Navigation – Plan du site

AccueilNuméros94Enta ra norma común de l’aragonés...

Enta ra norma común de l’aragonés escrito: una endrezera plena de barzals

Towards the common standard of written Aragonese: a path full of obstacles
Francho Nagore Laín

Résumés

Dans l'écrit aragonais du Moyen Âge, il n’y avait pas de norme commune, ni dans l'écriture ni dans la morphologie, mais il y avait quelques tendances. Celles-ci ne se sont pas pleinement imposées lorsque, au début du XVIe siècle, l’écriture en castillan s’est répandue en Aragon. Les quelques textes en aragonais que nous connaissons des XVIIe-XIXe siècles sont très influencés par l'orthographe de l'espagnol, un chemin qui se poursuit dans les écrits en dialectes locaux au XXe siècle. Le mouvement de récupération et de dignification de l'aragonais, commencé vers 1970, appelle à l'utilisation de sa propre orthographe commune, ainsi qu'à un modèle convergent dans la morphosyntaxe, ce que certains, de la mentalité dialectale prédominante, n’acceptent qu’à contrecœur. Du troisième tiers du s. XX progrès sont également réalisés dans la codification et la sélection du lexique. Toutefois, ce processus n’est pas encore terminé. Les événements qui se produisent déjà dans le s. XXI, surtout depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, non seulement l'ont arrêté, mais ont provoqué un revers et même un petit chaos, que les écrivains tentent d’éviter malgré les adversités et les ronces qui se trouvent sur le chemin.

Haut de page

Texte intégral

[résumé en aragonais] En l’aragonés escrito d’a Edá Meya no bi eba una norma común, ni en grafía ni en morfolochía, pero sí bellas tendenzias. Istas no rematan de refincar-se cuan á prenzipios d’o sieglo XVI se cheneraliza en Aragón a escritura en castellano. Os pocos testos en aragonés que conoxemos d’os sieglos XVII-XIX se beyen pro influyenziatos por a grafía d’o castellano, endrezera que contina en os escritos en dialeutos locals en o sieglo XX. O mobimiento de recuperazión e dinificazión de l’aragonés que s’enzeta enta par de 1970 reclama l’uso d’una grafía propia e común, asinas como un modelo comberchén en a morfosintasis, cosa que belunos, dende a mentalidá dialeutalista que predomina, solamén azeutan á retepelo. Dende o terzer tierzo d’o s. XX s’abanza tamién en a codificazión e selezión d’o lesico. Manimenos, encara no ye completo ixe prozeso. Os feitos que se produzen ya en o s. XXI, más que más dende 2010 enta aquí, no solo l’han aturato, sino que han causato un retacule e mesmo un chiquet caos, que os escritors preban de refilar ta continar abanzando á tamas d’as contumanzias e d’os barzals que se troban en o camín.

Parolas clau: aragonés, normatibizazión, grafía, morfosintasis, modelo escrito común.

1En l’aragonés meyebal s’oserban bellas tendenzias, pero no un sistema grafico fixo e refincato. Entre ixas tendezias, cal menzionar espezialmén tres: –A escritura sin h- en muitas parolas que la teneban en latín: auer, espital, istoria, iuierno, omicidio, omne~onbre, ora, yerba. –L’uso de b- inizial, pero -u- interbocalica, con independenzia d’a etimolochía: bacas, bal, beuer, beuir, bezino, biuo, boda, boz. –O emplego de -n- debán de consonans bilabials (anplo, canpo, enpero, fenbras, tienpo), situazión en que güei sapemos que bi ha un archifonema nasal (Nagore 2022a, 68-69).

2Manimenos, bi ha muita bariabilidá, más que más en a grafía d’as palatals. Ta representar a nasal palatal [ɲ] se pueden rechistrar dica catorze grafemas diferens: nn, n, yn, yni, ny, ni, nj, nny, ynn, gn, gny, ign, gy, ñ. E ta ra lateral palatal [ʎ], no menos de güeito: ll, il, ill, yl, yll, l, lg, lh. O grafema compuesto <lh>, coinzidén con a escritura de l’oczitano e d’o portugués, se troba más que más en notarios d’os sieglo xiv e xv d’a Bal de Tena, pero tamién ne b’ha d’exemplos en manucritos de Tierra de Biescas, Chaca, Canfrán, etc. (Nagore 2003b, 2011a).

3Dende o sieglo xvii o que se rechistra ye l’uso d’a ortografía d’o castellano, más u menos acomodata á os rasgos espezificos de l’aragonés. Asinas lo podemos beyer en as obras d’Ana Abarca de Bolea (s. xvii), en os billanzicos d’o s. xvii-xviii u en as pastoradas d’os s. xviii-xix (Abarca 1980; Benítez & Latas 2022). Ista tendenzia contina dica güei entre escritors dialeutals, encara que dende as añadas 90 mingua muito o suyo uso. As diferenzias más grans se fan beyer en a representazión d’o fonema prepalatal fricatibo xordo /∫/, que agora no esiste en castellano, ta o que podemos trobar dica seis grafemas diferens: sch, sh, x, ix, xi, ch. Antiparti, se troban, anque de forma asistematica, emplegos tipicos d’o grafema <z> ta representar o fonema /θ/ u o grafema <b> ta representar o fonema /b/, con independenzia d’a etimolochía: dozenas, nembíe (cast. ‘envíe’), nobia, nobato (Palestra Numerosa Austriaca, 1650, en Vázquez 1988, 158-163); mozetas, obellas, como caballo calzeas, m’an benito, biellas, serán benitos, berdá, eses bisto, debertido, se i bei, inprobiso, bos (Pastorada de Besians, papels de 1738 e 1797, en Benítez & Latas, 2022, 83-123). Tamién ye pro notable o emplego de <n> debán de consonans bilabials, tendenzia que plega á os escritors dialeutals d’o sieglo xx: menbrillo, tienpo, t’enpenten, inplaz, dinpués, sienpre, enpentóns (Arnal Cavero 1953, 41, 43, 56, 58,105, 107, 117, 119).

4O primero que en o sieglo xx planteyó una ortografía propia ta l’aragonés estió Ángel Ballarín Cornel (1971, 1976, 1978), si bien la fa serbir solo ta o benasqués, barián dialeutal de l’aragonés enta par de l’orién d’o Pirineo aragonés, ya de transizión enta o catalán. A suya grafía se basa en criterios foneticos, por o que no emplega as letras <z> (o benasqués prautica o seseo), <v> e <h>. Asinas, escribe: besíno, bensello (con s); bolá, biéspra, bedé (con b); ibér, abé (sin h-). Antiparti, mete n debán de bilabial (enbanáse, enbatallá), perén bi ha tilde en a bocal tonica (cháncla, güérto), e dixa bisteras as carauteristicas foneticas d’a bariedá ribagorzana: representa como <ll> a [l] palatalizata en [ʎ] (llána, llopét, ásclla), mete <i> debán de <x> (ixuéla, ixáda, búixo) e no escribe a -r final (bedé, abé). Fa dimpués Ballarín (1976, 1978) bellas modificazions, achustando más a correspondenzia enre sonido e grafema: emplega perén o grafema <k> ta o sonido belar oclusibo xordo [k]: kremállo, káska, kí. E siempre, o grafema <g> ta o belar oclusibo sonoro [g], con o que no fa falta meter dieresis (puntez) sobre a -u-: guello [gwéʎo], guélla [gwéʎa], guarán, gixa [gí∫a], gito, guéit. Ta representar o sonido palatal africato xordo [t∫] usa a grafía <ch>: chúnto, chemék, chikót. Ballarín conzebiba o benasqués deseparato de l’aragonés –como tamién fan belunos agora– e, como ofrexe en o suyo dizionario a traduzión en atras luengas, incluye amás d’o castellano, o catalán e o franzés, tamién l’aragonés. Ye intresán parar cuenta cómo cambea a representazión grafica d’as bozes de l’aragonés de 1971 á 1978. beigamos un exemplo: benséllo ‘ligadura que se hace generalmente de paja y con la que se atan los haces de las gavillas desgranadas; también se hacen de mimbre o de otra rama flexible’: arag. vencello (1971) / arag. benzello (1978). Se i beye, asinas, cómo en 1978 aplica ya as Normas graficas de l’aragonés, en suya bersión probisional.

 • 1 Permanexioron ineditos bellas añadas, dica que se publicoron en Fuellas, 30 (1982), 5, e en Fuellas(...)
 • 2 Os poemas “Ayere, uey” se publicoron en a rebista Argensola, tomo xvi, lumers 61-64 (1966-67), pp. (...)
 • 3 Sospiros de l’aire (1971), de Francho Nagore; No deixéz morir a mía voz (1972), d’Ánchel Conte (2ª (...)
 • 4 En a rebista Jacetania (de Chaca) dende 1970-71; en o periodico quinzenal Andalán (Zaragoza) dende (...)

5Efeutibamén, dende l’agüerro de 1974 l’aragonés disposa ya d’as Normas graficas (probisionals, pero d’aplicazión cuasi cheneral ya en a segunda metá d’os 70 e en os 80 d’o s. xx). Ye á prenzipios d’os 70 cuan comenzipia á desembolicar-se o mobimiento rebindicatibo de l’aragonés, que treballaba por a suya recuperazión e normalizazión. Os primers testos en aragonés común datan de finals d’os 60 u prenzipios d’os 70: amuestran una luenga literaria común encara muito imperfeuta e fan serbir a grafía d’o castellano, siguindo ro costumbre d’os escritors dialeutals. Exemplos pueden estar os poemas achuntatos baxo ro tetulo de “A tierra de yo”, con os que Ánchel Conte garó ro Premio « Veremundo Méndez Coarasa » en 19681 e que son os primers testos en aragonés común d’os que tenemos constanzia. Por ixas embueltas, pero ya á prenzipios d’as añadas 70, publicó Ánchel Conte a colezión de poemas “Ayere, uey” e o cuento “A yaya Andresa”.2 Os primers libros en os que se mete en prautica un aragonés literario común se publican en os primers años d’a decada d’os 70.3 Tamién por ixas calendatas se rechistran en rebistas as primeras colaborazions en aragonés común u supradialeutal.4 Pero ista mena de koiné inizial ye encara muito imperfeuta, pos embudia muito en a triga de formas foneticas u morfolochicas, tien muitos calcos d’o castellano e emplega a ortografía d’o castellano, más u menos acotraziata d’a suya traza por cada autor. Una descrizión embastata d’iste primerenco aragonés común se troba en Quintana (2016 [1980]).

6Dica allora se gosaban considerar solamén dialeutos de traza deseparata, pero en as añadas setanta se comenzipia á tener una bisión global e conchunta d’a luenga. Se beye a luenga como sistema, u diasistema, lingüistico, e no solamén como una serie de dialeutos locals sin relazión entre els (anque, como ye de dar, istos dialeutos se reconoxen como barians diatopicas), se recupera a conzenzia idiomatica, u más bien se reprene a que, más u menos feble, encara se podeba trobar en bels escritors e estudiosos locals altoaragoneses d’entremeyas d’o sieglo xx, como Pedro Arnal Cavero u Agliberto Garcés.

 • 5 Se puede beyer en articlos de periodicos e rebistas á o largo de 1975. O primer libro que se public (...)

7En considerar a luenga en conchunto, como sistema, e reclamar un modelo literario común, se planteyó l’amenister d’una grafía propia ta l’aragonés, rancando d’a situazión moderna. Estió ro 16 d’o mes d’aborral de 1974, en una reunión d’escritors e estudiosos que se fazió en Zaragoza cuan s’alcordó por primera begata una grafía propia ta l’aragonés en o suyo conchunto (Nagore 2004, 238; 2002, 179). Istas normas ta ra escritura de l’aragonés se basan sobre tot en criterios fonolochicos e s’empezipian á utilizar con caráuter probisional decamín.5 A rebista en aragonés Endreza, feita á ziclostil, las resume en o lumero d’abiento de 1974, de manera muito primaria: 1) grafía <b> ta representar o fonema /b/ oclusibo bilabial sonoro; 2) grafía <z> ta representar o fonema /θ/ interdental fricatibo xordo e grafía <c> ta l’oclusibo belar xordo /k/; 3) grafema <j> ta o belar fricatibo xordo /χ/, quedando <g> u <gu> ta o belar oclusibo sonoro /g/; 4) no emplego de <h>, fueras d’o grafema compuesto <ch>, que representa o fonema palatal africato xordo. Bi ha que parar cuenta que o belar fricatibo xordo /χ/ no ye orichinariamén propio de l’aragonés, sino que s’adota por influyenzia d’o castellano, e de feito belunos refusan considerar-lo drento d’o repertorio de fonemas de l’aragonés. Manimenos, ye un feito que se rechistra en bellas palabras como majo, jota, joriar, jamanzo, jolio, jopar, etc. (Mostolay 2010; Nagore 2022a, 34-35, 46-47).

 • 6 Anque se ban trobando bels testos curtos en aragonés que antis no conoxébanos, como os billanzicos (...)

8En o establimiento d’ista norma grafica posiblemén pesó l’amenister de marcar distanzia con a imachen grafica d’o castellano, pero tamién a cuasi ausenzia d’escritura en aragonés entre os sieglos xvi-xix, asinas como a falta d’una norma grafica fixa en a scripta meyebal.6 Se pretendeba potenziar o emplego d’una grafía espezifica ta l’aragonés, con a ideya de que ixo podeba enfortir a considerazión de l’aragonés como luenga independién; una grafía que estase senzilla, clara e sistematica, de tal traza que se podese aplicar fazilmén e sin complicazions; como consecuenzia, os criterios en que se basa son de caráuter fonolochico, como preconizaban ta ro español bels autors (Otero 1972; Mosterín 1981).

9L’uso d’istas normas probisionals ye mayoritario en as publicazions d’os años 70 e 80. Asinas, por exemplo, en o periodo 1976-80 s’aplicoron en o 76 % d’os libros publicatos; en 1981-85, en o 75 % (Nagore 1999a, 406). En as demás publicazions se rechistra l’uso d’o sistema grafico d’o castellano, con bellas adautazions de detalle.

10Referindo-se á os años 70 e primers 80, escribe Quintana (2007 [1999], 50):

En mayo de 1976 se funda ro Consello d’a Fabla Aragonesa, asoziazión cultural independién, que tien como prenzipal ochetibo “a defensa, promozión, estudio y difusión d’a fabla aragonesa en toz os suyos aspeutos” y que, de feito, s’ha combertiu en l’academia d’a fabla aragonesa. Surten tamién unas atras organizazions que s’ocupan, sisquia en parti, de l’aragonés: en 1977 o Rolde d’Estudios Nacionalista Aragonés, en 1981 o Ligallo de Fablans de l’Aragonés u en 1984 a Chunta Unibersitaria por a reconoxedura y a promozión de l’aragonés. Todas istas asoziazions fan suyas as normas graficas establidas en 1974.

 • 7 Ye o caso, por exemplo, de Añada’n la val d’Echo (1979), de Veremundo Méndez Coarasa, en aragonés c (...)

11Tamién atros autors fan menzions semellans á ra creyazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, considerando que ye una fita importán e que de feito ye l’autoridá de referenzia en matiera lingüistica de l’aragonés: asinas, Blasco Ferrer (1996: 201), Metzeltin (2001, 20; 2004, 204), Moreno Cabrera (2003, 62). Antiparti, tamién atras asoziazions que se ban creyando por ixas embueltas fan suyas as normas graficas 1974 (como dimpués ferán suyas as definitibas de 1987). Con tot e con ixo, se i beye que bels escritors en bel dialeuto local aima más no siguir-las, escribindo como tradizionalmén feban: con a ortografía d’o castellano, más u menos adautata. Isto ocurre prenzipalmén con os dialeutos que ya dende empezipios d’o sieglo xx teneban una literatura costumbrista local, como ye o caso d’o cheso (en a Bal d’Echo, zona norozidental) u d’o ribagorzano (en a Ribagorza, zona oriental, de transizión enta o catalán).7 En os demás casos, l’azeutazión d’as normas ye prauticamén cheneral. Asinas, podemos cuaternar no pocos casos de libros en aragonés dialeutal que las aplican entre 1974 e 1987: Al canto’l Zinqueta [1980], de Nieus Luzía Dueso Lascorz, en aragonés chistabín; A lueca (a istoria d’una mozeta d’o Semontano) [1982], de Chuana Coscujuela, en aragonés semontanés; Benas, trallo y fuellas [1984], de Bienvenido Mascaray, en aragonés ribagorzano; Ta las fuens m’en boi [1985], de Chusé Mª Ferrer Fantoba, en aragonés benasqués; Leyendas de l’Alto Aragón [1985], de Nieus Luzía Dueso Lascorz, en aragonés chistabín; Plebia grisa [1986], de Vitoria Nicolás, en aragonés cheso; Teyatro en aragonés benasqués [1987], de Rafael Solana e Ángel Subirá, e La tornada de Diana [1987], por os mozez d’a Escuela de Billanoba, en aragonés benasqués; O tión (recosiros de ra quiesta Balle Tena) [1987], de Felis Gil del Cacho, en aragonés tensino.

 • 8 As eszeuzions las podemos trobar más en os Semontanos (d’Ayerbe, de Uesca, de Balbastro), ye dizir, (...)

12Por tanto, en istas añadas ye cuasi cheneral l’aplicazión d’as normas graficas de l’aragonés en os libros en aragonés dialeutal, e cheneral en os publicatos en aragonés común. Agora bien, l’aragonés común cuasi solo lo emplegan os neofabladors, entre que os que tienen l’aragonés como fabla materna en una determinata forma dialeutal, lo fan serbir tamién en a escritura, anque siga aplicando as normas graficas comuns (Quintana 2007 [1999], 64). Bi ha pocas eszeuzions á iste comportamiento.8

 • 9 As firmas d’os representans, feitas en Uesca o 19 d’abril de 1987, se pueden beyer en as planas zag (...)

13En abril de 1987, dimpués d’un prozeso de treballo de bels meses, s’emologoron en Uesca, en o I Congreso ta ra normalizazión de l’aragonés, as Normas Graficas de l’Aragonés (NGA), ya como definitibas, firmatas por prauticamén todas as asoziazions que por ixas embueltas treballaban en a esfensa e o fomento de l’aragonés.9 As Normas Graficas de l’Aragonés ratificaban as probisionals de 1974, pero tamién las amilloraban e completaban, describindo con detalle o sistema grafico. Por tanto, bi ha una continidá entre as probisionals de 1974 e istas de 1987. Os criterios fundamentals en que se basan son: a) a mayor senzillez e coderenzia posible; b) a posibilidá d’estar aplicatas tanto á l’aragonés común como á cualsiquier bariedá dialeutal (en o suyo caso, con adautazions optatibas) sin falsear as suyas trazas; c) aplicazión d’o criterio fonolochico (correspondenzia uniboca fonema-grafema) siempre que ye posible; d) flesibilidá en a suya aplicazión, por o que s’almiten bellas restrizions, bien por razons morfolochicas, bien por mantener a imachen grafica más común entre as luengas romanicas (por exemplo: no utilización d’o grafema <k>).

14Se pueden resumir istas normas en os siguiens puntos. En cuanto á ra representazión d’os fonemas: –no utilizazión d’o grafema <h>, ya que no representa cosa: erenzio, ora, istoria, ibierno; –utilizazión d’o grafema <b> de forma sistematica e uniboca ta representar o fonema /b/ bilabial oclusibo sonoro: beyer, biega, buro, debán, calibo, bal, biello; –emplego d’o grafema <z> de forma sistematica ta representar o fonema interdental fricatibo xordo /θ/: zapo, zeño, azeto, zuro, mozet, zingla, zolle; –uso d’o grafema <x> ta representar o fonema prepalatal fricatibo xordo /∫/: ixo, baxar, buxo, xada); –uso d’o digrafo <ch> ta representar o palatal africato xordo /t∫/: chen, chitar, chugar, tocho, mesacha, orache; –uso d’o grafema <g> ta representar o fonema belar oclusibo sonoro /g/: gorga, gargamela, glera, glan; tamién debán de diftongo: aguaitar, guarán, güello, agüerro.

15Pero bi ha atros aspeutos no menos importans, como a escritura de -r final en os plurals de parolas que rematan en -r en singular. Asinas, fren á mullés, pastós, se recomienda mullers, pastors (anque en iste contesto a [ɾ] ye muda), ta mantener a integridá d’a palabra dende o punto de bista morfolochico. Tamién l’uso de guión entre infinitibo, cherundio u imperatibo e a forma enclitica (pronombre presonal u complemento pronominalo-alberbial), mantenendo a -r final d’o infinitibo (que en iste caso no se prenunzia): minchar-ne, fer-lo, cullindo-lo. D’ista traza se respeta a integridá de cada palabra, á o mesmo tiempo que se siñala o binclo entre ellas, e se representa bien a dople azentuazión [kuʎíndo-ló]. Finalmén, l’uso de falquetas (apostrofos) –cuan se dan bellas zercustanzias– entre articlo e sustantibo (l’ordio, l’onso, l’aloda), entre preposizión e articlo u demostratibo (t’o, d’o, d’a, d’ixo) u entre pronombre e berbo u pronombre e complemento pronominal-alberbial (m’afogo, te’n tornas).

 • 10 Por exemplo, o grafema <z> posibilita a coderenzia grafico-morfolochica en casos como: falz / falze (...)

16Tot isto da una imachen grafica suyiza á l’aragonés, á o mesmo tiempo que refirma a suya identidá, resuelbe custions prauticas10 e mete un primer escalerón bien zereño ta ra nomatibizazión d’a luenga.

 • 11 En concreto, entre 1986-1990, o 83,3 %; en 1991-1995, o 95,1 %; en o zinquenio 1996-2000, o 92,23 % (...)

17L’aplicazión d’as NGA (1987) ye muito ampla dende finals d’os años 80: en más d’o 80 % d’os libros publicatos entre 1986 e 2010. Mesmo, entre 1997 e 2004 toz os años puya d’o 90 %.11 No solo se fa serbir en libros de creyazión literaria, sino en libros d’asayo, consulta e referenzia, asinas como en rebistas. Ixe mesmo año 1987 se publicó un libro importán que aponderaba tanto l’uso de l’aragonés en a escritura como a normatibizazión, As charradas de Tonón (Santolaria 1987), conchunto de diálogos entre profesor e alumno que se puede clasificar en a literatura didautica.

18Como dizen Alcover / Quintana (2000, 46), as bases ta ra normatibizazión en o cambo d’a morfosintasis pueden trobar-se en a nuestra gramatica (Nagore 19771, 19895), pero en iste aspeuto ye fundamental a creyazión literaria: « Tenim a hores d’ara una intensa activitat literaria de molts autors en aragonès comú, que utilitzen una koiné com a llengua literaria amb una visió normalitzadora…» (Alcover / Quintana, 2000, 46).

19Tal como ha esplicato Quintana (1990, 2007 [1999], 2016 [1980]), l’aragonés común se constituye a partir d’os diferens dialeutos bibos e a decumentazión escrita; pero os testos meyebals no presentan una fabla unitaria ni tampó guaire chenuina, e os testos contemporanios yeran encara escasos. Debán d’isto:

Quedaba, ixo sí, a posibilidá de fer una sintesis a partir sobretot d’os dialeutos bibos y prenendo en considerazión, ya que se deseyaba un modelo chenuino de fabla, nomás os rasgos que yeran consecuenzia d’a carauteristica eboluzión d’o latín en Aragón, preszindindo, siempre que estase posible, d’os que yeran consecuenzia d’a posterior castellanización, por atra parti mui considerable. En caso de duplizidá de formas caleba dar preferenzia a ras más conserbadoras, d’as cualas deriban as atras. […] Ixa metodolochía premitiba fer a sintesis d’a koiné supradialectal con ochetibidá y ye ra que oserbamos en cheneral en os prozesos d’unificazión d’atras fablas que se troban en una situazión comparable de cualque traza con a de l’aragonés. (Quintana 2007 [1999], 52).

 • 12 Agora se pueden consultar tamién en Diputación Provincial de Zaragoza 2015, 137-178.

20De todas trazas, no se puede inorar o primer esbozo de gramatica de l’aragonés, basato en l’aragonés popular charrato en Ribagorza, Sobrarbe e o Semontano, escrito en 1902 por Benito Coll y Altabás, que se publica en a introduzión á o tomo II d’a « Colección de voces aragonesas », en barios lumers d’o Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, entre chulio de 1921 e mayo de 1923 (Nagore 2011c, 590). Istos materials, por disgrazia, han pasato desaperzibitos dica o suyo “escubirmiento” e a suya (re)publicazión á finals d’o sieglo xx (Aliaga / Arnal, 1999).12

21En a morfolochía, a bariazión dialeutal obliga a fer una triga entre diferens opzions. Siguindo ros criterios chenerals, se da preferenzia a ras formas más antigas e a ras de más gran espardimiento cheografico. Asinas; « En o caso de l’articlo determinau, s’aplica iste zaguer criterio y se postulan as formas o, os, a, as, fueras d’as formas de singular, as cualas debán bocal se combierten en l apostrofada (l’onso); si ra parola que prezede l’articlo remata en bocal, y espezialmén si ista bocal conzide con a de l’articlo, se recomienda escribir ro, ra, ros, ras. » (Quintana 2007 [1999], 55).

22Un atro punto importán en a normatibizazión morfolochica ye o tema d’os partizipios. A o respetibe, esplica Quintana: « En os partizipios se almiten ta ro morfema modal as dos formas que se sienten en l’aragonés fablato: o tipo -au, -ada, -ados, -adas, mui espardito, y ro tipo -ato, -ata, -atos, -atas, conoxito sobretot en os dialeutos zentrals –encara que más estenso en o pasato–, istoricamén más antiguo y que seguntes os gramaticos “responde(n) mejor a la fonética aragonesa”. » (Quintana 2007 [1999], 57-58).

23Tamién ye remarcable en a conchugazión berbal o condizional, que tien en aragonés una forma propia, en consonanzia con o morfema -ba d’o imperfeuto: o tipo cantarba, quererba, muyirba, con morfema de tiempo -rba, que responde a o sistema berbal de l’aragonés, fren á o tipo cantaría, querería, muyiría, que amuestra o morfema -ría d’o castellano. Como siñala Quintana, (Quintana 2007 [1999], 58): « A prautica d’os escritors en aragonés común ebidenzia […] que ra gran mayoría usa, y con razón, o tipo de condizional -arba, -erba, -irba, más chenuino. »

24Tamién en a conchugazión se cheneraliza u, cuan menos, se consella o suyo uso en aragonés común, o paradigma canté, cantés, cantó, cantemos, cantez, cantoron ta o perfeuto simple, que ye o de más gran difusión; s’azeuta en a fabla literaria a conchugazión compuesta con ser como ausiliar d’os berbos de mobimiento e pronominals (yo yera puyato, tos ne yéraz itos, se ye afogato), asinas como a concordanzia d’o partizipio con o complemento dreito en a conchugazión compuesta de berbos transitivos (tres me’n he traitas). En as combinazions de dos pronombres átonos, a construzión con o de terzera presona en primer puesto (lo me dies, la te torné) ye a que se prioriza.

25Todas istas custions, e atras muitas, relatibas más que más a morfosintasis, anque tamién belunas á fonetica, se troban replegatas e esplanicatas en o tomo de Resoluzions e informes (2000-2011) (Consello Asesor de l’Aragonés 2011), que ye un enamplamiento e metimiento á o día de muitas custions gramaticals: se i publican 63 resoluzions e 13 informes, chunto con amplos materials e bibliografía, que fan onra como guía ta abastar un aragonés común millor e más chenuino.

26En o zaguer tierzo d’o sieglo xx se produzen tamién progresos en a codificazión e selezión d’o lesico. Entre as fitas más importans podemos siñalar: o Dizionario aragonés (19971, 19924) de Rafael Andolz, primero con dople bersión (aragonés-castellano / castellano –aragonés) e o más amplo dica agora (40.000 dentradas en 4ena edizión); o Vocabulario básico bilingüe aragonés-castellano y castellano-aragonés (19971, 20083), d’Antonio Martínez Ruiz, con bellas 10.500 dentradas; o Endize de bocables de l’aragonés (1999), en cuatro tomos, que replega 89.000 rechistros de 180 repertorios lesicals de lugars u redoladas de l’Alto Aragón, que representan 45.500 formas diferens e bels 24.500 lemas diferens. E ya en a primera decada d’o siego xxi, o Dizionario breu de a luenga aragonesa (2002), de Santiago Bal, primer dizionario monolingüe en aragonés, e diferens dizionarios temáticos que replegan e sistematizan a nomenclatura, entre os que se pueden cuaternar espezialmén: o Libro de as matas y os animals. Dizionario aragonés d’espezies animals y bechetals (2004), de Rafel Vidaller; Dizionario aragonés de terminos cheograficos (2008), de Chesús Casaus e Pascual Miguel. Todas istas obras emplegan as Normas Graficas de l’Aragonés.

27Pero o más importán ye que se ba chenerando una creyazión literaria importán e un lumero de publicazions crexién. Asinas, si en o periodo 1986-1990 se publicoron 36 libros (d’os cuals, 30 = 83,3 % emplega as NGA) e en o periodo 1991-1995 se publicoron 41 (d’os cuals, 39 = 95,1 % con as NGA), e en 1996-2000, 103 (d’os cuals, 89 = 87,2 % con as NGA). E ixa dinamica contina en as primeras añadas d’o s. xxi: en 2001-2005 se publicoron 102 libros (89 = 87,2 % con as NGA) e en 2005-2010, 85 libros (61 = 71,7 % con as NGA).

28No solo se fan serbir as Normas Graficas de l’Aragonés, sino que l’aragonés común se ba emplegando amplamén (entre 1971 e 2010 o porzentache de libros escritos en aragonés común se bandéa entre o 50 % e o 75 %, seguntes l’año) e o modelo se ba amillorando poquet a poquet, tanto por o propio treballo d’os escritors como por os estudios e treballos filolochicos.

29Cretica Quintana (2007 [1999], 61-62; 2007 [2002]) a poca presenzia de rasgos d’os dialeutos orientals en l’aragonés común, o que, sin duda, ye zierto, pero no menos zierto ye que muitos d’ixos rasgos son os menos chenuinos de l’aragonés, si los acomparamos con os ozidentals, zentrals e meridionals, e antiparti son de difízil encaxar en o sistema de traza coderén. Con tot e con ixo, reconoxe que:

O modelo d’aragonés aquí describito ha trobau ampla azeutazión a tamas d’as limitazions soziopoliticas d’a fabla aragonesa, entre ras cualas cal destacar espezialmén o desprestichio sozial d’a fabla dende fa sieglos, o mui enantau prozeso de sustituzión lingüistica por parti d’o castellano a que ye chusmesa, a falta de reconoximiento ofizial […] y l’amostranza embrionaria. As normas graficas son cuasi unibersalmén adempribiadas y ro modelo global d’a fabla proposada ye presén en a obra de muitos d’os profesionals de ra luenga, escritors, publizistas, imbestigadors, mayestros, en libros, rebistas, emisions de radio, cursos d’amostranza d’a fabla… S’oserba, con tot y con ixo, que entre ros escritors l’aragonés común ye cuasi nomás usáu por os neofablans […]. Beyemos tamién que l’aragonés común troba reconoximiento en a romanistica internazional pero topa con fuerte oposizión por parti d’o establishment unibersitario zaragozano […]. Ebidenmén encara bi’n ha muito de camín por fer en o cambo d’a normatibizazión de l’aragonés […]. Pero as grans linias ya son marcadas, y de cara a ra normalizazión, no ye consellable de fer-bi grans cambios ni apaños. O modelo d’aragonés común de que se disposa agora ha demostrau a suya biabilidá y la demuestra en a faina de cada día. (Quintana 2007 [1999]: 63-64).-

30Se puede dizir que ixas conclusions son balidas de forma cheneral e que ixa mesma endrezera ha continato dimpués de 1999, dica agora, pero con grans contumanzias dende 2006-2010, cuan empezipian bellas disidenzias.

31Sobre l’atenzión por parti d’a romanistica: Fernández Rei (1999), Gargallo (1999), etc. Á partir de l’año 2000 se publica una serie de treballos que son sobretot reflesions arredol de l’aragonés común, que aportan opinions, soluzions u datos concretos, anque en bels casos son más bien considerazions teoricas: se beigan prenzipalmén Quintana (2007 [2002]), Nabarro (2000), Usón & Tomás (2004), Castañer (2005), Segura (2011), Arnal (2010), Nagore (2009, 2011b, 2011c), etc. Tamién sobre custions de toponimia u onomastica, en espezial a ecsotoponimia e a suya adautazión á l’aragonés (Cortés 2000, Bal 2004). Bi ha aportazions construtibas, que proposan amilloramientos; atras son más bien destrutibas, fendo tabla rasa de tot, como si l’aragonés común no esistise ni s’ese escrito dengún libro en ixa bariedá supradialeutal. Belunas son parando ro terreno ta os episodios de continas disidenzias que sofrimos en l’aragonés dende 2005-2010 dica agora.

32Ye asinas como s’esplica a creyazión de bellas asoziazions, como a Sociedat de Lingüistica Aragonesa (SLA), sobre 2005, creyata por tres (ecs-)miembros d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, u ro Estudio de Filolochía Aragonesa (EFA), sobre 2010, creyata á partir de l’asoziazión “Nogará” (formata por miembros disidens d’o Ligallo de Fablans de l’Aragonés). Istas asoziazions planteyan dos neografías, diferens entre sí, e radicalmén contrarias á ras Normas Graficas de l’Aragonés.

 • 13 A escritura gelar, mesage, con <g> ye un aracaísmo, igual que juntar, minjar con <j>. En o sieglo xv y</j> (...)
 • 14 En aragonés o cherundio más cheneral ye d’o tipo puyando, bebendo, fendo, cullindo. No más en a bar (...)

33A propuesta d’a SLA s’esplizita en De Lingva Aragonensi, 2 (2006), 213-218; e con bel cambio, en o lumeto 4 (2008) d’a mesma rebista. Se carauteriza por estar una propuesta unilateral d’un asoziazión. No ye guaire emplegata ni por escritors en aragonés dialeutal ni por escritors en aragonés común. Tien como alazet o criterio etimolochico, que amera con bellas tradizions d’a escritura meyebal, de forma contraditoria: o resultato ye una grafía asistematica e anacronica que en muitos aspeutos s’asemella á d’o catalán. Asinas, fa distinzión, seguntes a etimolochía, entre <b> e <v>, pero s’escriben con <v> os imperfeutos (caleva, puyava, feva, veniva), en do no ye etimolochica. O fonema interdental fricatibo xordo /θ/ puede representar-se de tres formas diferens: con <c> (alcorce, ciresa), con <ç> (engalçar, charraço) u con <z> (zaguero, troz, ferfez, podez). Bi ha tamién tres soluzions ta representar o fonema palatal africato xordo /ʧ/: con <g> (gelar, ginebro, misage), con <j> (jordón, juntar, minjar) u con <ch> (chuflo, forcancha, tocho).13 S’escribe <h>, anque no representa dengún fonema. O digrafo <qu> puede baler por /k/ (quera) u por /ku/ (quan). Ta representar o fonema nasal palatal /ɲ/ s’emplega o digrafo <ny>, como en catalán: anyada, canyimo. O grafema <x> puede baler por [∫] (ixolomar, baixar, buixo), pero tamién por [ks] (fixo, prefixo, mixto). Se representa siempre a -t final etimolochica (soledat, mont, nueit, puent) e mesmo se fica -t en casos en que no ye etimolochica (en o cherundio: fent, bebent).14 L’azentuazión ye á ro estilo d’o catalán: ferreria [fereɾía], faria [faría], bombolon [bombolón], pero história [istórja], memória [memórja]. S’escribe a -r en os plurals (mullers) e en os infinitibos con enclitico (trobar-lo), pero isto ye d’as pocas cosas en que bi ha coinzidenzia con as NGA; por o demás, os usos que se proposan son bien alexatos d’as NGA.

 • 15 Inorando a istoria e a lei más elemental d’economía lingüistica, pus dende o sieglo xvii s’emplega (...)
 • 16 Ya en 1985, tratando de l’aragonés que caleba amostrar en a escuela, Quintana (2007 [1985], 28) res (...)

34A propuesta d’o Estudio de Filología Aragonesa (2010) ye, igual que l’anterior, de caráuter unilateral, proposata por una asoziazión. Ye tamién istorizista e etimolochista, pero con diferenzias en relazión con d’a SLA. En a suya descrizión no s’esplica como bi ha que representar cada fonema –o que, á o nuestro parixer, serba o lochico–, sino cómo bi ha que leyer cada letra. Ye etimolochista de raso en os usos de <b> e <v> (móbil, vivir) y de <h> (hibierno, ueso). Pero si <h> ye muda en bellas ocasions (hora, huembro, hixopo, hielmo, hombre), en atras bale por belar fricatiba xorda /χ/: hopar /χopáɾ/. Conserba toz os grupos consonanticos cultos: immaterial, pseudonimo, pneumatico, pneumonia, sceptcion, sciencia, scirrosi, scisma, olfactivo, tractar, respectar, arctico, esfincter, simptoma, substituye. En deribatos de formas cultas proposa soluzions como instabilidat, ascientifico, que uno no sape cómo leyer. Se prescribe l’uso d’o digrafo <ny> ta ra nasal palatal /ɲ/: anyo, camenya.15 E o digrafo <tz> ta representar a interdental fricatiba xorda /θ/, tanto en os plurals de sustantibos (caballetz) como en a segunda presona de plural d’os berbos (cantatz). S’escribe <-t> final, que no s’eba escrito dende a Edá Meya: ciudat [θjuðá], fuent [fwén]. O fonema prepalatal fricatibo xordo /∫/, se representa con o digrafo <ix>, en cuenta de representar-se con o grafema <x>, tal como s’eba feito perén dende a Edá Meya dica o escomenzipio d’o sieglo xxi.16 O fonema /k/ puede estar representato por o grafema <c> (cosa) u por <q> (quan), pero a escritura <qu> tamién puede baler por /k/ (qui). Asinas que bels grafemas (<c>, <h>, <g>, <qu>, <x>…) pueden estar interpretatos con balura diferén, seguntes o contesto. En l’azentuazión se proposa a supresión total de tildes.

 • 17 De « errors estratechicos de consecuenzias impribisibles » calificaba Nabarro (2016, 78) as grafías (...)
 • 18 « Cal remerar que a grafía de Uesca de 1987 tenió por aquels diyas una alta azeutazión, difuera de (...)

35O zisma yera creyato17. Con ixo se plegaba ta o que os soziologos Eito & Marcuello (2013-2014) han clamato a “balcanización grafica” de l’aragonés; as suyas causas las troban en conflitos intragrupals, intergrupals e presonals. Si antis esistiba una sola endrezera en a custión grafica (as NGA, consensuatas en un congreso por cuasi todas as asoziazions) e, si alcaso un atra complementaria (a ortografía d’o castellano acotraziata, emplegata por bels escritors localistas),18 agora en tenébanos dos más, as d’a SLA e as d’o EFA (cada una proposata por una asoziazión diferén, de forma unilateral). Ye dizir: cuatro, en total.

36A tamas d’ixo en o zinquenio 2011-2015 o porzentache de libros que aplican as NGA ye encara d’o 75 %. Manimenos, o lumero absoluto de libros publicato por año ba minguando poquet á poquet: de 1998 ta 2003 se publican por año entre 20 e 25 tetulos diferens; dende 2011, entre 12 e 15. Entre as causas que esplican ista mingua pueden estar a puyada d’o pre d’o paper e a mayor atenzión á contenitos dichitals, pero tamién o esbarafundio creyato por a multiplicazión de grafías muito diferens.

 • 19 A Ley 10/2009, de 22 de diciembre, Boletín Oficial de Aragón, núm. 252, de 30 de diciembre de 2009, (...)
 • 20 O Consello d’a Fabla Aragonesa, en l’Asambleya Cheneral de 4 d’aborral de 2017, apreba una proposiz (...)

37Con tot e con ixo, o estricallo d’a situazión encara se fa más gran en as añadas siguiens. A Resoluzión de 16 de mayo de 2017 d’o Director General de Política Lingüística d’o Gubierno d’Aragón (Boletín Oficial de Aragón de 28 de chulio de 2017) se publica debán d’as discrepanzias que se manifestaban en as zagueras añadas con a proposizión de nuebas grafías, e con a finalidá de conseguir un consenso. Pero o resultato estió un aumento d’a dibersidá: una grafía más que se suma á ras atras. Cuan se creya en 2015, drento d’o Gubierno d’Aragón, a Dirección General de Política Lingüística (DGPL) a situazión ye d’esbarafundio e d’enfrontinamiento entre qui continan emplegando as NGA –emplego que contina estando mayoritario– e qui prefieren as neografias d’a SLA (muito minoritaria) e d’o EFA (que se prautica más que más en retes sozials). Antiparti, bi ha escritors locals que continan emplegando a ortografía d’o castellano, más u menos adautata. A DGPL menesteba una –solo una– grafía ta escribir en aragonés por parti de l’almenistrazión publica: yera a condizión ta que a DGPL podese disposar d’un chiquet presupuesto. A DGPL podeba aber determinato usar as NGA, mayoritarias, consensuatas e con una trayeutoria ya muito larga. En cuenta d’ixo, se suposa que ta no quedar mal con denguno e mirando de trobar una imposible neutralidá, proposó un arbitrache internazional, contando finalmén con un informe de tres lingüistas (Andrés / Metzeltin / Sauzet 2017). En ixe prozeso se contó solamén con tres asoziazions (Consello d’a Fabla Aragonesa, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Estudio de Filolochía Aragonesa), como si se tratase d’un pleito entre istas. Pero, en reyalidá, o que se meteba en contraste yera: a) unas Normas graficas de l’aragonés consensuatas por todas as asoziazions, por tanto comuns, emplegatas mayoritariamén dende feba muitas añadas –dende 1974 en a suya bersión probisional, emologatas dende 1987– e que se trobaban en o 80 % d’o corpus testual muderno en aragonés; b) unas proposizions unilaterals, feitas por dos asoziazions, tasamén emplegatas dende feba poco tiempo. O informe reconoxe en a introduzión que as Normas Graficas de l’Aragonés son as más sistematicas, as de mayor uso e trayeutoria, as más senzillas e a más conoxitas por a chen, e que por tanto serban as más recomendables. Pero no las recomienda, sino que fa una mestura d’as NGA con as atras, prebando de decantar-se en unos casos por una soluzión, en atros por atra. O resultato ye un compromís entre barios sistemas incompatibles, una proposizión incoderén e asistematica. Presentato publicamén o 16 de febrero de 2017 en Zaragoza, de forma inmeyata estió refusato en bloque por a SLA e o EFA. O Consello d’a Fabla Aragonesa fazió un pormenorizato analís, siñalando os alcuerdos e desalcuerdos, con razons, datos e argumentos, sin otener contestazión a o respeutibe. En ixas, a DGPL redautó un resumen de dos fuellas e lo publicó como « Resolución de 16 de mayo de 2017 » d’o DGPL (BOA de 29 de chulio de 2017), albertindo que yeran solo que « algunos aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa » e que ixa iba á estar a norma emplegata por a DGPL dica que fese a suya l’Academia Aragonesa de la Lengua.19 Tamién se publicoron en un cuatriptico (Gobierno de Aragón, 2017). D’a mestura de soluzions e de criterios pueden dar ideya os puntos siguiens: –en linia con as NGA, prescribe l’uso d’os grafemas <z>, <ch> e <ñ>, asinas como a no utilizazión d’o grafema <h>; –pero aplica de forma ultraortodocsa o criterio etimolochico, distinguindo <b> de <v> (vino, venir, vegada, igual que voda, avogau), elimina a grafía <g> ta representar o fonema /g/ en o diftongo /gwe/ (uello, uebra, en cuenta de güello, güebra), azeuta l’uso arcaico de <-t> final en parolas como verdat, virtut (fren á berdá, birtú, seguntes as NGA). D’ista grafía fa uso a DGPL dende 2017 dica 2023, e s’emplega por belunos, en gran mida por a presión instituzional (clamamientos d’aduyas á edizión u de premios literarios por o Gubierno d’Aragón), pero no ye guaire emplegata por os escritors ni por as asoziazions más representatibas.20 Con ista ya en tenébanos zinco: como consecuenzia, entre 2015-2020 a utilizazión d’as NGA baxa, trobando-se arredol d’o 50-60 %; o resto d’o porzentache lo comparten as normas d’a DGPL con as atras grafías.

 • 21 D’ista traza se preba de compensar en bella mida a supresión d’as Academias de l’Aragonés e d’o Cat (...)
 • 22 Seguntes l’articlo 8 d’as ordinazions, se teneban que desinar, en iste orden: 1º) 5 por as Cortes d (...)
 • 23 Por exemplo, imposan a escritura d’una <i> debán de <x> en toz os casos: debaixo, caixa, buixo. En (...)

38Creyata l’Academia Aragonesa de la Lengua (AAL), d’alcuerdo con l’articlo 7 d’a Lei 2/2013, de 9 de mayo, d’uso, protezión e promozión d’as luengas e modalidaz lingüisticas propias d’Aragón, o Gubierno d’Aragón (GA) publicó en o Boletín Oficial de Aragón (BOA) de 20 d’abril de 2018 o Decreto 56/2018, de 10 d’abril, por o que s’apreban as ordinazions de dita Academia, que la componen dos institutos: o Instituto de l’Aragonés e o Institut aragonès del Català.21 D’alcuerdo con l’articlo 8 d’as ordinazions, l’Academia queda constituyita en que se nombren os academicos de lumero por Decreto d’o GA, cosa que se fa en o Decreto 122/2021, de 29 de chulio (BOA de 10 d’agosto de 2021), por o que se nombran 15 academicos.22 A primera reunión formal estió ro día 1 d’otubre de 2021, en a que s’adscribioron 6 academicos á ro Institut Aragonès del Català e 9 á ro Instituto de l’Aragonés. O plenero d’iste Instituto alcordó ro día 4 d’abril de 2022 a creyazión d’a Comisión de Grafía, que se constituyó ro día 11 d’abril de 2022, e que dimpués de muitas reunions de treballo elaboró un decumento tetulato “Ortografía de l’aragonés”: o Plenero de l’AAL l’aprebó ro día 3 d’abril de 2023 (e se publicó en o BOA d’o 20 d’abril de 2023). Toz os miembros d’o Institut Aragonés del Català botoron a fabor á güellos pretos; d’os miembros d’o Institut de l’Aragonés, seis botoron á fabor e tres en cuentra, presentando boto particular, con chustificazión por escrito. Quedaba asinas consumato o que ya se prebeyeba dende o prenzipio, data ra composizión d’o Instituto de l’Aragonés. En muitos grafemas bi abió, como yera de dar, total coinzidenzia e s’apreboron por unanimidá: <a>, <o>, <d>, <f>, <l>, <m>, <n>, <p>, <s>… Pero en os que bi eba diferenzias, en cuasi toz os casos o que aprebó coinzide prauticamén con a propuesta d’o EFA, con o que nos podemos escusar a descrizión. Una d’as pocas cosas que no coinzide ye a -z final d’os plurals (e d’as segundas presonas de plural en a conchugazión berbal), pus o que se quereba aprebar yera -tz, que se refusó. En cheneral se trata d’unas normas pro incoderens, que tienen como criterio prenzipal o etimolochico, e rescatan grafías arcaicas en bels casos, anque en atros imposan formas graficas que no son estatas emplegatas en aragonés ni en a Edá Meya.23 Sobre tot, o que truca l’atenzión ye que istas normas inoran que os libros e publicazions en aragonés dende as añadas 70 d’o sieglo xx han utilizato prenzipalmén e mayoritaria unas normas basatas en o criterio fonolochico. Asinas, a grafía proposata por l’AAL creba por completo con a tradizión establita, deforma totalmén a imachen grafica e s’alexa pro d’a luenga fablata.

39Ya antis de que se fese publica ista ortografía se nimbió ta l’AAL un manifiesto firmato por 20 asoziazions en que se demandaba una reflesión funda sobre o que ya se sospeitaba que s’iba á aprebar e se demandaba un prozeso de consulta en o que podesen partizipar e manifestar á suya opinión asoziazions, escritors, lingüistas e dozens, por tal de conseguir un consenso.

 • 24 Se beiga, á o respeutibe: Messner & Muller 1983, Fernandez Rei 1999, Gargallo 1999, Metzeltin 2004, (...)

40Dimpués de fer-se publica a nueba grafía, a DGPL lebó á cabo un prozeso consultibo, fruito d’o cual ye un estenso informe con calendata de 5 de chulio de 2023, en o que se mete de manifiesto que o que s’asperaba, seguntes a “fuella de rota”, ye que l’AAL refirmase a grafía d’a DGPL, cosa que, como ye ebidén, no ocurrió. Tamién se feba constar que, en bista d’o contenito de l’acuerdo 2/2023 de l’AAL e d’as implicazions que teneba en relazión con as competenzias d’o Departamente de Educación, Cultura y Deporte d’o GA, s’eban demandato informes churidicos e teunicos e s’eba feito un prozeso de consulta, farchato en 37 mesas de dialogo, con un total de 118 presonas consultatas de diferens ambitos. Seguntes o resumen d’os resultatos, a gran mayoría creye que a norma de l’AAL ye complicata e no faborexe os prozesos d’aprendizache, que l’aragonés pierde identidá, que no ye apropia ta ra más gran parti d’as bariedaz dialeutals (os fabladors natibos no se i reconoxen) e que s’ese d’aber consensuato. A mayoría d’a chen no l’azeuta. As instituzions manifiestan que no ye prautica ni funzional, que suposa costes economicos, que no son estatas consultatas, que no s’ha tenito en cuenta o treballo feito en as zagueras decadas e que l’aragonés no puede “premitir-se a fachenda” de preszindir de buena cosa d’escritors, filologos e estudiosos que en o zaguer meyo sieglo han conseguito que luenga se mantenese, se publicasen estudios zientificos que sitúan l’aragonés entre as luengas romanicas,24 e que se cautibase literariamén. En funzión d’isto se proposa á l’AAL: flesibilizazión, a posibiliá d’incorporar bel elemento identitario, o establimiento d’un periodo transitorio, a elaborazión d’un plan economico que premita a suya implantazión, a subsanazión de defizenzias de caráuter teunico, a eliminazión d’o termino “oficial”.

41Por atro costato, se publicó a Resoluzión d’a DGPL de 17 de chulio de 2023 (BOA de 28 de chulio de 2023), por a que s’establexe un periodo transitorio d’adautazión ta ra implementación de l’Acuerdo 2/2023 de l’AAL en l’ambito instituzional e de l’amostranza, datos os costes economicos que ixo ocasionarba, que a suya durada penderá de cuán bi aiga presupuestos asignatos ta asumir ixos costes, e que, tanimientres, se mantendrá a bichenzia d’a representazión grafica establita por a DGPL (Resoluzión de 16 de mayo de 2017).

 • 25 Por a nuestra parti, emos feito notar a falta de coderenzia interna (Nagore 2023).

42O Consello d’a Fabla Aragonesa aprebó en l’asambleya de 10 de chunio de 2023 a suya posizión « debán d’a nueba ortografía » (Fuellas, 275, mayo-chunio 2023, 6), manifestando ro suyo desalcuerdo porque incumple, entre atros, os siguiens prenzipios: a) o de simplizidá (ye complexa e muito complicata, etimolochizista, nos pas sistematica, erratica e conzietera, e puede tener repercusions muito negatibas en l’amostranza); b) o d’adautazión (no reflexa a prenuncia reyal d’as manifestazions orals de l’aragonés e dará orichen á confusions, errors e mesmo fasificazions idiomaticas); c) o de continidá (ye una ortografía nueba, sin garra tradizión ni corpus testual que la refirme, que dentra en ubierta escontradizión con o que ye estato escrito e publicato en aragonés dende fa decadas); d) o d’independenzia grafica (fa más febles as márguins de seguranza del’aragonés en relazión con as luengas d’arredol; a identidá grafica ye menos clara); e) o de trasparenzia (o prozeso s’ha carauterizato por a falta d’informazión; no s’ha consultato á escritors, ni á rechiradors, ni á mayestros; os alcuerdos s’han prenito por botazions e no pas por consenso).25

43Tot isto dixa beyer que as normas de l’AAL no son estatas bien acullitas ni por a DGPL, ni por as asoziazions, ni por escritors, ni por os profesors. A unica asoziazión que s’aprezisó a manifestar o suyo refirme á ras normas de l’AAL (antis de que se fesen publicas en o BOA) estió o EFA, o que ya resulta pro sinificatibo.

44O resultato ye que agora tenemos seis normas graficas, porque, por más que cada grafía aspire á sustituyir á ras atras, o que fa ye sumar-se á ras demás. Ixa situazión fa muito mal e ye insostenible. Bi ha soziologos que beyen a causa en una baralla entre asoziazions por imposar o suyo punto de bista (Eito & Marcuello, 2020, 86). Un antropologo e naturalista (Vidaller 2015, 23) la esplica en parellanos terminos, por a dinamica entre tribus urbanas, por a urbanización d’o fenomeno de rebindicazión d’a luenga aragonesa, más que más en Zaragoza, e a consiguién aparixión de “mastos” que preban de controlar o rabaño.

45O paradocsal ye que á escritors que leban diez, bente u trenta añadas escribindo e publicando en aragonés, unas pocas presonas (entre as cuals, belunas que no han publicato nunca ni un libro en aragonés), sin consultar-lis á ixos escritors, lis digan cómo tienen que escribir, modificando radicalmén e de sopetón a grafía. Talmén astí siga o taute d’a custión.

 • 26 En o « Repertorio de publicazions unitarias no periodicas en aragonés (1971-2013) » (Nagore 2013) s (...)

46No ye mica razonable que s’inore que lebamos zincuanta añadas escribindo por meyo d’una grafía (as NGA) que se basa en criterios fonolochicos e que ya en as añadas 70 d’o sieglo xx se retalinió a custión d’a grafía de l’aragonés. Resulta increyible que bi aiga chen que propose rancar de zero, como si ixas zincuanta añadas no esistisen e no s’ese escrito cosa en aragonés.26 Ye como no tener en cuenta o contesto istorico, cultural e sozial.

 • 27 Ye una aberrazión, pus seguntes a fonetica istorica de l’aragonés o grupo final -ts eboluziona á -z(...)

47Pero o que ha ocurrito con a grafía ye pro prebisible que ocurra con a gramatica. O cambio de grafía ya leba aparellata bella modificazión en a morfolochía. Asinas, en o plural, o que s’ha emplegato siempre en l’aragonés común, e tamién en todas as bariedaz dialeutals, ye fuen, pl. fuens. Agora, se pretende que escribamos fuent, pl. fuents.27

 • 28 Se beiga una reseña muito negatiba á ista obra en Nabarro (2022), qui cretica escuentradizions e de (...)

48A rezién publicazión d’una gramatica por parti d’o EFA (2021)28 ya nos fa sospeitar o que s’imposará por botazión en l’AAL: chustamén o contrario d’o que más á ormino s’ha emplegato en aragonés común dende as añadas 70 d’o s. xx. Usos que ya yeran pro claros en a escripta formal de l’aragonés en as añadas 80 d’o sielgo xx (Nagore 1983), parixe que agora, en as zagueras añadas, belunos quieren espaldar u meter en cuestión (Nagore 2022b). Asinas, os partizipios en -ato, -ito (puyato, adubito), que no solo son os más chenuinos (fren á ras formas en -au, -iu), sino os más emplegatos por os escritors que escriben aragonés literario común; os condizionals en -(a)rba, -erba, -(i)rba (puyarba, meterba, cullirba), fren á ras formas con morfema -ría, de tipo castellano; a construzión d’os tiempos compuestos d’os berbos intransitibos de mobimiento e d’o berbo estar con o berbo asiliar ser (yes estato, yéraz puyatos, soi baxato, son tornatas); u a colocazión en as combinazions d’os pronombres átonos (lo me, la te, lo bos, las nos…) (Nagore 2022b, 16).

49Como siñala Nabarro (2022, 184), en relazión con a gramatica d’o EFA:

A propuesta talmén más sosprendén de todas as que i trobamos ye a prebatina de cambio d’o paradigma d’os articlos determinatos, consistén en faborexer as formas lo / la / los / las sobre atras posibilidaz e discriminando, de traza muito espezial, á o sistema o / a / os / as, que, antiparti d’estar o más emplegato en os diferens modelos d’aragonés común cotemporanios, conta con a mayor estensión diatopica –e, por ixo, tamién diasistematica– de toz os posible sistemas u paradigmas contendiens.

50Ya denunziábanos en 2018, en relazión con istas custions: « nos encontramos hoy con una situación parecida a la de la grafía: con una contra que se ejerce desde ciertos grupos, frente al intento de orientar normativamente la morfología del aragonés » (Nagore 2018a, 193) e metébamos, prezisamén, entre atros, o exemplo d’os articlos, dizindo que no aduya mica á ra normatibizazión que belunos empezipien á emplegar agora, de traza asistematica, tanto o como lo, tanto os como es, tanto as como las, en cuenta d’o paradigma cheneral (o, a, os, as).

51En resumen, fren a o que ye una normatibizazión pro refincata dimpués de zincuanta añadas de « renaxedura » (creyazión literaria, publicazión de dizionarios, estudios), parixe que bellas collas de rezién creyazión preban de dar un chiro radical en custions de grafía, u de morfolochía. O resultato ye o que capeba asperar: dudas, dandaleos, enfrontinamientos… que no solamén produzen aturamiento, sino retacule en o prozeso de normatibizazión. Tien tamién consecuenzias negatibas en a normalizazión sozial d’a luenga. E se creya un clima d’inseguranza, de perplexidá, d’esbarafundio, o que fa muito mal en una luenga tan minoritaria como l’aragonés, en a que o grau d’instituzionalizazión ye tan chiquet.

52A multiplizidá de normas ye insostenible. A imachen grafica unitaria d’a luenga escrita ye fundamental. Si un idioma no tien una grafía común bien refincata, estable e con una tradizión escrita ampla, ye difízil que pueda continar puyando enta atros escalerons d’o prozeso de normatibizazión. Si os escritors u os profesors se dixasen estorrozar por os conzietos de bellas collas, tenerban que cambiar de grafía u de morfolochía cada zinco u diez añadas. O que serba no solamén surrealista, sino suizida. Bien se bale que, á tamas de tanto esbarafundio, a mayoría d’os escritors no se dixan acotolar por ixas autituz espaldaderas. Ixo nos fa estar una miqueta optimistas, encara que o panorama no dixa d’alticamar.

Haut de page

Bibliographie

Abarca de Bolea, Ana [1602-1685], 1980 [1679], Obra en aragonés. Introduzión, notas y comentarios de Inazio Almudébar, Chulio Brioso, Angelines Campo y Francho Nagore. Huesca, Consello d’a Fabla Aragonesa.

Academia Aragonesa de la Lengua, « Acuerdo normativo 2/2023, de 2 de abril, de la AAL sobre la norma ortográfica oficial del aragonés », BOA de 20 de abril de 2023.

Alcover, Carme & Quintana, Artur, 2000, Plans reguladors d’ensenyament de l’aragonés i el català a l’Aragó, Zaragoza, Edizions de l’Astral (Publicaciones del Rolde de Estudios Aragoneses).

Aliaga, José Luis / Arnal, María Luisa, 1999, Textos lexicográficos de Benito Coll (1902-1903) presentados al Estudio de Filología de Aragón. Edición y estudio, Zaragoza, Libros Pórtico.

Andrés Díaz, Ramón de – (Universidad de Oviedo) / Metzeltin, Michael (Universität Wien) / Sauzet, Patric (Université de Tolouse): Una grafía común para el aragonés y sus variedades. Informe. [s. l., s. f.; presentato en Zaragoza, o 16 de febrero de 2017].

Arnal Cavero, Pedro, 1953, Refranes, dichos, mazadas… en el Somontano y montaña oscense, Zaragoza, Institución Fernando el Católico.

Arnal Purroy, María Luisa 2010, « El aragonés patrimonial y el aragonés común. Examen de una vieja cuestión a la luz de la reciente Ley de Lenguas de Aragón », en Castañer, R. Mª & Lagüens, V. (eds.), De moneda nunca usada. Estudios dedicados a José María Enguita Utrilla, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 71-83.

Bal Palazios, Santiago, 2004, « Un trango más enta ra normatibizazión de l’aragonés. Trasliterazión e adautazión de a onomastica no aragonesa », en F. Nagore (ed.), Estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura. Autas d’a III Trobada [Uesca-Alquezra, 17-20 d’otubre de 2001], Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004, 167-175.

Ballarín Cornel, Ángel, 1971, Vocabulario de Benasque, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».

Ballarín Cornel, Ángel, 1976, Elementos de gramáticas benasquesa, Zaragoza.

Ballarín Cornel, Ángel, 1978, Diccionario del benasqués. Segunda edición aumentada y corregida por Ángel Ballarín Ferraz, Zaragoza, Talleres Gráficos “La Editorial”.

Benítez Marco, María Pilar & Latas Alegre, Óscar, 2022, Sobre la pastorada aragonesa. Estudio filológico de las pastoradas en aragonés del siglo xviii, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Benítez, María Pilar & Latas, Óscar, 2013, «Sobre los villancicos barrocos en aragonés de los siglos xvii y xviii », Alazet, 25, 9-30.

Blasco Ferrer, Eduardo, 1996, Linguistik für Romanisten. Grundbegriffe im Zusammenhang, Berlín, E. Schmidt.

Castañer Martín, Rosa María, 2005, « L’aragonès: perspectives de cooficialitat i de model unitari », en Mª Dolors Burdeus & Joan Verdegal (eds.), Europa parla (I). Llengües romàniques minoritzades d’Europa. Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura. Tevista de recerca humanística i científica, XVI (Borriana, Agrupació Borrianenca de Cultura), 2005, 35-43.

Consello Asesor de l’Aragonés, 2011, Resoluzions e informes (2000-2011), Uesca, Consello d’a Fabla Aragonesa / Instituto de Estudios Altoaragoneses / Rolde de Estudios Aragoneses. Con a colaborazión d’o Departamento de Educación, Cultura y Deportes d’o Gobierno de Aragón.

Cortés Alonso, Roberto, 2000, « Notas ta o debate sobre a traduzión / adautazión d’a toponimia forana en aragonés », Luenga & fablas, 4 (2000), 103-106.

Diputación Provincial de Zaragoza, 2015, Colecciones de voces aragonesas presentadas al Estudio de Filología de Aragón para la formación del Diccionario aragonés por D. Jorge Jordana y Mompeón, D. Luis Rais Gros y D. Benito Coll y Altabás, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza.

Dirección general de política lingüística, « Informe sobre el acuerdo de la Academia Aragonesa de la Lengua sobre la norma de uso correcto del aragonés », documento con calendata 05/07/2023. [Consultable en http: www.aragon.es/verificadoc].

Eito, Antón y Marcuello, Chaime, 2013-2014, « A balcanizazión (grafica) de l’aragonés. Una reflesión dende la soziolochiya », Luenga & fablas, 17-18 (2013-2014), 145-150.

Eito, Antón y Marcuello, Chaime, 2020, El futuro del aragonés. Un análisis prospectivo y social, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Estudio de Filología Aragonesa, 2010, Propuesta ortografica de l’Academia de l’Aragonés, Zaragoza, Edicions Dichitals de l’Academia de l’Aragonés.

Estudio de Filología Aragonesa, 2021, Gramatica basica de l’aragonés, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Fernández Rei, Francisco, 1999, « El aragonés, lengua románica (re)emergente », en Nagore / Rodés / Vázquez (eds.), 1999, 43-74.

Gargallo Gil, José Enrique, 1999, « El aragonés en su contexto romance », en Nagore / Rodés / Vázquez (eds.), 11-29.

Gargallo Gil, José Enrique & Bastardas, María Reina (coords.), 2007, Manual de lingüística románica, Barcelona, Ariel.

Gobierno de Aragón, 2017, Grafía ta l’Aragonés d’emplego instituzional d’o Gubierno d’Aragón, Zaragoza. [Cuatriptico en midas 147 x 106 mm]

Dirección general de política lingüística, « Informe sobre el acuerdo de la Academia Aragonesa de la Lengua sobre la norma de uso correcto del aragonés », documento con calendata 05/07/2023.

Latas Alegre, Óscar, 2019, Recosiros. Biblioteca de autores en aragonés. Sabiñánigo, Rolde O Caxico.

Latas Alegre, Óscar, 2021, Las pastoradas aragonesas de Yebra de Basa en el siglo xix, Sabiñánigo, Amigos de Serrablo.

Messner, Dieter & Muller, Hans-Joachim, 1983, Ibero-Romanisch. Einfürhrung in Sprache und Literatur, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Metzeltin, Miguel (2001): « Identidad y lengua: el caso de Aragón », en Nagore / Rodés / Vázquez (eds.), Estudios y rechiras arredol d’a luenga aragonesa y a suya literatura. Autas d’a II Trobada [Uesca, 18-20 de nobiembre de 1999], Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001, 15-21.

Metzeltin, Miguel (2004): Las lenguas románicas estándar. Historia de su formación y de su uso, Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana.

Moreno Cabrera, Juan Carlos, 2003, El universo de las lenguas. Clasificación, denominación, situación, tipología, historia y bibliografía de las lenguas, Madrid, Castalia.

Mosterín, Jesús, 1981, La ortografía fonémica del español, Madrid, Alianza Editorial.

Mostolay, Chesús de–, 2010, « Yo no bailo a <j>, la fablo (Sobre l’uso de o fonema consonantico belar fricatibo sordo en o Semontano) », Luenga & fablas, 14 (2010, 177-188.

Nabarro, Chusé Inazio, 2000, « Biello idioma de loiras y paxarelas, de tu qué se fayó? (arredol d’a koiné aragonesa) », Luenga & fablas, 4 (2000), 9-27.

Nabarro, Chusé Inazio, 2016, « Sobre a custión ortografica de l’aragonés », Luenga & fablas, 20 (2016), 71-79.

Nabarro, Chusé Inazio, 2022, « A Gramatica basica de l’aragonés d’o EFA », Luenga & fablas, 26 (2022), 179-185.

NGA = Normas graficas de l’aragonés emologatas en o I Congreso ta ra Normalizazión de l’aragonés. Uesca, Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, 1987. [Se pueden beyer tamién agora en: « Normas graficas de l’aragonés », Luenga & fablas, 11 (2007), 151-171].

Nagore Laín, Francho, 1983, « Notas sobre el uso administrativo del aragonés », Revista de Llengua i Dret, 2 (1983), 97-110.

Nagore Laín, Francho, 1989, Gramática de la lengua aragonesa. Quinta edición, Zaragoza, Mira Editores. [Primera edizión: 1977].

Nagore Laín, Francho, 1999a, « Bentizinco añadas de libros en aragonés (1971-1995) », en F. Nagore / F. Rodés / Ch. Vázquez Obrador (eds.), Estudios y rechiras arredol d’a luenga aragonesa y a suya literatura. Autas d’a I Trobada [Uesca, 20-22 de febrero de 1997], Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses / Consello d’a Fabla Aragonesa, 1999, 395-419.

Nagore Laín, Francho, 2002, « La situation sociolinguistique de l’aragonés », en Boyer, Henri & Lagarde, Christian (dir.), L’Espagne et ses langues. Un modèle écolinguistique?, Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 169-186.

Nagore Laín, Francho, 2003a, « Os libros en aragonés en os años 1996-2000 », Luenga & fablas, 7 (2003), 93-108.

Nagore Laín, Francho, 2003b, « L’emploi du graphème lh pour represénter la palatale latérale dans des textes en aragonais des xiv, xv et xvi siècles », en Castano, Rossana, Guida, Saverio et Latella, Fortunata (éd.), Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc. Actes diu Septième Congrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes (Reggio Calabria – Messina, 7-13 juillet 2002), Roma, Viella Librería Editrice, 2003, tome II, pp. 1051-1075.

Nagore Laín, Francho, 2004, «La llengua aragonesa: entre l’extinció i la normativització », en Pradilla Cardona, Miquel-Àngel (coord.), Calidoscopi lingüístic. Un debat entorn de les llengües de l’Estat, Barcelona, Ediciones Octaedro-Ediciones Universitarias de Barcelona, pp. 215-244.

Nagore Laín, Francho, 2006, « Os libros en aragonés en os años 2001-2005 », Luenga & fablas, 10 (2006), 63-80.

Nagore Laín, Francho, 2009, « Algunas notas sobre la codificación y la normativización del aragonés », en Chernova, Ekaterina & Ibba, Daniela (eds.), Actes de les Primeres Jornades sobre Llengües Minoritaries. La codificació, Girona, Universitat de Girona, Observatori de les Llengües d’Europa i de la Mediterrània, pp. 65-120.

Nagore Laín, Francho, 2011a, « Influences linguistiques occitanes dans les registres de la douane de Canfranc (Aragon) du xve siècle », en Rieger, Angelica (éd.), avec la collaboration de Sumien, Domerge, L’Occitanie invitée de l’Euregio. Liège 1981 – Aix-la-Chapelle 2008: bilan et perspetives / Occitània convidada de l’Euregio. Lièja 1981 – Aquisgran 2008: Bilanç e amiras / Okzitanien zu Gast in der Euregio. Lüttich 1981 – Aachen 2008: Bilanz und perspektiven. Actes du Neuvième Congrès International de l’Association Internationale d’Études Occitanes, Aix-la-Chapelle, 24-31 août 2008. 2 tomes, Aachen, Shaker Verlag, 2011, tome I, pp. 239-254.

Nagore Laín, Francho, 2011b, « A normatibizazión de l’aragonés en as añadas 1970-2010 », El Ebro. Revista aragonesista de pensamiento, 8 (2011), 111-151.

Nagore Laín, Francho, 2011c, « Sobre el proceso de normativización del aragonés moderno », en Pirineoetacko hizkuntzak: oraina eta lehena: Euskaltzaindiaren xvi Biltzarra, [xvi Congreso de Euskaltzaindia, Iruñean, 2008ko urriaren 6tik 10era], Bilbo, Euskaltzaindia = Real Academia Vasca, 2011, pp. 587-611.

Nagore Laín, Francho, 2013, « Repertorio de publicazions unitarias no periodicas en aragonés (1971-2013) », en El aragonés en el siglo xxi. Informe [J. I. López Susín, coord.], Zaragoza, Fundación Gaspar Torrente, pp. 89-143.

Nagore Laín, Francho, 2018a, « La estandarización del aragonés », en Giralt Latorre, Javier & Nagore Laín, Francho, Lenguas minoritarias de Europa y estandarización, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp. 161-207.

Nagore Laín, Francho, 2018b, « La norma gráfica del aragonés moderno: un proceso enmarañado », en Alén Garabato, Carmen & Brea, Mercedes, Limba noastră-i o comoară… Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2018, pp. 223-238.

Nagore Laín, Francho, 2022a, O sistema fonolochico de l’aragonés, Uesca, Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa [col. “A tefla de cuatro fuellas”, 10).

Nagore Laín, Francho, 2022b, « Os lenguaches almenistratibos en as luengas minorizatas », Fuellas, 271 (setiembre-otubre 2022), 13-17.

Nagore Laín, Francho, 2023, « Sobre a coderenzia interna d’o sistema grafico: o caso d’a grafía d’o fonema /ʎ/ en aragonés », Fuellas, 273-274 (chinero-abril 2023), 18.

Nagore, F. / Rodés, F. / Vázquez, Ch., 1999, Estudios y rechiras arredol d’a luenga aragoneas y a suya literatura. Autas d’a I Trobada [Uesca, 20-22 de febrero de 1997], Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses.

Otero, Carlos-Peregrín, 1972, « Con la benia de la Academia », en Letras, I, Barcelona, Seix Barral, 51-84.

« Posizión de l’Asambleya d’o Consello d’a Fabla Aragonesa debán d’a nueba ortografía ta l’aragonés aprebata por l’Academia Aragonesa de la Lengua como proposizión d’o Instituto de l’Aragonés », Fuellas, 275 (mayo-chunio 2023), 6.

Pueyo Roy, Mercedes, 1973, El dance en Aragón. Origen y problemas estructurales de una composición poética, Zaragoza, Imprenta Heraldo de Aragón.

Quintana, Artur, 1990, « Die kodifizierung der neuaragonesischen Schriftsprache », en Wolfgang Dahmen et al. (coord.), Zum Stand der Kodifizierun romanischer Kleinsprachen, Tübingen, 1990, 199-215.

Quintana, Artur, 2007 [1985], « ¿Qué aragonés n’a escuela? », en A. Quintana, Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatura, edizión a ro cuidiau d’Hèctor Moret, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya / Institut d’Estudis del Baix Cinca, 2007, 27-29. [Publicato antis en Rolde, 30 (julio-septiembre 1985), 4-5].

Quintana, Artur (2007 [1999]): «Chenesis y carauteristicas de l’aragonés común», en A. Quintana, Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatura, edizión a ro cuidiau d’Hèctor Moret, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya / Institut d’Estudis del Baix Cinca, 2007, 49-64. [Publicato antis en F. Nagore et al. (eds.), Estudios y rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura. Autas d’a I Trobada, Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1999, 31-42].

Quintana, Artur (2007 [2002]): «Bellas considerazions sobre ro prozeso de normatibizazión de l’aragonés», en A. Quintana, Xandra. Estudios aragoneses de luenga e literatura, edizión a ro cuidiau d’Hèctor Moret, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya / Institut d’Estudis del Baix Cinca, 2007, 83-86. [Publicato antis en Caplletra, 32 (2002), 81-84].

Quintana, Artur (2016 [1980]): “L’aragonés comú” [1980], Luenga & fablas, 20 (2016), 93-102.

« Resolución de 16 de mayo de 2017, del Director General de Política Lingüística, por la que se da publicidad a algunos aspectos básicos de la representación gráfica de la lengua aragonesa », Boletín Oficial de Aragón, 29 de junio de 2017. (Corrección de errores: BOA, 20 de septiembre de 2017).

« Resolución de 17 de julio de 2023, de la Dirección General de Política Lingüistica, por la que se da publicidad a algunas medidas para la implementación, en el ámbito institucional y de la enseñanza, de las normas referidas al uso correcto de la lengua aragonesa establecidas por la Academia Aragonesa de la Lengua », Boletín Oficial de Aragón, 28 de julio de 2023, 29286-29287.

Santolaria, Miguel, 1987, As charradas de Tonón. Razons ta ra esfensa de l’aragonés y d’a suya normalizazión, Uesca, Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa.

Segura Malagón, Juan-José, 2011, « Principios y criterios para una codificación normativa del aragonés », en A. Sagarna, J. Lakarra y P. Salaberri (eds.), Pirineotako hizkuntzak: lehena eta oraina, Bilbao, Euskaltzaindia, 2011, 441-467.

Sociedat de Lingüistica Aragonesa, 2006, 2008: “Cuestiones de ortografía”, De lingva aragonensi, 2 (2006), pp. 213-218; e “Cuestiones de ortografía”, en “Normas de publicación”, De lingva aragonensi, 4 (2008), pp. 178-182.

Tomás Faci, Guillermo / Laliena Corbera, Carlos & Torre Gonzalo, Sandra de la–, 2021, El original de la Letra Intimada. La carta autógrafa del Justicia de Aragón Juan Jiménez Cerdán (1435), Zaragoza, El Justicia de Aragón.

Usón, Chusé Raúl, e Tomás, Chabier, 2004, « Bellas considerazions sobre criterios en a estandarizazión de l’aragonés », en F. Nagore (ed.), Estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura. Autas d’a III Trobada [Uesca-Alquezra, 17-20 d’otubre de 2001], Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004, 435-460.

Vázquez Obrador, Jesús, 1988, « Poesías en aragonés de la Palestra Nvmerosa Avstriaca (Huesca, 1650): estudio lingüístico », Alazet, 0 (1988), 153-190.

Vázquez Obrador, Jesús, 2020, «Documentos relativos al contrato entre el pintor Bernat de Aras y el concejo de Pompién para realizar un retablo en 1461: edición y comentarios lingüísticos », Alazet, 32 (2020), 103-141.

Vidaller Tricas, Rafel (2015): “Aurons”, Fuellas, 230 (nobiembre-abiento 2015), 22-25.

Siglas

AAL = Academia Aragonesa de la Lengua

BOA = Boletín Oficial de Aragón

CFA = Consello d’a Fabla Aragonesa

DGPL = Dirección General de Política Lingüística

EFA = Estudio de Filología Aragonesa

GA = Gobierno de Aragón

NGA = Normas Graficas de l’Aragonés, emologatas en o I Congreso ta ra normalizazión de l’aragonés, zelebrato en Uesca en 1987.

SLA = Sociedat de Lingüistica Aragonesa

UZ = Universidad de Zaragoza

Haut de page

Notes

1 Permanexioron ineditos bellas añadas, dica que se publicoron en Fuellas, 30 (1982), 5, e en Fuellas, 57 (1987), 12-15.

2 Os poemas “Ayere, uey” se publicoron en a rebista Argensola, tomo xvi, lumers 61-64 (1966-67), pp. 103-107. Pero ixa rebista se publicaba allora con muito retraso e achuntando barios lumers, por o que l’año reyal de publicazión d’o tomo xvi debió d’estar 1972. Ixos bersos se ficoron en a 2ª edizión enamplada de No deixez morir a mía boz (1985), pp. 55-61. O cuento “A yaya Andresa” se publicó en Argensola, tomo xvii, lumers 65-70 (1968-70), pp. 169-172, que beyó a luz reyalmén en 1973.

3 Sospiros de l’aire (1971), de Francho Nagore; No deixéz morir a mía voz (1972), d’Ánchel Conte (2ª edizión: No deixez morir a mía boz, 1985).

4 En a rebista Jacetania (de Chaca) dende 1970-71; en o periodico quinzenal Andalán (Zaragoza) dende l’agüerro de 1972.

5 Se puede beyer en articlos de periodicos e rebistas á o largo de 1975. O primer libro que se publicó d’alcuerdo con istas normas graficas estió Garba y augua, d’Eduardo Vicente de Vera, ya en 1976.

6 Anque se ban trobando bels testos curtos en aragonés que antis no conoxébanos, como os billanzicos barrocos en os sieglos xvii-xviii (Benítez & Latas 2013) e se ban conoxendo millor bels testos más largos, como as pastoradas en os sieglos xviii-xix (Pueyo 1973; Benítez & Latas 2022; Latas 2021), no dixa d’estar un produzión testual escarransita ta cuatro sieglos. En cuanto á l’aragonés meyebal, no ye solo que no tenese una norma fixa, sino que o suyo sistema fonolochico yera pro diferén d’o de l’aragonés contemporanio. Antiparti, os testos meyebals yeran –e son– poco conoxitos, cuasi solo por bels istoriadors e eruditos.

7 Ye o caso, por exemplo, de Añada’n la val d’Echo (1979), de Veremundo Méndez Coarasa, en aragonés cheso; u de Prosa y verso (1983), de Tonón de Baldomera (Antonio López Santolaria), en aragonés ribagorzano.

8 As eszeuzions las podemos trobar más en os Semontanos (d’Ayerbe, de Uesca, de Balbastro), ye dizir, en l’aragonés meridional, ya que ixa mena d’aragonés ye muito omochenio e parellano en amplos territorios, fren á l’aragonés d’as bals altas, con muitas diferenzias entre unas bals e atras. Tamién ye más castellanizato, pero si se priban os castellanismos, o tipo d’aragonés que tenemos ye muito zercano á l’aragonés común. Por ixo, ye esplicable que bels autors d’istas redoladas meridionals aigan escrito en aragonés común (anque os dialeutalismos semontaneses se i dixen beyer de cabo cuan). Por exemplo: Inazio Almudébar, de Sietemo (Beyendo chiraro o sol, 1980), Chusé Mª Guarido Ubiergo, de Lo Grau (A nuestra canta, 1983), Miguel Santolaria, de Sabayés (Mal d’amors, 1983), Chuaquín Borruel Buil, de L’Almunia d’o Romeral (Con xucamorros y forqueta, 1989).

9 As firmas d’os representans, feitas en Uesca o 19 d’abril de 1987, se pueden beyer en as planas zagueras (NGA, 1987: 42-43). Firman en representazión d’as siguiens asoziazions u entidaz: Consello d’a Fabla Aragonesa, Ligallo de Fablans de l’Aragones, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Rolde d’Estudios Nazionalista Aragonés, Chunta unibersitaria por a Reconoxedura y a promozión de l’aragonés, Rolde de Fabla Aragonesa de Chaca, Asoziazión “Alasets” (Bal de Benás). Unicamén faltan as firmas d’os representans baxo a zaguera d’as asoziazions, o Grupo de triballo de lo cheso.

10 Por exemplo, o grafema <z> posibilita a coderenzia grafico-morfolochica en casos como: falz / falzes (cast. ‘hoz / hoces’), mozet / mozalla (cast. ‘chico / ‘conjunto de chicos’).

11 En concreto, entre 1986-1990, o 83,3 %; en 1991-1995, o 95,1 %; en o zinquenio 1996-2000, o 92,23 % (Nagore, 1999a, 2003a, 2011b, 2018a, 2018b); en o zinquenio 2001-2005, o 87,2 % (Nagore, 2006).

12 Agora se pueden consultar tamién en Diputación Provincial de Zaragoza 2015, 137-178.

13 A escritura gelar, mesage, con <g> ye un aracaísmo, igual que juntar, minjar con <j>. En o sieglo xv ya bi ha exemplos d’escritura con <ch>: ymáchens, uirchen, ánchels, chentil en 1461 (Vázquez, 2020: 106, 112, 115). En os sieglo xvii ya yera o normal: « con una anchélica voz », « listos andan los ancheles », « determinón en su chunta / que viniera al mundo el Fillo », «que pienso que esconchuravan », « vnos de zaga de otros / iban y la chen pleveya » (Abarca de Bolea 1980 [1679], 29, 30, 37, 45, 46); « Yo quixera ser Arcánchel » (Palestra Numerosa Austrica, 1650; en Vázquez 1988, 159). Igualmén en o sieglo xviii: « Buena chosticia seria », « yo te churo por el asno… », « porque la chen oi en dia / de traicions estan mui plenas », « y con churata promesa », « bive con chen de caprenas / pero no con chen de seda » (Pastorada de Besians, 1738; en Pueyo 1973, 277, 278, 284, 285); « tan lelo y tan falto de chudicio », « tan buen misache que iera » (Pastorada de Besians, 1787; en Pueyo 1973, 241, 251).

14 En aragonés o cherundio más cheneral ye d’o tipo puyando, bebendo, fendo, cullindo. No más en a barián dialeutal ribagorzana, de transizión enta o catalán se fa puyán, bebén, fén, cullín. A -t final, tanto dezaga de bocal como dezaga de nasal, ya no se prenunziaba en a Edá Meya. En os sieglos xvii e xviii ya no s’scribiba: « y plena / mi igreja de buena chen », «de que vuesas Señorías / sen de goyen santamén » (Palestra Numerosa Austriaca, 1650; en Vázquez 1988, 158, 159); « la chen pleveya » (Ana Abarca 1980 [1679], 46); « no con chen de seda » (Pastorada de Besians, 1738; en Pueyo 1973, 285); « O! si manasen desta agua / todas las fuens del reguero » (Pastorada de Trillo, 1768; en Pueyo 1973, 233). Ya en a Edá Meya bi ha siñals claros de que no se prenunziaba. En a Letra intimada de Johan Ximénez Cerdán (1435) podemos leyer: « aldeas de Calatayu e de Daroca » (Tomás / Laliena & Torre 2021, 142, linia 308). Ixo contrasta con o que beyemos en muitos decumentos meyebals en do s’escribe « Calatayut »: ye una clara ultracorrezión, pus ni sisquiera a etimolochía (< arabe Qalat Ayub) chustifica ixa -t, o que fa beyer que no se prenunziaba e que no representaba denguna reyalidá fonica.

15 Inorando a istoria e a lei más elemental d’economía lingüistica, pus dende o sieglo xvii s’emplega en aragonés un solo signo grafico ta representar ixe fonema, <ñ>: arañuela, arañas, dañara (Francisco Solana 1668); leña (Ana Abarca de Bolea 1679); desgatiñar, aliñados (Joseph Tafalla 1706) (Latas 2019, 16, 22, 25, 26).

16 Ya en 1985, tratando de l’aragonés que caleba amostrar en a escuela, Quintana (2007 [1985], 28) resumiba asinas as posibles faltas d’achuste entre bellas reyalizazions foneticas dialeutals e a grafía común: « En fonetica, as diberchenzias entre ros dialeutos aragoneses son relatibamén pocas. Se trata prenzipalmén d’a perduga final d’a r en ribagorzano y ansotano, de ch por x en pro de casos un poquet por to ro territorio, d’as palatalizazions ribagorzanas: fllo, lluna y caixa por flor, luna y caxa, asinas como tamién d’o seseo d’o benasqués. Son bariáns que no presentan masiaus problemas a la ora d’aprender a ortografía, con a sola eszeuzión d’o caso d’a ch y ra x. A tendenzia tien que ser de mantener a fonetica local sobre a ortografía unitaria y ixo sinifica, por exemplo en o caso d’o ribagorzano, do as diferenzias son más grans, que as grafías flor, luna y caxa se leyerán fllor, lluna y caixa. »

17 De « errors estratechicos de consecuenzias impribisibles » calificaba Nabarro (2016, 78) as grafías que proposaban o EFA e a SLA, d’as que deziba que crebantaban criterios basicos d’orden tecnico, democratico e istorico.

18 « Cal remerar que a grafía de Uesca de 1987 tenió por aquels diyas una alta azeutazión, difuera de bella resistenzia local. Cal dizir que en ista grafía s’ha espardito l’aragonés por muitas añadas, tanto la koiné, u aragonés común, como as diferens bariedaz, ya que pueden trobar-sen exemplos de la más gran parti, por no dizir todas, de bariedaz locals. » (Eito & Marcuello 2013-2014, 148).

19 A Ley 10/2009, de 22 de diciembre, Boletín Oficial de Aragón, núm. 252, de 30 de diciembre de 2009, deziba en l’articlo 15: « Se crean la Academia de la Lengua Aragonesa y la Academia Aragonesa del Catalán como instituciones científicas oficiales que constituyen la autoridad lingüística del aragonés y del catalán en Aragón, respectivamente. » Pero ista lei estió bulcata e s’aprebó atra, a Ley 2/2013, de 9 de mayo, que en o suyo articlo 7 creya a clamata « Academia Aragonesa de la Lengua ».

20 O Consello d’a Fabla Aragonesa, en l’Asambleya Cheneral de 4 d’aborral de 2017, apreba una proposizión que diz que respeta a resoluzión informatiba publicada en o BOA, pero que « dato que o suyo caráuter ye incompleto e probisional, […] s’aculle a ra posibilidá de continar emplegando as Normas Graficas de l’Aragonés» (Fuellas, 142, nobiembre-abiento 2017, 9).

21 D’ista traza se preba de compensar en bella mida a supresión d’as Academias de l’Aragonés e d’o Catalán que s’eban creyatas en a Lei de Luengas anterior (Lei 10/2009, de 22 d’abiento).

22 Seguntes l’articlo 8 d’as ordinazions, se teneban que desinar, en iste orden: 1º) 5 por as Cortes d’Aragón, 2º) 5 por o Gubierno d’Aragón; 3º) 5 por a Universidad de Zaragoza (UZ). Pero no se fazió asinas, sino que primeramén proposó a UZ, dimpués as Cortes d’Aragón e finalmén o Gubierno d’Aragón. Antiparti, l’articlo 7 siñala como requisitos d’os academicos de lumero « ser personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología, literatura y lingüística, preferentemente doctores, y con preferencia de nativos hablantes, que cuenten con una larga trayectoria en la práctica y el fomento de los valores lingüísticos y literarios propios de la comunidad aragonesa ». Isto no se cumple en barios casos, particularmén en os academicos desinatos por as Cortes ta l’aragonés, pertenexiens á una mesma asoziazión, que, á trabiés de bel partido pulitico, zeprenoron ta que estasen ixos os desinatos u no se constituyiba l’AAL. O que mal escomienza… mal remata.

23 Por exemplo, imposan a escritura d’una <i> debán de <x> en toz os casos: debaixo, caixa, buixo. En a Edá Meya s’escribiba debaxo, caxa, buxo, igual que seguntes as NGA. Solo emplegaban as formas con <i> os escritors de bariedaz dialeutals orientals, as unicas en do se prenunzia una [], pero ixas formas cal considerar-las barians dialeutals, ya que en a más gran parti d’o territorio de l’aragonés no se prenunzia ixa []. Antiparti, ixa [] no ye dengún fonema, sino solo que un incremento fonico que surte en bellas zonas cuan se reyaliza foneticamén o fonema /∫/. Iste fonema tien barias reyalizazions fonicas: [∫], [∫] e [t∫]. Por exemplo, /bú∫o/ se reyaliza foneticamén [bú∫o], [bu∫o] u [bút∫o], pero a forma de referenzia ye [bú∫o], d’alcuerdo con a fonolochía (Nagore 2022a, 41-43, 46-47). Se beiga en relazión con isto o que escribiba Quintana (2007 [1985], 28) sobre l’aragonés que se debeba amostrar en a escuela: escribir caxa, anque os ribagorzanos i leyesen [ká∫a].

24 Se beiga, á o respeutibe: Messner & Muller 1983, Fernandez Rei 1999, Gargallo 1999, Metzeltin 2004, 199-205, Gargallo & Bastardas (coords.) 2007, etc.

25 Por a nuestra parti, emos feito notar a falta de coderenzia interna (Nagore 2023).

26 En o « Repertorio de publicazions unitarias no periodicas en aragonés (1971-2013) » (Nagore 2013) se troban cuasi 500 rechistros (219 en 1971-1999; 273 en 2000-2013) entre libros, librez e folletos. Arredol d’o 80% se publicoron con as NGA. Tamién un alto porzentache ye en aragonés común. Tanimientres, entre 1900 e 1970 s’eban publicato solamén tres libros en aragonés (dialeutal, e con grafía d’o castellano, más u menos acotraziata).

27 Ye una aberrazión, pus seguntes a fonetica istorica de l’aragonés o grupo final -ts eboluziona á -z [θ]. En garra bariedá d’aragonés no se diz fuent [fwént], sino fuen [fwén] e, lochicamén, o plural ye fuens [fwéns].

28 Se beiga una reseña muito negatiba á ista obra en Nabarro (2022), qui cretica escuentradizions e denunzia dezisions conzieteras, carenzias e mesmo falsificazions.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Francho Nagore Laín, « Enta ra norma común de l’aragonés escrito: una endrezera plena de barzals »Lengas [En ligne], 94 | 2023, mis en ligne le 23 décembre 2023, consulté le 15 juin 2024. URL : http://journals.openedition.org/lengas/7461 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lengas.7461

Haut de page

Auteur

Francho Nagore Laín

Universidad de Zaragoza

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search