Skip to navigation – Site map

HomePresentationIzbirni postopek

Izbirni postopek

Revus – Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava je znanstvena revija z mednarodnim uredniškim svetom in kakovostno presojo vseh predlogov. V reviji objavljamo več vrst prispevkov, ki morajo zadostiti različne vrste kriterijev.

Izvirni znanstveni članki, ki na prvi stopnji prestanejo uredniško oceno so podvrženi dvojno slepi oceni izbranih zunanjih poznavalcev. Avtorji prispevkov ne poznajo imen svojih ocenjevalcev, ti pa prav tako ne vejo za imena avtorjev. Avtorji navadno v roku treh mesecev od oddaje rokopisa prejmejo odgovor ocenjevalcev, čeprav lahko v izjemnih primerih postopek traja tudi dlje. Možni izidi so naslednji:

(1.) Predlog je sprejet v objavo na podlagi dveh pozitivnih slepih ocen in pozitivnega mnenja urednikov.

(2.) Predlog je sprejet s pridržkom, da bo spremenjen: pripombe ocenjevalcev (in morebitne pripombe urednikov) so sporočene avtorju, ta pa se odloči, ali bo predlagal v objavo besedilo, izboljšano v skladu s prejetimi predlogi. Če končna različica besedila urednikov ne prepriča, lahko ti še vedno odklonijo objavo besedila.

(3.) Zavrnitev objave predlaganega prispevka. V tem primeru so avtorju v vednost posredovani razlogi zavrnitve na podlagi slepih ocen oziroma uredniških komentarjev. Uredniki lahko pri tem avtorja vseeno spodbudijo, da besedilo predrugači in ga ponovno predloži v recenzijski postopek.

V Revusu se ob izvirnih znanstvenih člankih objavljajo tudi kritične knjižne recenzije ter prevodi referenčnih tujejezičnih pravnih razprav v katerega koli od južnoslovanskih jezikov. Ta besedila niso podvržena slepim ocenam; izpolnjevanje znanstvenih meril za objavo v tem primeru preverijo uredniki.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search