Navigation – Plan du site

AccueilLa revueRecomanacions als autors

Recomanacions als autors

Articles científics

La seva publicació és la raó principal de ser de la revista. Els articles s’inscriuen ja sigui en números temàtics oberts, principalment en resposta a les sol.licituds d’articles que la revista proposa regularment, ja sigui en números «miscel.lanis» que recullen articles de fons sense temàtica comuna. El contingut dels articles no està restringit (es pot posar l’accent en una metodologia, en un concepte, en una noció, etc.; i el plantejament pot tenir una finalitat teòrica, programàtica o pragmàtica). Els únics criteris que es tenen en compte són la qualitat de la informació científica, el rigor en el tractament i la novetat de la proposta. Via només accepta articles originals que no hagin estat objecte d’una publicació anterior, en qualsevol format.

Es prega que els autors enviïn les seves contribucions al correu electrònic del comité editorial, i seguint rigorosament les instruccions tècniques pels autors (viatourismreview@univ-paris1.fr; maria.gravari-barbas[at]univ-paris1.fr).

Recomanacions tècniques:

 • Cal pensar a separar bé cada document: un fitxer per il·lustració.

 • Text: El text s’ha d’enviar en format Word o programari lliure (.doc, .rtf)

 • Extensió: Els articles tindran una extensió, preferentment, d’entre 20.000 i 40.000 caràcters, espais inclosos (en cap cas podran superar els 50.000 caracters, espais inclosos).

 • Presentació de l’autor: títols i funcions (grup de recerca, universitat o organismo).

 • Resum: Aproximadament 150 paraules.

 • Paraules clau: màxim 8

 • Nivell dels títols de l’article: Posar en negreta i enumerar de la manera següent, sense identació a l’esquerra:
  1. Títol 1
  A. Sub-títol 1

 • Fotografies: document en format jpeg, tiff o png – resolució mínima 150 dpi, màxima 300 dpi
  Documents en format vercorial: format illustrator (EPS o AI) o programari lliure

 • Citacions: Cal idicar-les entre cometes i en cursiva, sense identació a dreta o esquerra.

 • Notes a peu de pàgina: utilizar la funció automàtica.Presentació dels documents inserits dins del text: títol centrat i posat sota del document, amb la forma: “Document nº1: Títol”,”Document nª2: Títol”...

 • Presentació de referències bibliogràfiques:
  - Article : Debarbieux B., 2008, « Le montagnard : imaginaires de la territorialité et invention d'un type humain », Annales de Géographie, n°660, 90-115.
  - Obra : Equipe MIT, 2005, Tourismes 2. Moments de lieux, Paris, Belin.
  - Capítol de llibre : Crozat D., 2007, « Thirdspace, espaces potentiels et hyper réel : nouvelles modalités de la fuite dans l'imaginaire », in Viala L., Villepontoux S. (dir.), Imaginaire, territoires, sociétés. Contributions à un déploiement transdisciplinaire de la géographie sociale, Montpellier, Université Paul Valéry - Montpellier 3, 97-112.

Notícies breus

Via publica articles a la secció “Notícies Breus”.

L’orientació d’aquests notícies breus està oberta : notes de camp, notes de viatge, reflexions sobre l’actualitat, notes de discussió, nota metodològica, etc.

El text no ha d’excedir els 7.000 caracters i anirà acmpanyat d’il.lustracions (fotografies, mapes, gràfics…). Les notes es reagruparan al final de l’article, que es podrà completar amb una bibliografia breu.

Cada autor haurà d’indicar el seu cognom i nom, l’organisme al qual pertany i una adreça de correu electrònic.

Es demana als autors d’enviar les seves contribucions per correu al secretariat de redacció tot assegurant-se de respectar les recomanacions tècniques (viatourismreview@univ-paris1.fr; maria.gravari-barbas[at]univ-paris1.fr).

Recomanacions tècniques:

 • Penseu a separar adequadament cada document: un fitxer per il.lustració.

 • Text: el text s’ha d’enviar en format Word (.doc, .rtf).

 • Fotografia: document en format jpeg, tiff o png – resolució mínima 150 dpi, màxima 300 dpi.
  Documents en format vercorial: format illustrator (EPS o AI) o programari lliure.

Mapes

Via publica regularment mapes en relació als turismes a la secció «Mapes».

Via edita tant mapes estàtics com dinàmics. D’altra banda, el títol de la secció no és limitant, atès que Via rep amb interès tota producció innovadora que utilitzi les noves tecnologies.

L’autor explicita ràpidament el mètode de realització del mapa, el contextualitza i en fa un comentari. En definitiva, indica les principals lliçons que es poden extreure de la seva anàlisi.

El text no excedirà els 7.000 caracters i ha de venir acompanyat del document de suport.

Les notes es reagruparan al final de l’article que es podrà completar amb una bibliografia breu.

Es demana als autors d’enviar les seves contribucions per correu al secretariat de redacció (viatourismreview@univ-paris1.fr; maria.gravari-barbas[at]univ-paris1.fr).

Recensions

La redacció de Via proposa una selecció d’obres sobre els turismes publicades en diferents llengües (veure la relació) per a fer-ne una ressenya.

Els autors interessats per una o més obres poden contactar el secretariat de la revista indicant la seva adreça postal per tal de rebre’n un exemplar. Els autors es comprometen a reenviar la seva recensió en un màxim de dos mesos. Un cop rebudes seran avaluades d’immediat pel Comitè de Redacció.

També és possible proposar a la revista la ressenya d’una obra no inclosa a la relació inicial. Els autors poden efectuar ressenyes de diferents obres creuant-les.

La ressenya ha de pretendre presentar la/es obra/es de manera estrcuturada i ha de plantejar la seva aportació en el camp disciplinari del que es tracti. En la mesura del possible ha de tenir una aproximació crítica al contingut de l’obra. S’entén que les crítiques han de ser constructives amb referències a altres obres comparables si s’escau.

Els autors han de proposar un títol de la seva ressenya diferent del de l’obra.

La llargada del text és lliure si bé, fora d’excepcions justificades, no ha de passar dels 10.000 caracters.

Els autors han de precisar les referències completes de l’obra: cognom i nom de l’autor, títol, lloc d’edició, editor, data, nombre de pàgines.

Es demana als autors d’enviar les seves contribucions per correu al secretariat de redacció (viatourismreview@univ-paris1.fr; maria.gravari-barbas[at]univ-paris1.fr).

Fotografies

Via publica diverses vegades l’any una fotografia en relació amb el turisme i l’oci a la secció «Fotografies». Via rebrà amb interès i examinarà amb atenció totes les propostes de fotografies comentades relacionades amb la temàtica. La fotografia proposada ha de ser original, de bona qualitat i exempta de drets. S’ha d’incloure la menció del lloc i la data realització així com un títol curt.

El text no excedirà dels 7.000 caracters incloent el títol. Serà un comentari real de la fotografia que permetrà desxifrar el que es posa a la vista, remetent-ho al seu context pertinent.

Cada autor haurà d’indicar el seu cognom i nom, l’organisme al qual pertany i una adreça de correu electrònic.

Es demana als autors d’enviar les seves contribucions per correu al secretariat de redacció (viatourismreview@univ-paris1.fr; maria.gravari-barbas[at]univ-paris1.fr).

Tesis

Via s’interessa per l’actualitat científica els joves investigadors en turisme i hi dedica una secció per a que puguin presentar els seus treballs de tesis recentment defensades.

Les explicacions de tesis doctorals es fan normalment presentant la problemàtica, els objectius de la tesi, el marc conceptual en el que s’inscriu, la metodologia utilitzada i els principals resultats.

S’inclourà com a mínim un document (fotografia, mapa, croquis, etc.) per a il.lustrar la proposta.

Cada autor haurà d’indicar el seu cognom i nom, l’organisme al qual pertany i una adreça de correu electrònic. També podrà presentar la seva trajectòria en unes breus línies i el laboratori on ha realitzat la tesi.

Els text no ha de superar els 10.000 caracters.

Es demana als autors d’enviar les seves contribucions per correu al secretariat de redacció tot assegurant-se de respectar les recomanacions tècniques (viatourismreview@univ-paris1.fr; maria.gravari-barbas[at]univ-paris1.fr).

Recomanacions tècniques:

 • Penseu a separar adequadament cada document: un fitxer per il.lustració.

 • Text: el text s’ha d’enviar en format Word (.doc, .rtf).

 • Fotografia: document en format jpeg, tiff o png – resolució mínima 150 dpi, màxima 300 dpi.
  Documents en format vercorial: format illustrator (EPS o AI) o programari lliure.

 • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • Logo DIALNET
 • Logo L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
 • OpenEdition Journals
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search