλόκος ‑πλόκ‑ος
 • 5 Il existe deux variations allomorphiques du radical verbal signifiant « manger » : τρω- (le radica (...)
 • 6 De surcroît, selon l’analyse d’Alexandridou (2012, 187), il y a une différence aspectuelle entre l (...)

7Pour ce qui concerne ce type de formation et plus particulièrement les synthèmes en ‑φάγος qui nous intéressent ici, nous pouvons considérer qu’ils sont créés par la procédure de conversion (μετάπλαση). Cette procédure, selon l’analyse de Ralli (2005) conduit à un changement de la catégorie à laquelle appartient le thème, de verbe à nom, sans qu’il y ait d’élément qui indique cette transformation, ex. φαγ‑V → φαγ‑ N. Par conséquent, selon l’analyse de Ralli (2005, 2008, 2013), le deuxième constituant d’une unité lexicale comme ανθρωποφάγος « anthropophage » φάγος, aurait le statut d’un nom dérivé à partir du verbe sous-jacent, τρώγ(ω) (thème de continu)/φάγ(ω) (thème de synoptique), « manger »5. Ralli (2008) remarque que le deuxième constituant participe à la construction des préfixés avec le privatif α, άγραφος (et dans le cas qui nous intéresse ici, άφαγος) et donne ainsi au deuxième constituant le statut d’un nom. Cependant, comme le remarque Alexandridou (2012), ces noms ne sont pas attestés6.

8Nous pouvons également adopter un autre type d’analyse pour les morphèmes de type ‑φάγος et les considérer, sur la base du constat de leur absence d’autonomie, comme des confixes (συμφύματα). Telle est l’analyse présentée par Anastassiadis‑Symeonidis (1986) dans la suite de la classification de Martinet (1960, 1979) qui distingue trois processus dans la construction lexicale qui sont la confixation, la dérivation et la composition. La confixation est caractérisée par le fait qu’aucun des constituants n’existe de manière autonome, cependant dans le cas des formations en φάγος, par exemple ανθρωποφάγος, nous avons un premier constituant qui est libérable (ανθρωπ‑) et un second qui l’est beaucoup moins (φάγος). Selon Corbin (1987/1991, 1991) qui n’adopte pas le concept de confixe de Martinet, ces morphèmes sont des morphèmes lexicaux.

9Le but de cette étude n’étant pas de résoudre ce problème, dans ce qui suit le terme synthème sera employé pour faire référence aux formations en φάγος : indépendamment du fait que l’on considère le morphème φάγος comme un nom déverbal (Ralli, 2008) ou comme un confixe (Anastassiadis‑Symeonidis, 1986), nous constatons que cette formation est très productive et très souvent utilisée dans les médias, présente donc une fréquence élevée (type frequency).

10Prenons l’exemple de οικοπεδοφάγος :

(7) οικοπεδοφάγος « mangeur de terrain, celui qui s’approprie par des moyens frauduleux des parcelles de terre publiques ou ne lui appartenant pas, par exemple après un incendie) <oikopedo « terrain » ‑φαγ‑ (<troo « manger »).

11Dans le cas de οικοπεδοφάγος, on peut dire que la forme linguistique, ici le morphème ‑φάγος a acquis un usage secondaire motivé métaphoriquement (Sweetser, 1990, 9), que l’on retrouve dans plusieurs unités lexicales de ce type.

12Afin de repérer les formations de ce type, nous avons examiné deux types de sources :

 • a) le Dictionnaire inverse de Anastassiadis‑Symeonidis (2008) où nous avons recensé 197 synthèmes en ‑φάγος ;
 • b) des néologismes que nous avons trouvés dans les médias et Internet, ainsi que dans différents journaux (versions papier et électroniques) et blogs, entre autres les commentaires des lecteurs aux articles des versions électroniques des journaux. Cette recherche a été effectuée par intervalles réguliers entre février 2013 et mai 2015 : les synthèmes en ‑φάγος présentent une productivité assez importante, indépendamment de leur fréquence, plus ou moins élevée, comme nous allons le voir au paragraphe 3 consacré aux néologismes.

Les inscriptions du Dictionnaire inverse (Anastassiadis‑Symeonidis, 2002 et sa version électronique, 2008)

 • 7 Fête religieuse (Κυριακή της Τυροφάγου), avant le Carême, dont le but consiste à rappeler aux fidè (...)

13Dans la version électronique du Dictionnaire inverse de Anastassiadis‑Symeonidis (2008), nous avons trouvé 197 inscriptions, parmi lesquelles 94 sont des substantifs (ou substantifs et adjectifs) et le reste, à l’exception du nom propre Τυροφάγος7, sont des adjectifs.

 • 8 Il convient de noter ici que le terme φάγος n’apparaît que dans le cadre de lexiques techniques, n (...)

14Parmi ces inscriptions, il existe une multitude de termes techniques en –φάγος qui sont entrés dans le lexique du grec, par exemple βακτηριοφάγος < angl. bacteriophage, et qui ne vont pas nous intéresser ici, puisque nous n’avons pris en compte que les unités appartenant au lexique normal du grec moderne8. Après exclusion des termes techniques et du nom propre Τυροφάγος, nous obtenons 49 inscriptions, correspondant à 33 synthèmes. Les allomorphes n’ont été comptés qu’une seule fois, ex. βουλγαροφάγος/βουργαροφάγος, ou αδελφοφάγος/αδερφοφάγος.

 • 9 L’orthographe et l’accentuation dans les exemples ont été conservées. Seule l’unité en -φάγος a ét (...)

15Dans une deuxième phase de l’étude, nous avons voulu savoir combien parmi ces synthèmes ont un sens métaphorique, en suivant la méthodologie suivante : nous avons effectué une recherche Google pour chacun de termes non techniques trouvés dans le Dictionnaire inverse. Le but était de constituer un corpus de phrases contenant ces termes. L’emploi de chacun de ces termes, métaphorique et/ou littéral a été examiné : dans le cas où un sens métaphorique et un sens littéral ont été trouvés dans le corpus, nous avons inclus le terme parmi ceux ayant un sens métaphorique, étant donné que, conformément à Gibbs (1994), il n’est ni très productif ni très intéressant d’essayer d’effectuer à tout prix une dichotomie entre langage métaphorique et littéral. Nous arrivons ainsi à 20 synthèmes qui ont un sens métaphorique, parmi lesquels les exemples suivants9 :

Tableau 1 : Exemples d’usage métaphorique des synthèmes en φάγος

(8)
αδηφάγος
 Εμβληματικό ήταν το επεισόδιο του “Νext Top Model” αυτής της εβδομάδας, με τη φωτογράφηση των υποψήφιων μοντέλων σε μια μεγάλη αποθήκη – ψυγείο κρεάτων. Κοπέλες σαν τα κρύα νερά κρέμονται οικειοθελώς από το τσιγκέλι του χασάπη, κάνουν κούνια ανάμεσα στα σφαχτάρια ή παίρνουν αισθησιακές πόζες κραδαίνοντας ωμά μοσχαρίσια κόκαλα, θέλοντας να μας πείσουν ότι ξυπνάει το ζώο μέσα τους. Κρέας για τα κανόνια, λέγαμε κάποτε, κρέας για τις κάμερες και για το αδηφάγο βλέμμα του τηλεθεατή σήμερα.
(9)
μπανανοφάγος
 Ακόμα μια μπανανοφάγος – και πολύ έμπειρη – προστέθηκε στην αντιρατσιστική καμπάνια με σύνθημα #weareallmonkeys, έπειτα από το περιστατικό όπου οπαδός της Βιγιαρεάλ πέταξε μπανάνα στον Ντάνι Άλβες στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα (και εκείνος την έφαγε, κερδίζοντας τον θαυμασμό όλων). Ο Νεϊμάρ ξεκίνησε την καμπάνια ποζάροντας με μια μπανάνα αγκαλιά με τον γιο του, και πολλοί διάσημοι τον ακολούθησαν ποστάροντας στα Social Media φωτογραφίες στις οποίες κρατούν μπανάνες
 Αυτό το site έδειχνε έμπιστο αλλά με λίγο ψάξιμο θα δεις οτι ειναι μπανανοφάγος
 Στο ioffer θα βρεις ΔΕΚΑΔΕΣ μπανανοφάγους. Οι έλληνες «μαιμουπωλητες» χρησιμοποιούν το ioffer για να πουλάνε.
(10)
οικοπεδοφάγος
 Είναι προφανές ότι το Καστελόριζο κινδύνεψε περισσότερο από τη βουλιμία των Ελλήνων οικοπεδοφάγων και λιγότερο από τις επεκτατικές διαθέσεις των γειτόνων μας. Το κόλπο μοναδικό. Με πρόσχημα την ενίσχυση των συμφερόντων αυτής της ευρωπαϊκής και όχι μόνον ελληνικής εσχατιάς, τεμαχίστηκαν εκπληκτικές παραλίες της σε οικόπεδα, προκειμένου να δημιουργηθεί οικισμός επωνύμων!..
(11)
ελληνοφάγος
 Η ελληνοφάγος Μέρκελ... (Από την ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας Ιντιπέντεντ)
 Υπόδουλοι εφ' όρου ζωής θα είμαστε, τα κανόνισε ο Ελληνοφάγος Σαμαραντώνης!
 ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΟΦΑΓΟΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ
(12)
ανδροφάγος
 Ανδροφάγος & χρυσοθήρας η Τζάκι Ω.!
 Η "ανδροφάγος" αλλά κατά τα άλλα ανορεκτική δικηγόρος Άλι Μακμπίλ που συγχέει την πραγματικότητα με τον κόσμο των φαντασιώσεών της για τον άνδρα που θα την απελευθερώσει απ' τα "δεσμά του γεροντοκορισμού".
(13)
ανθρωποφάγος
 Δημήτρης Τάρλοου: Ο έρωτας είναι ανθρωποφάγος
 Όταν ο ανθρωποφάγος Σόιμπλε ομολόγησε ότι έπαιρνε μίζες από έμπορο όπλων!
 Η ανθρωποφάγος JP Morgan κτυπά. Αυτοκτονούν τον 4ο banker
(14)
αδελφοφάγος αδερφοφάγος
 Το «αδελφοφάγοι» έχει πλάκα, αλλά μόνο σε κείμενο όπου φαίνεται ότι κάνουμε πλάκα, δεδομένης της γνωστής χρήσης της λέξης (έχουμε και τους Αδελφοφάδες του Καζαντζάκη, οπότε ας μην τη γελοιοποιήσουμε εντελώς τη λέξη).
 Ο νους μας ο ελεύθερος, ο δημοκρατικός, ο αδελφοφάγος μάς καταστρέφει, γεννά και θρέφει αδίστακτους εχθρούς. Το μυαλό μας είναι...
 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Οι Οθωμανοί βρήκαν και χτύπησαν μία Αυτοκρατορία συρρικνωμένη και αποδεκατισμένη από τις ίντριγκες του πολιτικού παρασκηνίου, τις
αδελφοφάγες έριδες, τα στρατηγικής σημασίας λάθη σε μακροχρόνιες συνοριακές διενέξεις,
(15)
ταχυφάγος
– Παρότι η ταχυφάγος εποχή αρέσκεται στο σύντομο και στο φευγαλέο…
Ρέννος
Οιχαλιώτης the Book’s Journal

16Parmi les synthèmes présentés dans les exemples 8-15, il y en a plusieurs qui ont un sens métaphorique et un sens littéral, par ex. ανθρωποφάγος, ou encore μπανανοφάγος, que l’on retrouve dans son usage littéral, comme dans l’exemple ci-dessous, où il signifie « quelqu’un qui mange beaucoup de bananes » :

(16) O μπέμπης μου όταν ήταν μικρός ήταν πολύ μπανανοφάγος

17L’exemple d’usage métaphorique de μπανανοφάγος (9) est intéressant car le terme acquiert une extension sur le plan sémantique ; d’ailleurs, de ce point de vue il s’agirait d’un néologisme, puisque le terme ne dénote pas simplement « celui qui mange beaucoup de bananes » comme en (16), mais celui « qui agit activement contre le racisme », à l’instar du joueur de football mondialement connu qui réagit de cette manière à des insultes racistes.

18La deuxième extension de μπανανοφάγος/οι (9) tire sa motivation de μαϊμού, littéralement « singe » mais dont la signification métaphorique est « faux » : dans ce cas, le terme μπανανοφάγος désigne le site Internet qui vend des faux produits de marque.

19Comme nous l’avons remarqué à propos des phrases figées, il est nécessaire de maîtriser un ou plusieurs contexte(s) particulier(s) afin de saisir le sens du terme μπανανοφάγος : dans les deux acceptions de l’exemple (9), l’influence du contexte internétique est évidente, il peut s’agir d’un contexte footballistique amplifié par l’usage intensif des réseaux sociaux ou alors d’un contexte plus traditionnel, relatif aux pratiques frauduleuses d’achat sur Internet. Il est difficile de savoir, sans avoir mené une étude, quel pourcentage de locuteurs du grec moderne maîtrisent ces significations ni de quel type de locuteur il s’agit, nous pourrons néanmoins constater qu’il existe différents degrés d’intégration des connaissances extralinguistiques : entre le terme ανδροφάγος (12) et μπανανοφάγος (9). En dépit du fait que tous les deux renvoient à une même métaphore très saillante, ils se différencient d’une manière considérable au niveau de la conventionalité du sens (Keysar & Bly, 1995).

20Enfin, le morphème ‑φάγος fonctionne aussi comme intensificateur, comme le remarque Gavriilidou (2014), à propos de certains préfixes. Dans les exemples 9-14, on peut noter cette fonction d’intensification, ainsi que dans l’exemple (16) : ainsi, ανδροφάγος signifie la femme qui a « anéanti » bien plus qu’un seul homme, ελληνοφάγος réfère à quelqu’un qui a « anéanti » un grand nombre de citoyens grecs et εφημεριδοφάγος, celui qui lit beaucoup de journaux. Nous retrouvons cette signification du verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω) dans 14 termes parmi les 20 termes métaphoriques, et, sans surprise, dans pratiquement tous les termes qui ne présentent pas de sens métaphorique, par ex. σκορδοφάγος, πατατοφάγος.

Les néologismes

21Comme nous l’avons noté dans l’introduction, notre recherche dans les médias écrits et dans différents types de pages Internet (blogs, commentaires des lecteurs) entre 2013 et 2015, période caractérisée par une actualité politique, économique et sociale galopante, a mis en évidence la grande productivité des synthèmes en φάγος : selon Hockett (1958) la productivité est la capacité de la langue à créer des nouvelles formations. Le grand nombre de néologismes en ‑φάγος que nous avons repéré atteste de la productivité de cette formation, comme dans l’exemple ci-dessous :

(17) συνταξιοφάγος « mangeur de pension » <syntaxi « pension, retraite » ‑faγ‑ (<troo « manger »)

22Ce lexème fait référence, à l’origine et aussi dans une partie significative des occurrences, à un membre du gouvernement 2012-2015 (Evangelos Venizelos), considéré comme responsable de la baisse importante des retraites des Grecs. Cependant, συνταξιοφάγος a été utilisé pour désigner d’autres hommes politiques liés à la crise et à la baisse des salaires/pensions, comme par exemple Giannis Stournaras, l’ancien ministre des Finances et actuellement directeur de la Banque de Grèce. Dans les exemples de la Table 2 (exemples 18-26) nous présentons certains néologismes que nous avons repérés durant la période 2013-2015, des exemples d’usage ainsi que leur nombre d’occurrences (dernière recherche d’occurrences effectuée en mai 2015) :

Tableau 2 : Exemples de néologismes repérés, nombre d’occurrences et exemples d’usage

(18)
Μνημονιοφάγος
250 occ.
– Στρατουλης: μνημονιοφαγος μερκελοπνιχτης
– ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Οι «μνημονιοφάγοι» συνδικαλιστές που στηρίζουν… τους μνημονιάρχες!
‑Όλοι τους γραφικοί ζηλωτές των «μνημονίων και των μη‑μεταρρυθμίσεων»,
μνημονιοφάγοι, όπως ο πρωθυπουργός τους που «σκίζει μνημόνια», αποξενωμένοι .
(19)
Συνταξιοφάγος
36 occ.
 Ως εκ τούτου, οι συνταξιούχοι ευγνωμονούν για την πρωτοποριακή διευκόλυνση τους τον Βρούτση, ο οποίος, εκτός «Νικολοπουλοφάγος», εφεξής θα αποκαλείται και «συνταξιοφάγος». Και με το σπαθί του…
 Ο μανιακός συνταξιοφάγος Γιάννης Στουρνάρας,
(20)
μισθοφάγος
2800 occ.
 ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Ο ΜΙΣΘΟΦΑΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μόνο ως κακόγουστο αστείο ακούγονται στα αυτιά των πολιτών…
 Ο Μπένι ο μισθοφάγος εκλέχθηκε για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
(21)
Συριζοφάγος
96 occ.
– Περασαν στην Ιστορια: Βασιλειος ο Βουλγαροκτονος, Νικηταρας ο Τουρκοφαγος... Αδωνις ο Αριστεροκτονος και Συριζοφαγος]
(22)
Γερμανοφάγος
760 occ.
– Γιώργος Τράγκας ο «Γερμανοφάγος»
– 
«Παυλόπουλος, ο… Γερμανοφάγος Αντιμνημονιακός», η νέα μεγάλη επιτυχία του γυάλινου μπερντέ, απόψε, στη ξε-ΝΕΡΙΤ
 Αν και γερμανοφάγος, φέτος χάλασε o εγκέφαλος» [τι άλλο θα χαλούσε σε ένα γερμανικό προίον]…
(23)
Μερκελοφάγος
946 occ.
 Γιωργάκης ο Μερκελοφάγος. Τροπαιούχος ο Γιωργάκης. Με ζηλευτή πυγμή κατάφερε να αποσπάσει αυτά που είχαν ήδη αποφασίσει οι Γερμανοί
(24)
Xριστιανοφάγος
252 occ.
Επιστολή προς ψηφοφόρους: Τσίπρας ο Χριστιανοφάγος
(25)
συνδικαλιστοφάγοι
5 occ.
οι γνωστοί του φόρουμ, πράσινα κομματόσκυλα και συνδικαλιστοφάγοι της πλάκας αλυχτούσαν για τις απεργίες και επιχειρηματολογούσαν...
(26)
Αλβανοφάγος
860 occ.
Οι κάθε λογής εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι και ο κάθε γελοίος αλβανοφάγος κάποιου "συλλόγου ληστευθέντων" ή κάποιας εθνικιστικής πτέρυγας…

23Comme le fait remarquer Anastassiadis‑Symeonidis (1986), il est assez difficile d’avoir des informations fiables sur la fréquence d’un néologisme ou sur son taux d’intégration – codage : dans le cas de cette étude, nous avons effectué des recherches sur le nombre d’occurrences de chaque néologisme. Cependant, on ne saurait se fier à cette mesure, étant donnés les problèmes relatifs au comptage : à titre d’exemple, un grand nombre d’occurrences trouvées sur Internet viendraient du fait que certains synthèmes en ‑φάγος apparaissent dans une multitude de sites ayant reproduit inchangé le texte initial, ceci ayant comme conséquence une inflation évidente des occurrences, sans qu’elles correspondent à une source différente ; ou encore, certains termes, par ex. χριστιανοφάγος « mangeur de chrétiens », peuvent apparaître plusieurs fois en tant que pseudonymes, en dehors donc d’un texte. À l’opposé, certains néologismes ne sont attestés qu’une seule fois, par exemple λεξιφάγος « mangeur de mots » qui a été repéré dans un forum de discussion sur les bateaux :

(27) Μιας και ο δαίμων της νέας και αρκετά δύσχρηστης gallery (για να είμεθα ειλικρινείς) αποδεικνύεται... λεξιφάγος, να ξαναγράψουμε (ο Π100 το είχε γράψει αλλά εξηφανίσθει... ότι το ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ δουλεύει στη γραμμή Πόρου Γαλατά.

24Pour toutes ces raisons, nous présentons ici le nombre d’occurrences trouvées sur Google pour chacun de nos exemples, mais nous n’attribuons à cette mesure qu’une valeur indicative restreinte.

25Par ailleurs, comme le souligne Anastassiadis‑Symeonidis (1986) à propos du néologisme, il est nécessaire non seulement de « dater » le néologisme, mais aussi de « compléter cette information avec ses conditions de fonctionnement dans un domaine défini, un cadre social donné et des conditions d’énonciation particulières, ainsi qu’avec le sentiment néologique (νεολογικό αίσθημα), c'est-à-dire les jugements des locuteurs (…), il est important de savoir si le sentiment néologique est (ou pas) massif (ομαδικό) dans la communauté linguistique, si l’on veut connaitre le pourcentage de codification du néologisme » (1986, 55).

26Cette remarque nous conduit au constat que la création et l’usage de néologismes sont étroitement liés à l’actualité politique, comme nos exemples l’attestent. Selon Anastassiadis‑Symeonidis (1986) le phénomène de la néologie doit aussi être examiné selon une grille sociolinguistique : certaines dates marquent des tournants (1974, 1981), où le changement lexicologique coïncide avec le changement politique (Anastassiadis‑Symeonidis, 1986, 83). Il est indéniable que l’ensemble des locuteurs du grec se trouvent actuellement, et depuis un certain temps, dans une telle période : les changements politiques, économiques, sociaux, mais aussi sociétaux et identitaires conduisent, entre autres, à créer de nouveaux lexèmes ou des nouveaux usages : c’est l’une des caractéristiques fondamentales du néologisme, d’être étroitement lié au contexte historique/politique de la période à laquelle il apparaît.

Les synthèmes en ‑φάγος et les métaphores en œuvre

27Concernant les métaphores conceptuelles auxquelles les néologismes repérés renvoient, nous pouvons les repartir autour de deux pôles : d’une part, sur le modèle de Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, nous avons, entre autres, μνημονιοφάγος (18), Μερκελοφάγος (23), χριστιανοφάγος (24) et αλβανοφάγος (26), mais aussi, parmi les inscriptions au Dictionnaire inverse, ανδροφάγος (12) ανθρωποφάγος (13) et αδερφοφάγος (14). Ici, le verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω) signifie « tuer, anéantir », conformément à l’usage bien connu que nous avons vu dans l’introduction et qui renvoie à la métaphore :

Tuer/détruire quelqu’un consiste à le manger.

28D’autre part, nous avons, entre autres, des unités comme συνταξιοφάγος (19) et μισθοφάγος (20), parmi les néologismes, ou encore, parmi les inscriptions du Dictionnaire inverse, μπανανοφάγος (9) et οικοπεδοφάγος (10) où la signification de ‑φάγος renvoie à la métaphore :

Dépenser ou acquérir de manière frauduleuse un bien matériel consiste à le manger.

29Cette concordance entre les lexèmes attestés dans le dictionnaire et les néologismes me semble démontrer que les synthèmes en –φάγος ne relèvent pas d’unités sémantiques séparées dans le lexique, mais appartiennent dans un système cohérent de concepts métaphoriques, que l’on voit aussi à l’œuvre dans le figement (exemples 1-5). Ces conceptualisations métaphoriques, essentiellement basées sur l’expérience du sujet parlant, déterminent la manière dont il pense et dont il s’exprime dans le discours quotidien aussi bien que littéraire (Gibbs, 1994). Pour Gibbs (1994, 78), la distinction entre le langage littéral et figuré n’a pas lieu d’être, puisque notre façon de conceptualiser le monde et, par conséquent, le langage sont fondamentalement de nature métaphorique, et c’est précisément ce qui permet, dans la production et la perception du langage naturel, l’utilisation des métaphores et métonymies, des idiomes, de l’ironie, des jeux de mots et généralement de toutes les figures qui emploient des mots en les détournant de leur sens propre. Ainsi, essayer d’instaurer des limites entre ce qui est littéral d’un côté et ce qui est figuré de l’autre, n’a pas beaucoup d’intérêt, ni en termes descriptifs, ni en termes de représentation dans le lexique mental : considérer le langage figuré et littéral comme les deux extrémités d’un continuum serait beaucoup plus adéquat vis-à-vis de nos données.

30Par ailleurs, au niveau de la jonction entre d’une part, description et analyse linguistique, et d’autre part fonctionnement et représentation dans le lexique mental, il existe des données qui démontrent de manière expérimentale que les métaphores jouent un rôle dans le traitement langagier : Voga et Anastassiadis‑Symeonidis (2013) explorent le rôle des métaphores à travers un protocole en ligne, et plus précisément une tâche de lecture en auto-présentation segmentée auprès d’un échantillon de 38 locuteurs natifs du grec. Les items critiques étaient des expressions idiomatiques présentées à la fin d’un contexte construit de manière à être consistant ou inconsistant avec une métaphore donnée. Les résultats, c'est-à-dire les temps de réaction aux items critiques, et plus précisément au point d’unicité (Flores d’Arcais, 1993) de l’expression idiomatique, montrent que la consistance du contexte avec la métaphore facilite significativement le traitement. Ces résultats ainsi que les données que nous avons présentées en section 2 et 3 montrent que les aspects métaphoriques des langues constituent une composante vivante et active du système du traitement du langage, et qu’il ne s’agit en aucun cas de métaphores mortes (dead metaphors), pour reprendre un terme qui a caractérisé pendant longtemps l’étude du figement et du langage figuré (pour une discussion sur ce point, cf. Gibbs, 1994). Ainsi, les métaphores n’ont pas simplement une valeur descriptive, mais participent au traitement du langage en ligne, conformément à ce qui a été démontré expérimentalement, notamment pour l’anglais (par exemple, Gibbs, Bogdanovitch, Sykes & Barr, 1997) : il s’agit donc d’un fonctionnement qui n’est pas propre à la langue grecque, même si le répertoire des métaphores et leur prégnance pourraient différer d’une langue à l’autre, ce qui ouvre des perspectives de recherche inter-langues intéressantes.

Conclusion

31Nous avons examiné les métaphores conceptuelles liés au verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω) à travers deux types de données : tout d’abord, afin d’illustrer les métaphores conceptuelles et discuter certaines de leurs caractéristiques mises en évidence lors des travaux précédents, nous avons brièvement présenté quelques phrases figées où l’on peut observer l’usage métaphorique du verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω). Ensuite, cette étude s’est centrée sur les formations en ‑φάγος : indépendamment du fait que l’on peut considérer ces unités comme des composés déverbaux (Ralli, 2008), des formations dans lesquelles le morphème ‑φάγest un confixe (Anastassiadis‑Symeonidis, 1986), ou des morphèmes lexicaux (Corbin, 1987/1991 ; 1991), l’examen des inscriptions au Dictionnaire inverse et des néologismes repérés nous a permis de mettre en évidence la productivité mais aussi la disponibilité importante de la formation en ‑φάγος. L’examen du sens et des fonctions attribués au morphème φάγος dans les deux types de données a permis d’établir le lien entre, d’une part, la formation productive et disponible sur le plan morphologique, et, d’autre part, les métaphores, très saillantes, susceptibles d’être activées sur le plan conceptuel. L’une des contributions de cette étude consiste à mettre en évidence le fait que le contenu sémantique d’un mot (ici le verbe τρώγ(ω)/φάγ(ω)) n’est pas nécessairement un ensemble d’évènements ou entités objectivement identiques, mais plutôt un groupe d’évènements ou entités que notre système cognitif « tisse » selon la manière appropriée (Sweetser, 1990, 9) et, ajoutons-nous, selon la manière qui paraît pertinente aux locuteurs d’une langue, en fonction des conditions historico-politiques de la période concernée.

32L’étude des néologismes en φάγος donne lieu à cette même conclusion : le rapport entre l’actualité politique/économique et le mouvement néologique est direct. Nous pouvons affirmer que le grec se trouve actuellement dans l’une de ces périodes où le changement lexicologique coïncide avec le changement politique (Anastassiadis‑Symeonidis, 1985, 83). Ce changement lexicologique n’est pas le fait du hasard : les métaphores conceptuelles présentes dans l’esprit des locuteurs, et particulièrement celles qui sont les plus saillantes, comme les deux métaphores qui ont été présentées ici, non seulement guident notre perception du monde mais aussi servent de base sur laquelle se calquent les productions individuelles qui, à travers de la création lexicale (Schapira, 1988) et du mouvement néologique, deviennent – ou pas – des mots attestés dans le dictionnaire.

Haut de page

Bibliographie

Bibliographie

Alexandridou Dimitra, 2012, « Composition nominale et trous noirs lexicaux en grec moderne », Cahiers de Lexicologie, p. 101, 185-196.

Anastassiadis‑Symeonidis Anna, 1986, Η νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική. Thessalonique : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 362 σελ.

AnastassiadisSymeonidis Anna & Voga Madeleine, 2011, « Perception en ligne de phrases figées en grec », in C. Gonzalez Royo & P. Mogorron Huerta (éds.), Estudios y análisis de fraseología contrastiva : lexicografía, traducción y análisis de corpus, Alicante : Publicaciones de la Universidad de Alicante, p. 15-32.

Corbin Danielle, 1987/1991, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique (2 vols.) Tübingen–Villeneuve d’Ascq : Max Niemeyer Verlag–Presses Universitaires de Lille.

Corbin Danielle, 1991, « Introduction – La formation des mots : structures et interprétations », Lexique, 10, p. 7-30.

Flores d’Arcais Giuseppe, 1993, “The Comprehension and Semantic Interpretation of Idioms”, in C. Cacciari & P. Tabossi (eds.). Idioms: Processing, Structure, and Interpretation. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 79-98.

Gavriilidou Zoé, 2014, “The system of intensifying prefixes in Modern Greek”, Linguisticae Investigationes 37(2), pp. 240-255.

Gibbs Raymond, 1994, The poetics of mind, Figurative thought, language and understanding, Cambridge: Cambridge University Press.

Gibbs Raymond, Bogdanovitch Josephine, Sykes Jeffrey & Barr Dale, 1997, “Metaphor in idiom comprehension”, Journal of Memory and Language, 37, pp. 141-154.

Hocket Christopher F., 1958, A Course in Modern Linguistics, New York: Macmillan.

Keysar Boaz & Bly Bridget, 1995, “Intuitions of the Transparency of Idioms: Can One Keep a Secret by Spilling the Beans?”, Journal of Memory and Language 34, pp. 89-109.

Lakoff Georges, 1987, Women, Fire and dangerous things, Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff Georges & Johnson Mark, 1980, Metaphors we live by, Chicago: University of Chicago Press.

Lakoff Georges & Johnson Mark, 1980a, “The metaphorical structure of the human conceptual system”, Cognitive Science 4, pp. 195-208.

Martinet André, 1960, Éléments de linguistique générale, Paris : Armand Colin.

Martinet André, 1979, Grammaire fonctionnelle du français, Paris : Didier.

Nayak Nandini & Gibbs Raymond, 1990, “Conceptual knowledge in the interpretation of idioms”, Journal of Experimental Psychology: General, 119, pp. 315-330.

Ralli Angela, 2005, Morphologie [en grec], Athènes : Patakis.

Ralli Angela, 2008, « Composés déverbaux grecs à “radicaux liés” », in Dany Amiot (éd.) la Composition dans une perspective typologique, Arras : Artois Presses Université, p. 189-210.

Ralli Angela, 2013, Compounding in Modern Greek, Dordrecht: Springer.

Schapira Charlotte, 1988, « Le redoublement expressif dans la création lexicale », Cahiers de Lexicologie, 52, p. 51-63.

Sweetser Eve, 1990, From etymology to pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press.

Turner Mark, 1987, Death is the mother of beauty, Chicago: University of Chicago Press.

Voga Madeleine & Anastassiadis‑Symeonidis Anna, 2013, « Le rôle des métaphores conceptuelles dans l’interprétation des phrases figées en grec : données psycholinguistiques », Premières rencontres phraséologiques : la phraséologie, des collocations aux séquences figées, Grenoble : Maison des sciences de l’Homme Rhône-Alpes, 13-15 novembre 2013.

Dictionnaires

Aναστασιάδη‑Συμεωνίδη, Aννα, 2002/2008, Αντίστροφο λεξικό της Νέας Ελληνικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

et sa version électronique :

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/index.html

Brillouët Georges & Kokkinidou‑Maxime Anna, 2004, 7000 expressions, locutions, proverbes du grec moderne, Paris : Éditions rue d’Ulm.

Δημητρίου Aναστάσιος, 1991, Λεξικό Νεοελληνισμών, Αθήνα: Γρηγόρης.

Βλαχόπουλος Στέφανος, 2007, Λεξικό ιδιωματισμών της Νέας Ελληνικής, Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Haut de page

Notes

1 Tr. lit. : traduction littérale, Tr. fr. : traduction française.

2 Τηλέμαχος Μουδατσάκης, Ο χειροτέχνης του αίματος, 2011, Καστανιώτης.

3 Il faudrait néanmoins distinguer entre les situations d’opacité dues à la présence de pronom non rattaché à une unité syntaxique, par exemple δεν τα σηκώνω, [΄δen ta si΄kono], Fr. « je n’admets pas une chose pareille », Tl. « je ne les lève pas », décrites par Anastassiadis‑Symeonidis et Voga (2011) et la présence de pronom non rattaché à une unité syntaxique dans des occurrences comme la (4) : ici, le pronom τα renvoie à quelque chose qui est beaucoup plus conventionnel et qui, en même temps, active une métaphore conceptuelle puissante.

4 Les exemples en (6) sont tirés de Ralli (2005, 57) qui, étant donné qu’elle les considère comme des composés déverbaux (ρηματικά σύνθετα), adopte la terminologie correspondante (2e constituant, thème lié). Dans le reste de cet exposé, nous allons employer le terme synthème pour faire référence à la formation en φάγος.

5 Il existe deux variations allomorphiques du radical verbal signifiant « manger » : τρω- (le radical du présent) et φαγ- (le radical de l’aoriste). Le radical lié –φάγ(os) dérive du radical de l’aoriste, comme la plupart des composés déverbaux du grec, qui proviennent de l’allomorphe de l’aoriste (Ralli, 2005).

6 De surcroît, selon l’analyse d’Alexandridou (2012, 187), il y a une différence aspectuelle entre les deuxièmes constituants des deux constructions, dans notre cas entre ανθρωποφάγος et άφαγος.

7 Fête religieuse (Κυριακή της Τυροφάγου), avant le Carême, dont le but consiste à rappeler aux fidèles les bienfaits du jeûne.

8 Il convient de noter ici que le terme φάγος n’apparaît que dans le cadre de lexiques techniques, notamment en médecine et biologie, ce qui corrobore l’analyse d’Anastassiadis‑Symeonidis (1986) et Alexandridou (2012).

9 L’orthographe et l’accentuation dans les exemples ont été conservées. Seule l’unité en -φάγος a été mise en gras.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Madeleine Voga, « Les métaphores conceptuelles dans les synthèmes en -φάγος du grec moderne »Cahiers balkaniques [En ligne], Hors-série | 2016, mis en ligne le 17 mars 2017, consulté le 04 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ceb/6900 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ceb.6900

Haut de page

Auteur

Madeleine Voga

Université Paul‑Valéry Montpellier III

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search