Skip to navigation – Site map

Navodila avtorjem

Predloge za objavo v Revusu pošljite v elektronski obliki enemu od urednikov:

Luka Burazin: lburazin@pravo.hr
Andrej Kristan: andrej.kristan@revus.eu

Predlogi naj strogo upoštevajo oblikovna navodila in vrstni red, kot sledi.

Oblikovna navodila

1. Ime in priimek avtorja, akademski naslov ter ime institucije. Kontakt: e-mail

2. Naslov (morebitni podnaslov naj bo vrstično ločen od naslova)

3. Povzetek (do 150 besed)

Jasno omenite pomembne vidike; izpustite, kar ni bistveno. Omejite se na opis idejnega ozadja in ne ponavljajte znanih dejstev ali informacij, podanih v naslovu. Izločite osebna mnenja o pomenu predmetnega dela. Osredotočite se na novosti. Jasno napovejte, kaj je sklep. Povzetek naj vsebuje tiste informacije, na podlagi katerih se bodo raziskovalci in praktiki lahko odločili, ali je članek zanje koristen.

4. Ključne besede (od 4 do 7 ključnih besed)

Jedro besedila

5. Jedro besedila (priporočeno: ne več kot 45.000 znakov s presledki)

  • črke: najraje oblika Times New Roman, velikost 12 pik. Poudarki so v ležečem tisku. (Pozor: krepki tisk je rezerviran le za podnaslove!)

  • podnaslovi: Vsi podnaslovi in podpodnaslovi naj bodo številčeni arabsko in to stopnjevito po vzoru: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2, 3 in tako naprej. (POZOR: Za številko podnaslova ni pike! Sam podnaslov je od številke ločen z enim presledkom ali z enim tabulatorjem. Naslovi naj ne bodo izpisani z velikimi tiskanimi črkami, imajo naj le velike začetnice.)

  • daljši dobesedni navedki: Daljši navedki (nad 3 vrstice) naj bodo odstavčno ločeni od drugega besedila (pozor: navednice tedaj niso potrebne) in v manjšem naboru znakov (10 pik). Izpusti /.../ so v navedku označeni s tremi pikami v poševnem oklepaju; na začetku in koncu citata tripičja niso potrebna.

  • krajši dobesedni navedki: Tudi v krajših navedkih (manj od 3 vrstic), ki ostanejo v jedru besedila, so izpusti /.../ označeni s tremi pikami v poševnem oklepaju; na začetku in koncu citata pa tripičja niso potrebna. Navedek se spredaj in zadaj označi s stranskima knjižnima narekovajema: »Takole!« (Pozor: V slovenščini ne uporabljajte spodnjega in zgornjega narekovaja: „Ne takole!“) Za navajanja znotraj odprtih navednic uporabite zgornja narekovaja: »Govoril je v ʻmetaforahʼ.«

  • opombe: Opombe naj sledijo besedilu tekoče. Zaporedna številka opombe stoji stično za ločilom, tj. za vejico, za piko itd. in ne pred njo. Na konec besedila vsake opombe je postavljeno končno ločilo. Navedenke zakonov in drugih predpisov ter sodnih odločb naj imajo obliko, ki je v navadi v izhodiščnem pravnem redu. Navedenke avtroskih besedil so oblikovane po vzoru: Priimek #leto#: #stran/-i#.
    Pozor: Razpon strani je označen z dvomestnim stičnim pomišljajem takole: #–##. Opušča se tudi krajšava str. za stran. Na koncu navedenke je pika. Primer: Guastini 2004: 11–15. Če je navedenka uporabljena v stavku, sta leto in razpon strani navedena v oklepaju, na primer: Kot piše Guastini (2014: 11–15), so...

6. Ime in priimek, Institucija (v angleščini). Contact: e-mail

7. Angleški prevod naslova/podnaslova

8. Angleške ključne besede (“Keywords”)

9. Angleški izvleček podnaslovov po naslednjem vzoru:
Summary: 1. First Subtitle. (Roman, with a full stop) – 2. Second Subtitle. (Roman, with a full stop) – 2.1. First Subsubtitle under the Second Subtitle. (italic, with a full stop) – 2.2. Second Subsubtitle under the Second Subtitle. (italic, with a full stop) – 3. Third Subtitle. (Roman, with a full stop) – 4. ...

10. Angleški povzetek (do 150 besed)

Seznam navedenk

11. Končni seznam spisja ("References") v abecednem redu in s krajšavami v angleščini (npr.: "Ed." za urednika, "In Slov. transl." za slovenski prevod itd.) naj bo oblikovan po naslednjem vzoru:

Monografija

Carlos E. ALCHOURRÓN & Eugenio BULYGIN, 1971: Normative Systems. Vienna/New York: Springer (Library of Exact Philosophy).

Prevod monografskega dela

Carlos E. ALCHOURRÓN & Eugenio BULYGIN, 2005: Sistemi Normativi. Italian transl. by Pierluigi Chiassoni & Giovanni Battista Ratti. Torino: Gappichelli (Analisi e diritto; 69).

Zbornik z urednikom

Michel ROSENFELD (Ed.), 1994: Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy. Theoretical Perspectives. London/Durham: Duke University Press.

Članek ali poglavje v skupinskem delu

François OST, 1993: Interdisciplinarité. André-Jean Arnaud et al., 1993: Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit. Paris: LGDJ. 85–93.

Članek ali poglavje v delu z urednikom

Frederick SCHAUER, 1994: Free Speech and the Cultural Contingency of Constitutional Categories. Constitutionalism, Identity, Difference, and Legitimacy. Theoretical Perspectives. Ed. Michel Rosenfeld. London/Durham: Duke University Press. 353–369.

Članek v reviji

Alf ROSS, 2008: Tû-tû. Revus. Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava (2008) 7. 89–100. URL: http://revus.revues.org/927. DOI: 10.4000/revus.927

Spletni vir

Juan RUIZ MANERO, Rules and Principles. URL: http://ivr-enc.info (October 4th, 2010).

Predpisi in sodne odločbe

Navedenke zakonov in drugih predpisov ter sodnih odločb naj imajo obliko, ki je v navadi v izhodiščnem pravnem redu. V oklepaju naj se doda naslov ustreznega spletišča.
German Court Decisions. Federal Constitutional Court (
www.bverfg.de):
––– 1 BvR 370/07 from 27th February 2008.
Slovenian Court Decisions. Constitutional Court (
www.us-rs.si):
––– Up 3314/07 from 15th January 2008.
Slovenian Legislation (
www.uradni-list.si):
––– [Constitutional Court Act] Zakon o ustavnem sodišču from 7th June 2009, Uradni list RS, No. 64/2007.

  • OpenEdition Journals