Nawigacja – Mapa strony

Strona głównaTeksty DrugieZasady recenzowania i recenzenci

Zasady recenzowania i recenzenci

Zasady recenzowania publikacji

 1. Wszystkie teksty nadesłane do redakcji „Tekstów Drugich” są recenzowane.

 2. Proces recenzyjny nadzorują redaktorzy tematyczni, czyli członkowie kolegium redakcyjnego, specjalizujący się w problematyce poruszanej w danym artykule.

 3. Redaktor tematyczny powołuje dwóch recenzentów zewnętrznych (spoza Instytutu Badań Literackich PAN, oraz spoza jednostki, w tym zagranicznej, w której zatrudniony jest autor), którzy niezależnie oceniają dany artykuł. W przypadku tekstów w języku obcym, jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej.

 4. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku, biorąc pod uwagę m.in., nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii, oraz wkład wniosków w stan badań.

 5. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.

 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.

 7. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

 8. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia treści recenzji autorom, ani drugiemu recenzentowi.

 9. Raz w roku, w ostatnim (6) numerze oraz na stronie internetowej pisma, redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Tekstami Drugimi”.

 10. Redakcja uznaje „ghostwriting” i „guest authorship” za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Lista recenzentów

 • Monika Bakke

 • Anna Barcz

 • Edward Balcerzan

 • Andrzej Borowski

 • Małgorzata Czermińska

 • Paweł Dybel

 • Adam Dziadek

 • Mirosław Filiciak

 • Hanna Gosk

 • Ewa Graczyk

 • Luigi Marinelli

 • Knut Andreas Grimstad

 • Jerzy Jarzębski

 • Bożena Karwowska

 • Krystyna Kłosińska

 • Krzysztof Kłosiński

 • Dorota Kołodziejczyk

 • Ewa Kraskowska

 • Vladimir Krysinski

 • Piotr Kubiński

 • Michał Kuziak

 • Jerzy Madejski

 • Zbyszko Melosik

 • Arent van Nieukerken

 • Magdalena Rembowska-Płuciennik

 • Ewa Rewers

 • German Ritz

 • Paweł Rodak

 • Henryk Siewierski

 • Andrzej Skrendo

 • Ewa Szczęsna

 • Piotr Śliwiński

 • Dariusz Śnieżko

 • Ewa Thompson

 • Piotr Toczyski

 • Joanna Tokarska-Bakir

 • Tamara Trojanowska

 • Przemysław Wojtaszek

 • Alois Woldan

 • Dorota Wolska

 • Marek Zaleski

 • Anna Zeidler-Janiszewska †

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search