Navigation – Plan du site

AccueilNuméros49-50Archipels créoles de l’océan IndienSanson Patrick Victor koman memwa...

Archipels créoles de l’océan Indien

Sanson Patrick Victor koman memwar istorik : en komanter lo parol sanson Patrick Victor

Patrick Victor, chanteur-compositeur, passeur de mémoire
Penda Choppy
Traduction de Christian Barat

Résumés

Les peuples créoles et, dans notre cas, ceux des archipels du sud-ouest de l’océan Indien sont liés par leur passé colonial et portent en eux un « virus fondateur » : celui du traumatisme esclavagiste. Ce traumatisme ressurgit dans les académies post-coloniales que des militants anticolonialistes trouvent trop « euro-centrés ». Se référer majoritairement à des experts étrangers qui n’ont pas partagé la même réalité que les peuples colonisés a contribué à ce que plusieurs d’entre nous soient devenus des imitations de nos colonisateurs. Cependant, malgré les séquelles de la colonisation dans nos propres mentalités et la dominance des points de vues occidentaux dans nos références historiques et culturelles, nous avons quand même recours à la mémoire traditionnelle qui nous permet de revendiquer une expertise locale. Cette mémoire se transmet surtout par voie orale, notamment dans les histoires, les proverbes, les jeux de mots et surtout les chansons. C’est justement à travers ses chansons et en particulier une comédie musicale que Patrick Victor, que l’on peut considérer comme un griot du peuple seychellois, véhicule l’histoire et la culture seychelloise. La simplicité et la réalité de ses chansons qui retrace la naissance et le vécu d’une nation, démontre la fierté le courage et l’émancipation du Seychellois en tant que peuple qui revendique son passé d’esclavage et même son affiliation occidentale, mais qui dénonce toute forme de domination ou d’oppression.

Haut de page

Note de la rédaction

Traduction du créole en français de Christian Barat.

Texte intégral

1Dan devlopman lakademi poskolonyal, bann eks kolonize pli militan in toultan regard dokimantasyon listwar avek serten mefyans, zisteman akoz sa dokimantasyon i annan tandans « euro-centric ». An term akademik, nou pe touzour ganny reprezante par bann eksper etranze, e menm, nou bezwen retourn kot nou bann kolonizater koman lotorite lo nou listwar, nou fason viv, nou lavenir… Sa mefyans i en manifestasyon troma ki bann kolonize in soufer, e ki pe ankor annan reperkisyon lo bann zenerasyon ozordi. Dan en kolok La Réunion an 2004, pour komemor labolisyon lesklavaz, en psikyat ti zisteman fer en deklarasyon konsernen listwar komen bann pep kolonize e ki’n sibir lesklavaz dan Losean Endyen : « Le lien social des peuples de l’océan Indien porte un virus fondateur : celui du traumatisme esclavagiste » (Reverzy 2005 : 55).

 • 1 Mon fer referans a bann latitid kolonyal e bann lespri kolonize – kan nou azir e pans dapre bann te (...)
 • 2 Kanonnize (English : cannonized) savedir bann teks ki’n byen etabli koman lotorite dapre bann krite (...)

2Lagrenn kolonizasyon in telman byen senmen, ki nou menm nou’n vin bann imitasyon kolonizater, e nou koloniz nou prop lekor1. Malgre ki i inevitab ki nou fer referans avek dokimantasyon « kanonnize »2 letan ki nou pe etidye nou prop kiltir, nou ganny rekour dan bann metod dokimantasyon tradisyonnel, ki a petet ed nou vin bann pli bon lotorite lokal. Vi ki pa bokou bann sivilizasyon kolonize ti annan metod dokimantasyon lekritir, metod pli souvan itilize ti dokimantasyon oral atraver sanson, zistwar, zedmo, proverb, dikton, e ankor pli enportan, lalang maternel.

3Dan bann pei Was Lafrik, bann gran sivilizasyon, bann gran lerwa, ti ariv kot en seremoni, presede par zot griyo, ki ti sant zot laglwar, sant zot listwar antye, e sa ti etabli zot stati, istorikman, e dan prezan. Bann griyo ti annan gran lenportans dan sa bann sivilizasyon akoz zot ti bann istoryen ki ti responsab pour gard arsiv zot pep entak atraver letan, e zot ti fer sa atraver sanson, e oralman selman. Zot ti pas sa listwar avek zot desandans bousanbous, e pour sa rezon, zot ti bezwen annan en memwar ekselan akoz fodre ki zot ti repas sa ki zot ti’n aprann entak. Se koumsa ki leritaz ti ganny prezerve.

 • 3 Napa dout ki Patrick Victor i en vedet lo lasenn lanmizik dan Sesel, non selman dan konteks lakanti (...)

4Patrick Victor3 i en griyo lepep Seselwa. I merit sa tit par lefet ki i’n prodwir en gran varyete sanson ki rakont zistwar nou pep, depi avan Lendepandans ziska konmela.

5Atraver sanson Patrick, nou kapab retras nou zistwar. Nou kapab retras nesans nou nasyon koman en nasyon modern. Patrick i tras sa listwar avek telman pasyon, me osi parfwa, dan en fason sitan senp, ki son bann sanson in reste dan memwar e dan leker Seselwa, ki fer li enn nou bann pli gran vedet lokal. Sa i donk fer li osi en bon griyo.

6Volim prodiksyon Patrick i ase enportan pour permet ki son bann sanson i kapab ganny klase dan diferan kategori. Dan sa enn rekey, i annan kat kategori : filozofi lavi, sosyo-kiltirel, lanmour e patriotik. Bann sanson pa’n ganny klase dan lord kronolozik, me plito pour kree en sans levolisyon, Patrick li menm koman en artis, e osi, levolisyon sosyete seselwa, depi nesans nou nasyon ziska son laspirasyon ver lepanwisman.

7Patrick i komans demontre ki i konsyan i en Seselwa ki diny e fyer, ki annan en kiltir pour li menm, dan bokou son bann sanson ki’n ganny klase anba tenm sosyo-kiltirel. I en karakteristik prosesis dekolonizasyon, ki bann savan sa pep kolonize i sers son gerizon dabor dan sa ki esansyelman pour li ; zot rezet plizoumwen, sa ki zot war koman kiltir enpoze. Dan en pti leta zil parey Sesel, e sirtou avek en listwar ki’n komans avek larive bann kolon zot menm, i mwen fasil pour fer en idantifikasyon avek en kiltir ki pa ti egziste avan. Nou ganny rekour petet, dan sa ki nou’n transformen pour fer li vin esansyelman pour nou, e souvan osi, nou idantifye avek bann laspe kiltirel sa bann eleman nou sosyete ki ti ganny oprimen, e dan nou ka, sa se bann lesklav. I inevitab ki sa I arive akoz en gran parti popilasyon Sesel i annan en lyen enkontestab avek bann lesklav, ki aparan dan nou fizyonomi, serten nou krwayans, latitid e pratik, an menm tan ki nou rekonnet osi nou leritaz eropeen, sirtou Franse. Me dan konteks dekolonizasyon e dan konteks revolisyon Seselwa koman en pep, bokou laspe kiltir afriken ti’n ganny met en tabou lo zot pandan letan Angle, e donk, pour glorifye sa bann laspe i en premye pa ver liberasyon lespri, donk, dekolonizasyon. Patrick Victor i retourn ver sa tenm ankor e ankor dan son bann sanson.

« Si ou ti war mon manman
Avek son gro kwiyer dibwa
Devan son gro marmit lafont
Antoure avek lafimen
Pe kwi, pe kwi, katkat bannann ! »

8Sa teks i en refren sorti dan enn bann premye sanson Patrick. Malgre ki sa sanson pa ti konsyaman ganny ekri koman en deklarasyon, i kanmenm en deklarasyon. Katkat bannann i en repa ki bokou nou i kontan me ki dan sa letan ki sa sanson ti ganny ekrir, pa bokou nou ti pou admet ki nou manz li koman en repa. Katkat bannann i parmi lezot repa ki nou tant pour asosye avek nou zanset Afriken, ki ti senpleman pa en tenm pour glorifye. Apre tou, katkat bannan, ladob friyapen, ladob biskwi, ladob zak ek lagrenn rima, i bann keksoz ki rapel nou nou mizer. Donk, malgre ki kaktkat bannan i en manze mizerab, letan ki Patrick in sant lo li, i’n glorifye li koman esansyelman pour nou, e fer nou rapel ki i bon apre tou ! Moutya ek baka i de lot eleman nou kiltir ki ziska konmela i anmenn bokou santiman miks, e menm bokou dimoun pa oule asosye zot avek sa dan en premye lenstans. Sepandan, Patrick i sant for:

« Dan lavil zot in arête
Nou dan bwa nou pou kontinyen
Dans nou moutya, bwar nou baka ! »
(Dans nou moutya)

9I demann en serten liberasyon lespri pour ou kapab admet ki ou dans moutya, e ou bwar baka. I pa ede ki ziska ozordi, baka i ankor en labwason ki nou asosye avek move kondisyon lizyenn, en nivo sosyete tre ba, e byen souvan, i ilegal ! Pourtan nou menm ki ti envante, e petet si nou ti’n valoriz li ase pour transform li an en labwason ki vin dan boutey ki ou dekaste lo latab, petet nou ti ava annan en lot keksoz avek sa lezann « Made in Seychelles » pour deklare ! Apre tou, ler nou pe les bato marse dan bal asosye tou le 31 Oktob, nou kabann pli deryer avek en moutya, e nou pa oule lot keksoz pour larg dilo avek ki baka !

10Dan en fason pli direk, Patrick i sant lo kondisyon lavi pep Seselwa avan son revolisyon sosyal. Mon Bourzwa, par egzanp, i dan lavwa en pti garson ki son manman ti atrap son lanmen e anmenn li kot en imsye pour travay. Son kondisyon travay i tipik bann lepok avan lendepandans kot zanfan ti travay zot pour ganny morso manze, akoz ti annan tro bokou zot pour lafanmir sonnyen :

« Apard ki mon nouritir
Mon napa okenn reveni ».

11Me sa ki pli dir, se sa kondisyon ki son manman i fer ek sa imsye.

Manman in dir sa Imsye
Ki i annan drwa bat mwan
Si mon dezobeisan ».

12Byensir, parey i rakonte dan dernyen vers, Msye Granbarb pa pou pran pitye e i bis li menm, malgre son lobeisans. Sa manman i demontre en latitid laservitid ki bann klas travayer in evolye avek depi lepok lesklavaz, e zenerasyon apre zenerasyon, in enkilke sa dan zot zanfan. Gran Imsye i annan drwa bat ou, e ou ou plas se pour travay pour Imsye e dir mersi pour ou bouse manze. Sa pti garson i demontre sa tre servitid ki toudswit pou fer li ganny rekonnet koman en boy partou kot i ale :

« Kot mon pase, dan mon ras koze
Tou dimoun i konnen mon en pti boy ».

13Sa ras koze se lobeisans, wi Imsye, mersi Imsye, bonzour Imsye… En lobeisans ki dan faver Imsye akoz pli souvan, sa zanfan i grandi avek en latitid ki li ek son « ras » fodre toultan obeir.

14Dan Douler Travayer, Patrick Victor i sant soufrans laklas travayer :

« Mon ronfle mon transpire me mon kontinyen
Si mon pa fer sa mon kapab perdi mon dipen
Tou le zour mon pa kapab nek pran davans
Mon bourzwa pa tro konpran mon soufrans ».

 • 4 Zeneralman, dimoun i konn Kastor koman en lesklav ki ti sov dan bwa e viv en lavi maron o defi bann (...)

15Fason ki sa protagonist i dekrir son travayer i kree zimaz en toro, anmare par nennen avek en bag ki fors li al dan direksyon ki son drayver i oule, en et ki’n preske perdi son limanite dan son transpirasyon, dan son perseverans, parske la, i’n plis bebet ki dimoun. Me parey Patrick i dir dan son pyes teat Kastor4, « Partou kot i annan leksplwatasyon, lalit i la ». Alor, menm dan son transpirasyon, son protagonist dan Douler Travayer i komans annan lespwar dan son refren, pour en lavenir meyer :

« Wi Pti Ann fodre pran en pe pasyans
Priye ki nou a fer fini nou soufrans
Menm si ozordi i vre nou dan lapenn
Nou a mars pti pa pti pa ziska nou delivrans ».

16Sa lesperans i repete dan enn bann sedev Patrick Victor, O Liberte. Sa voyaz sepandan, i en lesperans ki zwaye, gloriye, kar laliberte ti nepli lo en lorizon lwenten :

« Dan plantasyon koko, dan bitasyon manyok
Zonm ki’n viv ek en dezir, pour amelyor zot standar lavi
Pour sak mezir transpirasyon, ti en dezir e en vizyon
Kot egalite i egziste, e en pep lib i sante ».

17Realizasyon dinite pep Seselwa i vin en refren triyonfal ki rezonn dan tou vale, lo tou lorizon e dan leker bann ki’n lite pour atenn sa dinite :

« O liberte / O nou anbras ou
Pour byen lontan / Nou’n esper ou
O Sesel, nou Sesel / Tou nou teritwar anba lesyel
Ozordi sante / O o o o liberte ! »

18De la, Patrick i demann pour son pep, pa senpleman liberte, me liberte total ; liberte ekonomik, liberti politik, menm liberte lanmizik e ankor pli enportan, liberte panse (Liberte Total). I sant odefi bann opreser ki ti oule nou soley, nou lans, me ki ek le vre nou pa ti enterese. I deklar nou lafyerte la ki nou en nasyon, en nasyon ki demann respe kar i annan son langaz ek son sanson (Zwe sa Lanmizik).

19Letap final prosesis dekolonizasyon dan sa rekey se konsolidasyon nasyon Seselwa swit a son nesans. Ledikasyon lamas i en staz tre enportan pour ekip en pep avek konesans ki i bezwen, non selman pour aksepte son lekor koman en nasyon, me osi senpleman pour edik li sosyalman. Patrick i apros sa size avek en vizyon pour bann zenerasyon fitir, akoz son rev se pour en liberte ki dirab :

« Dan nou lalang nou a ekrir pour nou zanfan lir
Tradisyon nou pei e vre plezir lavi
Nou a edik nou, nou a enstrir nou zanfan
Pour konn laverite lo valer en vivan ».
(Liberte Total)

20Dan sa vers, tenm prensipal i ledikasyon, me en ledikasyon fonde lo kiltir e listwar, kar laliberte panse nou bann zanfan i depan lo zot konesans lo sa ki’n arive dan lepase, e zot abilite pour fer sa konesans vin en leson, non selman dan zot afirmasyon zot prop liberte, me osi pour ki zanmen ankor, en lot Seselwa i redwir valer son frer.

21Sa dezir ki son pep i vin edike koman en parti son laliberte i reflekte dan plizyer sanson filozofik Patrick. Pa neseser, i dir, sant zoli sanson, fer zoli diskour, si ou bann zoli parol i toutafe okontrer ek ou aksyon (Pa Neseser). I sant lo plizyer fleo dan sosyete Seselwa ki kapab met en baryer dan nou devlopman. Parol par egzanp, i ilistre pwisans ki koze i kapab annan dan en kominote. Rimer e fo rimer i ankor en dezanvantaz nou sosyete ki malgre nou ledikasyon, i met retar dan bokou proze.

22Si Patrick i koz lo liberte ekonomik dan son sanson Liberte Total, dan lezot sanson i propoz fason pour ganny sa liberte e lafyerte. Dan Sega Pionye, i koz lo devlopman bann zil elwanye. Lo sa bann zil, son protagonist ki pe anbarke pour al travay, i a konn son valer. Sa valer i dan prodiksyon ki i pour fer laba, e kontribisyon ki sa pour fer dan nou lekonomi, donk, semen ver liberte ekonomik, e liberte total. Dan en lot son sedev patriotik, O Seselwa, Patrick i sant lo valer lafors travay :

« Valer mon travay, valer ou travay
Lafors nou pei ».

23Enn bann lefe lesklavaz e sistenm bourzwazi, se ki valer travay dan later e domestik ti ganny devalorize lo en plan sosyal malgre ki lo en plan ekonomik, zot ti annan en gran valer. Liberasyon pour serten ti kapab vedir adye pyos, adye grankouto. I neseser alor met lanfaz lo valer ki tou travay i annan, e par konsekans, valer egal tou travayer. O Seselwa i glorifye travay labourer e i plas li byen daplon lo plan ekonomik:

« La dan later devan mwan nou nouritir
Ki lontan zot ti dir pa bon
Sa ki mon prodwi an plis
Isi dan mon bwa, byento pou ariv
Lo lasose anba ».

24Malgre prodiksyon agrikol i pa’n vreman vin en pilye nou lekonomi, i’n kanmenm ganny respe ki i merite koman en aktivite ekonomik. Sa ki enportan dan konteks devlopman tenm Patrick victor, se ki sa pyos ek grankouto ki nou ti’n fatige travay avek pour en bourzwa, ozordi i dan nou lanmen pour nou travay pour nou menm.

25En pep nouvo ne, i bezwen en milye pezib e korperativ pour li egziste ladan. Tandiski nou lendepandans e nou liberte entern i depan lo nou, nou bezwen ouver avek larestan lemonn pour permet nou zwenn nou mayon dan lasenn legzistans. Sa i le ka sirtou dan konteks ekonomik. Lo en plan kiltirel, i osi enportan ki nou idantifye bann pep ki’n sibir menm listwar ki nou pour ki nou leksperyans komen i a permet nou tras en semen pli sir. Sa i enportan pour bann pti leta zil parey Sesel, kar apre tou, linite i fer lafors. Alors, Patrick Victor i dir :

« Koste Pep Losean Endyen
Pour nou bwar, dan sa ver lanmitye ».
(Koste Pep Losean Endyen)

26Ankor, se dan rol griyo lepep Seselwa ki Patrick i viz ver lemonn pour sant laglwar Aldabra e ofer li koman patrimwann limanite. En leritaz bann mervey natirel, en gro kado ki enn bann pli pti pei dan lemonn i kapab ofer limanite (Lim Aldabra). Tenm sa sanson i reflekte panse Patrick lo valer imans ki lanatir i annan lo en plan mondyal e nesesite pour prezerv pa zis nou leritaz entanzib dan laform lalang, lekritir, tradisyon, me osi nou larises natirel koman en lasirans lavi pour bann zenerasyon fitir.

« Zonm zannimo / Zarb an armoni
Sanmenm sa ki tenir / Sa later ini » (× 2).
(Later Ini)

27Sanson, Patrick i dir, i sant pour limanite ; e dan sa limanite, pti Sesel i annan son plas, e i annan son lenpakt.

28An konklizyon, fodre demande, kwa ki’n fer Patrick Victor sa zonm ki i ete ? Kwa ki’n fer li en Seselwa telman eksepsyonnel a en pwen ki i’n kapab merit sa tit, « Griyo Lepep » ? Patrick li menm i atribye son vokasyon avek lanvironnman ki i’n grandi ladan. Son batenm kiltirel ti komans Anse Boileau, anler Dan Gravye, anba lanmen son granparan, Ton Nan (Louis Victor) ek Tann Marie (Marie victor). Ton Nan ti enn bann premye pour komans en benn kanmtole, e dan lakour, Patrick ti abitye war son granpapa zwe lakordeon e son granmanman danse. Pa bezwen dir ou ki moutya osi pa ti manke sa lepok ! Alors, dan son ladolesans, parske i ti’n komans lekol anvil, Patrick ti dan moutya tou le Sanmdi Lari Hangar. Me i ti komans remarke ki bann boug ki ti pase avek zot vyolon oubyen lakordeon ti plito ganny riye e zot ti plizoumwen bezwen kasyet kasyet. I pa ti konpran akoz, parske pour li, lanmizik, ladans ek sanson ti en keksoz natirel. Me koman en zennonm, li osi i ti ganny afekte par sa tandans pour devaloriz nou prop kiltir an rezilta, sey imit bann laspe kiltir popiler ki ti ape antre dan pei. Letan ki i ti zwe dan benn Still Waters, e pli tar, kan i ti komans zwe gitar e sant sante dan lotel koman en solo, Patrick ti fer parey preski tou lezot mizisyen ti ape fer sa letan. I ti akord son gitar e sant Country and Western, The Beatles, Abba, eks. Me son moman realizasyon pa ti lwen. Dan pe rod zwe lotel, i ti ganny en pti trou dan lenterval performans Ken Accouche ek Paquerette Labrosse. Patrick ti remarke ki lodyans, ki ti plito Ameriken ek en melanz Eropeen, ti apresye bokou performans Ken ek Pacquerette, malgre ki li dan son lespri, son gitar ti’n akord pli byen. Ti tap li vreman for donk, ler dan lenterval i ti monte e komans sant Bob Dylan, e lodyans ti komans baye e dir orevwar. Ti en leksperyans anmer pour Patrick. « Mon de dilo zonm ti koule ». Sanmenm sa zour swar, Patrick ti realize ki nou bann viziter ti deza konnen sa bann sanson ki i ti ape sante, e byensir, i difisil pour nou fer pli byen avek keksoz ki pa pour nou. Alors, tou lannwit, Patrick ti asize e fouy dan repertwar son leritaz kiltirel pour bann sanson ki ti’n kree isi menm Sesel, e dan lalang Kreol, akoz i ti’n fini konpran ki son lavenir ti ladan. Sa zour swar, son popouri Kreol ti ne e pa lontan apre, lo radyo nou ti komans antann : « Nwanr, nwanr, nwanr, me get deor koman i fernwanr… », « Dan zironmon kot Tonton Pyer », e « Dodo Baba ». Sa zour swar ki nou kapab moman realizasyon Patrick, ti osi moman son premye kreasyon personnel. I ti kree son premye sanson, baze lo bann eleman de baz nou kiltir ; « Tanbour Moutya ».

29Pour retourn lo tenm laliberte, Patrick i en griyo ki sant laliberte pep Seselwa, e i li menm en personnifikasyon Zonm Lib. « Dan lavil zot in arete », i dir, « me nou dan bwa nou pou kontinyen, dans nou moutya, bwar nou baka ! » Pli oze ankor, i sant lo krwayans relizye ki nou tou nou konnen i egziste me ki nou fer kwar nou pa konnen akoz tabou ki’n ganny mete lo la :

« Son kouraz, sa pti fyol anba later
Pa nou tou ki kwar dan lapriyer ».
(Debat pour mon Rezon)

30Par sa deklarasyon, Patrick i manifeste en dekolonizasyon lespri ; i’n libere de sa bann fenomenn drol ki Frantz Fanon, gran filozof dekolonizasyon, i apel, « Black Skin, White Mask », e sa ki V.S. Naipaul, osi en gran ekriven literatir poskolonyal, i apel, « Mimic Men ». Tandiski i pa pe neseserman dir nou devret kwar dan pwisans en pti fyol anba later, Patrick i fer le pwen ki sa fenomenn i egziste e i’n kontribye dan sa ki nou ete ozordi. Ozordi, i proklanm son laliberte e son lapresyasyon pour son pei atraver son deryen sedev patriyotik : Premye Sesel, Touzour Sesel !

31Sa laliberte i’n permet Patrick kree lanmizik ek sanson ki’n fer li vin en vedet Sesel e dan Losean Endyen, pour son bann sanson lanmour sitan profon, e son filozofi oze. Teks sanson Patrick i aprezan disponib a tou piblik, dan lalang Kreol Seselwa, dan en piblikasyon kit i lanse an Oktob 2007 pour komemor 22enm Festival Kreol Sesel. Par sa piblikasyon, Lenstiti Kreol ek Festival Kreol Sesel i rekonnet kontribisyon ki Patrick Victor in fer dan devlopan lekspresyon kiltirel Seselwa e swete ede prezerv son bann filozofi pour zenerasyon fitir.

TRADUCTION
Patrick Victor, chanteur-compositeur, passeur de mémoire

 • 5 Dans le sens de société regroupant des scientifiques, des hommes de lettres, des artistes…
 • 6 Patrick Victor est incontestablement une vedette sur les chaînes musicales des Seychelles, non seul (...)

32Au sein de l’académie5 postcoloniale, les anciens colonisés les plus militants examinent toujours avec une certaine méfiance les documents historiques concernant leur pays, écrits qui ont tendance à être eurocentrés. Nous faisons le plus souvent appel à des experts étrangers et nous nous tournons vers le colonisateur qui fait autorité pour notre manière de vivre, notre avenir… Cette méfiance est la manifestation d’un traumatisme dont les colonisés ont souffert et qui peut avoir encore des répercussions sur les générations d’aujourd’hui. Lors d’un colloque organisé, à La Réunion, en 2004, pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage, un psychiatre a dit : « Le lien social des peuples de l’océan Indien porte un virus fondateur : celui du traumatisme esclavagiste » (Reverzy 2005 : 55). La « graine » de la colonisation a été si bien semée que, le plus souvent, nous empruntons à l’Occident ses méthodes pour analyser les histoires, les jeux de mots, les proverbes, les dictons et, plus important encore, la langue maternelle. Dans les pays de l’Afrique de l’ouest, lorsque les rois participent à une cérémonie, ils sont precédés de leurs griots qui sont les gardiens de l’histoire orale de leurs peuples, préservant leur héritage culturel grâce à une excellente mémoire... Patrick Victor6 mérite le titre de griot du peuple seychellois. Il a produit une grande variété de chansons et une comédie musicale qui racontent l’histoire de notre peuple d’avant son indépendance jusqu’à nos jours.

 • 7 Bananes en bouillie.

33Sans qu’elle ne renie pour autant son héritage européen et surtout français, une grande partie de la population seychelloise a un lien incontestable avec ses ascendants esclaves. Cela se voit dans nos phénotypes, nos croyances, nos attitudes. Dans le contexte de la révolution seychelloise, beaucoup de traits culturels africains, qui étaient tabous à l’époque de la domination anglaise, sont à nouveau respectés, réhabilités : « Si tu as vu maman avec sa grande cuillère en bois, devant sa marmite en fonte, noire de fumée, c’est du katkat banann7 qu’elle est en train de faire cuire » :

« Si ou ti war mon manman
Avek son gro kwiyer dibwa
Devan son gro marmit lafont
Antoure avek lafimen
Pe kwi, pe kwi, katkat bannann ! »

 • 8 Daube de fruit à pain.
 • 9 Daube de biscuits.
 • 10 Zak : fruit du jacquier, arbre de la famille des Moracées, originaire d’Asie. À maturité, on consom (...)
 • 11 Variété d’arbre à pain, aux fruits comestibles.
 • 12 Probablement importé par les esclaves d’Afrique, le moutia ou moutya se déroule sur la plage, autou (...)
 • 13 Le baka est une boisson produite par la fermentaion du jus de la canne à sucre, alors que le kalu e (...)

34Ce texte est un extrait de l’une des premières chansons de Patrick Vitor. Le katkat bannann est un plat très apprécié, mais, à l’époque où Patrick Victor a écrit sa chanson, beaucoup ne le considéraient pas comme un vrai repas étant donné son lien vers les ancêtres africains. C’est vrai que le katkat bannan, ladob friyapen8, ladob biskwi9, ladob zak10 et lagrenn rima11 rappellent la pauvreté. Néanmoins, même si le kaktkat bannan est une nourriture de pauvre, le musicien le glorifie. Le moutya12 et le baka13 sont deux autres éléments culturels qui suscitent chez nous des sentiments complexes, mais Patrick Victor chante : « En ville tu as arrêté de le faire. Nous, dans les bois, nous continuons à danser le moutya et à boire du baka » :

« Dan lavil zot in arete
Nou dan bwa nou pou kontinyen
Dans nou moutya, bwar nou baka ! » 
(Dans nou moutya)

35Cela demande une certaine liberté d’esprit pour accepter que l’on danse le moutya. Il en faut également pour boire du baka lorsque l’on sait qu’il s’agit d’une boisson souvent illégale, que nous associons aux mauvaises conditions d’hygiène, aux classes les plus défavorisées. Comment la transformer en une boisson de table avec un label « Made in Seychelles » ? Pour tout dire, quand on danse à la folie dans le bal associé du 31 octobre, on se laisse aller encore plus fort avec un moutya et on ne veut rien d’autre que du baka pour étancher notre soif.

36Patrick chante les conditions de vie du peuple seychellois avant sa révolution sociale, au moment où des enfants devaient travailler pour pouvoir se nourrir. Dans Mon Bourzwa, par exemple, l’artiste fait parler un enfant que sa mère prend par la main pour chercher du travail : « Avec ses revenus mon père peut tout juste me nourrir » :

« Apard ki mon nouritir
Mon napa okenn reveni ».

37Le plus difficile à admettre est le droit que la mère accorde à ce « bourgeois » : « Maman dit à cet homme qu’il a le droit de me battre si je suis désobéissant » :

« Manman in dir sa Imsye
Ki i annan drwa bat mwan
Si mon dezobeisan ».

38Evidemment, comme il l’exprime dans le dernier vers, « Monsieur Grande barbe » bat l’enfant, même si ce dernier est obéissant. Sa mère témoigne d’une attitude servile qui se transmet de génération en génération, depuis l’époque de l’esclavage. L’important Monsieur a le droit de battre l’enfant pour une bouchée de nourriture et ce dernier doit dire merci : « Partout où je vais, tout le monde sait que je suis un petit serviteur » :

« Kot mon pase, dan mon ras koze
Tou dimoun i konnen mon en pti boy ».

39Oui Monsieur ! Merci Monsieur ! Bonjour Monsieur ! L’enfant grandit avec la conviction qu’il doit toujours obéir.

Dans Douler Travayer, Patrick Victor chante la souffrance des travailleurs : « Je dois transpirer mais persévérer pour ne pas perdre mon gagne-pain. Le patron ne comprend pas ma souffrance » :
« Mon ronfle mon transpire me mon kontinyen
Si mon pa fer sa mon kapab perdi mon dipen
Tou le zour mon pa kapab nek pran davans
Mon bourzwa pa tro konpran mon soufrans ».

 • 14 Dans la tradition orale, Kastor est un esclave marron intègre. Selon des documents conservés aux Ar (...)

40Le protagoniste a perdu son humanité, tel un taureau dont l’anneau fixé aux naseaux permet à son bouvier de le conduire où il le veut, mais comme Patrick Victor l’écrit dans sa comédie musicale Kastor14, partout où il y a de l’exploitation, il y a de la révolte. Le protagoniste de Douler Travayer garde l’espoir pour un avenir meilleur : « Oui petite Anne, prends patience. Prie pour que notre souffrance s’arrête. Même si aujourd'hui notre vie est difficile, petit à petit nous nous libèrerons » :

« Wi Pti Ann fodre pran en pe pasyans
Priye ki nou a fer fini nou soufrans
Menm si ozordi i vre nou dan lapenn
Nou a mars pti pa pti pa ziska nou delivrans ».

41L’espérance se retrouve dans son chef-d’oeuvre, une espérance joyeuse, glorifiée dont l’horizon n’est plus trop lointain : « Dans les cocoteraies et les plantations de manioc, les planteurs vivent avec l’ambition d’améliorer leur niveau de vie. Chaque mesure de transpiration est un souhait de l’égalité, d’un peuple libre » :

« Dan plantasyon koko, dan bitasyon manyok
Zonm ki’n viv ek en dezir, pour amelyor zot standar lavi
Pour sak mezir transpirasyon, ti en dezir e en vizyon
Kot egalite i egziste, e en pep lib i sante ».

42La réalisation de l’unité du peuple seychellois est devenu un refrain triomphal qui résonne dans toutes les vallées, tous les horizons et le cœur de ceux qui luttent pour leur dignité : « Liberté ! Nous t’embrassons, nous espérons en toi ! Seychelles, notre peuple chante aujourd’hui sous le ciel : Liberté » :

« O liberte / O nou anbras ou
Pour byen lontan / Nou’n esper ou
O Sesel, nou Sesel / Tou nou teritwar anba lesyel
Ozordi sante / O o o o liberte ! »

43Ce que Patrick Victor demande pour son peuple, c’est tout simplement la liberté, une liberté totale, économique, politique, même musicale, et le plus important encore de penser : Liberte total. Il chante la révolte contre l’oppresseur qui profite de notre soleil, de nos plages mais ne s’intéresse pas à ce que nous sommes vraiment. Il proclame notre fierté d’être une nation qui demande le respect, qui a sa langue et sa musique, Zwe sa Lanmizik.

44L’étape finale du processus de décolonisation est la consolidation de la nation seychelloise par l’éducation de ses membres. Patrick Victor traite ce sujet avec une vision pour les générations futures et un rêve pour une liberté durable : « Nous écrirons en créole, notre langue, pour que nos enfants lisent nos traditions, qu’ils trouvent le vrai bonheur et la vraie valeur de la vie » :

« Dan nou lalang nou a ekrir pour nou zanfan lir
Tradisyon nou pei e vre plezir lavi
Nou a edik nou, nou a enstrir nou zanfan
Pour konn laverite lo valer en vivan ».
(Liberte Total)

45Dans ces vers, le thème principal est l’éducation, mais une éducation fondée sur la culture et l’histoire. La liberté de pensée de nos enfants repose sur la connaissance du passé et leur inteligence à tirer des leçons, non seulement pour l’affirmation de leur liberté, mais pour que plus jamais un Seychellois ne réduise la valeur de son frère.

46Le vœu que l’éducation de son peuple participe à sa libération est dans plusieurs chansons de Patrick Victor. Il n’est pas nécessaire, dit-il, de chanter de jolies chansons, de faire de beaux discours, si vos belles paroles sont en contradiction avec vos actions. Il chante plusieurs dangers qui peuvent mettre en péril notre dévelopement. Par exemple, Parol illustre le pouvoir des mots dans les communautés. La rumeur et la fausse rumeur peuvent freiner nos projets.

47La liberté économique à laquelle il fait allusion dans Liberte Total est aussi importante. Dans Sega Pionye, son protagoniste, qui prend le bateau pour aller travailler dans les îles éloignées, a conscience de l’importance de sa contribution dans la production économique. Dans O Seselwa, il chante la valeur de la force de travail :

« Valer mon travay, valer ou travay
Lafors nou pei ».

48Une conséquence de l’esclavage et du « système bourgeois » est la dévalorisation des travaux agricole et domestique sur le plan social, alors qu’ils ont une grande valeur économique. Pour certains, la liberté est synonyme d’abandon de la pioche ou du sabre. Il est nécessaire de mettre l’emphase sur la valeur du travail et, en conséquence, l’égalité des travailleurs. O Seselwa glorifie le travail du travailleur et lui redonne sa place sur le plan économique : « Sur le sol devant moi se trouve à profusion cette nourriture que vous méprisez et qui arrivera bientôt sur vos tables » :

« La dan later devan mwan nou nouritir
Ki lontan zot ti dir pa bon
Sa ki mon prodwi an plis
Isi dan mon bwa, byento pou ariv
Lo lasose anba ».
(O Seselwa)

49Même si la production agricole n’est pas vraiment un pilier de l’économie, elle mérite le respect. Ce qui est important, c’est que la pioche et le sabre soient entre nos mains pour notre travail.

50Un peuple qui vient de naître a besoin d’un milieu en paix et solidaire pour grandir. Alors que notre indépendance et notre liberté dépendent de nous, nous avons néanmoins besoin de nous ouvrir au reste du monde pour ajouter notre maillon à la chaîne de la vie. Sur le plan culturel, il est important que nous identifions les peuples qui ont subi la même histoire que nous, afin que notre expérience commune nous aide à tracer un chemin plus sûr. C’est très important pour un petit Etat insulaire tel que les Seychelles, car l’unité fait la force : « Les peuples de l’océan Indien doivent se rapprocher pour boire le verre de l’amitié » :

« Koste Pep Losean Endyen
Pour nou bwar, dan sa ver lanmitye ».
(Koste Pep Losean Endyen)

51Patrick Victor, dans le rôle de griot de son peuple seychellois a une vision qui dépasse les frontières de l’archipel des Seychelles lorsqu’il chante la gloire d’Aldabra, une merveille que l’un des plus petits peuples au monde offre en héritage à l’humanité : Limn Aldabra. Il n’est pas suffisant de préserver uniquement la langue, l’écriture, la tradition. Il faut également préserver la Nature : « Seule l’harmonie de l’humanité, de la faune, de la flore, peuvent préserver la planète Terre » :

« Zonm zannimo / Zarb an armoni
Sanmenm sa ki tenir / Sa later ini » (× 2)
(Later Ini)

 • 15 D’origine européenne et surtout française, les danses du kanmtole ou kamtolé comprennent la valse, (...)

52En conclusion, il faudrait demander à Patrick Victor ce qui l’a aidé à devenir ce Seychellois exceptionnel qui mérite le titre de « griot du peuple ». Il attribue sa vocation à l’environnement dans lequel il a grandi. Ce sont ses grands parents Ton Nan (Louis Victor) et Tann Marie (Marie Victor) qui ont fait son initiation culturelle à Anse Boileau, non loin de Gravier. Ton Nan est l’un des premiers animateurs d’un groupe de kanmtole15, et, dans la cour, Patrick avait l’habitude d’écouter son grand-père jouer de l’accordéon et de voir sa grand-mère danser. Inutile de préciser qu’à cette époque, le moutya était courant. Pendant son adolescence, Patrick Victor, qui partait à l’école en ville, était dans un moutya tous les samedis rue Hangar. Cependant, il a retenu que ceux qui transportaient leur violon ou leur accordéon le faisaient en se cachant. Il n’en comprenait pas la raison parce que, pour lui, la musique et les chansons étaient naturelles. Mais comme tous les jeunes, il dévalorisait sa propre culture et essayait d’imiter les musiques populaires qui entraient dans son pays. C’était l’époque de Still Waters, et lorsqu’il a commencé à jouer de la guitare et à chanter en solo dans les hôtels, il faisait comme les autres musiciens. Il accordait sa guitare et chantait du Country and Western, les Beatles, les Abba, etc. Mais l’heure de son épanouissement était proche. Il avait obtenu l’autorisation de jouer après Ken Accouche et Paquerette Labrosse. Il a remarqué que le public composé d’Américains et d’Européens appréciaient les performances de Ken et Pacquerette, même si, de son point de vue, sa guitare était mieux accordée. Lorsqu’il a commencé à interpréter Bob Dylan, il a été choqué de voir le public commencer à baîller et s’en aller. Ce fut une expérience malheureuse pour lui : « J’ai pleuré », dit-il. Il a réalisé que les visiteurs connaissaient ces chansons et qu’il était difficile pour nous de faire mieux avec ce qui n’était pas à nous. Alors, toute la nuit, il a fouillé dans le répertoire de son héritage culturel les chansons créées ici même aux Seychelles, en langue créole, parce qu’il avait compris que c’était cela son avenir. Après cette soirée noire, on n’allait pas tarder à l’entendre à la radio : « Nwanr, nwanr, nwanr, me get deor koman i fernwanr… », « Dan zironmon kot Tonton Pyer » ou « Dodo Baba ». Ce fut l’instant de sa première création basée sur notre culture Tanbour Moutya.

53Patrick Victor est un griot qui chante la liberté du peuple seychellois dont il est lui-même une personnification Zom lib : « En ville vous avez arrêté de le faire mais nous, dans les bois, nous continuons à danser le moutya et à boire du baka ». Il ose aussi chanter la croyance religieuse que nous prétendons ignorer parce qu’elle est tabou : « Il trouve le courage dans un fétiche enterré sous le sol. Nous ne croyons pas tous en la prière » :

« Son kouraz, sa pti fyol anba later
Pa nou tou ki kwar dan lapriyer »
(Debat pour mon Rezon)

 • 16 Né à Trinidad dans une famille d'ascendance indienne.

54Par cette déclaration, Patrick Victor manifeste une décolonisation de l’esprit libéré de ce que Frantz Fanon, grand penseur de la décolonisation, nomme « Peau noire, masque blanc » ou que Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul16, littéraire postcolonial appelle « The Mimic Men ». Il n’est pas nécessaire que nous croyions en la puissance d’une petite fiole sous la terre, mais ce phénomène existe et a contribué à ce que nous sommes devenus aujourd’hui. Il proclame la liberté et son point de vue sur son pays dan son dernier chef-d’œuvre : Premye Sesel, Touzour Sesel !

55La liberté de pensée de Patrick Victor l’a aidé à créer de la musique et des chansons qui ont fait de lui une star aux Seychelles et dans l’océan Indien. Il ne s’est pas contenté de chansons d’amour mais a écrit aussi des textes engagés. Ces textes en langue créole seychelloise ont fait l’objet d’une publication parue en octobre 2007 à l’occasion de la commémoration du vingt-deuxième Festival créole des Seychelles. Par cette publication, Lenstiti Kreol montre la reconnaissance de la contribution de son auteur à l’expression culturelle seychelloise et son souhait de préserver ses valeurs pour les générations futures.

Haut de page

Bibliographie

Bollée A. (dir.), 1993, Dictionnaire étymologique des créoles français de l’océan Indien. Deuxième partie. Mots d’origine non-française ou inconnue, Helmut Buske Verlag Hamburg (Kreolische Bibliotek), 600 p.

Reverzy J.-F., 2005, Pathologie mentale et sociale et traumatisme esclavagiste : un archétype de la créolité, Saint-Denis (La Réunion), Grand Océan.

Victor P., 2007a, Kastor (En Pyes Mizikal), Seychelles, éd. Okap / Lenstiti Kreol, Edisyon festival kreol sesel, 80 p.

Victor P., 2007b Griyo lepep (En Koleksyon Sanson), Seychelles, éd. Okap / Lenstiti Kreol, Edisyon festival kreol sesel, 136 p.

Haut de page

Notes

1 Mon fer referans a bann latitid kolonyal e bann lespri kolonize – kan nou azir e pans dapre bann tenet ki’n etabli pour nou par bann ki’n oprim nou.

2 Kanonnize (English : cannonized) savedir bann teks ki’n byen etabli koman lotorite dapre bann kriter literer e akademik oksidantal.

3 Napa dout ki Patrick Victor i en vedet lo lasenn lanmizik dan Sesel, non selman dan konteks lakantite son lodyans e son bann fàn, ki repann atraver Losean Endyen e menm dan Lerop, me osi dan konteks kalite e lakantite prodiksyon ki i’n fer. Patrick ti fer sorti son premye EP (Extended Play) ki en rikord anviron kat sanson, an 1976. 1976 ti en lannen sikse parske se dan sa menm lannen ki Patrick ti ranport Pri Lendepandans avek son sanson Nou pe vin en Nasyon. Patrick pa ti tarde pour fer sorti son premye albonm anba tit Kouler Lokal, e sa ti an 1978. Se dan sa menm lannen ki Patrick, ki ti tre aktiv lo lasenn kiltirel, ti organiz premye festival lanmizik, swivi par en dezyenm festival an 1979. Evidaman sa ti en levennman friktye kar Patrick ti fer son premye gran tour aletranze kan i ti al perform an Canada an 1980 koman reprezantan Sesel dan en pli gran versyon festival lanmizik laba. Sikse ti swiv sikse e an 1981, Patrick ti fer en gran tournen Lerop dan konpani Minis pour Tourizm pour promouvwar kiltir Sesel, sirtou dan en konteks touristik. Dan sa tournen, i’n perform Monaco, Marseille, Milan, Lausanne, Rome, Torino… En dezyenm tour Eropeen ti swiv an 1982, ki ti kilmin dan enn bann premye konkour enternasyonal ki Patrick ti ranporte. Sa ti konkour Radio France International kot i ti ganny pri Découvertes 83 e i ti osi ganny selekte pour meyer performans. Karyer Patrick in kontinyen briye dan sa bann lannen e sa in marke par en seri albonm ki’n fer gran sikse lo marse Sesel e dan Losean Endyen ensi ki parmi bann kominote Kreol atraver lemonn. Parmi bann pli koni i Redanmsyon, Retour, Memory Lane, Mozaik, Bwa Gayak… Me Patrick pa’n zis konsantre lo son prop karyer lanmizik akoz toudilon son karyer, i’n partaz son talan e lantouzyasm avek lezot pour byennet son pep. Se atraver son lanmour pour son leritaz kiltirel, ki i eksprim dan son lanmizik ki Patrick in non selman organiz plizyer konser lanmizik lo nivo nasyonal, me osi kree e partisip dan bann pyes teat ki’n fer bokou sikse isi Sesel. Parmi, i annan son prop kreasyon, Kastor, e rol kle ki i’n zwe dan ladaptasyon pyes Molière, Lanmour i en Dokter. Patrick in osi zwe en rol kle dan kreasyon e devlopman en latroup kiltirel e foklorik pour Sesel. Me bann artis pa’n zanmen war li fasil pour egziste akote bann prekonsepsyon lasosyete lo valer imen e valer kiltirel, e apre plizyer dezilizyon, Patrick ti kit Latroup Nasyonal pour kree son prop group Bwa Gayak, e dan sa enn tantativ osi, i’n fer bokou sikse nasyonal e enternasyonal, kot i ti menm ganny promouvwar koman The new sound of the nineties par lakonpannyen Totem Records ki baze an Frans ki siport bokou bann lanmizik « etnik ». Ozordi, Patrick pe konsantre en pe plis lo son son prop laspirasyon personnel e kreasyon lanmizik ankor pli mir vizavi son leksperyans. Dan son prop mo, i’n kree en baz loperasyon pour bann proze kiltir ki serye kot bann group ki enterese dan prodiksyon otantik, e non selman en prodiksyon vit vit lo konpiter, i ganny sans fer repetisyon, anrezistre, eks. Sa baz i apel Back to Back Creation e i sitye Bel Ombre. Patrick i ankor pe kree e son piblik i kapab ekspekte ankor bokou plis albonm sorti kot li.

4 Zeneralman, dimoun i konn Kastor koman en lesklav ki ti sov dan bwa e viv en lavi maron o defi bann met plantasyon e kolon ki ti’n anmenn oubyen aste lesklav Sesel. Sa ti dan bann lannen 1800. I annan ki dir vagman ki Kastor ti rann son lekor e ki i ti vin tret akoz se li aprezan ki ti sas son bann frer lersklav dan bwa. I annan ki senpleman pran Kastor koman en ero, sirtou bann Seselwa ki santi vagman en idantifikasyon avek Kastor etan ki bann desandans lesklav ki bezwen, apre en long peryod kolonizasyon, bann ero pour idantifye avek. Napa dout ki Kastor ti en karakter ki merite sirviv dan nou listwar, akoz pour en ‘Nwanr’ ganny en tel dokimantasyon parey in gannyen dan rezis bann lotorite son lepok, i ti bezwen annan serten tre eksepsyonnel dan son karakter. Dezyenmman, si vreman sa Kastor ki’n dokimante koman komander dan lapolis i vreman nou Kastor ki nou konsider koman en ero, e byen, pour servi ras bann oprese pour siprim zot i en vye trik ki bann kolonizater ti rennyen avek. Petet Patrick Victor i annan rezon mefyan sa bann dokiman arsiv ki bann ansyen « opreser » in kit pour nou. Apre tou, Kastor li menm pa’n kapab kit zot temwanyaz personnel, lefet ki Nwanr sa letan pa ti ekri. Petet serten desandans i konn sa zistwar, e si nou serse nou a trouve !

5 Dans le sens de société regroupant des scientifiques, des hommes de lettres, des artistes…

6 Patrick Victor est incontestablement une vedette sur les chaînes musicales des Seychelles, non seulement au regard de son audience et de ses fans dans l’océan Indien et dans le monde, mais aussi par rapport à la qualité et la quantité de sa production. Son premier EP (Extended Play) était un enregistrement de quatre chansons ; c’était en 1976, une année faste, ponctuée par le Prix de l’Indépendance avec sa chanson Nou pe vin en Nasyon. En 1978, il a gravé son premier album Kouler Lokal et a organisé un festival de musique. Ce festival fut suivi d’un deuxième en 1979. Ce fut fructueux puisqu’il fut invité à participer à un festival plus important au Canada, en tant que représentant des Seychelles. De succès en succès, il fit une grande tournée en Europe, en 1981, avec le ministre du Tourisme pour promouvoir les Seychelles. Il a joué à Monaco, Marseille, Milan, Lausanne, Rome, Turin… Il fit un deuxième tour européen en 1982. En 1983, il a obtenu le prix Découvertes 83 qui récompensait le meilleur artiste d’un concours organisé par Radio France International. Sa carrière a continué à être florissante avec une série d’albums qui ont eu du succès dans les communautés créoles du monde entier. Parmi les plus connus, Redanmsyon, Retour, Memory Lane, Mozaik, Bwa Gayak… Il ne s’est pas contenté de se concentrer sur sa carrière musicale mais a mis son talent et son enthousiame au service de son peuple à travers sa passion pour son héritage culturel. Il a organisé plusieurs concerts au niveau national et a participé à plusieurs pièces de théâtre dont une de ses creations, Kastor, et a été l’un des acteurs d’une adaptation d’une pièce de Molière, Lanmour i en Dokter. Il a quitté Latroup Nasyonal pour créer son propre groupe Bwa Gayak, et a fait la promotion de The new sound of the nineties par la compagnie Totem Records basée en France. Il a créé une base opérationnelle pour les projets culturels pour des groupes interessés dans une production authentique et pas seulement une production rapide sur ordinateur, une base où on peut avoir l’opportunité de répéter, enregistrer, etc. Cette base s’appelle Back to Back Creation et est située à Bel Ombre.

7 Bananes en bouillie.

8 Daube de fruit à pain.

9 Daube de biscuits.

10 Zak : fruit du jacquier, arbre de la famille des Moracées, originaire d’Asie. À maturité, on consomme nature la chair jaune des gousses. Les graines (lagrenn zak) peuvent aussi être consommées, cuites à l’eau.

11 Variété d’arbre à pain, aux fruits comestibles.

12 Probablement importé par les esclaves d’Afrique, le moutia ou moutya se déroule sur la plage, autour d’un feu, à la lueur de la lune. Son rythme répétitif rappelle celui du maloya de La Réunion et des séga traditionnels de Maurice et de Rodrigues. Il faut d’abord chauffer les tambours près des flammes, pour les accorder et donner le tempo. Au nombre de trois, les tanbous-moutia, ronds et plats, sont tendus d’une peau de cabri. Entonnés sous la forme d’un dialogue spontanément improvisé entre un homme et une femme, les chants racontent l’exil, l’exploitation quotidienne dans les plantations et le rêve d’une vie meilleure. Pleins d’humour, ils mêlent complaintes, satire sociale et histoires d’amour. L’alcool du baka aidant, les esclaves s’accordaient jadis en ces occasions une grande liberté d’expression.

13 Le baka est une boisson produite par la fermentaion du jus de la canne à sucre, alors que le kalu est du vin de palme ou de coco.

14 Dans la tradition orale, Kastor est un esclave marron intègre. Selon des documents conservés aux Archives des Seychelles, il se serait rendu et serait devenu un redoutable chasseur de Noirs marrons. Pour Patrick Victor qui en a fait un héros dans sa comédie musicale et pour Penda Choppy, il est impossible qu’il soit un traître, les documents ayant été écrits par des membres de la classe dominante.

15 D’origine européenne et surtout française, les danses du kanmtole ou kamtolé comprennent la valse, la polka ─ qui a donné naissance à plusieurs variantes de Scottish ─ la mazurka, la berline, l’écossaise et la contredanse (ou quadrille hérité de la cour de Louis XIV). Ces danses suivent en principe les rythmes de deux violons, d’une mandoline, d’un banjo, d’un accordéon, d’une grosse caisse, d’une caisse claire, de cymbales et, instrument primordial, d’un triangle. Exprimant généralement la gaieté, ces danses se pratiquent encore dans les bals, les mariages et autres fêtes populaires.

16 Né à Trinidad dans une famille d'ascendance indienne.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Penda Choppy, « Sanson Patrick Victor koman memwar istorik : en komanter lo parol sanson Patrick Victor », Études océan Indien [En ligne], 49-50 | 2013, mis en ligne le 23 septembre 2015, consulté le 28 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/oceanindien/1913 ; DOI : https://doi.org/10.4000/oceanindien.1913

Haut de page

Auteur

Penda Choppy

Directrice de l’Institut créole de Mahé, Seychelles director@intelvision.net

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search