Navigation – Plan du site

AccueilNumérosNuméro spécial 22. AtalaAdizkitegia

2. Atala

Adizkitegia

Manuel Padilla-Moyano et Charles Videgain
p. 189-193

Entrées d’index

Thèmes :

linguistique

Géographie :

Labourd

Chronologie :

18e siècle
Haut de page

Texte intégral

1Adizkitegi honetako formak hurrenkera alfabetikoan emanak dira, aditz eta tempusaren arabera sailkatuak. Zenbakiek gutunei egiten diete erreferentzia, baina ez da zehazten adizki batek gutun berean agerraldi bat baino gehiago duenetz. Bestalde, forma homofonoak bereizi ditugu. Forma alokutiboak ―praktikan guztiak noka moldekoak― izarño batez dira markatuak. Hauetako zenbaiten eta, oro har, ilun edo nahasgarri suerta daitezkeenen pare, euskara batuaren kideak eman ditugu. Ohart bedi grafia eguneratua hobetsi dela, argitasunaren faboretan.

*edin

2+orain

baitzaite 3

bedi 15, 49

dadila 23

dadin 30

daiteken 49

deiteken 39

gaitezke 10

hadiela 20

nadintzat 37

naiteken 47

zaite 1, 4, 10, 26, 34, 44

zaiten 3

zaitezen 28, 34

zaitezila 7, 16

zaitezin 8

zaiztezte 47

zakizkik ‘zakizkit’ 35

3+iragan

etzintezen 15

4alegia

bazintezi 24

etzintezkela 49

liteke 26

liteken 16

zintezkela 49

eduki

5dauka 6

dauzkat 49

ezpaitzaozkat ‘ez baitzatzauzkat’ 6

*edun

6+orain

* badin 20

* badinat 20

baditugula 49

baditut 29

badu 11, 12, 14, 26, 39, 40, 43

badubela 11, 12

badudala 26

baduela 6, 25, 49

badugu 24, 49

badut 29

baduzu 2, 19, 24, 30, 44

baduzubela 4

baduzula 3

baikitu ‘baititu’ 15, 29

bainau 49

bainaute 49

baititu 9

baitu 20, 25, 36

baitugu I ‘baitugu’ 8, 24, 33, 38, 49

baitugu II ‘baditugu’ 27, 49

baitun 20

baitut 19, 40, 47

baitute 6, 8

baituzu 33

baitzaitugu 29

baitzaituzte 27

* din 20

* dinat 20

* diten 20

ditu 45

ditubelakoan 38

ditubenek 15

ditudan 49

ditugu 3, 4, 38, 44

ditut 18, 29, 30, 36

ditutzu 9

du 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 45, 46, 48, 49

dubela 15, 20, 33

duben 11, 12, 17, 20, 34, 41

dubena 2

dubenak 44

dubenean 20

dudala 5, 20, 26, 39

dudan 11, 12, 20, 33

duela 6, 14, 25, 27

duelarik 49

duen 8, 45, 49

duena 49

dugu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49

dugula 33, 36, 43

dugun 10, 16, 22, 24

dut 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49

dute 2, 5, 6, 15, 26, 27, 28, 40, 44, 48

dutela 6, 20, 21, 34

dutena 44

duzu 1, 2, 9, 21, 26, 29, 30, 33

duzube 32

duzuben 16

duzue 7

duzula 1, 7, 27, 30, 49

duzun 7, 15, 34, 38, 45

duzunian 2

ezpaduzu 6

* eztinan 20

* eztinat 20

eztu 6, 10

eztuben 9

eztuela 25

eztugu 2, 10, 17, 24, 38

eztugun 20

eztunala 20

eztut 5, 6, 7, 15, 18, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 46

eztutzu 20

eztuzu 3, 29

eztuzube 3

eztuzula 24, 29, 38

eztuzun 47

gaitu 49

gaitubela 20

habela ‘hauela’ 20

haute 20

nabeno ‘naueno’ 20

nau 8, 26, 36, 49

naute 15, 21

nauzula 7, 49

* tinat ‘ditinat’ 20

tu ‘ditu’ 6, 34, 49

tuben 20

tudan 33, 47

tudanetz 47

tuela 25, 49

tugu 14, 44

tugunaren 20

tut 5, 26, 31, 47, 49

tute 48

tutzu 7

tutzula 24

tutzun 7, 19, 25, 49

tuzte 1, 6, 47

tuzu 2

tuzuela 6

tuzula 40

zaitu 5, 8, 13, 16, 25, 29, 32, 33, 46

zaitubela 47

zaitubenian 46

zaitudala 7

zaituela 6

zaituelarik 24

zaituenak 39

zaitugu 24, 42

zaitut 3, 4, 8, 11, 12, 15, 17, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 49

zaituzte 9, 15, 34, 38

zaituztegun 6

7+iragan

bainituben 32

bainuben 46

bainuen 49

baitzuben 20

baitzuten 38

ginduben 37

gindubenaz 44

ginduen 6

ginituen 23

gintuben ‘genituen’ 38

nituben 47

nituela 39

nituen 7, 26, 40

nuben 1, 29, 32, 39, 43, 46

nubenean 20

nuela 5, 39

nuen 7, 8, 49

* zinan 20

zindubela 11, 12, 15

zinduben 34

zinduela 27

zintuben 24

zintudala 29, 43

zintuen ‘zenituen’ 26

*zitinan 20

zituztela 38

* ziztenen ‘zitiztenan’ 20

zubela 9, 21

zubenak 21

8alegia

baikinduke 43, 44, 46

bailuke 6

bainuke 15, 22, 33, 41

balu 6, 9

baluke 6

banuke 2

bazindu 10, 25

bazindute 6, 23

bazintu ‘bazenitu’ 49

bazinu 5

ginduke 1, 8, 13, 16, 23, 24, 42, 48

ginuke 10

lukete 6

luketela 6

nuke 8, 9, 11, 12, 14, 25, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 49

nuken 49

zinduke 33

zindukiela 47

egin

9badagizu 10, 44

dagidana 34

dagizun 34

egidazun 49

egiozu 4

egitzu 39, 46

egizu 10, 15, 22, 24, 41

egon

10dago 6, 8, 46

dagoela 6, 25, 48

daude 6, 46

daudezela ‘daudela’ 46

gaude 10

nagolarik 35

* nijagon ‘nagon’ 20

eman

11emozu ‘eman iezaiozu’ 25

emozube ‘eman iezaiozue’ 47

*eradun

12+orain

badarot 49

badaukuzu 17

baitarot 49

baitarotzu 19

baitarotzut 30

baitaut 20

daitazte ‘dizkidate’ 27

darazkitzut 4

darokigutzun 44

daroku 23, 24, 38

darokute 25, 38

darokuzun 7

darot 9, 47

darotazu 33, 38

darotazula 7

darotzu 5

darotzue 6

darotzuegu 23

darotzuet 6

darotzugu 10, 16, 24, 38

darotzula 7, 15, 16

darotzut 5, 7, 11, 12, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 40

darozkitzudan 7

darozkitzue 6

darozkitzula 43

darozkitzut 1, 14, 15, 33, 41, 47

darozkizugu 22

darozut 33, 47

dau 20

dauku 17, 29, 46

daukularik 49

daukute 27

daukuzuna 39

daun 20

daunat 20

daut 6, 27, 31

dautazula 34

dautazun 9, 32

dautedatela 15

dautela 20

dautzu 17, 29, 37, 49

dautzudan 34

dautzugu 32

dautzun 49

dautzut 13, 18, 21, 28, 31, 34, 37, 46, 49

dautzute 21, 27, 28, 29, 31, 40

dautzutela 9

dauzkidatzun 49

dauzkigu 10

dauzkinat 20

dauzkitzu 29

dauzkitzut 8, 18, 21, 28, 29, 32, 34, 45, 46, 49

dauzkitzute 39

dotazu 26

dotzuna ‘diozuna’ 26

dotzut 26

dozkitzut 3

ezpaitaukuzu 33

eztarotzue 6

eztarotzugu 25

eztarotzula 15

eztaut 43

eztautzut 29

eztauzkidala 20

eztauzkinat 20

13+iragan

baitzaukun 29

baitzinarotan 7

ganaizkitzun 27

narotzun 15, 36, 38

naunan 20

nauzkitzula 21

nauzkitzun 8

notzula 26

nozkitzula 26

zarokun 38

zarotan 47

zaukinala ‘zizkinala’ 20

zautalarik 20

zauzkitzun 49

zauzkitzunen 49

* zijaukidan ‘zizkidanan’ 20

* zijautanen ‘zidatenan’ 20

zinarozkidan 5

zinerotala 7

zinerozkidan 7

ziñautan 21

ziñoizkan ‘zenizkion’ 49

ziñoizkanen 49

ziñozkidanak 26

14alegia

baziñot ‘bazenit’ 26

laukegu ‘liguke’ 33

nautzuke 43

erasan

15darazatela 40

erran

16errozu ‘erran iezaiozu’ 47

etorri

17zato 1, 44

zatozela 44

*ezan

18+orain

baitezakegu 22

dezadala 20

dezadan 49

dezakedan 36, 49

dezakegu 26

dezakeguke 1

dezala 20, 26, 43, 46

dezan 45

dezazuen 6

dezazula 7, 39

dezazun 34

dietzakedatzun ‘diezazkizuket’ 49

diezazudala ‘diezadazula’ 43

diezazuket 49

diezazun 41

dionazala ‘diezaionala’ 20

diotzotzu ‘iezazkiozu’ 15

diozanala ‘diezaionala’ 20

diozazu ‘iezaziozu’ 45

ditzala 49

dizinala ‘diezanala’ 20

dizozala ‘diezaiola’ 20

etzazula 26

eztetzazun 38

nazan 26

nazazu 26

nazazula 35

zaitzala 7

zaitzan 26

zaitzatela 37

zazu 7, 23, 42

zazube 47

zazue 6

19+iragan

netzola ‘niezazkiola’ 7

alegia

bailezake 6

baleza 37

bazintza I ‘bazintza’ 41

bazintza II ‘bazenitza’ 24

zintzazket ‘niezazkizuke’ 49

ibili

20dabila 10, 16

dabiltza 27

gabiltza 25

* nijalabin ‘nabilen’ 20

* in ‘eman’

21didan 41

digula 43

diodala 47

dizula 27, 31, 38, 49

*io (NNN laguntzaile)

22+orain

badiozue 6

baitiozkat 49

dijoela 46

dijotzagu ‘dizkiogu’ 2

dijotzotzu ‘dizkiozu’ 46

dijozu 34, 46

dio 23

diot 33, 49

dioten 20

diozkala ‘dizkiola’ 6

diozkat 47, 49

diozkatet ‘diet’ 33

diozkatzu ‘dizkiozu’ 39

diozkazu 33

diozu 3, 7, 25

diozula 7, 13

diozun 11, 12, 45

dizut 2

dozunaren ‘diozunaren’ 2

eztijotza ‘ez dizkio’ 34

eztiozula 2

23+iragan

baitzinioen 11, 12

etzinionari 7

gindion 14

gindiotzan ‘genizkion’ 38

niguen ‘nioen’ 49

niotzan ‘nizkion’ 7

niozkan ‘nizkion’ 49

zijon 20

ziniotzala ‘zenizkiola’ 7

ziniotzan 23

ziniozkan 49

ziotzan ‘zizkion’ 38

*io (‘erran’)

24baitio 21

digo 49

digoelarik 49

dio 6, 7

dioelarik 15

diogu 37, 44

diola 7

diot 49

diote 40

iraun

25dirabeino 11, 12

izan

26+orain

bada 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 44, 49

badela 44

badire 6, 31, 36

baikara 22

baikare 19, 38, 49

bainaiz 5, 26

baita 9, 15, 20, 26, 28, 35, 40, 43, 45, 46, 49

baitire 20, 29, 47

baitzaio 43

bazaio 16, 24

bazaitzaigu ‘bazatzaizkigu’ 22

bazara 25

bazare 39

bazarete 6

da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49

dela 14, 20, 23, 25, 30, 31, 37, 40, 43

den 1, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 34, 39, 40, 45, 49

denaz 17, 24

denean 19

denian 2

dira 2, 27, 36

dire 6, 22, 27, 29, 32, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49

direla 9, 20, 28, 31, 33, 39, 49

diren 9, 26, 34, 36, 38, 49

* dun 20

etzare 26

etzaren 24

ezkara 6

ezpada 31

ezta 24, 26, 31, 36, 40, 47

eztela 20

ezten 33

eztiren 15

* eztun 20

gara 22, 23, 27

gare 3, 9, 16, 24, 31, 37, 38, 39, 44, 46

gareiño 26

garela 25, 49

garen 49

haizela 20

naiz 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

naizeino 19

naizela 15, 20, 28, 33, 35, 36, 42, 43, 49

naizelarik 11, 12

naizen 15, 49

naizeno 20

natzaio 43

* naun 20

tzare 20

zaigu 47

zaijo 17, 22

zaiku 29

zaio 6

zait 9, 37, 39

zaitzu 7

zare 35, 39, 49

zarela 2, 6, 14, 21, 29, 39, 43, 44

zaren 2, 7, 8

zaretenean 7

27+iragan

baitzen 11, 12, 20

bazela 39

baziren 10

etzela 29

etzen 14, 23

* etzunan 20

ginen 25, 33

hintzela 20

nintzela 8

nintzen 1, 20

nintzenean 20

tzen 20, 44

* tzunan 20

zen 14, 20, 27, 33, 38, 40

zena 17, 40

zenaen ‘zenaren’ 17

zenaentzat 17

zenak 20

zenaren 39

zenarenak 39

zenaz 17

* zijaetanen ‘zitzaidanan’ 20

* zijaitan ‘zitzaidanan’ 20

zinen 11, 12, 14

zinetela 6

ziñean ‘zinenean’ 26

ziñela 39

ziñenian 49

ziren 49

zitzaikun 17

zitzaiola 43

* zitzaitanen ‘zitzaidanan’ 20

* zunan 20

28alegia

balitz 1, 6, 14, 22, 28, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

banintz 11, 12

bazine 11, 12, 31, 43

jakin

29badakigu 14

badakin 20

badakinala 20

badakit 41

badakizu 7, 8, 11, 12, 24, 26, 34

badakizula 16

banaki 49

* bazakinat 20

dakiela 25

dakigu 10

dakigula 49

dakit 49

dakizun 49

enakinan 20

* etzakinat 20

ezkinakijen 14

ezpaikinakien 14

eztakigu 17, 33

eztakit 15

jarraiki

30darraijonak 34

joan

31badoha 10

doha 10, 38

dohala 32

dohazila 31

duakola ‘doakiola’ 20

duazen 49

goaz 15

nindoan 33

noa 1

noha 36

nua 49

zindoazen 41

zioan 20

Aginterazko forma uzkurtuak

32adrezazu 2

artzazu 2

besarkazazu 47

egordatzu 26

ezaguzazu 2

gaztiadazu 36

gaztigadatzu, 25

gaztijazazu, 2

hartzazu 19, 20, 25, 45, 46, 49

igorrazu 24

ikusazu 45

obedizazu, 47

33&&&

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Manuel Padilla-Moyano et Charles Videgain, « Adizkitegia »Lapurdum, Numéro spécial 2 | 2015, 189-193.

Référence électronique

Manuel Padilla-Moyano et Charles Videgain, « Adizkitegia »Lapurdum [En ligne], Numéro spécial 2 | 2015, mis en ligne le 25 juillet 2016, consulté le 08 décembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/2563 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lapurdum.2563

Haut de page

Auteurs

Manuel Padilla-Moyano

UPV/EHU & IKER UMR5478
manuel.padilla@iker.cnrs.fr

Articles du même auteur

Charles Videgain

UPPA & IKER UMR5478
charles.videgain@univ-pau.fr

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Padilla Moyano M. | Videgain C. | IKER

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search