Navigation – Plan du site

AccueilNumérosNuméro spécial 46. Sacaze AdizkitegiaSacaze adizkitegia

6. Sacaze Adizkitegia

Sacaze adizkitegia

Gotzon Aurrekoetxea, Charles Videgain et Aitor Iglesias Chaves
p. 315-337

Texte intégral

Sarrera

1Aditz nagusi eta laguntzailea loturik idatzirik agertzen direnetan bi zerrendetan eman dira : batetik, lexikoaren zerrendan, aditz nagusiari dagokion lekuan ; eta bestetik, adizkitegi honetan, laguntzaileari dagokion lekuan. Baina bietan oso-osorik utzi da, irakurleari errazteko dagokion testuan testuinguru eta guzti irakurri gura duenerako.

2Adizki bakoitzaren forma desberdinak sarrera bakarrean bildu dira. Guztira 341 sarrera eraiki dira. Sarrera hauek egitean testuan agertzen diren aldaeretan oinarrituz adizkia ortografia gaurkotuan ezarri dira. Ez dira sarrera bakarrean ezarri adizki beraren aldaera guztiak.

3Adizki bakoitza ondoko ezaugarriez hornitu da :

a) Agerrera kopurua. Horrela jakin lezake irakurleak zein diren maizen agertzen diren adizkiak.
b) Bildu den testuari dagokion herri-kodea ezarri zaio segidan. Horrela, irakurleak erraz ezagutuko du non bildu den adizkia eta, halaber, inguruan dituen gainerako ezaugarriak ere ikusteko aukera izango du, hala erabakitzen badu.

Adizkien zerrenda alfabetikoa

4azie (15) : acie (anh, etx, l-b, l-z, ost, pag), acié (zar, don), azie (a-m, izp), sinétsazié (azka), sinhetsazîe (bai), sinhetzçacie (d-g), sinhexazie (larz), sjinetjacie (iba),

5azii (1) : sinetsazii (bes)

6azu (9) : sinetsazou (gam), sinetsazu (sur), sinhetsazu (urk), sinhexaçu (beh), sinhexazu (lak), sinhexaçu (lar), açu (etxa, s-g), azou (dona)

7azue (9) : sinhets-assuë (luk), sinhetsaçoue (ort), sinhetsazue (bid), sinhetxaçue (b-l), sinhetxezazie (ünd), sinhexaçue (ure), açué (d-i), azue (zib, iru)

8bada (2) : bada (a-z, urd) badagot (1) : badagot (dom) badaude (1) : badaüde (ahe) badenean (1) : badenian (garr) badira (2) : badie (osp, urd) baditu (1) : baditu (hoz)

9badizie (2) : badicie (am-s, amo)

10badoa (3) : badoa (ald, don), badoha (ahe) badohatzi (1) : badohatci (lar)

11badu (4) : espadou (g-zo), espadu (a-zo), ezpadu (ida), badou (iba) baduk (1) : bauk (zib)

12badute (5) : badoute (ald), badute (azk, azka, mak, ure)

13baita (83) : baida (urr), baïta (a-m, aha, aiz, arh, lek, haz, haz, hen, itu, jats, lah, dona, u-h), baita (ame, azk, azka, b-l, b-l, ban, bas, bir, lek, esp, hal, hoz, hoz, iru, iru, its, jat, jut, jut, luh, ort, d-l, sar, dono, dono, u-g), baïtçaquien (eih), bayta (ur-b), beita (arü, be-l, be-l, bun, g-zo, soh, soh, ünd, esk, etxa, hau, lan, lar, l-a, l-o, mar, mau, müs, o-z, arro, d-g, irur), béïta (bit, ost), beïta (bun, sarr, hau, ost, pag, s-g), béita (lig, lig, ath, ath, irur), beyta (ürr, a-s, mit, z-p), bita (a-zo)

14baitakot (1) : beitacot (lar)

15baitira (54) : baïtira (zar, gam, gam, jats, don, dona), béïtira (ost), baïtire (arh, ora, ure), baidire (bida), béitia (ath), baitira (aint, beho, esp, esp, hoz, ald, mil), baitire (b-l, u-h), béïtia (hau), beïtira (altz, bun, gar), beitia (l-a, men, o-z), beitira (ainh, alt, am-s, amo, ürr, bar, bar, be-l, soh, g-i, ida, larz, lar, l-o, mar, mau, mit, müs, müs, arro, s-g, dom), beytira (bil), beytire (a-s), bitira (gab), espeitié (o-z)

16baitu (53) : baïtou (arh), baitou (dona), baitu (azk, beho, b-l, bida, iru, izp, its, mak, urr, mil), baïtu (jats, meh, mend, u-h, ure), beitu (larz, men), beïtu (luk), bitu (u-h), espeïtu (alt, ora), espeitu (amo, lig, l-a, l-o, am-s, mar, mau, z-p, arü, oh, hau), espeytu (pag, bil), ezbaïtou (eih), ezbaïtu (mug), ezpaitu (a-m), ezpeïtou (gam), ezpeïtu (gar, s-g), ezpeitu (g-i, mit, müs, arro, z-d, ürr, be-l, sarr, ünd), ezpitou (lekb), peitu (ort)

17baitugu (1) : baitugu (d-s) baituk (1) : baituk (b-l) baituke (1) : espeïtuke (altz)

18baitute (3) : esbeitouté (kan), ezpeitoute (a-s), baitute (ame)

19baitzakian (5) : baïtçakian (a-m), beïtçakian (hau), beitçakian (müs), beitçaquian (am-s, amo), beitzakian (l-a)

20baitzakien (15) : béïçakien (itu), baïtcakien (mend), baïtsakien (bun), baiçakien (izt), baitçakien (jut, mak, ort), baitcakien (azk), bayzakien (ur-b), beitçakien (larr, ora), beitçaquien (mar), beitzakien (arh, l-o), beizakien (u-h)

21baitzakin (7) : baïtçakin (zar), baïtzakin (jats, dona), beïtçakin (pag), beitçakin (men), beitzakin (gar), betçaquin (etxa)

22baitzakiten (2) : espeïtsakiten (bun), baitsakiten (luh)

23baitzauden (3) : baïtçauden (ure), baiçauden (its), baitzauden (d-l) baitzazkin (1) : baïtzazkin (haz)

24baitzen (19) : béïtcènn (bit), baïtcen (haz), baitcen (arh, ort, d-g, u-g), baitsen (luh), béitsen (l-s), baitzen (ame, zib), baizen (sar), beïtcen (altz), beïtsën (g-z), beitcen (bard, etxa, ida, men, ora), bitzen (garr)

25baitzien (14) : ezpeïtcien (altz), baïtcakin (aint), baïtcien (a-m, aha, eih), baïtciren (a-m, aint, eih), baitciren (arn), baitziren (beho)

26baitziin (1) : beïtziin (hel) baitzin (1) : beïtcin (altz)

27baitziren (281) : causitubaitciren (hir), baïcien (mend), baïcirénac (hen), baïciren (mug, mug, ort), baïcirenn (hen), baïtçiren (bit), béïtcién (ost, ost), baïtcien (zar, beh, iba), béïtcien (bard), baïtcirén (ain, ain, don), baïtcirènn (bit), baïtciren (zar, arh, arh, lek, soh, haz, las, sen, sen, sen, dona, u-h, u-h, u-h, ure), béïtsien (bun), baïtsirènn (bit), béïtsirènn (bit), baïtzien (buz), baïtziren (ahe, ahe, ame, arh, buz, jats, jats, lekb, lah, lah, lah, lan, meh, bai), baicien (mend), baiciren (its), béiciren (alt), baitcien (jut, jut, leko, mend, izu, izu), baitcien- (mend), béitcien (ath, ath, ath), baitcirén (bun), baitciren (arm, azk, azk, b-l, b-l, be-l, bida, lek, get, haz, hoz, hoz, hoz, hoz, izt, izt, izt, jut, jut, jut, las, mak, mak, ort, d-g, d-i, d-i, sen, dona, dona, dona, suh, u-g, u-g, urr, uzt), baitsi’en (ban), baitsien (ban), baitsiren (ban, ald, luh), béitsiren (kan), baitzien (azka, bas, bas, bes, sur, dono), baitzi-in (aih), baitziren (ame, ame, ame, be-l, bid, d-s, zib, zib, hal, iru, izp, izp, jat, jat, lak, d-l, d-l, sar, dono, dono), baiziren (jats), beïtcian (hau), beïtcién (hau, hau, ost), beïtcien (altz, altz, altz, altz, soh, hau, hau, hau, pag, pag, pag), beïtcirén (ost), beïtciren (s-g), beïtsien (bun, lig, lig, lig), beïtsiren (irur), beïtzien (gar), beïtziren (gar, lekb), beician (müs), beicien (alt), beiciren (urd), beitçien (g-z), beitciaan (ath), beitcian (lig, mar, mau, müs), beitcién (sarr, hau), beitcien (a-zo, altz, bard, bard, be-l, g-zo, g-zo, sarr, ünd, g-i, ida, ida, laka, larr, osp, osp, men, men, men, men, men, urd), beitciren (ainh, am-s, am-s, amo, amo, anh, arü, arü, soh, ünd, g-i, ida, laka, larr, mar, mar, mau, mau, mau, mau, mau, müs, ora, ora, arro, arro, arro, arro, s-g, s-g, z-d, z-d), beitsiën (g-z, g-z), beitsien (o-z, o-z, irur, irur), beitsiren (lig, irur), beitzien (ürr, bar, gar, iho, iho, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, l-o, urk, urk), beitziren (alo, alo, ürr, d-s, esk, esk, ezt, hal, mit, mit, dom, dom, dom), beizien (lan), betcien (l-b), betciren (etxa, etxa), beytcien (z-p), beytciren (bil, bil, bil), beytziren (a-s, a-s, z-p), bitcien (a-zo, ilh), bitciren (gab, gab, d-g), bitzien (larz, larz), baïtciren (a-m, aint, eih), batciren (aint)

28baitzitien (2) : baïtzitien (gam), bitzitien (garr) baitzituen (1) : baicituen (lek)

29baitzituzten (1) : baicituzten (urr)

30baitzoan (3) : baitçohan (izt), baitzoan (bid), beitçoan (ort) baitzuen (1) : beitçouen (ora)

31baitzuten (22) : éspitsutén (itu), baïtçouten (arm), baïtçuten (beh, ure), béïtcutien (etx),

32baïtzuten (jats), baitçuten (ort, urr), baitcuten (anh), baitzuten (aiz, iru, u-h, mil), baizuten (bir, ur-b), beïtçouten (arh), beïtçutien (l-z), beïtsoutén (bun), beïtsouten (bun), beitçuten (anh), bitçuten (gab), bitzuten (garr)

33baizen (5) : baicen (b-l, get, get, ort, d-i) baizien (1) : baïcien (aha)

34bazazkien (1) : baçaskienak (aha)

35bazen (6) : bacen (a-m, aha, aint, eih), Bacen (aha, eih) baziren (3) : Baciren (aint, beho), Baiciren (arn) bazuzun (1) : Baçuçun (a-m)

36bedi (35) : bédi (ain, aint, zar, g-z, itu, l-s), bedi (ahe, ainh, alo, am-s, amo, anh, arb, arn, arr, ban, lek, garr, haz, ida, iho, izp, izt, lar, l-o, luk, mug, urd, pag, arro, s-g, sen, suh, uzt), içanbedi (bit)

37beza (3) : beza (zib, hal, jat)

38da (522) : eztanic (beho), Beharda (urd, osp), Béharda (bun), behardela (urd), errandelaco (g- zo), esta (eih, pag, irur, arü, ünd, lig), estenian (ainh), ezda (ame, osp, l-o), (ezda (luk), ezta (a-m, aint, mit, müs, urd, z-d, ürr, zar, sarr, g-i, hau, mar), Ezta (lar), eztenian (hal, jat), Hounada (a-s, l-b), ikaratcenda (lar), Onada (sur, ur-b), salbayada (sur, ur-b), zalbaïada (aiz), a (ünd), da (a-m, aha, aint, arn, beho, eih, aiz, aiz, aiz, aiz, ain, ain, ain, ain, ain, zar, zar, zar, ahe, ahe, ahe, ame, ame, ame, am-s, am-s, am-s, amo, amo, amo, anh, anh, anh, anh, a-z, a-z, arb, arb, arb, arb, arr, arr, arr, arr, arh, arh, arh, arh, arh, arü, arü, arü, ürr, ürr, ürr, a-s, a-s, a-s, a-s, azk, azk, azk, azk, azka, azka, azka, azka, azka, azka, altz, aih, aih, aih, b-l, b-l, b-l, b-l, ban, ban, ban, bas, bas, bas, be-l, be-l, be-l, be-l, bit, bid, bid, bid, bida, bida, bir, bir, bir, lek, lek, bun, buz, buz, buz, buz, kan, kan, soh, soh, soh, sarr, sarr, sarr, zib, zib, zib, zib, ünd, ünd, esp, esp, esp, esp, esp, gar, gar, gar, gar, gar, g-i, g-i, g-i, g-i, get, get, get, get, get, hel, hel, hel, hal, hal, hal, haz, haz, haz, hau, hau, hau, hau, hau, hen, hen, hen, hen, hen, ilh, ilh, ilh, iri, iri, iri, iru, iru, iru, iru, izt, izt, izt, izt, itu, itu, itu, itu, its, its, its, jat, jat, jat, l-b, l-b, lekb, lekb, lekb, lig, lig, lig, lig, lah, lah, lah, lah, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, lan, larz, larz, larz, lar, lar, lar, lar, l-s, l-s, l-s, las, las, las, ald, ald, ald, ald, ald, ald, osp, osp, l-o, l-o, l-o, l-o, l-o, l-o, l-o, luh, luh, luh, luh, luh, luk, luk, luk, luk, luk, mak, mak, mak, mak, mar, mar, mar, mar, mar, mar, meh, meh, meh, meh, leko, leko, leko, mit, mit, mit, mit, mug, mug, mug, müs, müs, müs, ora, ora, ora, urd, urd, urd, urd, o-z, o-z, o-z, ort, ort, ort, ort, izu, izu, izu, izu, pag, pag, pag, d-l, d-l, d-g, d-g, d-g, d-i, d-i, d-i, d-i, sen, sen, don, don, don, don, don, hir, hir, hir, hir, hir, sar, sar, sar, z-d, z-d, sur, dono, dono, bai, bai, bai, dona, dona, dom, dom, dom, suh, suh, suh, suh, ath, irur, irur, u-g, u-g, u-g, u-h, u-h, u-h, u-h, urk, ure, ure, ure, ure, ur-b, urr, urr, urr, urr, urr, uzt, uzt, uzt, uzt, mil, mil, mil, z-p, z-p, z-p), déla (bit, l-s), délaic (d-g), dën (g-z, g-z, g-z), dén (don), dénian (ur-b), danic (gab, ald, d-l), danik (beh), dela (aih, ban, ban, garr, ida, luh, luh, d-l, z-d), delaco (a-zo, bes), delako (garr, d-l), delaric (u-g), delarik (luh, sar), den (ahe, alt, arb, arr, arm, arm, altz, altz, altz, altz, aih, aih, bar, bar, bard, bas, bid, lek, lek, bes, zib, d-b, d-b, etx, gam, g-i, hel, haz, haz, iba, ida, iri, lan, lan, lan, lan, larz, larr, lar, osp, l-z, l-a, meh, meh, men, ora, urd, o-z, o-z, s-g, d-i, sen, sen, sar, sar, bai, dom, urk, uzt, mil), dena* (gab), denian (lek, ezt, z-d), denin (urk), yartzenda (azka)

39dabil (1) : dabila (ahe)

40dadien (3) : egindadiela (hoz), daiela (bir), daiyela (ur-b)

41dadin (114) : daïla (aha, a-z, beh, bard, iba, leko, mend, ost, d-g), daïlala (a-zo, arm, g-zo, gab, hel, l-b, bai), daila (esp, izu, u-g), dailala (ezt, ilh), dailela (jut), eindaïla (urk), indaïla (gam), izandaila (azka), daïn (aiz, bas), dainn (beh), dayn (d-s), estadin (lar), ezdadin (osp), eztadin (z-d, bar), dadein (mil), dadiala (etx, l-z, d-i), dadiéla (kan, hen, don), dadiela (arh, azk, beho, b-l, bida, d-s, eih, iri, iru, its, lak, luh, mak, meh, o-z, ort, hir, sur, dono, dom, u-h, urr, ald), dadi-ila (aih), dadiila (bid), dadila (alt, a-m, ame, arü, bas, ürr, a-s, altz, bar, be-l, buz, soh, sarr, d-b, ünd, esk, etxa, gar, g-i, get, jats, laka, lekb, lig, lah, lan, larz, larr, las, l-a, mau, men, mit, müs, ora, sar, dona, ath, irur, ure, bil, z-p), dadila- (mar), dadin (hal, izt, dom, mil), dadinn (hau), didala (bida)

42dago (66) : daü (leko), daou (ilh), ezdao (hel), çaïndago (mug), zaindô (sur), dago (ain, ame, anh, arn, a-z, arb, arr, arh, arü, eih, ürr, azk, azk, azka, b-l, ban, bida, lek, buz, kan, sarr, zib, ünd, esp, ezt, get, hal, haz, hen, iri, izt, jat, lekb, lan, lar, osp, mar, meh, mit, müs, ora, urd, ort, pag, d-l, d-i, sen, hir, sar, dom, dom, suh, u-h, ure, ur-b, urr, uzt, mil), dagoena (lar), dagola (ban), dagona (ald)

43dagozu (2) : dagoçu (men), dagozu (iho) daiteke (1) : daitekena (bida)

44dakeat (1) : dake’at (ban) dakenat (1) : (dak’enat) (ban)

45dako (42) : daco (zar, a-z, arm, aih, b-l, ban, bid, bun, ezt, ezt, hel, iru, jut, larz, l-s, las, luk, mak, leko, ort, izu, dono, bai, dona, suh, a-m, aint, arn, beho, eih), dako (aiz, buz, ilh, jats, l-b, lekb, lekb, ald, ora, mil, aha)

46dakoat (14) : dacoat (a-z, gab, hoz, iho, l-s, ora, d-g, u-g), dakoat (ame, beh, bit, d-b, ilh, larz) dakoiat (1) : dacoyat (bes)

47dakonat (2) : daconat- (gab), dakonat (lan) dakot (1) : dacot (ezt)

48dakote (2) : dacoté (kan), dakote (ame)

49dakozu (13) : dacoçou (arm), dacoçu (a-zo, g-zo, etxa, gab), dacozu (bes, iho), dakoçu (beh, bard), dakozu (d-b, garr, urk), dakuzu (garr)

50dakuat (1) : dakouat (l-b) dao (1) : dao (bai)

51daozka (1) : daozka (meh) daozu (1) : daoçu (g-zo) datxikola (1) : datchicola (ure)

52daude (7) : urrundaüde (lar), daüde (iru), daude (lek, iri, lan, hir, uzt) dauzka (5) : daüska (arb, arr), daüzca (bai), daouzka (ora), dauzca (suh) dauzu (3) : daouçu (a-zo, beh), dauzü (d-b)

53dee (9) : déè (azka), déé (don, don), dée (don), deè (azka), dee (anh, lan, lan, ald) deezte (1) : deezte (ald)

54deie (1) : deïe (gar)

55deio (4) : déio (o-z), deïo (gar), deyo (ürr, mit) deizie (2) : deicié (a-zo), deicie (g-zo)

56deizu (3) : deïçu (g-zo), deiçu (a-zo, beh) den (3) : den (beho)

57dena (11) : déna (aint), dena (aha, arn, beho, eih), denac (eih)

58deo (10) : déo (hau, z-p), deo (arü, be-l, soh, sarr, ünd, l-o, urd, pag)

59dere (5) : déré (irur), dere (osp, l-o, l-o, suh)

60dero (6) : dero (am-s, amo, g-i, l-a, z-d), dero- (arh) detzan (1) : detzan (zib)

61dezagun (1) : dezegun (bar)

62dezan (16) : estacen (larr), esteçan (ora), ezteçan (müs), eztezan (alo), désan (kan), deçala (osp), deçan (b-l, its, hir), dessala (bun), dezala (d-l), dezan (ahe, lek, zib, haz, iru)

63dezaten (90) : deçaten (aha, anh, arm, azk, beh, bard, bida, esp, gab, hoz, izt, jut, mak, mend, mug, ort, izu, d-i, sen, dona), déçatén (ain), déçaten (iba, lah, don), déçatenn (hen), desaten (ban, ald, luk), dessatén (bun, ost), dezaten (ame, arb, arn, arr, arh, a-s, aih, bid, buz, ezt, hel, hal, iho, iri, jat, lak, larz, meh, leko, sar, sur, dono, bai, dom, suh, u-g, u-h, mil), dezatentzat (d-l), dezeten (ur-b), diçaten (d-g), esdazaten (l-o), esdeçaten (eih), ésdéçatènn (bit), esteçaten (a-zo, mar), estéçatén (itu), estezaten (lekb), ezdéçaten (aint, a-z), ezdeçaten (ure), ezdezaten (beho, bes, gam, garr, jats), ezteçaten (a-m, amo, etxa, ilh, g-zo, l-b, las, am-s), eztéçaten (zar), eztezaten (d-b, izp, urk, aiz), tezaten (bir)

64dezazie (1) : chinésdéçacié (itu)

65dezen (27) : estécen (alt, z-p), estecen (mau, o-z, pag, ath, arü, sarr, ünd, ainh, bil), estécën (g-z), estécén (hau), estesen (ürr), estesssen (lig), estezen (l-a), eztecen (men, s-g, g-i, laka), eztezen (mit, arro, soh, esk, gar), decen (be-l), tessen (irur)

66diago (1) : diago (z-d)

67diagozu (4) : diagoçu (etx, l-z, l-a), diagozu (lak) diakoat (2) : diacoat (izp), diakoat (d-s)

68diakozu (8) : diacoçou (iba, jut), diacoçu (mend), diacossou (ost), diacozu (hoz, izp, lak), diakozu (d-s)

69diat (99) : Deytcendiat (pag), Deitcendiat (esp), itendiat (sur), diat (aiz, a-m, aha, aint, arn, beho, eih, zar, ahe, ainh, alt, alo, am-s, amo, arb, a-zo, arr, arm, arü, azka, aih, bar, bard, bas, be-l, bid, bida, bir, lek, bun, buz, kan, g-zo, soh, sarr, ünd, ünd, esk, etx, etxa, gam, gar, garr, g-i, hel, hal, haz, hau, hen, iba, ida, iru, izt, itu, jat, jats, jut, lak, laka, lekb, lig, lah, las, ald, osp, l-z, l-a, l-o, luk, mak, mar, mau, meh, leko, men, mend, müs, urd, ost, o-z, izu, s-g, d-l, d-i, don, z-d, dono, bai, dona, suh, urk, ure, urr, mil, bil, z-p)

70diaudezu (1) : diaudezu (d-s)

71die (8) : ezdiena (garr), ezdienin (bes), tiénian (beh), tielaic (ban), tienean (leko), tienen (l-b), tienian (bid, ilh)

72diela (1) : dielaric (arn)

73dien (2) : dienian (a-m, aha)

74diezu (4) : diéçu (itu), dieçu (altz, ida), diezou (gam) dikozu (1) : dikozou (gam)

75dikuzu (1) : dikuçu (altz)

76dinat (24) : diñat (bar), diant (sarr, gar), dignat (g-i, larr, o-z), dinat (aint, arm, be-l, buz, iri, jats, lak, lekb, bai, ure, bil, zar, hal, jat, arü, g-zo, meh), inendinat (a-zo)

77dio (40) : errantendio (ur-b), dio (ain, arb, arr, azk, bas, bit, bida, bir, lek, zib, esp, get, hal, haz, hen, iri, izt, its, jat, lah, lar, meh, d-l, d-i, sen, hir, sar, u-h, ure, urr, uzt), dioela (lar), dioenian (d-l), dionean (iri, sen), do (zar, bit, bir, müs)

78dioat (1) : dioat (a-s)

79dionat (4) : diognat (arro, irur), dionat (luh, suh)

80diote (18) : dioté (hen, luh), diote (a-s, zib, zib, get, iri, iri, lar, lar, luh, luh, luh, luh, hir, sur), diotelaric (lar), diotenean (ahe)

81diozu (18) : dioçou (iba), dioçu (ainh, alt, g-z, etx, hoz, ida, laka, l-z, mau, men, s-g, ath, bil), dioozu (d-s), diozu (alo, bar, esk)

82dira (468) : Beardiré (ur-b), Behardia (müs, pag, sur, arü, hel), Behardira (mend, azka), béhardira (bit), Behardira (l-o), Behardire (meh, a-s, bida), ebakidienian (pag), esdia (l-s), ésdiénian (l-s), estianian (ath), estiénian (ost, bun), estinïn (g-z), estirenian (larr), eztianian (etx, etxa, alo, laka, l-z), eztienian (aiz, buz, d-b), eztiénian (zar), eztienïn (urd), eztîlaïc (bai), eztilaric (las), eztinin (urk, bar, esk), Nordiren (lar), dia (be-l, soh, sarr, ünd, gar, hel, hel, hau, l-s, l-s, l-s, leko, leko, o-z, o-z, o-z, izu, pag, pag, sur, dom, irur, irur, ur-b, bil), di’elaic (ban), (di’enian) (ban), diélaïk (azka), diénïn (g-z), diénian (a-z, a-z, iba, l-s, ost), diéniann (beh), die (bas, bir, bir, bir, bes, esk, gar, g-i, l-a, müs), diela (altz, iho), dielaik (azka), dien (a-z, a-zo, altz, altz, g-zo, gam, garr, müs, o-z, o-z), dienac (altz, pag), dienean (leko), dienec (g-i, l-a), diener (osp), dienian (alo, a-zo, bas, bir, d-s, g-zo, d-b, etx, etxa, garr, iho, iho, ilh, jut, jut, l-b, laka, lig, lan, larr, osp, osp, l-z, l-o, mend, izu, d-i, d-i, sur, dono, suh, irur, z-p), dienien (bard, bard), dienin (arü, bes, sarr, ünd, urd), di-i (aih, aih, aih, aih), Diila (aih), diinian (bas, bid, hel), di-inian (aih, aih), dinian (arm, arm, ezt, gab), dira (a-m, aha, aint, arn, beho, eih, zar, zar, zar, ame, ame, am-s, am-s, amo, amo, anh, a-z, a-z, arh, arh, arm, arü, arü, ürr, ürr, ürr, a-s, azka, azka, ban, be-l, be-l, bit, bid, bid, bid, bun, bun, d-s, buz, buz, kan, kan, soh, soh, sarr, sarr, ünd, ünd, esp, ezt, ezt, etxa, gar, g-i, hal, hal, hal, iba, ida, ilh, ilh, iri, iru, izt, izt, izt, izt, izt, itu, jat, jat, jat, l-b, l-b, lig, lah, lan, lan, lan, lan, lan, larz, larz, larz, larr, lar, las, las, l-a, l-a, l-o, l-o, l-o, l-o, luh, luh, luh, luh, luk, luk, mar, meh, mit, mit, mit, müs, müs, ora, urd, urd, urd, ort, ort, izu, izu, s-g, d-g, d-i, don, don, don, don, don, z-d, z-d, dono, dono, bai, bai, bai, dona, dona, dom, dom, suh, u-g, u-h, u-h, u-h, ure, ure, uzt, mil, mil, mil, z-p, z-p), diré (ain, ain, ain, kan, itu, lah, lah, mug, ur-b, ur-b), dirélaric (ain), dirénéan (kan), dirénac (kan), dirénian (lah, don), dire (ahe, ahe, ahe, ame, arb, arb, arr, arr, a-s, azk, azk, b-l, b-l, b-l, ban, bas, bas, bida, lek, lek, zib, zib, get, get, get, get, get, haz, haz, haz, haz, hen, hen, hen, iri, iri, its, its, its, lak, lekb, lekb, lekb, lar, lar, luh, luk, mak, mak, meh, mug, mug, ora, ort, d-l, d-l, d-l, d-g, d-i, sen, sen, sen, hir, hir, hir, sar, sar, sar, dono, suh, suh, u-g, urr, urr, urr, urr, uzt, uzt), direlaïc (bai), direlaic (d-g), direlaric (eih, las, ald, u-g), diren (ame, ald, mug, mug), direnac (arn, b-l, be-l, ezt, haz, hir), direnak (arb, arr), direnean (ahe, arb, arn, zib, get, izt, its, luh, mug, d-l, sar, uzt, mil), direnec (izp), direnian (ainh, ame, anh, anh, arr, azk, lek, d-s, buz, hal, haz, iri, iru, izp, jat, lak, lekb, lan, lar, luk, mak, meh, ort, sen, suh, urr), direnin (esk), thira (gar), tirenian (aiz)

83dirade (2) : diadé (hau), dirade (g-i) dirozu (3) : diroçu (lig, larr, arro) ditin (1) : ditin (altz)

84ditizu (2) : ditiçu (ainh, ainh)

85ditu (182) : baratséntu (itu), Bégiatséntu (itu), Béguiatsentu (l-s), Bégiatzentu (mit), Beguiatcentu (pag), Beguiratzeintu (hal, jat), Beguiratcentu (müs), Béguiratcentu (z-p), begiratcentu (d-g), béguiratcentu (z-p), Beïratzentou (aiz), Çaintcentu (esp), Ceincentu (ort), erretenitzentu (mit), etchekitcentu (pag), guibelatcentu (esp), Saintzen‘tu (ban), Zaintzentu (sur, azka), çaïntzentu (mug), ditou (ain, ain, arh, arh, a-s, a-s, bun, buz, buz, eih, hen, lah, ald, luh, ora, sen, sen, don, don, dona, dona), ditu (ahe, ame, ame, anh, arb, arr, azk, azk, aih, b-l, b-l, bida, bida, bida, lek, zib, ezt, ezt, hal, haz, iri, iru, izt, izt, its, its, jat, larz, luk, luk, mak, mak, meh, leko, d-l, d-l, d-l, hir, sar, sar, dom, dom, u-h, urr, uzt, mil, mil), dituen (its, lar), ditueneraino (sar), tou (aha, zar, zar, bit, bit, bun, kan, kan, hel, hel, lekb, lekb, lah), tu (ahe, a-m, aint, am-s, am-s, amo, amo, anh, arn, a-z, a-z, arü, arü, ürr, ürr, ban, bas, bas, beho, be-l, bid, bid, bir, bir, bir, soh, soh, sarr, sarr, ünd, ünd, gar, gar, g-i, g-i, ilh, iru, l-b, l-b, l-b, lig, lan, lan, lan, larz, las, las, l-o, l-o, mar, mar, müs, o-z, o-z, izu, d-i, d-i, z-d, z-d, dono, dono, dono, dono, bai, suh, irur, urk, ure, ure, ur-b, ur-b, ur-b), tula (garr)

86ditugu (1) : ditugun (bida) ditut (1) : ditout (luh)

87dituzte (7) : ditouste (ald, luh, luh), ditoustenac (luh), dituz tenean (hir), dituzte (iri), dituzten (lar)

88dituzu (2) : ditouçou (arm), diutzu (bes) ditzagun (1) : ditçagula (lar)

89ditzi (3) : ditzi (jats, lak, lak)

90ditzu (7) : eztitzu (izp), ditçou (ora), ditzu (d-s, iho, izp, jats, lak) diuat (1) : diouat (arro)

91dizi (14) : Behaïci (bard), dici (arm, arm, bard, iho, jut, mend, dona), dizi (gam, izp, izp, jats), tici (arm, arm)

92dizie (20) : beldurraicie (gab), Behaïcie (gab), Behaïzie (jats), dicié (ainh, alt, g-z), dicie (etx, etxa, hoz, ida, ida, laka, l-z, mau, men, z-p), dizié (gam), dizie (alo, izp, lak)

93dizu (17) : ezdizu (bes), eztiçu (altz, men, s-g), eztizu (alo), Zaintzentizu (bes), diçu (altz, ida, larr, arro, ath), dissu (lig, irur), dizu (alo, lak, laka, urk)

94doa (3) : dohala (zib, lar), doua (don) doat (3) : doat (arh, g-z, u-h)

95doha (1) : doha (sen) dohako (1) : dohacona (lar)

96doo (5) : doo (aha, bid, hel, larz), do-o (aih) doozu (1) : doozu (bes)

97dozu (1) : doçu (gab)

98du (112) : ezdiinian (hel), beillatcendu (d-g), egitendu (d-g), ésdou (kan), esdu (l-s), estou (lekb), estu (amo, ora, z-p, itu, am-s), estuenia (ur-b), ézdou (don), ezdou (a-s), eztu (aiz, d-g, hir, hal, ilh, jat, las), eztuenian (bir), dou (a-s, bit, get, hen, lah, ald, ald, ald, ald, luh, luh, sen, don, don, don, dona), douélaric (ain), douénian (lah, don), douéniánn (hen), douelarik (luh), douen (lah), dounak (a-s), du (ahe, ahe, anh, a-z, arr, azk, azka, bid, bida, lek, zib, esp, ezt, get, haz, hau, iho, iri, izt, its, its, l-b, lan, larz, lar, las, l-o, mak, meh, leko, urd, izu, d-g, d-g, d-i, sar, sur, bai, dom, suh, u-g, u-g, u-g, u-g, mil, z-p), duala (lan), duen (zib), duena (iru), duenac (lek), duenean (zib, zib, haz, izt, hir, uzt), duenian (arb, arr, lak), duinian (esp), dunean (get), dou (aha), du (a-m, arn, beho), estienian (aha), eztinian (aint)

99duk (131) : étorrikoc (ur-b), Beaüc (bai), beauk (d-s), Beguirauc (hal, jat), Beirauc (hir), etorricouc (bir), handiagouk (altz), helduouc (mend), jinenduc (u-g), yéïnduc (a-z), yenenduk (esp), yienduc (bes), yinenduk (sur, haz), douc (a-zo, arm, bard, bit, bun, kan, hel, iba, jut, lekb, lah, ald, ost, d-g, dona), douk (aiz, gam, garr, ilh, l-b, luh, don), duc (zar, ahe, ainh, alt, ame, am-s, amo, arh, arü, azka, aih, ban, bas, be-l, bid, lek, g-z, g-zo, soh, esk, etx, etxa, gab, g-i, get, hal, hen, hoz, ida, iho, iru, izp, izt, itu, jat, jats, lak, laka, lig, larz, l-s, las, osp, l-z, l-a, luk, mak, mar, müs, ora, urd, o-z, izu, pag, arro, s-g, d-i, hir, dono, bai, dom, suh, u-h, ure, z-p), duk (alo, arb, arr, beh, bar, bida, d-s, buz, sarr, zib, d-b, ünd, gar, l-o, mau, leko, men, d-l, sar, z-d, urk, mil, bil), douc (aha, eih), duc (a-m, aint, arn, beho)

100dun (35) : Beaun (bai), beguiraun (jat), Béhaoun (zar), ginendun (pag), doun (arm, lekb), dun (aint, a-zo, be-l, buz, sarr, ünd, g-i, iho, iri, jats, lak, lan, larr, o-z, arro, bai, suh, irur, ure, bil, zar, bar, hal, jat, luk, arü, ban, g-zo), dun- (gab)

101dut (9) : dout (ain, sen), dut (anh, ürr, altz, its, mit, ort, ath)

102dute (33) : èsdouteniann (bit), estoutino (lekb), estuténian (itu), estutienian (irur), exdute (lar), eztutelarik (d-g), douté (don), doute (hen, ald, luh, luh, luh), doutenian (luh), duté (l-b), dute (aiz, anh, zib, esp, esp, ezt, ilh, iri, lan, lar, d-g, hir, u-g), dutelaïk (azka), duten (aiz, urk), dutena (izu, urk), dutenian (izu)

103dutu (5) : dutu (hau, hau, osp, urd, urd) dutuzu (2) : dutuçu (ainh, ainh)

104duzie (3) : douçié (bit), ducie (arro, bil)

105duzu (158) : basauzu (iho), estuçu (mau, ath, g-z, ainh, etx, l-a), etsou (bun), ezduzu (jats), eztuçu (arro), eztuzu (urk, bar, esk), eztuçu (etxa, ida, laka, larr, l-z, bil), Hounaouçou (g-zo), Hounaouçu (a-zo), Hunaouçou (iba), hunaüçu (gab), Hunauzu (iho), itzaltzentzou (gam), lotxatuçu (ath), salbayaüçu (gab), sjalbayaouçou (iba), sjaldo (iba), düzü (d-b), douçou (arm, arm, arm, bit, iba, jut, jut, jut, dona), doussou (bun, bun, ost), douzou (gam, gam, gam, gam, gam, gam, dona), duçu (ainh, ainh, ainh, ainh, ainh, alt, alt, altz, altz, altz, altz, altz, g-z, g-z, g-z, g-z, etx, etx, etx, etxa, etxa, etxa, gab, gab, ida, ida, ida, ida, iho, laka, laka, laka, larr, larr, larr, l-z, l-z, l-z, l-a, l-a, l-a, mau, mau, mau, mau, men, men, men, mend, arro, arro, arro, arro, arro, s-g, s-g, s-g, s-g, hir, ath, ath, ath, bil, bil, bil, bil), dussu (irur, irur), dusu (l-s), duzu (alo, alo, bar, bar, bar, bar, bar, bes, d-s, d-s, d-b, esk, esk, esk, esk, ezt, ezt, ezt, ezt, hoz, hoz, izp, izp, izp, jats, jats, jats, lak, lak, lak, urk), uçu (bard, ath), uzu (aiz, garr, garr, u-h, urk, urk), Onauzu (bes)

106duzue (1) : duçue (hir)

107egon (2) : ago (itu), Ago (itu)

108ezak (18) : éguincéçac (z-p), eguinezac (jats), egineçak (men), eguinçac (ure), eguinzak (aiz), eintsak (bard), eisak (leko), Eizak (urk), eiçak (esp), Intzac (haz), isac (l-s, ald), izac (meh), Kasouïçac (arm), eçak (mit, bil), esak (ürr), zak (zib)

109ezan (4) : eguinezan (jats), eguinçan (ure), Kasouïçan (arm), eçan (bil)

110ezazie (18) : essassie (o-z), éçacié (g-z, hau), eçacie (arü, g-i, larr, müs, ora, z-d), ecacie (mar, ath), esasie (mit), ezazie (alo, buz, sarr, esk, gar, lekb)

111ezazien (1) : éçacién (z-p)

112ezazu (10) : essassu (irur, lig), eçaçu (ainh, ida, l-a, men), eçacu (mau), ezazu (ürr, be-l, soh) ezazue (6) : atçué (izt), Emaçue (its), cacie (izu), ezazue (ame), sasoué (kan), sasoue (luh) hadi (43) : Abisadi (z-d, etxa, g-i, alt, alo, lig, larr), Abizadi (ath, hau), beguiadi (hau), aï (altz, altz, altz, g-zo, g-zo, lig, leko, o-z, ath, irur), ai (a-zo, bid, bir, bir, leko, men), ay (ur-b), hadi (ainh, am-s, amo, arü, bar, g-z, sarr, ünd, osp, l-a, mau, o-z, izu, pag, arro, s-g)

113nauzu (2) : nuçu (lek), nuzu (dom) nezazu (1) : nesasou (ald)

114nezazue (1) : nezazue (sar) nihoak (1) : nihoak (zib) niok (1) : nioc (bir)

115nion (2) : niok (sur, ur-b)

116tizi (12) : titçu (alt, alt, alt, etxa, etxa, men, men, bil, bil), titci (bard), titsi (bard), titzu (urk) tizu (31) : Béguiatcentiçu (etx), tiçu (altz, altz, g-z, g-z, etx, ida, ida, laka, laka, larr, larr, l-z, l-z, l-a, l-a, mau, mau, arro, arro, s-g, s-g, ath, ath), tizu (alo, alo, bar, bar, be-l, esk, esk) titzu (1) : zaintzentitzu (bes)

117tutzu (12) : tutçu (alt, bard, etxa, gab, men, ath, bil), tutzu (alo, bes, hoz, urk, urk) tuzi (1) : tüzi (d-b)

118tuzte (3) : touzté (don), tuste (lar), tuzte (ahe)

119tuzu (25) : tüçu (g-z), touçou (arm), tuçu (altz, g-z, etx, etx, ida, laka, laka, lig, larr, larr, l-z, l-z, mau, mau, arro, arro, s-g, s-g), tuzu (bar, bar, esk, esk, jats)

120tzi (5) : Behartci (beh), Behartzi (gam), beilatzenzi (garr), beyratzentzi (d-s), Beïratcentci (iba) tzie (3) : Béhartcié (ost), Behartcié (a-zo), Behartcie (g-zo)

121zabilan (1) : çabilan (urd) zabiltzan (1) : zabiltzan (d-l) zadien (1) : çadien (dono) zaezte (1) : zaezte (bir)

122zagoen (10) : çagoen (b-l, lar, lar), çagouelaric (l-a), çagouen (l-a), sagouen (kan), zagoelaric (hoz), zagoen (d-l, d-l), zaguela (d-l)

123zagon (26) : çagola (ure, urr), çagolaric (b-l), çagolarik (bida), çagon (ain, ora, d-g, d-i, u-g, ure), cagoela (lar), sagola (luh), sagularik (l-o), zagola (hal, jat, uzt), zagolaric (lekb), zagon (ahe, arh, lek, d-b, haz, iri, lan, u-h, uzt)

124zagotzen (1) : zaotzen (ahe) zagotzun (1) : zagotzun (bar) zagozin (1) : çagocin (azk) zaien (2) : zaien (hal, jat) zaion (2) : zaiona (hal, jat)

125zaioten (7) : çaioten (ort, ort), tzakoten (dono), tzayoten (dono), zaïoten (ahe), zayoten (a-s, beho)

126zaitezte (1) : zaitezte (ame) zaitzen (1) : Zaïtzen (meh)

127zaizte (9) : çaïste (hen), çaizte (bida, sen, urr), zaïste (ahe), zaïzte (bas, haz), zaiste (zib), zaizte (d-l)

128zaizten (1) : zaizten (urk)

129zak (3) : çac (sen), tçac (gab, jut)

130zakian (9) : çakian (g-i, laka, lig, osp, s-g), çakianac (z-d), çaquian (alt, soh), caquian (be-l) zakien (90) : baçaquien (hir), bazakien (sar), bazakienak (sur), etsaquien (o-z), etsakien (irur, lig), etzakien (mend, mit), etçakien (urd, pag, s-g, z-d), etzakien (arü, ürr), etçaquien (be-l), etçakien (soh), etzakien (sarr, gar), etçakien (g-i), étçakién (hau), etzaquien (l- a), çakién (ain), çakiéna (a-z), çakiénak (beh), çakiènn (bit), çakien (ainh, a-zo, arm, b-l, bard, g-zo, gab, iba, ilh, lar, las, osp, urd, d-g, don, u-g, ure), çakienac (its, ald, izu), çaquien (iru, d-i), çaquiena (urr), cakien (anh, l-b), sakién (ost), sakien (kan, lekb, luh, z-p), sakienic (irur), saquiéna (l-s), saquien (o-z), saquienn (hen), zakien (ahe, arb, arr, azka, ban, beho, buz, d-b, ünd, ezt, gam, get, hal, hoz, iho, iri, izp, jat, larz, meh, leko, d-l, dono, dom, mil), zakienac (ame, arn, lak, luk, suh), zakienak (a-s)

131zakiin (4) : zakiin (bas, bes), zaki-in (aih), zakiinac (hel)

132zakin (19) : çakin (arü, altz, esp, mau, bil), çakinac (lah), çakinak (arro), sakin (ürr, mit), sakinac (ath), saquïn (g-z), zakin (alo, bar, bid, sarr, ünd, esk, urk), zaquîn (bai)

133zakiten (88) : bazakiten (iri), çaquiten (eih), etçaquiten (aha), etçakiten (a-m), eztçakiten (aint), étsakiten (kan, itu), etxaquiten (arr), etzakitela (hoz), etçakiten (müs), etzakiten (aiz), etçakiten (izu, a-z), etzakiten (sur, dono), etzaquiten (bai), etzakiten (dom), etzaquiten (arb), etzakiten (u-g, urk), etçakiten (ure), etzakiten (z-p, a-s), étçakitén (ain), etçakiten (zar), etzakiten (bid), etzaquiten (bir), etzakiten (buz, d-b, hel), etzaquiten (hal), etçakiten (ilh), etzakiten (iru), etcakiten (izt), etzaquiten (jat), etçakiten (l-b), etzakiten (lekb), etçakiten (lan), etzakiten (larz, lar), etçakiten (las), etzakiten (l-o, luk), exakiten (d-g), ezakiten (ur-b), ezçakiten (b-l), çakiten (anh, azk, bida, lek, esp, haz, its, mak, leko, mug, ora, ort, sen, don, dona), çaquiténn (hen), çaquiten (am-s, amo, d-i, hir, urr), sakiten (lah, ald), tsakiten (ban), tzakiten (uzt), zakiten (ahe, ame, arh, arn, azka, aih, bas, beho, zib, ezt, iri, meh, sar, suh, u-h, mil), zaquiten (get)

134zakizien (29) : eshakicien (bard), etsaquiciën (g-z), etçaquicien (alt, mau), etçakicien (men, arro), etçakizien (ath), etzaquicien (a-zo), etçakicien (altz), etzakizien (bar), étçakicièn (bit), etzakizien (bes), etzaquicien (g-zo), etzakizien (esk), etçakicien (ainh), etçakizien (etx), etzakizien (gam, garr), etçakicien (ida), etzakicien (iho), etzakizien (alo), etçakizien (laka), etçakicien (larr, l-z, mar, bil), eztçaquicien (etxa), çakicien (beh), tçakicien (gab)

135zakizin (1) : ezçakizin (arm)

136zakizkan (2) : çakizkan (sen), zakizcan (uzt) zakizkin (1) : zaquisquinac (bir)

137zakon (5) : çacolaric (b-l), çacon (b-l), zacola (izp), zakolaik (urk), zakolaric (ame) zakonat (1) : saconat (iho)

138zakoten (19) : çacoten (b-l, b-l, lek, leko), çakoten (mak, mak, mug, mug, ora, ora), cacoten (leko), cakoten (ora), sacotén (itu), sacoten (kan, kan), zacoten (aih, dom, dom), zakoten (mil)

139zakotzien (1) : zacotzien (bes)

140zakozien (6) : etzakozien (d-b), çacocien (etxa), çakocien (bard, bard, etxa), zacozien (bes) zan (1) : tçan (gab)

141zarete (11) : çarété (ain), çarete (azk, b-l, mak, ort, hir), zaëte (meh), zarete (arb, arr, sar, uzt) zarezte (2) : çaresté (lah), zareste (get)

142zarraizkoten (2) : zarraizcotela (hal, jat) zatortzin (1) : zathortzinak (d-l)

143zauden (17) : çaüdelaric (mug), çaouden (ora, sen), çauden (eih, its, lar, las, hir), zauden (azka, b-l, zib, hal, iri, jat, dono, dom, suh)

144zaudetzun (2) : çaoudetçun (etx, l-z) zaukan (1) : zaukan (zib)

145zauten (1) : ézçauténn (hen)

146zazie (18) : sinhetsacie (leko), sinetsacie (arm), sinhetsacié (ilh), sinhezcasié (l-o), çacie (bard, gab, jut, las), zazié (u-h), zazie (aiz, a-s, d-s, jats, lan, meh), çacie (aha), zacie (arn), zazie (beho)

147zazii (2) : zacii (hel), zazii (bas)

148zazkoten (2) : çascoten (eih), zazcoten (aih) zazte (1) : sasté (ur-b)

149zazu (13) : sinhetsassou (bun), çaçou (ain), çaçu (am-s, amo, azk, esp, its, mug, urr), zazu (aih, suh, u-g, mil)

150zazue (16) : chinetch-çaçoue (sen), çaçouë (hen), çaçoue (lah), çaçué (a-z), çaçue (mak), zazue (arb, arr, bir, get, hal, haz, iri, jat, d-l, dono), sasuez (ur-b)

151ze (13) : çè (bit), ce (bard, bid, ilh, izt, l-b, leko, mend), zé (gam), zê (sur), ze (bes, d-b, larz) zedin (1) : etsein (urd)

152zeen (41) : errantzeen (larz), céen (zar, alt, a-zo, ilh, ilh, o-z, dona, ath), ceen (am-s, amo, anh, altz, altz, hel, iru, lar, leko, izu, dona, ure), etceren (g-i), se’en (ban), Seen (a-zo), tzeen (hel), zeên (sur), ze’en (ban), zeen (arh, arh, bid, bes, d-s, buz, bai, u-h, u-h), céén (aint), céen (aint), ceen (aha, arn), zeen (beho)

153zeetan (2) : ceetan (arn), ceeten (aha, arn)

154zeeten (14) : çéétenn (bit), céétènn (bit), cééten (zar), céeten (dona), ceeten (anh, iru, izu, ure), se’eten (ban), tzeeten (hel), zeeten (bid, suh), cééten (aint), ceeten (aha, arn)

155zeezoun (1) : çééçoun (bit) zeezten (1) : zeezten (buz)

156zeien (17) : ceien (urd, urd), ceyen (am-s, amo, be-l, soh, mit, pag, pag, s-g, s-g, ure, z-p, z-p), seien (urd), seyen (ürr, mit)

157zeiezun (2) : ceieçun (mar), zeiezun (urk) zeiien (1) : zeiïen (gar)

158zeiten (3) : céïten (a-z), ceiten (ilh, l-b) zeitezten (1) : ceitesten (ame)

159zeizien (3) : ceïcien (beh), zeizien (d-b, garr) zeizun (1) : ceïçun (gab)

160zekiten (2) : etchekiten (bar, ida)

161zen (1440) : baçén (itu), baçènn (bit), bacén (ain, hau, hen, don, don, don), Bacén (hau), Bacénn (hen), bâcebat (alt), bacen (zar, am-s, amo, anh, a-z, arh, arü, b-l, be-l, bida, bir, lek, soh, sarr, ünd, esp, g-i, get, ilh, its, l-b, lah, l-a, mak, müs, ora, urd, o-z, ort, izu, pag, s-g, d-g, d-i, sen, z-d, dono, dona, u-g, ure, ur-b, ur-b, uzt, z-p, z-p), Bacen (am-s, amo, be-l, soh, sarr, ünd, esp, g-i, get, ilh, lig, lah, mau, müs, ora, ort, izu, pag, s-g, d-i, sen, dono), basen (ürr, ban, l-o, luh, luk, mit), Basen (hel, ald), bassén (bun, itu), Bassèn (bit, bun), bassen (lig, l-s, irur), Bassen (o-z, irur), bazen (aiz, azka, bid, buz, ezt, gar, hel, iru, lekb, sar, bai, dom, suh, urk), Bazen (arh, ürr, a-s, azka, ezt, gar, lekb, larz, luk, mit, suh, u-h, urk, mil), aïcén (hau), aïcen (pag), alhacélaric (itu), alhacen (pag, g-i, mar), alhancen (ilh, l-b), alhatsen (bun), alatcen (meh), alhatcen (men, ost), alatcen (sen), alhatcen (z-d, dona), alhatzen (mil), alhatcen (bil, azk), alhatzen (azka), alhatcen (bard), alhatzen (bas, bes, ezt), alhatcen (gab), alhatzen (hel), alhatcen (hoz), alhatzen (iru), alhatcen (jut, las, mak), alhatcencen (leko), alatzenzen (sur), alhazen (dom, a-s), aricen (d-g), arizen (aiz, a-s), batzen (aih, larz), beracen (mug), emancen (get), emansioten (ur-b), emantxen (dono), emantzen (haz), emantcen (hir), emantzen (dom, urk, arb), emanzen (ur-b), emantcen (esp), emantzen (larz), érantsen (l-s), espekatzenzela (sur), estaliacen (leko, mug), etsén (itu), etzen (l-a), etcen (uzt), gancen (ort), gançen (ur-b), ganzen (get), haïcen (mug), haicen (hir, esp), haizen (urk), haricen (dono), houracen (ort), hourazen (aiz), –hourazen (a-s), -huazen (larz), huracen (get), –huranzen (mil), hurazen (azka), iarricen (d-g), igaïtentzen (aiz), igarançenn (bit), ikharatoussén (bun), ikaratsen (luh), ikharatucen (leko, mug), ikharatuzen (aiz), ikaratuzen (sur), ikharatcen (urd), ikharatcén (don), ikharatcen (hir, uzt), ikharatzen (a-s, azka), ikaratcen (esp), ikharatzen (gam), ikaratcen (get), ikaratcénn (hen), ikharatcen (iri, lan), ikharatzen (l-o), ikaratzen (luk), ikharatcen (mar), isantsén (l-s), Içancen (pag), Izancen (get), içancen (itu), jarricen (ünd, ilh), juàtcénn (hen), lothucen (pag), lozelaïk (garr), lurracen (ort), ohartouzen (hel), phasatouzen (a-s), phasatuzen (bes), pasatuzen (sur, ur-b), phasatuzen (azka), passatoussén (bun), passatouzen (gam), passatucen (mend), pazatucen (ur-b), phazatzentzen (garr), Tantugucen (ort), uiancen (d-g), choutitouzen (a-s), youantzen (a-s), youanzen (a-s), youantcen (l-b), yuantzen (sur), yuanzen (urk), yuantcen (uzt), yuanzen (azka), yuantcen (esp), yuantzen (lan, larz), çéla (bit), çènn (bit, bit), (çen) (luk), çen (luk, luk, luk, luk, luk), cèla (bun), céla (ain, zar, a-z, hau, hen, iba, lah, lah, ost, ath), cèn (ain), cën (g-z), cén (ain, ain, ain, ain, ain, ain, ain, ain, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, ost, don, don, don), cènn (bit, bit, bit), cénn (hen, hen, hen, hen, hen, hen), cènne (bit), cela (ainh, alt, am-s, amo, anh, arb, a-zo, arr, arh, arm, arm, arü, azk, altz, altz, beh, beh, b-l, b-l, bard, bard, be-l, bida, lek, g-z, g-zo, soh, esp, etx, etxa, gab, g-i, get, hen, hoz, iba, ilh, iri, iru, izt, itu, its, jut, l-b, laka, larr, lar, las, osp, l-z, l-a, mak, mar, mau, meh, leko, men, mend, mug, mug, müs, ora, ort, izu, pag, arro, s-g, d-g, d-i, sen, hir, z-d, dono, dono, dona, suh, u-g, ure, urr, uzt, bil, bil), celaïk (altz), celaric (meh, meh, sen), cen (ain, zar, zar, zar, zar, zar, zar, zar, zar, zar, zar, zar, ainh, alt, alt, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, a-z, a-z, a-z, a-z, a-z, a-z, a-z, a-z, a-z, arb, arb, arb, arb, arb, arb, arb, a-zo, arr, arr, arr, arr, arr, arr, arh, arh, arh, arh, arh, arm, arü, arü, arü, arü, arü, arü, arü, arü, arü, arü, ürr, azk, azk, azk, azk, azk, azk, azk, azk, azk, azk, azk, azk, altz, beh, b-l, b-l, b-l, b-l, b-l, b-l, b-l, b-l, b-l, ban, ban, bard, bard, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, bid, bid, bid, bid, bida, bida, bida, bida, bida, bida, bida, bida, bida, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, g-zo, soh, soh, soh, soh, soh, soh, soh, soh, soh, soh, soh, soh, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, esp, esp, esp, esp, esp, etx, etxa, gab, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, get, get, hal, haz, haz, haz, haz, haz, haz, haz, haz, hau, hoz, ida, ilh, ilh, ilh, ilh, ilh, ilh, ilh, iri, iri, iri, iri, iri, iri, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, izt, izt, izt, izt, izt, izt, izt, izt, izt, izt, izt, izt, itu, its, its, its, its, its, its, its, its, its, its, its, its, jat, jat, jut, l-b, l-b, l-b, l-b, l-b, l-b, laka, lah, lah, lah, lah, lah, lah, lah, lah, lah, lan, lan, larr, lar, lar, lar, lar, las, las, las, las, las, las, las, las, las, las, osp, osp, osp, osp, osp, osp, osp, osp, l-z, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, luk, luk, luk, luk, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mau, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, leko, leko, leko, leko, leko, leko, men, mit, mit, mug, mug, mug, mug, mug, mug, mug, müs, müs, müs, müs, müs, müs, müs, müs, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, ora, urd, urd, urd, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, ort, ort, ort, ort, ort, ort, ort, ort, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, pag, pag, pag, pag, pag, pag, arro, s-g, s-g, s-g, s-g, s-g, s-g, s-g, d-g, d-g, d-g, d-g, d-g, d-g, d-i, d-i, d-i, d-i, d-i, d-i, d-i, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, don, don, hir, hir, hir, z-d, z-d, z-d, z-d, z-d, z-d, z-d, z-d, z-d, z-d, dono, dono, dono, dono, dono, dono, dono, dono, dono, dono, bai, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, suh, suh, suh, suh, suh, suh, suh, suh, suh, ath, ath, u-g, u-g, u-g, u-g, u-g, u-g, u-g, u-g, u-g, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ure, ur-b, ur-b, ur-b, ur-b, urr, urr, urr, urr, urr, urr, urr, urr, urr, urr, urr, uzt, uzt, uzt, uzt, uzt, uzt, bil, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p), cena (lek, get, its), cenac (mug), cenean (arn, bida, mug), cenian (urr), cenn (hen), izantzen (aiz, azka, larz, mit), Izantzen (mil), Izantzenê (sur), jouansén (itu), jouantsen (o-z), jouantzen (mit), sèla (bun), séla (kan, l-s, irur), sén (bun, bun, bun, bun, bun, bun, bun, itu, itu, itu, itu, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s), Sën (g-z, g-z), Sén (hau), sela (lig, ald, l-o, mit, urd, urd, o-z, z-p), sen (ürr, ürr, ürr, ürr, ürr, altz, altz, ban, ban, ban, ban, ban, ban, ban, ban, bun, bun, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, l-b, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lah, l-s, ald, ald, ald, ald, ald, ald, ald, ald, l-o, l-o, l-o, l-o, l-o, l-o, l-o, luh, luh, luh, luh, luh, luk, mit, mit, mit, mit, urd, urd, urd, urd, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, irur, irur, irur, irur, irur, irur, irur, irur, irur, z-p), Sen (ame, altz, g-zo, arro, ath), tcen (bida, bida, uzt), tsen (arr), txen (arr), tzen (arb, ürr, gar), yarrizen (aiz, sur), zén (bun), zela (aiz, ahe, alo, ame, arh, ürr, a-s, azka, aih, bar, bas, bid, bir, bes, d-s, buz, sarr, zib, d-b, ünd, esk, ezt, gam, gar, garr, hel, hal, haz, haz, iho, izp, jat, lak, lekb, lan, larz, luk, d-l, sar, sur, bai, dom, u-h, u-h, urk, ur-b, mil, mil), zen (ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, alo, ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame, arb, arr, arh, arh, arh, ürr, ürr, ürr, a-s, a-s, azka, aih, aih, aih, aih, aih, aih, aih, aih, bar, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bas, bid, bid, bid, bid, bid, bid, bid, bir, bir, d-s, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, zib, zib, zib, zib, zib, zib, zib, zib, zib, d-b, ünd, esk, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, gar, garr, garr, get, get, hel, hel, hel, hel, hel, hel, hel, hel, hel, hal, hal, hal, hal, hal, hal, hal, hal, hal, hal, haz, iho, iri, iri, izp, jat, jat, jat, jat, jat, jat, jat, jat, jat, jats, lak, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lig, lig, lah, lah, lan, lan, lan, lan, lan, lan, larz, larz, larz, larz, larz, larz, las, osp, luk, mit, mit, müs, d-l, d-l, d-l, d-l, d-l, d-l, d-l, d-l, d-l, d-l, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sur, sur, sur, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, u-h, u-h, u-h, u-h, u-h, u-h, u-h, u-h, u-h, u-h, urk, urk, urk, urk, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil), zenian (garr), sen (aint), cen (a-m, aha, aint, arn, beho, eih), zen (beho), cen (arn), céla (aint), cela (a-m, aha, arn, eih), zela (beho)

162zeren (2) : ceren (eih), zeren (beho) zereten (1) : cereten (las)

163zerezten (1) : zerezten (ezt) zertzeen (1) : zertzien (iho)

164zeten (3) : ceten (izt, izt), zêten (bai) zezaten (1) : cezaten (get)

165zezin (2) : cecin (arm, arm) zezteen (1) : zezteen (larz) zezten (1) : zeztelaric (ezt)

166zi (35) : Beguiatcentci (izu), estzi (d-s), etci (d-g, mend), étci (ost), etci (a-zo, bard, g-zo), etzi (d-b), Etzi (garr), etci (hoz), étci (iba), Saintzentzi (hoz), Zaintzentzi (iho), ci (mend), tci (a-zo, a-zo, a-zo, beh, g-zo, g-zo, g-zo, gab, jut, jut, mend, ost, ost, ost), tzi (d-b, d-b, gam, garr, jats), zi (aih)

167ziade (6) : ciadé (z-p), ciade (etx, l-z, l-a), siadé (irur), siade (lig) ziadeie (1) : ciadeyé (s-g)

168ziagotzun (1) : ciagotçun (ida) ziagozun (2) : ziagozun (izp, lak)

169ziakizien (8) : étciakicién (ost), etciakicien (hoz), etziakizien (izp, jats), ezciakicien (iba), ciakicien (jut), ziakizien (d-s, lak)

170zian (37) : arician (ure), cialaric (pag), cian (am-s, am-s, amo, amo, be-l, be-l, soh, soh, g-i, g-i, g-i, hau, hau, osp, osp, osp, l-a, l-a, müs, müs, müs, müs, müs, s-g, z-d, z-d, z-d, irur), ciann (hau), sian (lig, o-z, irur, irur), zian (gar, l-a)

171ziaudezun (2) : ciaudezun (hoz), ziaudezun (iho) ziazte (2) : ciasté (etxa), siazte (l-o)

172zide (12) : cidé (altz, hau, ath), cide (laka, larr, mau, men, müs), sidé (alt, o-z), zide (alo, gar) zidie (11) : cidié (g-z), cidie (arü, sarr, ünd, urd, pag, bil), zidie (ürr, bar, esk, mit)

173zie (4) : tcié (a-zo), tcie (a-zo, g-zo, jut) zie/ozun (1) : zie/ozun (bar)

174ziela (1) : ciela (arn) zielarik (1) : cielaik (a-m)

175zien (690) : Cien (arn, eih), arizien (azka), aricien (l-b), arizirelaik (azka), ari_cirelaric (s-g, iri, las), aricirelaric (mar), ariziren (aiz), etsien (o-z, irur, lig), Etsien (urd, o-z, irur, lig), etcien (arü), etzien (mit), etcien (urd, pag, s-g, z-d, ath), etzien (ürr), etcien (be-l, sarr), etzien (gar), etcien (g-i, hau), etzien (l-a), Etzien (mit), Etcien (pag, s-g, z-d, arü), Etzien (ürr), Etcien (be-l, soh, sarr), Etzien (gar), Etcien (g-i), Etcién (hau), Etzien (l- a), ikhoussissien (bun), itzitzien (garr), çien (luk, luk, ur-b), ciélaïc (zar, iba), ciélacotz (a-z, iba), ciën (g-z), cién (a-z, a-z, g-z, hau, hau, hau, hau, hau, hau, iba, ost, ost, don, don), ciéna (ainh, alt, hau, o-z), ciénac (alt, alt, etx, iba, iba, iba, lah), ciénak (beh, beh, beh, ost), ciénétaïc (alt), ciénian (zar, alt), ciela (anh, ilh, l-b), cielaïc (pag, irur), cielaïk (altz, leko), cielaco (l-a), cielaic (ainh, bid, sarr, ida, mau, müs), cielaik (laka), cielako (men), cielaric (am-s, am-s, am-s, amo, amo, amo, ünd, g-i, ida, larr, l-a, ora, suh), cielarik (arü), cien (a-m, aha, aint, arn, beho, zar, zar, zar, zar, ainh, ainh, alt, alt, am-s, amo, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, a-z, a-z, a-z, a-z, a-z, a-z, a-zo, a-zo, arh, arü, arü, arü, arü, arü, arü, arü, altz, altz, beh, beh, beh, bard, bard, bard, bard, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, be-l, bid, bid, bid, bid, bid, bir, bir, bir, bir, bir, bir, g-z, g-zo, g-zo, g-zo, soh, soh, soh, soh, soh, soh, soh, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, sarr, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, etx, etx, etx, etxa, etxa, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, g-i, hau, hau, hau, hau, hoz, ida, ida, ida, ilh, ilh, ilh, ilh, ilh, ilh, ilh, ilh, izt, jut, jut, jut, l-b, l-b, l-b, l-b, l-b, l-b, l-b, l-b, laka, larz, larr, larr, las, osp, osp, osp, osp, osp, osp, osp, osp, osp, osp, l-z, l-z, l-z, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, l-a, mar, mar, mar, mar, mau, mau, leko, leko, leko, leko, leko, leko, leko, men, men, mend, mend, mend, mit, mug, müs, müs, müs, müs, ora, urd, urd, urd, o-z, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, izu, pag, pag, pag, pag, pag, pag, pag, pag, pag, arro, s-g, s-g, d-g, d-g, d-g, d-i, d-i, d-i, d-i, z-d, z-d, z-d, z-d, dona, dona, suh, suh, suh, ath, ath, ath, ath, irur, irur, irur, irur, u-h, u-h, ure, ur-b, ur-b, ur-b, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p, z-p), cien- (pag), Cien (gab), ciena (arü, sarr, ünd, etx, g-i, l-z, men, arro, s-g), cienac (aha, a-m, am-s, amo, a-zo, arü, azka, beho, be-l, be-l, be-l, bir, bir, bir, g-z, g-zo, soh, soh, soh, sarr, ünd, etx, gab, gab, gab, g-i, g-i, g-i, ida, ida, jut, lig, larr, l-z, l-z, l-a, mend, müs, izu, izu, izu, pag, pag, ath, ur-b, ur-b, ur-b), cienak (aiz, bard, ilh, ilh, ilh, l-b, l-b, l-b, laka, laka, mau, bil), cienean (leko), cienek (leko), cienen (aha, mau), cienez (ath), cienian (a-zo, bid, bir, bir, g-zo, etx, etxa, g-i, ilh, l-b, l-z, müs, d-i, dono), cienien (bard), cienin (ainh, arü, g-z, sarr, ünd, laka, pag, bil), cienn (ilh), izantzien (sur), si’elay’ic (ban), si’en (ban, ban, ban), si’en) (ban), si’enac (ban), siélaïc (l-s, o-z), siélacos (l-s), sièn (bit, bun), sién (bun, bun, itu, itu, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s, l-s), siénac (bun, l-s), siénétic (l-s), siènian (ur-b), siénian (itu), sielarik (lig), sien (ban, ban, ban, bun, iri, itu, itu, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, lig, l-o, l-o, mit, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, o-z, irur, irur, irur, irur, irur, irur), sienac (irur), sienak (l-o), sienian (l-o, o-z), ziên (sur), zieñak (sur), ziela (a-s, bes, gam), zielaïc (lan), zielaïk (garr), zielaic (bes), zielaik (urk), zielaküan (d-b), zielakotz (bar), zielaric (dom), zielarik (buz, gam), zien (aiz, alo, ürr, ürr, ürr, ürr, ürr, a-s, a-s, a-s, azka, bar, bar, bar, bas, bas, bas, bas, bes, bes, bes, d-s, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, buz, d-b, d-b, d-b, d-b, ezt, gam, gam, gar, gar, gar, garr, iho, izp, jats, lak, lekb, lekb, lekb, lan, lan, larz, larz, larz, larz, larz, larz, larz, leko, mit, mit, sur, sur, sur, dono, dono, dono, bai, dom, suh, u-g, u-g, u-h, urk, urk, urk, urk, urk, mil), zienac (arh, ürr, azka, bas, bes, lan, larz, larz, larz, dono, dom, u-h), zienak (bar, d-b, d-b, d-b, gam, gam, gar, garr, garr, mit, sur, urk, mil), zienen (gar), zienian (alo, alo, d-b, iho, sur, dono, bai), zienin (bar, bes, urk), ciénian (aint)

176zienan (1) : siénan (l-s) zieten (1) : cieten (mug)

177ziezien (8) : ciécién (iba), ciecien (hoz, jut, mend, arro), ziezien (d-s, izp, jats) ziezin (1) : ziezin (gam)

178ziezte (36) : çiezte (luk), ciesté (beh), cieste (am-s, amo, eih, esp, lar, d-g, ure), ciezté (izt, don), ciezte (anh, bard, g-zo, hoz, iri, iru, jut, leko, mug, ora, dona, suh), siésté (kan), zieste (aiz, a-s, beho, dono), ziezte (d-s, buz, iho, jats, lak, lan, larz, u-g)

179ziezu (1) : béharciéçu (ath)

180ziezun (48) : errantziezun (izp), çieçün (g-z, g-z), ciéçoun (iba), ciéçun (alt, g-z), cieçoun (jut), cieçun (ainh, ainh, altz, altz, etx, ida, laka, laka, laka, larr, larr, l-z, l-z, mau, mau, mau, men, men, arro, ath, ath, bil, bil), ciecun (etx), ciessoune (ost, ost), ciessun (mend), ciezun (hoz), zeïzun (garr), zeizün (d-b), zeizun (garr), ziezun (alo, alo, bar, bar, d-s, esk, esk, jats, lak, lak)

181ziin (21) : ciine (ost, ost), ziin (aih, bas, hel, hel, hel, hel, hel, hel, hel), zi-in (aih, aih, aih, aih, aih), ziinac (hel, hel, hel), zi-inac (aih), ziinian (hel)

182ziizte (5) : siiste (ald), ziizte (azka, bid, hel), zi-izte (aih)

183zin (37) : ikhoussicin (pag), zaldiezin (garr), cin (arb, arh, arü, arü, arü, sarr, sarr, ünd, gab, gab, gab, las, las, l-o, mit, mug, pag), sin (arh, ürr, lig, mit, urd), zîn (bai, bai), zin (ürr, bid, sarr, ünd, ünd, ezt, gar, garr, mit, dom, dom)

184zioat (2) : cioat (hir), zioat (uzt)

185zioen (5) : cioéla (a-z), cioelaric (azk), zioela (hal, jat), zioen (a-s) zioiat (2) : cioyat (get), zioyat (sar)

186zion (7) : cion (azk, izt, u-g, uzt), ciona (lah), sion (urd), ziola (sur)

187zioozun (1) : zioozun (d-s) zioteiten (1) : cioteiten (bida)

188zioten (69) : emancioten (hir), erranzioten (sur), etzioten (hal, iru, jat), çioten (luk, ur-b), ciotén (ain), cioténn (hen), cioten (ahe, ame, arb, arr, azk, azk, bida, bida, bir, eih, esp, esp, esp, haz, haz, its, its, lah, lah, lar, luh, meh, meh, meh, d-g, d-i, d-i, sen, sen, hir, hir, u-g, urr, urr, uzt, uzt), zioten (ahe, ahe, arb, arr, a-s, bas, bas, zib, zib, zib, hal, hal, jat, jat, luk, d-l, d-l, d-l, sar, sar, sur, dono, mil)

189ziotzaten (1) : ziotzaten (zib)

190ziozkaten (9) : ciozcatén (ain), ciozcaten (get), ciozkaten (arb, arr, sen), ziozcaten (bas), ziozkaten (ahe, d-l, sar)

191ziozten (1) : ciozten (bir) ziozun (1) : cioçun (etxa) zirade (1) : cirade (z-d)

192ziradie (3) : ciradie (g-i, ida, arro) ziradien (1) : ciradien (müs)

193zire (1) : siré (itu)

194ziren (714) : ciélaïc (aint), bacien (leko), Bacien (anh, a-z, arü, bir, lar, osp, l-a, urd, z-d, ur-b), bacirén (ain), baciren (lek, haz, urr), Baciren (zar, arb, arr, azk, b-l, bida, iru, izt, its, l-b, las, mak, hir, dona, ure, uzt), basien (l-o), Basiren (kan), Bazi ‘en (ban), bazien (dom, u-h), Bazien (aiz, sur), bazi-in (aih), baziren (ahe, bas, zib, hal, jat, d-l, sar), Baziren (ame, bid, buz, lan, meh, mug, bai), érorissien (bun), erorizien (sur), éroriçienn (hen), eroriciren (ort), eroriziren (aiz), essestatuziren (aiz), etciren (soh), galdouçirènn (bit), haizielaik (sur), haïciren (mug), haiciren (esp), haricirelaric (hir), hari_cirelaric (ald), helduciénac (itu), heldu_cirelaric (mar), helduzienak (sur), jintencien (ünd), jitenciren (mit), norcien (iba), norciren (get), nortzien (sur, gam, iho, larz), nortciren (izt), nurtcien (gab), parthitoussiren (bun), çirélaïc (bit), çirènn (bit, bit), çirelaco (izt), çiren (luk, luk), çirenac (ald), cirén (aiz, ain, ain, ain, ain, ain, ain, don), cirénac (ain, aint, zar, ainh, ainh, ainh, bit, hen, mug), cirénak (don), cirénan (hen), cirénec (hen), cirènn (bit, bit, hen), cirénn (hen, hen), cire (hen), cirelaïk (d-g), cirelacoan (hir), cirelaik (bil), cirelakotz (arb, arr, meh), cirelarik (arb, arr), ciren (a-m, aint, arn, eih, zar, zar, zar, ahe, ahe, ahe, ainh, ame, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, am-s, amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo, anh, arb, arb, arb, arb, arb, arb, arr, arr, arr, arr, arr, arh, arh, arh, arm, arü, arü, arü, arü, azk, azk, azk, azk, azk, azka, azka, azka, b-l, b-l, b-l, b-l, b-l, b-l, be-l, be-l, bid, bid, bid, bida, bida, bida, bida, bida, bida, bida, bida, lek, lek, lek, lek, lek, lek, lek, soh, soh, sarr, sarr, sarr, sarr, ünd, ünd, ünd, ünd, ünd, esp, esp, esp, etxa, etxa, gab, get, get, haz, haz, haz, haz, haz, haz, haz, hoz, hoz, ida, ida, iri, iri, iri, iri, iru, iru, iru, iru, iru, iru, izt, izt, its, its, its, its, its, laka, laka, lah, lah, lah, lah, lah, lah, larr, lar, lar, lar, lar, las, las, las, las, las, ald, luk, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mak, mar, mar, mau, meh, meh, meh, meh, meh, meh, mug, mug, mug, mug, mug, mug, müs, ora, ora, ora, ora, ora, urd, urd, urd, urd, urd, urd, ort, ort, ort, ort, arro, arro, s-g, s-g, s-g, s-g, s-g, s-g, s-g, d-g, d-g, d-g, d-g, d-g, d-i, d-i, d-i, d-i, d-i, sen, sen, sen, sen, sen, sen, don, don, don, hir, hir, hir, hir, z-d, z-d, z-d, z-d, dona, dona, dona, dona, dona, dona, suh, suh, suh, suh, suh, u-h, u-h, u-h, u-h, ure, ure, ure, ure, ure, ure, urr, urr, urr, urr, urr, urr, urr, uzt, uzt, uzt, uzt, uzt, mil, bil, bil, z-p), cirena (bil), cirenac (am-s, amo, anh, anh, arb, arn, arr, b-l, b-l, b-l, bid, eih, lek, lek, esk, etxa, etxa, get, get, haz, hoz, iru, izt, its, its, its, mak, mak, mak, meh, mug, ora, ort, ort, s-g, d-g, d-g, d-i, d-i, hir, dona, suh, suh, suh, ure, ure, ure, uzt, uzt, bil, z-p), c-irenac (mug), cirenak (ahe, arb, arr, azk, bida, bida, esp, men), cirenean (arb, arr, get, iri, its, mug, uzt, uzt), cirenec (las, urr), cirener (arro), cirenian (hal, ida, jat, larr, ora, s-g, z-d, suh, suh, urr), cirenin (urd), cirienian (osp), izanzirenian (a-s), sirén (bun, itu, itu, itu, itu), sirénac (kan, kan), sirénian (kan, itu), sirelarik (luh), siren (ürr, ürr, ürr, ban, ban, lek, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, itu, itu, ald, ald, ald, l-o, l-o, l-o, l-o, luh, luh, luh, mit, mit, mit, mit), siren- (kan), siren) (itu), sirenac (luh, luh), sirenian (ürr, mit), tziren (bas), zirelaco (d-s), zirelacotz (iri), zirelaic (ezt), zirelakotz (ezt, sar), zirelaric (lak, u-g), ziren (ahe, ahe, ahe, ahe, ahe, alo, alo, ame, ame, ame, ame, ame, arr, arh, beho, ürr, ürr, a-s, a-s, a-s, a-s, a-s, a-s, bar, bid, d-s, buz, zib, zib, zib, zib, zib, zib, zib, zib, esk, esk, esk, esk, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, gar, gar, gar, gar, gar, hal, hal, hal, hal, hal, hal, iho, iho, izp, izp, izp, jat, jat, jat, jat, jat, jat, jats, jats, jats, lak, lak, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lekb, lan, luk, luk, luk, d-l, d-l, d-l, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sar, dono, dono, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, dom, dom, dom, dom, dom, u-g, u-g, u-g, u-g, u-g, u-h, mil, mil, mil), zirenac (aiz, ame, ame, esk, ezt, ezt, hal, hal, hal, jat, jat, jat, lak, lak, lak, lekb, lekb, lan, luk, luk, luk, bai, bai, dom, u-g, u-g), zirenak (ahe, alo, alo, a-s, a-s, a-s, bar, d-s, d-s, buz, buz, ezt, gar, gar, jats, jats, lekb, sar, mil, mil), zirenean (arb, arr, mil), zirenec (iho), zirenek (sar), zireneri (zib, d-l), zirenian (aiz, d-s, lekb, luk, bai), zirenin (esk)

195zirete (3) : cirete (its), zirete (hal, jat)

196zirezte (4) : cirezte (lek, arn), zirezte (izp, mil) zirezun (2) : sireçun (lig), zirezun (esk)

197zirie (5) : cirié (ainh), cirie (be-l, soh, osp, osp) zitain (1) : zitain (urk)

198zite (4) : cité (a-zo, altz), cite (g-zo, laka) zitekeen (1) : citekeen (b-l)

199ziten (17) : sarciten (lar), sartciten (hoz), sartziten (iho), citénn (hen), citelaric (its), citen (beh, bid, iru, ora), siten (lah), ziten (bas, buz, izp, lak, bai, mil), zitiela (garr)

200zitezkeien (1) : zitezkeyen (ahe) zitian (1) : etcitian (ure)

201zitien (13) : citien (a-m, am-s, amo, leko, ora), tsén (l-s), tsitien (ban), zitién (bun), zitien (aih, garr, garr), zitienak (gam), zitienian (garr)

202zitiin (2) : etzitien (buz), ziti-in (aih)

203zitin (7) : etzitiin (hel), etcitin (arr), etzitin (bid), etcitin (las), citin (altz), zitîn (bai), zitin (ezt) zitititzun (1) : ezitititzun (bar)

204zititzien (8) : écititcien (alt), etzititzien (alo), etcititcien (larr, bil), ezcitcien (iba), cititcien (men, bil, bil)

205zititzun (3) : etcititçun (ida), etçititçun (laka), etcititçun (l-z)

206zitizien (40) : etciticien (men), étciticién (ost), etciticien (arro, ath, altz, ainh, etx, l-z), citiciën (g-z, g-z), citicien (ainh, ainh, alt, alt, altz, altz, etx, etx, ida, laka, laka, larr, l-z, l-z, mau, mau, men, arro, s-g, ath, ath), cititcien (ida, larr), zititzien (iho), zitizien (alo, alo, bar, bar, esk, esk)

207zitizun (4) : etsitiçün (g-z), etcitïcun (etx), etcitiçun (mau), etzitizun (esk)

208zituen (29) : étsitouen (kan), étcitouén (ain), etzituen (bir), etcituen (izt), etzituen (jat), citouén (ain), citouen (sen, dona), citouenn (hen), cituen (ame, azk, b-l, bida, bida, bida, esp, get, its, mak, hir, urr), cituena (lar), sitouen (ald), zituen (aiz, ahe, zib, d-l, sar), zituena (d-l)

209zituin (1) : etzituin (hal)

210zituzten (104) : etciousten (aha), etciouzten (aint), etcitusten (arb), etzituzten (larz), ezcituzten (get), ézituzten (ur-b), çitusten (ur-b), citousténn (hen), citousten (arh, arh, ald, eih), citouztén (ain, ain, ain), citouzten (lah, lah, sen, sen, dona, dona), citusten (arn, arb, azk, azk, esp, esp, lar, mak, u-h, u-h), cituzten (arn, arr, bida, lek, lek, get, get, get, haz, haz, haz, haz, iri, iru, izt, izt, its, its, las, las, las, mak, meh, meh, meh, mug, mug, hir, hir, hir, urr, urr, urr, uzt, uzt, uzt), cituztenetarik (lek), sitoustén (bun), sitousten (kan, kan, ald, luh), situsten (ur-b, ur-b), zitouzten (buz, buz, buz, gam), zitusten (ame, beho, zib, jat), zituzten (ahe, ahe, ame, arb, arr, aih, bas, zib, ezt, hal, hal, jat, larz, meh, d-l, d-l, sar, sar, bai)

211zituzun (1) : citouçoun (arm) zitzaioten (1) : citçayoten (hir) zitzaizkoten (1) : zitzaizkotela (zib)

212zitzien (45) : etcitcien (beh), etzitzien (bes), etcitzien (hoz), etzitzien (iho), Etzitzien (bes), Etcitcien (etxa), eztcitcien (etxa), citcién (iba, ost), citcien (a-zo, beh, beh, bard, g-zo, etxa, etxa, gab, gab, hoz, iba, jut, jut, ost), citsien (mend, mend), citzien (hoz), sitcien (bard), tcitcien (gab), zitzien (bes, bes, d-s, d-s, d-b, d-b, gam, gam, garr, garr, iho, izp, izp, jats, jats, lak, lak)

213zitzin (9) : etcitcin (g-zo), etzitzin (izp, jats), citcin (arm, arm, arm, jut), zitzin (d-s, lak) zitzun (71) : Baçitçoun (arm), Bacitçun (gab), Bacitzoun (iba), bacitzun (iho), Bacitzun (hoz),

214Bazitzün (d-b), bazitzun (d-s, izp), Bazitzun (jats, lak), aicitçun (mar), çitçun (gab), çitçun- (g-zo), citçoun (a-zo, arm, arm, arm, iba, iba, jut, jut, jut), citçounn (jut), citçun (a-zo, a-zo, a-zo, beh, beh, beh, beh, g-zo, g-zo, g-zo, g-zo, gab, gab, gab, mar, mar), citçun) (a-zo), citsoune (ost, ost), citsun (mend, mend), citzun (hoz, hoz, hoz), zitzoun (gam), zitzun (d-s, d-s, d-s, d-b, d-b, garr, garr, iho, iho, iho, iho, izp, izp, izp, izp, jats, jats, jats, lak, lak, lak, lak, lak)

215ziuten (1) : etziouten (a-s)

216ziutzun (7) : baziutzun (bes), ziutzun (bes, bes, bes, bes, urk, urk) ziuzte (1) : eziuzte (urk)

217ziuzten (86) : etziusten (dono, azka), etciuzten (ort), etziuzten (sur, dom), etciuzten (u-g), etziuzten (l-o), ezciuzten (mug), eziuzten (lan), ciouzten (zar, zar, jut), ciouztenac (iba), ciusten (am-s, amo, azka, b-l, b-l, bir, lek, iri, mak, d-i, d-i, d-i, ure, ure), ciuzten (anh, anh, anh, anh, anh, bid, bid, iru, lah, leko, leko, mug, ort, ort, suh, suh), siusten (ban, ban, ban), siustenac (mend), ziousten (a-s, azka, hel), ziouzten (a-s), ziusten (sur, dono, dono, mil, mil), ziuzten (azka, bas, bas, bas, bes, ezt, lak, lan, larz, ort, sur, sur, bai, dom, suh, urk, mil), ziuztenac (ezt, lan, suh), ziuztenak (jats), ciousten (aha, eih), cioustenac (aha), ciouzten (aint), ciouztenac (aint), ciuzten (a-m),

218ziuzteten (1) : ziousteten (hel) zizen (1) : ciçen (men)

219zizien (138) : étsissien (bun), etsicïen (g-z), Etsicien (bard), Etcisiën (g-z), Etcissién (ost), etcicien (mend, bard, mar), etzizien (bar), etzicien (iho), etzizien (izp), etcicien (altz), etzizien (bes), etcicien (mau, men), etcicién (ost), etcicien (arro), etzizien (urk), etcicien (a-zo), étcicien (z-p), etcicien (bard, g-zo), etzizien (d-b, esk), etcicien (ainh), etzizien (gam, garr), etcicien (hoz), étcicien (iba), etcicien (ida), etzizien (iho, alo, izp, jats), etcicien (laka, larr, bil), Etcicien (mau, men, mend, arro, d-g, ath, a-zo, z-p), etcicien (altz), Etcicien (beh), Etzizien (bar), Etcicien (g-zo), Etzizien (d-b, esk), Etcicien (ainh, etx), Etzizien (gam), etzizien (garr), Etcicien (alt, hoz), Etcicién (iba), Etcicien (ida), Etzicien (iho), Etzizien (alo, izp, jats), Etcicien (laka, larr, l-z, mar, bil), eztcicien (etxa), Eztcicien (gab), cicién (ainh, ost, ost), cicien (ainh, alt, alt, a-zo, altz, altz, beh, beh, beh, bard, g-zo, g-zo, etx, etxa, gab, gab, hoz, hoz, iba, iba, jut, jut, jut, jut, laka, larr, osp, l-z, mar, mar, mau, mend, mend, mend, arro, arro, d-g, ath, bil), tcicien (gab), zizien (alo, bar, bes, d-s, d-s, d-s, d-s, d-b, d-b, esk, esk, gam, garr, iho, iho, izp, izp, jats, jats, lak, lak, lak), Etcicien (a-m)

220zizin (34) : etcicin (a-zo), çiçinn (bit), cicin (a-zo, arm, arm, arm, arm, arm, arm, arm, bard, bard, iba, iba, jut, jut, jut, men, mend, mend, mend), cicine (ost), cicinn (beh), zizin (d-s, d-b, d-b, gam, gam, garr, iho, izp, jats, jats, lak)

221zizte (34) : cisté (a-zo, l-s, ost), ciste (aha, arh, mar, mend, d-i, u-h), cizté (aint, zar, iba, l-b), cizte (a-m, a-z, arm, gab, ilh, las, izu), sisté (bit, bun), siste (ban, ban, luh), zîzte (bai), zizte (bes, d-b, ezt, gam, garr, lekb, sur, dom, urk)

222zizten (1) : zizten (d-b)

223zizun (49) : éraïtencisun (etx), etzizun (gam), hartuzizun (alo), çiçun (ainh, alt, alt, etxa, laka), ciçün (g-z), ciçun (ainh, altz, altz, etx, ida, lig, larr, larr, l-z, l-z, mau, mau, mau, men, arro, arro, arro, s-g, s-g, s-g, ath, ath, ath, bil, bil, bil), cicün (g-z), ziçun (men), zizun (alo, alo, alo, bar, bes, esk, esk, garr, iho, izp, lak, urk)

224zoan (9) : çoala (a-z, azk, ure), çoan (ort), zoala (beho, bir, izp, jats, luk)

225zohan (19) : çohala (ain, bida, esp, its, mak, hir, urr), sohala (ban, hoz), zohala (ahe, arb, arr, bas, get, hal, jat, sar, uzt), zouhala (buz)

226zoon (1) : alhantzoon (larz)

227zu (39) : beldourtzou (gam), beldourtçou (iba), béldurtçu (ost), beldurtzu (d-s, iho), beldurçu (mend), beldurzu (garr), etzou (gam), étçu (beh), etzu (izp, hoz), gaichtouactçu (a-zo), gachtotçu (ost), gachtouaktzou (gam), çou (bit), çu (a-zo, beh, beh, g-zo), sou (bun), tçou (iba, jut, jut, jut), tçu (a-zo, a-zo, beh, beh, beh, beh, beh, g-zo, g-zo, g-zo, mar), tzu (d-b, izp), zu (beh, garr)

228zuan (8) : baçuala (gab), çüala (las), zuala (azka, iho, larz, d-l, bai, ur-b)

229zuen (121) : çouéla (aint), baçouela (ainh), éguitencuen (ur-b), erraïtentzuen (aiz), etzuen (luk), çouén (ain), çouënn (hen), çouénn (hen), çouela (a-m, zar, sen), çouelaric (sen), çouen (ain, ain, lah, lah, sen, sen), çouenn (hen), çuelaric (mug), çuen (azk, azk, b-l, b-l, bida, bir, lek, lek, lek, get, iru, iru, iru, its, its, its, lar, mak, mak, mak, mak, meh, ort, ort, d-i, hir, hir, ure, ur-b, ur-b, urr, urr, urr), çuenak (bida), çuhela (iru), cuen (d- i, d-i), souéla (l-s), souen (kan, kan, kan, ald, ald, luh, luh), suen (ur-b), zouen (arh), zuela (d-s, lak), zuelaric (lan), zuelarik (haz), zuen (ahe, ahe, ahe, ame, ame, ame, arb, arb, arr, bas, bir, bir, bir, lek, zib, zib, get, get, hal, hal, hal, haz, haz, haz, haz, iri, iri, iri, jat, jat, jat, lan, luk, meh, meh, d-l, d-l, d-l, d-l, sar, sar, ur-b, uzt, uzt, mil, mil, mil, mil, mil), Zuen (sar)

230zuin (2) : haizuin (sur), ikusizuin (sur) zun (2) : çun (beh), zun (garr)

231zuten (463) : causituçuten (hir), çoutélacotz (hen), çoutelaïc (aha, arm), çoutélaric (ain, ain, hen), çoutelaric (sen, dona), çouten (aha, aint, eih, zar, zar, arh, lah, lah, lah, ora, ora, sen, sen, dona, dona, dona, dona, dona), çoutén (ain, hen, don), çoutenean (sen), çoutenian (aha, arm, iba, jut), çouténian (don), çouteniann (bit), çoutènn (bit, bit, hen), çoutenn (hen), çouténn (hen), çutela (ure), çutelacotz (lar), çutelaic (d-i), çutelakots (esp), çutelaric (azk, b-l, b-l, hoz, iru, las, ort, d-g, urr), çutelarik (esp), çuten (a-m, eih, am-s, am-s, am-s, am-s, amo, amo, amo, amo, anh, anh, anh, a-z, a-z, a-z, arh, azk, azk, azk, azk, b-l, b-l, b-l, bida, lek, lek, lek, lek, lek, esp, esp, esp, esp, esp, esp, haz, haz, haz, haz, haz, ilh, iru, iru, iru, iru, izt, izt, izt, its, its, its, its, its, l-b, l-b, lah, las, las, mak, mak, mak, mar, meh, leko, leko, leko, leko, mug, mug, ort, ort, ort, ort, izu, izu, d-g, d-g, d-i, d-i, d-i, don, hir, hir, hir, hir, u-g, u-g, u-g, ure, ure, ure, urr, urr, urr, urr), cuten (anh, azk, lek, gab, lar, mar), çutén (don, don), çuténa (a-z), çutena (a-zo, g-zo, müs), çutenean (bida, iru, leko, ort, hir), çutenetaric (b-l), çutenian (a-m, azk, hoz, ilh, l-b, luk, mak, mend, izu), çuténian (a-z, beh), cutenian (mar), çutenn (hen), etçouten (aha, aint, ora, zar), Etçoutén (ain), étçoutén (ain), Etçouten (ora, sen, u-g), etçoutènn (bit), étçoutènn (bit), Etçuten (aint, eih, a-z, ilh, las, l-b, müs, izu, ure, zar), etçuten (a-m, bida, leko, müs, ilh, izu, d-g, a-z, lar, las, l-b, mar, ure), Etçutènn (bit), Etsoutén (bun), étsouten (bun, kan), Etsutén (itu), Etsuten (kan, l-s), étsutén (l-s, l-s), etuten (dono), Etzouten (aha, a-s, buz), etzouten (arh, a-s, buz, hel), etzuten (aiz, aiz, arr, azka, bid, bir, hal, iru, jat, lan, larz, l-o, luk, luk, sur, bai, dom, arb, u-g), Etzuten (aiz, arr, azka, bid, hel, hal, iru, jat, lan, larz, l-o, sur, dono, bai, dom, arb), etzuzten (a-m), ezçuten (d-i), ezcuten (mug), ezt’suten (ban), eztçuten (izt), izantzutenian (sur), izatuzuten (ur-b), oukhançoutènn (bit), oukhanzouten (a-s), soutelaric (ald), soutén (bun), soutèn (bun), souten (kan, kan, hel, ald, ald, ald, ald, luh), souténiane (ost), souténiann (hen), sutelaïc (ban), sutelarik (l-o), suten (ban, itu), sutén (itu, l-s), suténia (ur-b), t’zuten (ban), tzuten (uzt), Yoçuten (ilh), yozouten (a- s), Yozuten (aiz), yozuten (sur, azka), zoutelaïc (hel), zouten (arh, arh, buz, hel, lekb, lekb, lekb), zoutenian (buz, gam, hel), zutela (ahe, izp), zutelacotz (zib), zutelaïc (bai), zutelaik (azka), zutelaïk (garr), zutelakotz (sar), zutelaric (arn, beho, ezt, sar, u-g), zutelarikan (mil), zuten (aiz, ahe, ahe, ahe, ame, ame, ame, ame, arb, arb, arb, arr, arr, arr, azka, azka, aih, aih, aih, aih, aih, bas, bas, bas, bas, bid, bid, bid, bir, bir, bir, buz, zib, zib, zib, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt, get, get, get, get, hel, hal, hal, hal, iri, iri, iri, iri, jat, jat, jat, lan, larz, larz, l-o, luk, luk, luk, luk, meh, meh, meh, mug, d-l, d-l, d-l, d-l, sar, sar, sar, sar, dono, dono, dono, bai, bai, dom, dom, dom, suh, suh, suh, u-h, u-h, u-h, u-h, u-h, urk, urk, ur-b, uzt, uzt, uzt, mil, mil, mil, arn, beho), züten (d-b), zutena (beho, d-s), zutenean (ahe, get, lak, d-l, sar), zutenetic (hoz), zutenian (aiz, aih, bas, bid, d-b, garr, izp, lan, larz, meh, dono, beho)

232zutian (11) : etsutian (irur, z-p, lig), etçutian (müs, s-g, g-i), etzutian (l-a), ezçutian (osp), çutialaric (be-l, soh), çutian (l-a)

233zutien (67) : etsutien (o-z), etzutien (mit), etçutien (z-d), etzutien (ürr), etçutien (soh), etzutien (gar), étçutien (hau), çütienac (g-z), çutién (hau), çutien (arü, be-l, be-l, soh, soh, g-i, g-i, hau, osp, osp, l-a, l-a, müs, müs, urd, urd, pag, pag, s-g, z-d, z-p, z-p), çutienac (soh, laka, osp, mau, z-d), çutienak (ath), cutien (z-d), cutienac (be-l, pag), sutien (lig, lig, lig, mit, o-z, o-z, irur, irur, irur, irur), sutienac (ürr, z-p), sutinac (mit), tcutien (be- l), zoutien (lekb), zutien (ürr, ürr, sarr, sarr, ünd, ünd, gar, gar, mit), zutienac (esk), zutienak (gar), zutieneko (zib)

234zutin (6) : etçutin (pag, arü), etzutin (sarr, ünd), çutila (altz), çutin (arü) zututzen (1) : aïçûtutcen (alt)

235zututzun (21) : çututçün (g-z), çututçun (ida, ida, ida, men, men, men, men, men, ath, ath, ath, ath, bil, bil, bil), zututzun (alo, alo, esk), Baçututçün (g-z), Bazututzun (esk)

236zutuun (1) : çutuün (g-z)

237zutuzen (2) : çutucen (alt), cütutcen (alt)

238zutuzun (51) : Baçutuçun (altz, laka), bazutuzun (bar), arizutuzun (esk), çutuçün (g-z, g-z, g-z, g-z), çutuçun (ainh, ainh, ainh, altz, altz, altz, etx, etx, etx, etxa, etxa, etxa, etxa, ida, laka, laka, laka, laka, laka, larr, larr, larr, larr, larr, l-z, l-z, l-z, mau, mau, mau, mau, arro, arro, arro, arro, arro, ath), zutuzun (alo, bar, esk, esk, esk, esk)

239zutzun (3) : çutçun (bard, bard, bard) zuun (2) : çououne (ost), sououn (ost) zuzien (2) : zuzien (urk, urk)

240zuzten (65) : étsusten (itu), etçuzten (izu, a-z, zar), etzüzten (d-b), etçuzten (ilh), etcuzten (l-b), ezuzten (lekb), çousténac (bit), çoustènn (bit), çousten (ora), çouztén (don), çouzten (zar, arm, ora), çusténak (beh), çusten (am-s, amo, eih, etxa, ilh, l-b, izu, d-g, d-g), çuzten (a-z, a-z, ilh, mar, izu, izu), çuztenac (luk), çuztenak (ilh, l-b), custen (l- b), cuztenak (bard), soustén (ost), sousténac (bun), sustélaïc (itu), sustén (itu, itu, l-s, l-s), suzten (l-o, l-o, l-o), züztenak (d-b), zousten (arh, lekb), zouzten (a-s, u-g), zusten (ame, beho, bir, luk, u-h), zuzten (aih, lekb, larz, bai, u-g, urk, urk), zuztenak (mil)

241zuzu (2) : baçuçu (ath), çuçu (men)

242zuzun (379) : aïçuçun (alt), baçun (mar), etzuzun (bar), –houraçouçoun (arm), ohartuzuzun (bes), choutitouçouçoun (arm), çouçoun (arm, arm, arm, arm, arm, arm, bit, bit, bit, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, iba, jut, jut, jut, jut, jut, jut, jut, jut, jut), çuçün (g-z, g-z, g-z, g-z, g-z), çuçun (ainh, ainh, ainh, ainh, ainh, ainh, ainh, ainh, alt, alt, alt, alt, alt, a-zo, a-zo, a-zo, a-zo, a-zo, a-zo, a-zo, altz, altz, altz, altz, altz, altz, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, beh, bard, bard, bard, bard, bard, bard, bard, bard, g-z, g-zo, g-zo, g-zo, g-zo, g-zo, g-zo, etx, etx, etx, etx, etx, etx, etx, etxa, etxa, etxa, etxa, etxa, etxa, etxa, etxa, etxa, gab, gab, gab, gab, gab, gab, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, ida, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, laka, lig, larr, larr, larr, larr, larr, larr, larr, larr, larr, l-z, l-z, l-z, l-z, l-z, l-z, l-z, l-z, l-z, l-a, mar, mar, mar, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, men, men, men, men, men, men, men, men, mend, arro, arro, arro, arro, arro, arro, arro, arro, arro, s-g, s-g, ath, ath, ath, ath, ath, ath, ath, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil), çuçun- (mau), çucün (g-z), çucun (etx, etx), çuzun (hoz, hoz, hoz, hoz, hoz, hoz, hoz, hoz, hoz), cuçün (g-z), cuçun (gab), izantzuzun (iho), souçoune (ost), soucoune (ost), soussoune (ost, ost, ost, ost, ost), suçun (mend), susun (mend, mend, mend, mend, mend), tçuçun (gab, gab), yarriçouçoun (arm), züzün (d-b, d-b, d-b, d-b), zouzoun (gam, gam, gam, gam, gam, gam, gam), zuzun (alo, alo, alo, alo, alo, alo, alo, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bar, bes, bes, bes, bes, bes, bes, bes, bes, d-s, d-s, d-s, d-s, d-s, d-s, d-s, d-s, d-s, d-s, d-b, d-b, d-b, d-b, d-b, esk, esk, esk, esk, esk, esk, esk, garr, garr, garr, iho, iho, iho, iho, iho, iho, iho, iho, iho, iho, izp, izp, izp, izp, izp, izp, izp, izp, izp, jats, jats, jats, jats, jats, jats, jats, jats, jats, lak, lak, lak, lak, lak, lak, lak, lak, lak, urk, urk, urk), baçouçoun (arm, iba, jut), Baçouçoun (jut), baçuçün (g-z), baçuçun (ainh, a-zo, bard, g-zo, etx, etxa, gab, ida, laka, l-z, mau, men, mend, arro, d-g, u-g, bil), Baçuçun (ainh, a-zo, beh, bard, g-zo, etxa, ida, larr, l-z, mar, men, mend, arro, ath, bil), Baçucun (alt, etx), baçuzun (hoz), Bassoussoun (ost), bassoussoune (ost), bazouzoun (gam), Bazouzoun (gam), bazuzun (alo, bes, d-b, esk, garr, izp, jats, lak), Bazuzun (alo)

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Gotzon Aurrekoetxea, Charles Videgain et Aitor Iglesias Chaves, « Sacaze adizkitegia »Lapurdum, Numéro spécial 4 | 2019, 315-337.

Référence électronique

Gotzon Aurrekoetxea, Charles Videgain et Aitor Iglesias Chaves, « Sacaze adizkitegia »Lapurdum [En ligne], Numéro spécial 4 | 2019, mis en ligne le 12 janvier 2020, consulté le 19 mai 2024. URL : http://journals.openedition.org/lapurdum/2902 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lapurdum.2902

Haut de page

Auteurs

Gotzon Aurrekoetxea

EUDIA UPV-EHU
gotzon.aurrekoetxea@ehu.es

Articles du même auteur

Charles Videgain

IKER UPPA
charles.videgain@univ-pau.fr

Articles du même auteur

Aitor Iglesias Chaves

UPV-EHU
aitor.iglesias@ehu.es

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search