Navigation – Plan du site

AccueilNuméros53Експліцитні метафори в англомовни...

Експліцитні метафори в англомовних та франкомовних переказах сновидінь: когнітивна перспектива

Explicit Metaphors in English- and French-Language Dream Reports: A Cognitive Perspective
Mentions explicites de métaphores dans des récits de rêves anglophones et francophones : une perspective cognitive
Valeriia Nikolaienko
Traduction(s) :
Mentions explicites de la métaphore dans les récits de rêves anglophones et francophones : une perspective cognitive [fr]

Résumés

L’objectif de cet article est de décrire la perception des métaphores oniriques par des narrateurs anglophones et francophones qui racontent leurs rêves. Le corpus anglophone se compose de 51 récits de rêves avec le mot‑clé metaphor et le corpus francophone comporte 38 récits avec le mot‑clé métaphore provenant de journaux de rêves en ligne. L’analyse se concentre sur la manière dont les narrateurs conceptualisent et verbalisent les métaphores oniriques subjectivement perçues. Les métaphores sont décrites selon le critère de leur identification par le narrateur après le rêve pendant son interprétation ou pendant le rêve sous la forme d’un blend onirique spécifique. Les métaphores sont également classées selon le niveau du domaine, du cadre et de l’espace mental, en fonction des moyens verbaux choisis par les narrateurs. La corrélation entre la structure conceptuelle métaphorique et la manière dont elle est projetée et verbalisée par le narrateur en fixant un élément symétrique (domaine, cadre ou espace mental) a été analysée.

Haut de page

Texte intégral

1. Вступ

1З огляду на загальноприйнятну тезу про метафоричність сновидінь, інтерес лінгвістів до розповідей про сновидіння зокрема фокусується на оніричних метафорах з позицій сучасної теорії концептуальної метафори (Bolognesi & Bichisecchi, 2014; Lakoff, 1993, 1997). Такі дослідження, є крос-дисциплінарними (Bolognesi & Bichisecchi, 2014; Rasmussen, 2002) та враховують метафоричність сновидінь з перспективи психології. Сучасне пост-фрейдистське розуміння метафоричності сновидінь наголошує на індивідуальності метафоричних операцій оніричної свідомості та неможливості підходити до них з позицій універсального символізму. Отже, пошук конвенційних метафор серед оніричного контенту дає переконливі результати щодо ролі концептуальної метафори в мисленні та концептуалізації досвіду (Bolognesi & Bichisecchi, 2014; Lakoff 1993, 1997), проте залишає поза кадром власне процес виникнення та функціонування оніричних метафор, які не завжди є конвенційними і чий зміст є виключно суб’єктивно доступним оповідачу. Таким чином, актуальність дослідження полягає в необхідності звернути увагу на суб’єктивне сприйняття метафоричності сновидінь нараторами та способи концептуалізації та вербалізації суб’єктивно сприйнятих оніричних метафор.

2Метою дослідження є вивчення концептуалізація оніричної метафори мовцями та виявлення тенденцій у засобах картування ідентифікованих ними метафор із власних сновидінь. Досягнення мети вимагало виконання таких завдань: 1) виокремлення критеріїв для систематизації фрагментів із ключовим словом metaphor/métaphore у вибірці; 2) анотування фрагментів за виокремленими критеріями: і) ідентифікація метафори під час/після сновидіння та іі) вказання на метафору на рівні домену, фрейму, або ментального простору.

2. Теоретичні підвалини дослідження

2.1. Когнітивний механізм метафори та сновидіння

3Фізіологія сну із сновидіннями залишається відкритою дослідницькою темою. Дослідники вважають сновидіння галюцинативним досвідом, частіше візуальної та моторної природи за модальністю, що характеризується нелогічними або несподіваними подіями та зменшеним відчуттям власного «Я» (Hobson, Pace-Schott & Stickgold, 2000: 7). Сон із сновидіннями пов’язують також із здатністю мозку продукувати та обробляти наративні сценарії взагалі (Farkas, 2021). Аналіз сновидінь клінічними психологами спирається на тезу про метафоричний зміст сновидінь (Blechner, 2013; Rasmussen, 2002). Метафора та гіперасоціативність сновидінь може бути обумовлена процесами консолідації пам’яті та інтеграції до неї емоційного матеріалу під час сну із сновидіннями (Malinowski & Horton, 2015). Метафори, що зображають аспекти реального життя в сновидіннях, визнаються науковою спільною, проте рідко вивчаються через методологічну складність дизайну такого дослідження (Malinowski & Horton, 2015). Вважається, що метафори є персональним продуктом мозку кожної людини, і тільки людина, яка мала сновидіння, може з ним працювати, а отже універсальний оніричний символізм є проблематичним (Freud, 1900; Lakoff, 1993). Таким чином, актуальним є фокус на наративі — продукті осмислення власного оніричного досвіду від першої особи. У цьому дослідженні у фокусі уваги перебувають саме способи концептуалізації ментальних структур, що сприймаються оповідачами як метафоричні після пробудження, та засоби, яким оповідачі описують те, що вони вважають оніричними метафорами. Оскільки матеріал відбирався за ключовим словом metaphor/métaphore, аналіз залучає саме оніричні концептуальні структури, ідентифіковані як метафоричні репрезентації самими оповідачами сновидінь. В рамках проведеного аналізу я зосереджуюсь саме на способах вербально описати ідентифіковану у власному сновидінні метафору через проєкцію окремих елементів, та не роблю висновки про зміст сновидінь як таких та їх метафоричність.

2.2. Теорія концептуальної метафори для дослідження оніричного матеріалу

4Сучасна когнітивно-концептуальна модель метафори (Lakoff & Johnson, 2008 [1980]; Kövecses, 2020) визнає локусом метафори саме когнітивні структури радше ніж лінгвістичні, що відкриває нову перспективу на візуальні, втілені, поза-вербальні метафори у сновидінні. Дж. Лакофф звертає увагу на потенціал теорії когнітивної метафори для пояснення конвенційних метафор, що стають матеріалом для сновидіння, та знаходить переконливі підтвердження статусу метафори як властивої людині ментальної операції, що проявляється в сновидіннях (Lakoff, 1993). На нашу думку, цей підхід лише частково висвітлює метафоричну роботу мозку під час сну із сновидіннями, оскільки залишає поза фокусом уваги суб’єктивне сприйняття мовцем змісту сновидіння, де метафора може бути не тільки конвенційною, а й доступною тільки людині, що мала сновидіння. Хоча такі свідчення вказують на глибоку вкоріненість механізму концептуальної метафори та блендінгу в роботі свідомості під час сну із сновидіннями (Blechner, 2001; Lakoff, 1993, 1997), продуктивність залучення інструментарію концептуальної метафори до оніричного матеріалу є доведеною для інтерпретації також і неконвенційних, персональних метафор (Bolognesi & Bichisecchi, 2014). Метафоричність сновидінь є надзвичайно продуктивною, що зумовлює факт виходу за рамки конвенційних метафор та створення смислів, для яких у мові немає слів або адекватних засобів описання (Blechner, 2001: 29), що і робить оніричний матеріал досить перспективним для аналізу.

2.3. Переказування сновидінь як лінгвокультурна практика

5Сучасна мейнстримна психологія розглядає метафори сновидінь як феномен, зумовлений індивідуальним сприйняттям, особистим досвідом, пам’яттю та культурою (Blechner, 2013). Це унеможливлює створення універсального посібника з тлумачення метафор сновидінь. Хоча вплив З. Фройда та К. Юнга на західну психологію важко переоцінити, та їх теорії продовжуються з’являтись в дискусійному просторі, сучасний фокус трактування сновидінь змістився до аналізу власних оніричних переживань від юнгіанських спроб запропонувати універсальний словник оніричної образності (Shamdasani, 2003: 161–162). Деякі метафори сновидінь доступні та ідентифіковані лише для самих сновидців. Тому коментарі оповідачів та інтроспективний аналіз метафор сновидінь є найціннішим матеріалом як для вивчення метафор сновидінь, так і для дослідження сприйняття метафори звичайними людьми.

6Наївне тлумачення сновидінь залежить від знань в області психології та духовних переконань. Наприклад, наратори, обізнані в області сучасної психології або наукових розвідках стосовно сну із сновидіннями та когнітивної науки, демонструють тенденцію сприймати свої сновидіння як неконтрольовані позараціональні змістовно організовані утворення. У свою чергу, люди, що вірять в потойбічний чи профетичний зміст сновидінь або їх натхненність божеством, сприймають їх як повідомлення або знак. Втім, хоча індивідуальні концептуалізації власного оніричного досвіду різняться, наразі можна спостерігати конвергенцію наївного сприйняття сновидінь у бік першого, загальнонаукового сприйняття.

7Деякі мови виявляються більш пристосованими для передачі конкретних аспектів оніричного досвіду, якщо онірична евіденційність кодується в них граматично (Aĭkhenvalʹd, 2018). Англійська та французька мови не мають спеціального граматичного інструментарію для маркування оніричного досвіду. До того ж, досвід сновидіння відрізняється від звичайного перцептивного сприйняття, спирається на образність (Ramond, 2002; Vandendorpe, 2005), а отже переказування сновидіння вербальними засобами становить лінгвістичний виклик для мовців. Вони мають концептуалізувати цей суб’єктивний досвід таким чином, щоб він підлягав наративізації, тобто обрати салієнтні події та деталі, встановити причинно-наслідкові зв’язки, тощо. Ідентифікування метафор у власному сновидінні, гіпотетично, допомогає нараторам в процесі концептуалізації сновидіння, наділяючи його змістом поза сновидінням та дозволяючи інтерпретувати його зміст.

2.4. Концептуальна структура метафори

8Традиційною концептуальною структурою, що розглядається для опису концептуальної метафори, є домен, але дослідники також працюють із поняттями образ-схеми, фрейму, ментального простору та сценарію для моделювання структур концептуальної метафори (Kövecses, 2017, 2020). За моделлю рівнів метафори З. Ковешеча, в концептуальних метафорах залучені чотири рівня, відповідно від найбільш схематичного до найменш схематичного: рівень образ-схеми, домену, фрейму, та ментального простору (або сценарію) (Kövecses, 2017, 2019, 2020). У цьому дослідженні я фокусуюсь на процесі картування мовцями метафор, які вони ідентифікували у своїх сновидіннях. Усі «рівні» можуть бути одночасно змодельовані для окремо взятої метафори (Kövecses, 2017), але вербальні вибори мовця для ідентифікації метафори, на нашу думку, фіксують певний найбільш салієнтний рівень. Таким чином, усвідомлюючи, що одна метафора може мати різні рівні, в цьому дослідженні я фіксую рівень метафори, на якому сам мовець експліцитно проводить картування.

9В моделі рівнів метафори З. Ковешеча (Kövecses, 2017: 324), найбільшим рівнем схематичності наділяється рівень образ-схеми (image schema) — до її ключових характеристик відносять неподільну структуру лише із декількох частин, паттерн, доконцептуальне уявне значення (наприклад, контейнер чи вертикальність). Образ-схеми є примітивними складниками складніших конструкцій (Lakoff & Johnson, 2008 [1980]: 256).

10Домен у якості рівня метафори З. Ковешеч розуміє у визначенні Р. Ленекера як «цілісну область концептуалізації, відносно якої можна схарактеризувати семантичні одиниці» (Langacker, 1987: 488). Р. Ленекер прирівнює концепти або концептуальні комплекси до доменів (1987: 488), не проводячи між ними чіткої різниці, та зазначає, що концептуальні одиниці активують певний домен і водночас можуть слугувати доменом для інших одиниць (1987: 148). Домени є пропозиційними та є наступним менш схематичним щаблем за рівнем образ-схем, оскільки можуть позначати поняття, що часто включають образ-схему як складник: подорож, тіло тощо (Kövecses, 2017: 325).

11Фрейми мають меншу схематичність, ніж домени, оскільки вони залучають концептуально більш специфічну інформацію, аніж домени, та мають слоти ролей, які можуть заповнюватись конкретнішими значеннями (Kövecses, 2017: 325). Для Ч. Філмора (Fillmore, 1982: 115) фрейм виступав як «невелика абстрактна ситуація», тобто семантична структура із різними ролями конституентів.

12Найменшу схематичність З. Ковешеч визнає за ментальним простором, який є дискурсивною структурою або концептуальним пакетом, що конструюється під час розгортання дискурсу (Fauconnier & Turner, 2002: 40). Ментальні простори включають більш схематичні елементи, та є конкретними конструкціями, що опираються на знання про світ (Kövecses, 2017: 326).

13В цьому дослідженні я здійснюю аналіз вербалізації метафор при оповіді сновидіння, визначаючи, на якому рівні оповідач проводить найбільш експліцитне картування.

3. Експліцитно ідентифіковані метафори в наративах сновидінь

3.1. Матеріал та методи

14Для потреб дослідження методом суцільної вибірки було відібрано 51 переказ сновидіння англійською мовою, що включає ключове слово metaphor (22 975 слів), та 38 наративів (39 фрагментів із ключовим словом) про сновидіння французькою мовою із ключовим словом métaphore (42 199 слів) із онлайн-щоденників сновидінь. Англомовні наративи були відібрані з веб-сайту <dreamjournal.net> за допомогою пошуку за ключовим словом. Подібним чином було набрано французькомовних наративів з низки присвячених переказам сновидінь веб ресурсів: веб-сайтів <www.attrape-songes.com> (25 наративів), <www.reve-interprete.com> (4 наративи), <racontezvosreves.com> (1 наратив), <interpretation-reve.fr> (1 наратив), <reves.ca> (1 наратив) та спеціалізованих тем на форумах <forum.doctissimo.fr> (3 наративи), <disneyfrozen.forumactif.org/t410p25-racontez-vos-reves> (1 наратив), <www.forum-depression.com> (1 наратив), <www.psychanalyse-en-ligne.org> (1 наратив). Відбір проводився вручну за допомогою пошуку за ключовим словом.

15Відібрані фрагменти було анотовано за трьома критеріями: 1) чи мовець оперував метафорою уві сні або ідентифікував метафору після пробудження в рамках інтерпретації сновидіння; 2) на якому рівні мовцем було здійснено картування (експліцитне картування відсутнє/рівень домену/рівень фрейму/рівень ментального простору); та 3) чи метафора є доступною для інтерпретації ззовні, культурно релевантною чи є виключно суб’єктивним продуктом оніричного стану наратора.

16Необхідно зазначити, що фокус цього дослідження охоплює саме лінгвістичні вибори мовців та їх концептуалізацію оніричного досвіду, маючи на меті вивчити радше способи подолати перцептивну унікальність пережитого і передати мультимодальний та гештальтний досвід. Сомнологи попереджають про непридатність оповідей про сновидіння для формування уявлення про сам досвід сновидіння (Hobson, Pace-Schott & Stickgold, 2000: 10). Проте, їх аргументи становлять лінгвістичний інтерес, бо вони висувають тезу про статус останніх як концептуалізацій оніричного досвіду, продукованих людиною, що не спить і намагається передати цей досвід наявними лінгвальними засобами.

3.2. Результати дослідження

17Було виявлено, що значна кількість згадок метафор, які зустрічаються в оповідях про сновидіння, стосуються метафоричних структур, що сприймались нараторами як такі під час переживання сну із сновидіннями (образні репрезентації, наділені неконвенційним значенням). Часто мовці уникають картування взагалі, маркуючи тільки один домен, фрейм, або ментальний простір, або задаються питанням, чи щось у сновидінні мало метафоричний зміст без того, щоб назвати вихідний або цільовий домен. Обидві виборки демонструють присутність картування на різних рівнях ідентифікованих метафор, що є контр-інтуїтивним з огляду на загальну непевність, яку наратори демонструють стосовно змісту та інтерпретації метафоричних концептуальних структур. Нарешті, у підтвердження наявних наукових уявлень, переважна більшість наративів відзначається специфічністю метафор та їх зрозумілістю лише людині, яка бачила сновидіння. Це означає, що метафоричність оніричного елементу сприймається виключно суб’єктивно та знаходиться поза конвенційними знаннями. Менша кількість ідентифікованих мовцями метафор є зрозумілими без контексту, оскільки ґрунтуються на загальних культурних знаннях (наприклад, метафора перешкод на шляху спирається на загальнодоступні знання про світ).

Табл. 1. – Результати аналізу англомовної вибірки (51 наратив, 51 ключове слово metaphor).

 
Метафора ідентифікована у сні чи після пробудження

У сні

Після пробудження  

Не зрозуміло

 

28

19

4

 

 
Рівень експліцитного картування

Відсутнє  

Домен

Фрейм

Ментальний простір/сценарій

9

17

+ 1 metonymy

15

10

 
Персональна чи загальнодоступна метафора

Не
зрозуміло

Персональна

Загальнодоступна 

 

5

33

13

 

Табл. 2. – Результати аналізу французькомовної вибірки (38 наративів, 39 ключових слів métaphore).

 
Метафора ідентифікована у сні чи після пробудження

У сні

Після пробудження  

Не зрозуміло

 

13

22

4

 

 
Рівень експліцитного картування

Відсутнє  

Домен

Фрейм

Ментальний простір/сценарій

11

8

10

10

 
Персональна чи загальнодоступна метафора

Не
зрозуміло

Персональна

Загальнодоступна 

 

11

25

3

 

18Методичним викликом, що постає перед дослідником у моделюванні метафор, ідентифікованих авторами в їх переказах сновидінь, є ідентифікація цільового та вихідного доменів. Класичним для картування в рамках теорії концептуальної метафори є напрям від конкретного до абстрактного, оскільки метафори вважаються механізмом, що допомагає зрозуміти складні абстрактні поняття шляхом зіставлення їх із конкретними поняттями. У свою чергу, метафори у сновидінні не формуються мовцями свідомо, вони є продуктом діяльності мозку під час сна із сновидіннями. Сон сприймається як пасивний досвід, і відповідно наявні в ньому метафори виступають для мовця матеріалом для інтерпретації так, нібито вони були продуковані стороннім автором. Отже, коли в переказах сновидінь мовці ідентифікують метафори, кажучи [it is] metaphor for X, це є зворотною операцією картування від конкретного образу до його метафоричного підґрунтя, тобто відтворює процес розуміння метафори радше ніж її продукування. Сучасна теорія концептуальної інтеграції послуговується поняттям емерджентного простору (Fauconnier & Turner, 2008), що значною мірою знімає протиріччя процесу картування стосовно метафор у переказах сновидінь. Дослідження доводять, що розуміння метафори, тобто процес метафоричного картування між доменами, є симетричним, але неспрямованим (Gentner & Bowdle, 2008). Отже, для зручності опису вихідним доменом у цій статті вважалися ідентифіковані конкретні оніричні втілення, а цільовим доменом вважався домен з реальності оповідача, часто абстрактний.

3.3. Метафори «всередені» та «ззовні» сновидіння

19Перша основна відмінність у типах ментальних структур, які англо- та французькомовні оповідачі експліцитно ідентифікують як метафори в оповідях про сновидіння, полягає в тому, що деякі метафори усвідомлюються як такі під час сну із сновидіннями, і можуть навіть бути незрозумілі нараторові, що не спить (концепти, наділені оніричною думкою іншим значенням) — таких було 28 з 51 в англомовній вибірці та 13 з 39 у франкомовній. В той самий час інші метафори ідентифікуються лише в процесі переказування, рефлексії та спроб інтерпретації сновидіння — таких знайдено 19 з 51 в англомовній вибірці та 22 з 39 у франкомовній. Проте, кількісне зіставлення рівнів картування не пропонується через невеликий розмір вибірки; увагу було зосереджено на якісному аналізі.

(1)
At some point, we decided to try to escape the house. We made it outside and as we were running away, the woman caught sight of us and gave pursuit. She caught up to my mom and niece, but I was a good distance ahead of them. I then realized that if I gave up my family, I would successfully flee the woman. I also realized it was a metaphor of my life. If I gave up my family, I could get ahead. I said, “I’ll go for it”. And sprinted ahead. My mom and niece disappeared, but the woman still continued to pursue me.
(тут і далі приклади наведено з авторською орфографією.)

20У (1) оповідач ідентифікував метафору, знаходячись у стані сну, про що свідчать граматичні часи та дейктичний прислівник (then realized, also realized). Оповідач зіставив сценарій сну зі своєю життєвою ситуацією, експліцитно називаючи це метафорою (a metaphor of my life) і пояснив свою інтерпретацію (If I gave up my family, I could get ahead). Наявне картування метафори можна представити як життя це подорож/погоня, залишення родини позаду це успішне просування вперед в житті.

(2)
The “panels” started sliding out onto the asphalt, one by one! I surprised myself by jumping out after them. I slowly realized that “panels” is the word I use for my jewelry displays, and that this was a metaphor for leaving behind Jack’s world (of painfully loud drumming and cleaning buildings) in order to build some business of my own.

21Схожа концептуалізація наявна в (2), де наратор вбачає метафору ще під час сновидіння, та ця метафора подовжує мати для неї сенс після пробудження. Варто зазначити, що в концептуалізації наявна метафтонімія (Goossens, 1990) або метафорична амальгама (Pérez-Sobrino, 2017), оскільки домен вироблення прикрас представлений метонімічно поддонами для прикрас, а займатись бізнесом прикрас представлено метафтонімічно як стрибати на піддони для прикрас, що в свою чергу на рівні образ-схеми віддаляє наратора від її партнера.

22В той самий час, в наративах сновидінь метафори, ідентифіковані під час сновидіння, можуть не бути повністю зрозумілими нараторові, що не спить, як у (3) або бути частиною сюжету сновидіння, роботою оніричної думки без очевидного змісту стосовно реального життя, як в (4):

(3)
A little while later [it was night time], the curly haired guy came to the door and asked if I wanted to race him to the pool [one of those community pools]. It was understood between us that this race was more of a metaphor for our deep feelings for each other, though.

(4)
Le voleur était vraiment très classe et efficace, il dit à Jack de loin pendant que ce dernier rentre dans sa base : « Mon équipier n’hésitera pas à appuyer sur la gâchette. » Jack monte au deuxième étage et voit un explosif avec une silhouette humaine, apparemment « Mon équipier n’hésitera pas à appuyer sur la gâchette » était une métaphore désignant cet explosif.

23Специфічною рисою оніричного метафоричниго механізму вбачається вибірковість концепта-профілю домена-джерела. За терміном З. Ковешеча (Kövecses, 2011), в метафоричному переносі в домені-джерелі профілюється «фокус основного значення» (main meaning focus) — центральне конвенційне знання, яким лінгвокомунікативна спільнота наділяє цей концепт, тобто прототипні риси, які він утілює. Отже, фактор культурного знання є одним із центральних в операціях із метафорою (Musolff, 2017). Саме цей прототипний фокус основного значення і переноситься на цільовий домен. В наративах сновидінь часто можна спостерігати, що ідентифіковані мовцями метафори профілюють не конвенційне знання про предмет, а специфічні персональні сприйняття, або периферійні характеристики домену, підсвічені виключно оніричною свідомістю. Через це метафори сновидінь є індивідуальними та більшість із них не є доступною для трактування без участі людини, яка бачила сновидіння.

24Нарешті, у прикладі (5), наратор ідентифікує метафору вже після пробудження, аналізуючи сновидіння та рефлексуючи із приводу його можливого значення:

(5)
J’ai voulu analyser moi‑même. J’ai l’impression que ces rêves étaient comme des métaphores pour dire : pour le premier rêve si je rejoins un groupe qui se rebelle contre la société/le divin et que je m’y attache, je risque de m’enfoncer avec eux dans leur chute. Pour le deuxième, ça peut m’avertir qu’une fois choisi un camp, je ne pourrais pas en échapper.

25Варто окремо зазначити, що доступність метафори для інтерпретатора зумовлює не тільки суб’єктивність пережитого оніричного досвіду, але також культурний та лінгвістичний контексти:

(6)
Having finally found a safe place to carefully place away the eggs, I decided to take this time as a way to familiarize the ship’s interior design. Based on the design, the ship is pretty much like a whale in terms of shape, with the interior (so far) has a large “center” (hypothetically located on the “stomach”) with some stairs as well as several rooms of different floors and levels. Aside from the original occupants of the now-destroyed house, there are plenty of other civilians as well, suggesting that the ship serves as an evacuation shelter. After it flies from the danger zone, it went to a highland forest residence somewhere safe, finally giving us some rest.

The dream is basically a metaphor of what will happen today (the struggles and hardships from earlier finally receiving our sweet fruits of labour).

Then I woke up.

26Фрагмент наративу (6) ілюструє важливість індивідуальної інтерпретації метафор як продукту (оніричного) мислення конкретної людини із її масивом культурних знань та асоціацій. Наприклад, у (6), з позицій західної культури можна було б очікувати першою асоціацією, а отже, і інтерпретацією «перебування в шлунку кита» біблійну історію про Йону та Левіафана, або відсилання до Мобі Діка. Однак оповідач ігнорує обидві версії та продовжує профілювати відчуття безпеки всередині кита, трактуючи перебування в цьому кораблі у формі кита як закінчення важкої роботи. Гіпотетично, почуття безпеки може бути зумовленим загальним відчуттям перебування в контейнері посеред небезпеки або асоціаціями із кінофільмами серії Матриця. Що є безсумнівним, це роль культурного контексту в інтерпретації оніричних метафор. Виділяють (Kövecses, 2019) ситуативний, дискурсивний, концептуально-когнітивний, та тілесний контексти, що впливають на використання метафор в комунікації. У цьому випадку саме концептуально-когнітивний контекст зумовлює сприйняття наратором метафори в залежності від культурного бекграунду, що спрямовує профілювання окремих асоціацій.

27Лінгвістичні знання також впливають на продукування та інтерпретацію оніричних метафор, оскільки в сновидіннях конвенційні метафори, відображені в мові, можуть набувати втіленого, візуального значення (Lakoff, 1993; Bolognesi & Bichisecchi, 2014). Вплив мовленнєвих стимулів на активацію відповідних моторних або перцептивних областей мозку людини є доведеним (Lakoff, 2012), що підкреслює роль тілесних/втілених метафор у концептуалізації досвіду та пояснює загальний механізм їх образного втілення в сновидіннях.

28Приклад (7) ілюструє складне метафоричне утворення включно із конвенційною метафорою громовиці (coup de foudre), де наратор не дуже послідовно інтерпретує метафори, наслідуючи асоціативній логіці та не пояснюючи наративний метафоричний зміст сновидіння, проте проводить картування окремих доменів:

(7)
Je suis avec ma famille, à un moment nous nous retrouvons dans la rue. Il faisait un peu sombre dehors, et d’un coup il s’est mit a il y avoir des flash lumineux à répétition provenant du ciel. Comme de la foudre… Puis des missiles apparaissent dans le ciel au loin, par milliers. Un véritable mur de missiles. Les explosions se rapprochent, j’arrive à être épargnée en me collant à un mur. Puis, je réalise que ce mur est un camp, une grande porte s’ouvre et je vois plein de nazis sortir en rang, près à attaquer et capturer… Du coup, concernant l’interprétation, on retrouve dans le rêve l’éloignement de la famille. La foudre qui tombe du ciel, je me demandais si ce n’était pas la métaphore du « coup de foudre ». Ensuite les missiles, je les verrai comme une métaphore au sexe masculin. Et les nazis, comme une obligation…

29У другому випадку в прикладі (7), наратор вбачає ракети відсилкою до чоловічої статі, вживаючи саме слово «метафора», хоча з концептуальної точки зору фалічний символ можна назвати саме символом або, у випадку із ракетами, метафтонімією.

(8)
Early summer, an unfamiliar wide tree-lined alley. It’s crowded and people are carrying lots of weird things, although they all seem to have some special significance. A middle-aged woman is carrying a pair of brown leather gloves as big as herself, which reminds me of a saying “to lend a helping hand” and in a sudden ‘Eureka!’ moment I realise that all these people represent metaphors. The left side of the alley is higher than the right, so I climb up there and see if I can recognise any more of them. I see a tall man carrying a pair of huge pink ears and realise it mean’s “I’m all ears”. There were more metaphors, but I forgot them after waking.

(9)
I hear that Xochi was somehow decapitated. I suppose it’s a metaphor as in, he “lost his head”.

30Приклади (8) та (9) ілюструють візуальне втілення у сновидінні конвенційних мовних метафор та усталених виразів, що також укорінені у знанні наратором мови як з точки зору їх продукування, так і інтерпретації.

3.4. Рівні метафор в експліцитному картуванні нараторами

31У цьому дослідженні фокус уваги припадає на те, як самі наратори вербалізують метафори, ідентифіковані як такі в сновидіннях, та на якому рівні вони проводять (якщо проводять) паралель між доменами. Вибірки було проаналізовано, спираючись на теорію З. Ковешеча, та знайдено в англомовній вибірці: 9 метафор без експліцитного картування, 17 — із ідентифікованим доменом (+ 1 метонімія), 15 — з фреймом, та 10  на базі ментального простору/сценарію; у франкомовній вибірці: 11 метафор без експліцитного картування, 8 — із ідентифікованим доменом, 10 — з фреймом, та 10 — на базі ментального простору/сценарію.

3.4.1. Картування оніричних метафор на рівні домену

32Частина нараторів експліцитно назвали домен, коли ідентифікували метафору в своєму сновидінні, що стало підставою віднесення картування цих фрагментів до операції через домен. Наприклад:

(10)
I’m with a bunch of friends in the middle of the desert, and there’s talk of nuclear destruction. I’m walking up and down sand dunes, which are acting as some sort of metaphor for the challenges we face in life.

33У прикладі (10) метафора може бути картована як домен життєві труднощі це піщані дюни. Приклад був віднесений до картування через домен, оскільки саме домен згадується наратором як елемент, що утворює метафору (sand dunes, which are acting as some sort of metaphor for the challenges we face in life). Цілком логічно ця метафора розгортається на рівень фрейму як подолання фізичних перешкод рельєфу це подолання життєвих труднощів, де фізичні перешкоди це життєві труднощі, але сам наратор не здійснює такого картування експліцитно на рівні фрейму, ідентифікуючи метафору через домен.

(11)
C’était un savon non liquide donc mi‑dur car je pouvais le croquer. Je pense qu’il avait des formes arrondies agréable à voir. A priori quand je commence à le manger je suis plutôt content. Je pense peut‑être que ce savon est la métaphore pour moi d’un bonheur obsolète, aseptisé et consensuel et finalement indigeste. Quand je le recrache je ne pense pas au refus du bonheur lui‑même mais plutôt à un raz le bol, à une saturation du type de bonheur qu’il représente.

34Схожим чином, в (11) наратор ідентифікує домен як базу метафори (ce savon est la métaphore pour moi d’un bonheur obsolète), що може бути змодельована як незасвоюване щастя це мило. Далі наратор уточнює свою думку та виводить зіставлення на рівень фрейму (Quand je le recrache je ne pense pas au refus du bonheur lui‑même mais plutôt à un raz le bol, a une saturation du type de bonheur qu’il représente), але безпосередньо метафора ідентифікована експліцитно на рівні домену.

(12)
Je lis des poèmes sur les oiseaux et je comprends que les oiseaux sont une métaphore des soldats de l’armée. Je me souviens d’extraits du genre : « Et l’oiseau retourna dans les ténèbres rejoindre ses compagnons. »

35У (12) наратор ідентифікує домен, птахи це солдати. Далі, при цьому, наведено цитату із метафорою, яка втілює фрейм.

(13)
I am hanging out with a dog that sings. First we sing some kind of Xmas carol. Then we are singing the mantra “Om Namaha Shiva” together. It sounds pretty good! [The dogginess was a metaphor for a loyal kind of person.]

36У прикладі (13) картування здійснено на рівні домену, вірна людина це собака.

(14)
i was in an antique store filled with memories- like a metaphor for a mind. all sorts of memories- toys food anything special to the person is stored in their personalized museum of memories- maybe hinting to experiences.

37У прикладі (14) експліцитно вказано на метафору на рівні домену, розум це антикварна крамниця, або розум це контейнер. Далі наратор поширює метафору до спогади це об’єкти (all sorts of memories- toys food anything special to the person is stored in their personalized musuem of memories- maybe hinting to experiences).

3.4.2. Картування оніричних метафор на рівні фрейму

38Розрізнення між доменом і фреймом, що часто вживаються як близькі поняття, наслідувало поясненню З. Ковешеча (2017). Фрейм залучає дію, як наприклад в опозиції society is a building; the creating of a society is the physical creation of a building (домен): the construction of a society is the building of a building (with tools and ingredients) (фрейм) (Kövecses, 2017).

(15)
On se trouve sur un plateau volant au milieu d’engrenages comme dans le générique de la série Game of Throne. Avec le recul, j’ai le sentiment que ceci était une métaphore pour dire qu’un processus était en marche.

39У (15) наратор не називає вихідний домен/фрейм (un plateau volant au milieu d’engrenages) експліцитно, але контекстуально відсилає до нього через займенник (ceci), але ідентифікує цільовий фрейм (métaphore pour dire qu’un processus était en marche) — шестерня, що обертається це дія в процесі. Метафора вербалізована саме через називання цільового фрейму.

(16)
A disembodied guiding male voice suddenly speaks out to me from within the room and firmly tells me to take three black bin bags and dispose of all of the most obvious rubbish laying about. The idea is to try and get rid of the worst of the clutter before the real cleaning begins. He then adds that I should start using an old style shopping basket the kind made from a criss-cross of wires. He explains that the holes in the basket will allow small insignificant objects to fall through leaving just the larger more important objects behind in the basket. It seems like such a clever idea and it strikes me as being a kind of metaphor suggesting that I should learn to discard or let go of (or let them fall away from me) small minor worries, issues and problems and focus on larger more challenging issues.

40У прикладі (16) наратор пояснює метафору, описуючи дію (metaphor suggesting that I should learn to discard or let go of (or let them fall away from me) small minor worries, issues and problems). Отже, наратор здійснює картування на рівні фрейму. Фрейм та конститутивні домени в цьому випадку можна змоделювати як розум це корзинка, тривоги це об’єкти, та (фрейм) фільтрування об’єктів в корзинці це фільтрування тривог розумом.

3.4.3. Картування оніричних метафор на рівні ментального простору/сценарію

41Найбільш загальним способом експліцитного картування є відсилка метафори до ментального простору — тяжіючи до симетрії вхідних складників метафори, мовці проецюють увесь простір сновидіння або його сценарний фрагмент на аспект реального життя без експліцитного виділення доменів або фреймів-складників:

(17)
Un énorme téléviseur (comme ceux que les gens regardaient dans les années 50 ou 60) est posée sur une sorte de version miniature du totem que j’ai vu la nuit précédente. Des lambeaux de tissus colorés et de fourrures, ainsi que plusieurs objets ressemblant à des attrape-rêves sont accrochés à celui‑ci. / Cette vision me fait monter les larmes aux yeux, de manière inexplicable. […] le scénario prenait une dimension plus fantastique et je comprenais qu’une ancienne tribu de natifs vivait ici il y’a longtemps, avant d’être isolée par les nouveaux arrivants et leurs pratiques. Au final, leur culture et leur peuple a fini par disparaître, au profit de ceux qui se sont installés ici à leur place. Mais leurs esprits ont demeuré et ont cherché à venger en possédant des gens faibles et en les poussant à commettre des meurtres. La télé écrasant le totem était une sorte de métaphore pour me faire comprendre la finalité de tout ça.

42У прикладі (17) наратор уникає експліцитного картування (La télé écrasant le totem était une sorte de métaphore pour me faire comprendre la finalité de tout ça), проте пояснює метафору на рівні сценарію/ментального простору, що також наявне в контексті, що передує ідентифікованій метафорі (Au final, leur culture et leur peuple a fini par disparaître, au profit de ceux qui se sont installés ici à leur place). В цьому наративі оповідач не ідентифікує конкретних елементів проекції, а вказую на певну симетрію на рівні усього простору сновидіння та загальної історії, на яку вказує оніричний наратив. Оповідач при цьому не встановлює експліцитно більш гранулярних симетричних зв’язків на рівнях доменів чи фреймів.

(18)
I opted to be a failure and hand in a test with nothing but chicken scribbles on it thatn to just straight out cheat off someone else’s work. Maybe this is a metaphor for what is happening to me right now in real life in regards to my current ongoing programming assignment.

43У (18) наратор також проводить паралель дуже загально, однак указуючи на цілий ментальний простір сновидіння, що вбачається метафорою ситуації в житті наратора. При цьому окремі конституенти цієї ситуації (на рівні домену або фрейму) не зазначаються.

(19)
Je me demande encore là si mon cerveau n’essayait pas de me faire là une critique métaphorique de la société où l’ont vit.... x) mais je cherche sans doute trop loin.

44В завершальному коментарі до переказу сновидіння в (19) наратор також пов’язує увесь сценарій сновидіння загалом із станом суспільства загалом, здійснюючи картування на рівні ментального простору. Наратор не встановлює зв’язків між конкретними елементами сновидіння та реального суспільства.

3.4.4. Картування оніричних метафор на рівні образ-схеми

45У вибірці не було знайдено експліцитних указань на рівень образ-схеми.

(20)
I was running with chimps in red and blue polo shirts i was with them i was me though i had a camp uniform shirt, we were running towards a chin link fence it was a 6ft fence, no barbwire, i remember running and jumping up to the top of the fence and standing the were at least 50 chimps the camp counselors were chasing us they were white ladies, never got a close up of their faces, but i was having fun, the main thing i was interested in in the dream was leaping, and succeeding in that leap and alway used it as a metaphor… the rest puzzles me.

46У прикладі (20) наявна спроба картування онтологічної метафори. Формально мовець вербалізує метафору на рівні фрейму (the main thing i was interested in in the dream was leaping, and succeeding in that leap and alway used it as a metaphor). Проте, зміст метафори вбачається пов’язаним із конвенційною орієнтаційною метафорою good is up, яку намагається вербалізувати наратор, проте, можливо, почувається некомфортно через певну несиметричність орієнтаційної метафори. Метафори можуть картувати елементи образ-схеми на цільовий домен, і такі орієнтаційні метафори, за З. Ковешечем (2010) надають найменше концептуального структурування, що є викликом для концептуалізації мовцем.

(21)
Next, I was with my now former “best” friend, and another friend (who doesn’t exist irl) on her sofa, about to watch a horror movie. I get this feeling of wondering if I want to stay because I still like her or if it’s just easier to sit there under the slightly stained bed sheet she’s draped over us. It’s not quite warm enough for me. I’m not sure if I was aware that we weren’t friends any more in the dream, but noticed the implied metaphor as soon as I woke up.

47Домени температури та емоцій пов’язані конвенційною метафорою емоція це температура/тепло, та прив’язаність/дружба це тепло (Kövecses, 2003). В цьому випадку із первинною метафорою, яка пов’язує суб’єктивну оцінку із фізичним досвідом, наратор також уникає картування, гіпотетично, через те що не може підібрати симетричний домен для абстрактного концепту дружба.

4. Висновки та перспективи подальшого дослідження

48Теорія концептуальної метафори пропонує ефективні інструменти для аналізу оніричних метафор з точки зору вибору мовцями вербальних засобів для ідентифікації та пояснення метафор у своїх сновидіннях. Коли наратори стикаються із необхідністю вербалізувати свій оніричний досвід та концептуалізувати метафору, вони можуть проводити експліцитне картування метафори або уникати такого, а також зазначають, чи метафора була виключно зрозуміла їх інтуїтивно під час сновидіння, або вони розуміють метафору після пробудження. У випадках, коли наратори проводять експліцитне картування вхідних доменів метафори, аналіз характеру ідентифікації ними метафори показує спроби встановити симетричні домени, фрейми, або ментальні простори. Щодо рівня образ-схеми, наратори жодного разу не вказують на нього експліцитно у нашій виборці.

49Кількісне співвідношення рівнів картування не розглядається в цій статті через невеликий розмір вибірок, проте перспективою дослідження є розширення вибірок через включення імпліцитних посилань на метафору (без слів-маркерів metaphor/métaphore). Дослідження способів нараторів концептуалізувати метафори у власних сновидіннях дозволяє підсумувати позанаукове сприйняття поняття метафори як певної конгруентності між двома доменами/фреймами/ментальними просторами.

50Нарешті, проаналізовані приклади ілюструють, що переважна більшість оніричних метафор є виключно доступними суб’єктивно або глибоко зануреними в культурні та лінгвістичні знання людини, яка бачила сновидіння. Ці знання приймають у сновидіннях образні та втілені форми.

Haut de page

Bibliographie

Література

Aĭkhenvalʹd Aleksandra (ed.) (2018), The Oxford Handbook of Evidentiality, Oxford: Oxford University Press.

Blechner Mark J. (2013), The Dream Frontier [2001], London: Routledge.

Bolognesi Marianna & Bichisecchi Roberto (2014), «Metaphors in Dreams: Where Cognitive Linguistics Meets Psychoanalysis», Language and Psychoanalysis, 3(1), 4–22.

Farkas Alíz (2021), «Narrative Properties of Dreams», P. Gaál-Szabó, S. Kmeczkó, A. Csillag & O. Veres (eds), Memory, Trauma, and the Construction of the Self, Debrecen: Reformed Theological University Partium, 83–95.

Fauconnier Gilles & Turner Mark B. (2002), The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, New York: Basic Books.

Fauconnier Gilles & Turner Mark B. (2008), «Rethinking Metaphor», R. W. Gibbs (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 53–66.

Fillmore Charles (1982), «Frame Semantics», Linguistics in the Morning Calm, Seoul: Hanshin Publishing Company, 111–135.

Freud Sigmund (1953), «The interpretation of dreams» [1900] (J. Strachey, trad.), The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, London: Hogarth Press.

Gentner Dedre & Bowdle Brian (2008), «Metaphor as Structure-Mapping», R. W. Gibbs (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 109–128.

Goossens Louis (1990), «Metaphtonymy: The Interaction of Metaphor and Metonymy in Expressions for Linguistic Action», Cognitive Linguistics, 1(3), 323–342, <https://doi.org/10.1515/cogl.1990.1.3.323>.

Hobson J. Allan, Pace-Schott Edward F. & Stickgold Robert (2000), «Dreaming and the Brain: Toward a Cognitive Neuroscience of Conscious States», Behavioral and Brain Sciences, 23(6), 793–842.

Kövecses Zoltán (2003), Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling, Cambridge: Cambridge University Press.

Kövecses Zoltán (2010), Metaphor: A Practical Introduction, Oxford: Oxford University Press.

Kövecses Zoltán (2011), «Recent Developments in Metaphor Theory: Are the New Views Rival Ones?», Review of Cognitive Linguistics, Spanish Cognitive Linguistics Association, 9(1), 11–25, <https://doi.org/10.1075/rcl.9.1.02kov>.

Kövecses Zoltán (2017), «Levels of Metaphor», Cognitive Linguistics, 28(2), 321–347.

Kövecses Zoltán (2019), «Metaphor universals in literature», Argumentum, 15, 264–276.

Kövecses Zoltán (2020), Extended Conceptual Metaphor Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

Lakoff George (1993), «How Metaphor Structures Dreams: The Theory of Conceptual Metaphor Applied to Dream Analysis», Dreaming, 3(2), 77–98.

Lakoff George (1997), «How Unconscious Metaphorical Thought Shapes Dreams», UC Berkeley Previously Published Works, <https://escholarship.org/uc/item/5f85g4bf>.

Lakoff George (2012), «The Neural Theory of Metaphor», R. W. Gibbs (ed.), The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 17–38.

Lakoff George & Johnson Mark (2008), Metaphors We Live By [1980], Chicago: University of Chicago Press.

Langacker Ronald (1987), Foundations of Cognitive Grammar, Stanford: Stanford University Press.

Malinowski Josie E. & Horton Caroline L. (2015), «Metaphor and Hyperassociativity: The Imagination Mechanisms behind Emotion Assimilation in Sleep and Dreaming», Frontiers in Psychology6, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01132>.

Musolff Andreas (2017), «Metaphor and Cultural Cognition», F. Sharifian (ed.), Advances in Cultural Linguistics, Singapore: Springer, 325–344, <https://doi.org/10.1007/978-981-10-4056-6_15>.

Pérez-Sobrino Paula (2017), Multimodal Metaphor and Metonymy in Advertising, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Ramond Charles (2002), «Récits et images du rêve», communication présentée au colloque Le rêve, entre science et philosophie, Université Paris 1.

Rasmussen Brian M. (2002), «Linking Metaphor and Dreams in Clinical Practice», Psychoanalytic Social Work, 9(2), 7187, <https://doi.org/10.1300/J032v09n02_08>.

Shamdasani Sonu (2003), Jung and the Making of Modern Psychology: The Dream of a Science, Cambridge: Cambridge University Press.

Vandendorpe Christian (2005), «Le rêve entre imagerie et narrativité», C. Vandendorpe (ed.), Le récit de rêve, Quebec: Nota Bene, 35–55.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Valeriia Nikolaienko, « Експліцитні метафори в англомовних та франкомовних переказах сновидінь: когнітивна перспектива »ILCEA [En ligne], 53 | 2024, mis en ligne le 01 février 2024, consulté le 26 février 2024. URL : http://journals.openedition.org/ilcea/19830 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ilcea.19830

Haut de page

Auteur

Valeriia Nikolaienko

Université nationale de Kharkiv, Ukraine
v.o.nikolaienko@karazin.ua

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-SA-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search