Navigation – Plan du site
Olga Kosheleva
Rodstvennye Sviazi V Vysshikh Krugakh Znati Xvii Stoletiia I Zemlevladenie
[Landed property and family ties among the Muscovite elites, 17th century]1
Paru dans Cahiers du monde russe, 57/2-3 | 2016