Skip to navigation – Site map

HomePresentationNavodila avtorjem

Navodila avtorjem

Predloge za objavo v Revusu pošljite v elektronski obliki enemu od urednikov:

Luka Burazin: lburazin@pravo.hr
Andrej Kristan: andrej.kristan@revus.eu
Matija Žgur : matija.zgur@revus.eu

Oblikovna navodila

Vsi predlogi naj na prvi strani nujno vključujejo naslednje informacije:

1. Ime in priimek avtorja (v opombi z nadpisano zvezdico naj bodo vključeni tudi akademskim naziv avtorja, ime institucije v kateri deluje ter kontaktni e-mail naslov)

2. Naslov (morebitni podnaslov naj bo vrstično ločen od naslova)

3. Povzetek (150-200 besed)

* Jasno omenite pomembne vidike; izpustite, kar ni bistveno. Omejite se na opis idejnega ozadja in ne ponavljajte znanih dejstev ali informacij, podanih v naslovu. Izločite osebna mnenja o pomenu predmetnega dela. Osredotočite se na novosti. Jasno napovejte, kaj je sklep. Povzetek naj vsebuje tiste informacije, na podlagi katerih se bodo raziskovalci in praktiki lahko odločili, ali je članek zanje koristen.

4. Ključne besede (od 4 do 7 ključnih besed)

* Če besedilo ni v angleškem jeziku naj vključuje tudi angleški prevod naslova (in podnaslova), povzetka ter ključnih besed.

Jedro besedila

5. Jedro besedila (priporočeno: ne več kot 45.000 znakov s presledki)

 • črke: najraje oblika Times New Roman, velikost 12 pik. Poudarki so v ležečem tisku. (Pozor: krepki tisk je rezerviran le za podnaslove!)

 • podnaslovi: Vsi podnaslovi in podpodnaslovi naj bodo številčeni arabsko in to stopnjevito po vzoru: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 2, 3 in tako naprej. (POZOR: Za številko podnaslova ni pike! Sam podnaslov je od številke ločen z enim presledkom ali z enim tabulatorjem. Naslovi naj ne bodo izpisani z velikimi tiskanimi črkami, imajo naj le velike začetnice.)

 • daljši dobesedni navedki: Daljši navedki (nad 3 vrstice) naj bodo odstavčno ločeni od drugega besedila (pozor: navednice tedaj niso potrebne) in v manjšem naboru znakov (10 pik). Na začetku in koncu citata tripičja niso potrebna. Vir navedka naj bo naveden v oklepaju na koncu navedenega besedila, takole: xxxxx. (Ross 2019 : x-xx)

 • krajši dobesedni navedki: Krajši navedek (manj od treh vrstic) se spredaj in zadaj označi s stranskima knjižnima narekovajema: »Takole!« (Pozor: V slovenščini ne uporabljajte spodnjega in zgornjega narekovaja: „Ne takole!“) Za navajanja znotraj odprtih navednic uporabite zgornja narekovaja: »Govoril je v ʻmetaforahʼ.«

 • opombe: Opombe naj sledijo besedilu tekoče. Zaporedna številka opombe stoji stično za ločilom, tj. za vejico, za piko itd. in ne pred njo. Na konec besedila vsake opombe je postavljeno končno ločilo. Navedenke zakonov in drugih predpisov ter sodnih odločb naj imajo obliko, ki je v navadi v izhodiščnem pravnem redu. Navedenke avtorskih besedil so oblikovane po vzoru: Priimek #leto#: #stran/-i#.
  Pozor: Razpon strani je označen z dvomestnim stičnim pomišljajem takole: #–##. Opušča se tudi krajšava str. za stran. Na koncu navedenke je pika. Primer: Guastini 2004: 11–15. Če je navedenka uporabljena v stavku, sta leto in razpon strani navedena v oklepaju, na primer: Kot piše Guastini (2014: 11–15), so...

Seznam navedenk

Končni seznam spisja ("References") v abecednem redu in s krajšavami v angleščini (npr.: "Ed." za urednika, "In Slov. transl." za slovenski prevod itd.) naj bo oblikovan skladno s pravili za navajanje American Psychological Association (6. izdaja).

Sinopsis

Na koncu mora prispevek vključevati tudi krajši izvleček, ki vsebuje :

 1. avtorjevo ime in priimek

 2. Angleški naslov (in podnaslov)

 3. Angleški povzetek in ključne besede

 4. Angleški povzetek podnaslovov podnaslovov po naslednjem vzoru:
  Summary: 1. First Subtitle. (Roman, with a full stop) – 2. Second Subtitle. (Roman, with a full stop) – 2.1. First Subsubtitle under the Second Subtitle. (italic, with a full stop) – 2.2. Second Subsubtitle under the Second Subtitle. (italic, with a full stop) – 3. Third Subtitle. (Roman, with a full stop) – 4. …

 5. Avtorjev akademski naziv in ime institucije v kateri deluje (vključno s korespondenčnim naslovom) ter kontaktni e-mail naslov.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search