Navigation – Sitemap

Notice to Contributors

[Metnin Türkçe versiyonu aşağıdadır]

For general information regarding the types of manuscripts published by EJTS, click here.

Copyright

EJTS publishes original manuscripts. Author(s) submitting a paper to the EJTS may not submit it to any other journal during three months. Author(s) of an article published in the EJTS should ask the authorization of the Editorial Board to republish it elsewhere, in which case reference should be made to the EJTS. About Copyright Issues, click here.

While the EJTS will consider all manuscripts received, the Editorial Board assumes no responsibility for their publication or return.

The EJTS assumes no responsibility for the contributors’ statements of fact or opinion. For the copyrights of the contributions published in the EJTS see Creative Commons.

Format

EJTS publishes manuscripts in Turkish, English, French and German. Photographs, graphics, maps or illustrations in relation to the contribution may be included. All text documents must be sent in rtf format as attachment to an electronic message to the following address: ejts@revues.org.

Word Count

The word count for articles should not exceed 60,000 characters, including footnotes. This only indicates a maximum character count. Minimum character count should be discussed with the editors.

Abstract and Keywords

Every article should include five keywords minimum, an abstract of no more than 1,000 characters and its translation into English if the paper is written in another language.

Notes

These should be marked by successive numbers in the text and listed consecutively at the bottom of each page (no notes at the end of the article). Numbered notes are used only when comments or extra information are required.

References

In-text references should be indicated in the typescript, within parentheses, by giving the author’s surname followed by the year of publication and a page reference if necessary.

Example: (Elias 1975)

If there are more than two authors: (Gülkanat et al. 2001).

If several works by the same author and from the same year are cited, (a), (b) etc. should be put after the year of publication: (Elias 1975a: 77).

To quote a page: (Elias 1975: 56).

To quote a note: (Elias 1975: 56 n.7)

To quote passages in an online text without pagination, use paragraph (§): (Karpat 2004: §4).

The full details of the references should be listed only at the end of the text in a separate section. The author(s) should make sure that there is a one-to-one correspondence between the names (years) in the text and those on this list. Do not use ‘et al.’ in this section. Use the following forms.

 • Book:

Elias, Norbert (1975) La dynamique de l'Occident, Paris, Calmann-Lévy.

Gülkanat, Hüseyin ; Çelik, Celal (2001) Geçmişten Geleceğe Çavdar Köyü, Istanbul, Abo.

 • Journal:

Struck, Ernst (1994) ‘Das Südostanatolien - Projekt: Die Bewässerung und ihre Folgen’, Geographische Rundschau 46 (2), pp. 88-95.

 • Collection:

Bonacich, Edna (1993) ‘Asian and Latino Immigrants in the Los Angeles Garment Industry’, in Light, Ivan Hubert; Bhachu, Parminder (eds.), Immigration and Entrepreneurship: culture, capital, and ethnic networks, New Brunswick and London, Transaction Publishers, pp. 256-277.

 • Online Journal:

Karpat, Kemal H. (2004) ‘The Genesis of the Gecekondu: Rural Migration and Urbanization (1976)’, European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue 1 - Gecekondu, URL: http://ejts.revues.org/54

* * *

Katılımcıların dikkatine

EJTS’de yayımlanan makale türleriyle ilgili genel bilgiye ulaşmak için şurayı tıklayınız.

Telif hakkı

EJTS’nin içeriği özgün makalelerden oluşur. EJTS’e makale önerisinde bulunan yazarlar makalelerini üç ay boyunca başka bir yayına sunmamayı taahhüt ederler. EJTS’de makalesi yayımlanan bir yazar, makaleyi bir başka yerde yayımlamak için yayın kurulundan izin istemelidir ve böylesi bir durumda yeni yayında kaynak olarak EJTS ibaresi yer almalıdır, tıklayınız. EJTS ulaştırılmış tüm makaleleri incelemekle yükümlü olmakla beraber yayın kurulunun bunların yayınıyla ya da yazarına geri gönderilmesiyle ilgili bir zorunluluğu yoktur.

EJTS katılımcıların görüş ya da ifadeleriyle ilgili hiçbir mesuliyet kabul etmez. EJTS’de yayımlanan içeriklerin telifleriyle ilgili bilgiyi Creative Commons başlığından edinebilirsiniz.

Biçim

EJTS Fransızca, Türkçe, İngilizce ya da Almanca dillerinde yazılmış makaleleri yayımlamaktadır. İçeriğe katkı sağlayacak fotoğraf, grafik, harita gibi görseller de eklenebilir. Tüm metin belgeleri rtf metin formatında kaydedilmeli ve ejts@revues.org. adresine elektronik olarak gönderilmelidir.

Karakter sayısı

Makaleler için sayaç, dipnotlarda da dahil olmak üzere 60 000 karakteri geçmemelidir. Bu belirtilen, en yüksek sınırdır, en düşük sayı için editörlerle görüşülmelidir.

Özet ve anahtar kelimeler

Her makale en az beş anahtar sözcük, 1 000 karakteri geçmeyen bir özet ve İngilizce dışında bir dilde yazıldıysa İngilizce çevrisi ile birlikte sunulmalıdır.

Dipnotlar

Metinde ardışık sayılar halinde verilmeli ve sayfa sonunda (makale sonunda değil) arka arkaya dökümü yapılmalıdır. Dipnotlar, yalnızca birtakım yorum ve ek bilgiler gerektiğinde kullanılmalıdır.

Kaynak göstermeler

Metin içindeki kaynak göstermeler parantez içerisinde, söz konusu yazarın ismini takiben yayın yılı ve mümkünse sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.

Örnek: (Elias 1975)

Birden fazla yazar olması durumunda: (Gülkanat et al. 2001).

Aynı yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış (a), (b) gibi birden fazla eserine gönderme yapılıyorsa, bunlar yayın yılını takiben eklenmelidir. (Elias 1975a: 77).

Belirli bir sayfaya gönderme yapmak için: (Elias 1975: 56).

Bir dipnota gönderme yapmak için: (Elias 1975: 56 n.7)

Sayfa sayısı olmayan bir çevrimiçi metne gönderme yapmak için paragraf işaretini (§) kullanınız: (Karpat 2004: §4).

Kaynakların tüm ayrıntılarına yalnızca metnin sonunda ayrı bir bölüm dahilinde yer verilecektir. Metin içindeki kaynakların isim ve yıl olarak kaynakçadakilerle birebir uyuştuğundan emin olmak yazarın görevidir. Bu bölümde ‘et al. kısaltmasını değil de aşağıda belirtilen kalıpları kullanınız.

 • Kitaplar için:

Elias, Norbert (1975) La dynamique de lOccident, Paris, Calmann-Lévy.

Gülkanat, Hüseyin ; Çelik, Celal (2001) Geçmişten Geleceğe Çavdar Köyü, Istanbul, Abo.

 • Süreli yayınlar için:

Struck, Ernst (1994) ‘Das Südostanatolien - Projekt: Die Bewässerung und ihre Folgen’, Geographische Rundschau 46 (2), pp. 88-95.

 • Diziler için:

Bonacich, Edna (1993) ‘Asian and Latino Immigrants in the Los Angeles Garment Industry’, in Light, Ivan Hubert; Bhachu, Parminder (eds.), Immigration and Entrepreneurship: culture, capital, and ethnic networks, New Brunswick and London, Transaction Publishers, pp. 256-277.

 • Çevrimiçi yayınlar için:

Karpat, Kemal H. (2004) ‘The Genesis of the Gecekondu: Rural Migration and Urbanization (1976)’, European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue 1 - Gecekondu, URL: http://ejts.revues.org/54

 • Logo DOAJ – Directory of Open Access Journals
 • Logo ERIH PLUS | NSD
 • OpenEdition Journals